Oppdaterte pensjonsforutsetninger per 31.12.2020 fra NRS

Fallende renter gjennom 2020 påvirker diskonteringsrenten for pensjonsforpliktelser. Diskonteringsrenten er lavere enn ved utgangen av 2019, og dette fører til økte pensjonsforpliktelser.

Det er kun mindre endringer fra pensjonsforutsetningene per 30. august 2020. Diskonteringsrenten OMF er økt til 1,7% sammenlignet med 1,5% per 31.8. Endringen reflekterer utviklingen i rentemarkedet gjennom høsten. Statsobligasjonsrenten har også økt, og ender på 1,2%, opp fra 1,0%. Lønnsvekst økes med 0,25 prosentpoeng fra august, 2,25%. Det er tilsvarende nivå som desember i fjor. Svingningene i rentenivået relateres i sin helhet til realrenteelementet og inflasjonsnivået ligger derfor fast på 1,5%. 10-årig statsobligasjonsrente endte på 0,96% og med inflasjon på 1,5% tilsier det fortsatt negativ realrente på 0,4%. Statistisk Sentralbyrå og Norges Banks forventede reallønnsvekst for de neste tre årene har økt fra snitt 0,3% til 0,6% per desember. Forventet avkastning har økt fra 2,4% til 2,7%. Dette skyldes endring i diskonteringsrente statsobligasjoner, samt mindre justeringer av risikopåslagene i de ulike aktiva-klassene.

De veiledende pensjonsforutsetningene tar utgangspunkt i et typisk norsk foretak med pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon. Et slikt foretak har ansatte som i gjennomsnitt er i førtiårene, her en vektet varighet på pensjonsforpliktelsen på 20–25 år og har gjennomsnittlig årlig lønn (pensjonsgrunnlag) mellom kr 350.000–450.000.

I vedlegg til veiledningen er det gitt informasjon om diskonteringsrenter for alternative bestander. Det enkelte foretak må ta stilling til om gjennomsnittlig lønnsvekst inkludert karrieretillegg er representativt for virksomheten.

Publikasjoner Regnskap

Gå tilbake her

Veiledende pensjonsforutsetninger per 31. desember 2020:

Var denne siden nyttig?