Om oss

Vår klimastrategi

Bli kjent med WorldClimate og vårt arbeid med klima og miljø.

I Deloitte er vi svært opptatt av å ta vare på planeten vår. Derfor må formålet vårt – å utgjøre en forskjell som betyr noe – stå sentralt i alt vi foretar oss. Dette er nå viktigere enn noen gang, ettersom vi snakker om en av vår tids aller største utfordringer: klimaendringene. De beslutningene vi tar i dag kan få fundamentale konsekvenser for planetens framtid, og vi er forpliktet til å møte denne utfordringen som et felleskap.

I Deloitte vil vi gjøre vårt for å hjelpe verden med å nå målene i Parisavtalen, og vi har derfor lansert WorldClimate – en strategi som skal føre til mer ansvarlige klimavalg i både i og utenfor organisasjonen vår.

Denne strategien består av fire hoveddeler:

 1. Reduce emission
 2. Embed sustainability
 3. Empower individuals
 4. Engaging ecosystems

Les mer: Vår klima- og miljøpolicy

WorldClimate

Climate change is not a choice. It’s billions of them.

Read more about World Climate

Reduce emission

At Deloitte skal “Reduce emission” betyr at klimagassene vi produserer utlignes ved fjerning av klimagasser fra atmosfæren. Mer konkret har “Science-Based Target initiative (SBT)” definert det slik: "Net Zero-utslipp oppnås når antropogene (menneskeskapte) utslipp av klimagasser til atmosfæren utlignes ved fjerning av antropogene utslipp i en bestemt periode."

For det første handler Deloittes tilnærming til net-zero om at klimamålene våre forholder seg til 1,5°C-scenarioet i Paris-avtalen og er godkjent av SBT. For det andre innebærer det en investering i meningsfylte markedsløsninger som kan bidra til å redusere utslipp, for eksempel kvalitetsprosjekter for karbonreduksjon.

For å “Reduce emission” skal Deloitte:

 • Redusere utslipp fra forretningsreiser med 50 prosent innen 2030, målt per ansatt og sammenlignet med nivået i 2019
 • Sørge for 100 prosent fornybar energi i energiforsyningen til våre kontorer innen 2030
 • Sørge for at 100 prosent av Deloittes bilpark er hybrid- og elbiler innen 2030
 • Sørge for at to tredjedeler av våre viktigste leverandører har klimamål i tråd med SBT innen 2025

Impacts of climate change

Read our 2021 TCDF report

Download report

Embed Sustainability

For å oppnå “grønn drift” i hele organisasjonen må vi samordne våre interne retningslinjer med den overordnede klimaambisjonen. Kort sagt må vi sørge for at det er samsvar mellom retningslinjer og praksis.

For å sikre “grønn drift” skal Deloitte:

 • Ha et tydelig klimalederskap ved alle Deloitte-kontorer
 • Innarbeide klimahensyn i alle beslutninger knyttet til kontordrift, eiendom, investeringer etc.
 • Rapportere våre årlige utslipp eksternt, slik at vi sikrer åpenhet og transparens

Empower individuals

For å sikre bredt eierskap til klimatiltak på alle nivåer i selskapet, vil vi inspirere og ansvarliggjøre alle i virksomheten slik at de blir endringsagenter for et bedre klima. Dette vil sikre at vi faktisk lever som vi lærer, og står sammen som én organisasjon når det gjelder å løse klimautfordringene.

For å ansvarliggjøre våre medarbeidere, skal Deloitte:

 • Engasjere og dele kunnskap om klimaendring og den påvirkningen de som enkeltindivider har på miljøet
 • Gå sammen med verdensledende eksperter for å sikre at vi bruker den nyeste forskningen og kunnskapen
 • Støtte våre medarbeidere i å ta mer bærekraftige valg både privat og på jobb, og deretter påvirke andre til å gjøre det samme

Engaging ecosystems

Deloitte ønsker å gjøre en forskjell utover vår egen virksomhet. Derfor er målet å etablere økosystemer med ulike aktører i samfunnet. Formålet med slike nettverk og samarbeid er å skape engasjement omkring klimaendringer på systemnivå. Dette gjøres ved å skape gjensidig fordelaktige avtaler og relasjoner med våre kunder, alliansepartnere, frivillige organisasjoner, bransjeorganisasjoner og andre aktører.


Vi mener at vi kan oppnå mer dersom vi jobber sammen med alle omkring oss på veien mot framtidens lavkarbonsamfunn.

Vårt klimaregnskap

2023

2022

Var denne siden nyttig?