Årsoppgjør

Perspektiv

Slik gjennomføres årsoppgjøret

Intervju med Mats Nordal, statsautorisert revisor og partner i Deloitte

– Som revisor skal jeg bekrefte informasjonen som selskapet gir i årsregnskapet og i rapportering til skattemyndighetene, og kvalitetssikre at tallene som selskapet rapporterer i alt det vesentlige er korrekt.

Hva er et årsoppgjør?

Årsoppgjøret er en prosess som leder frem til selskapets offisielle årsregnskap og ligningspapirer i slutten av et regnskapsår. Begrepet årsoppgjør omfatter to forhold: Den regnskapsmessige siden som innebærer ferdigstilling av årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning. Den skattemessige siden innebærer i tillegg utarbeidelse og innlevering av selvangivelse, næringsoppgave og eventuelt andre vedlegg til ligningsmyndighetene. 

Årsregnskapet er en oppsummering av årets transaksjoner i den enkelte virksomhet. For mange mindre selskaper handler årsregnskapet om å tilfredsstille lovkrav, samtidig som man sikrer at regnskapet ikke inneholder feil som man tar med seg videre til senere perioder.

Revisorens rolle

– Som revisor skal jeg bekrefte informasjonen som selskapet gir i årsregnskapet og i rapportering til skattemyndighetene, og kvalitetssikre at tallene som selskapet rapporterer i alt det vesentlige er korrekt, sier Mats Nordal, statsautorisert revisor og partner i Deloitte.

Et årsregnskap inneholder normalt resultatregnskap, balanse og årsberetning. Mange kan være interessert i å få innsyn i et selskaps regnskap, alt fra kunder og leverandører til ansatte, konkurrenter og lokale myndigheter. Årsregnskapet er også i mange tilfeller den eneste kommunikasjonen selskapet har med allmenheten, siden årsregnskapet er tilgjengelig for alle som ønsker det. Av den grunn omtales revisor ofte som samfunnets tillitsperson.

Revisor vil i mange sitasjoner kunne fungere som en sparringspartner for ledelsen. Revisor får tilgang til det meste som relaterer seg til kjerneprosessene i virksomheten, samtidig som vi også får tilgang til selskapets planer og budsjetter for fremtiden. Revisor skal også påpeke om det er forhold ved virksomheten som inneholder økt risiko, særlig knyttet til finansiell rapportering, men også åpenbar operasjonell eller øvrig risiko vil revisor ofte kommentere i sin dialog med styret og ledelsen.

– Vi har kontakt med mange ulike klienter, ofte i samme bransje, eller med tilsvarende utfordringer, og kan dermed sammenligne hvordan et selskap løser sine utfordringer opp mot beste praksis, forteller Nordal. En revisor kan dermed gi verdifulle innspill, både knyttet til kjerneprosessens effektivitet, risikovurderinger og hvordan selskapet kan møte fremtidige utfordringer.

Hvorfor skal du velge et selskap som Deloitte?

De fleste av Deloittes revisjonsklienter er små og mellomstore selskaper. Vi har ekspertise på revisjon av alle typer virksomheter i Norge, fra store statlige og børsnoterte selskaper med virksomhet over hele verden til enkeltmannsforetak. Vi er representert over store deler av landet og kan følge klienten gjennom hele livssyklusen, fra oppstarts-, vekst- og driftsperioden, til eventuelle oppkjøp/salg og/eller børsnotering.

– Vår metodikk gjør at vi kan revidere effektivt, samtidig som vi tilpasser handlinger til den hvert selskaps unike risikoprofil. Vi benytter svært moderne revisjonsverktøy og analyseprogrammer som gjør oss i stand til å analysere transaksjoner og sammenhenger mellom disse på et nivå som for noen år siden var helt utenkelig. Dette er informasjon som absolutt vil skape verdi for våre kunder, sier Nordal.

Hva må et årsoppgjør inneholde?

Gjennom året skal selskapets transaksjoner bokføres løpende. Man må påse at alle fakturaer som gjelder det aktuelle regnskapsår er bokført, og eventuelt gjøre et estimat på fakturaer som man vet kommer og som gjelder det aktuelle regnskapsår. I tillegg må man avstemme alle balanseposter for å kunne identifisere eventuelle avvik, finne ut hva disse avvikene skyldes og hvordan de skal korrigeres. Til slutt sitter man med et endelig oversikt over selskapets finansielle posisjon og resultat ved årsslutt.

Selskapet eller regnskapsfører gjør jobben med avstemming av balansepostene og sørger for tilstrekkelig dokumentasjon av årsregnskapet, før revisor kommer inn i prosessen. Revisor tester utvalgt dokumentasjon ut fra en risikovurdering og tester om dokumentasjonen underbygger de påstandene som selskapet hevder.

Under utarbeidelsen av årsregnskap med noter og ligningspapirer, kan revisor ofte bistå med teknisk utarbeidelse av dokumentene og skjemaene. Dette må naturligvis avklares med selskapets ledelse på forhånd.

Næringsoppgaven

Næringsoppgaven er en pliktig del av ligningspapirene for alle som driver næringsvirksomhet. Den inneholder balanse, resultat og avstemming av regnskapsmessig resultat og skattemessig resultat.

– Næringsoppgaven skal belyse forskjellen mellom regnskapsmessig resultat og skattepliktig resultat, forteller Nordal.

Forskjellen mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat skyldes som regel at enkelte regnskapsmessige kostnader ikke er fradragsberettiget eller inntekter ikke er skattepliktige, og at de skattemessige reglene knyttet til avskrivning av driftsmidler, ukuransavsetning på varelager og tapsavsetning knyttet til kundefordringer er forskjellige fra de regnskapsmessige reglene. Disse forskjellene kalles midlertidige forskjeller, og påvirker skattemessig resultat.

Gjør god bruk av revisor

For revisorer markerer et nytt år gjerne startskuddet for årsoppgjøret, og hele våren er en hektisk periode frem til fristen for å vedta offisielt årsregnskap som er 30. juni. Nordal anbefaler å bruke sin revisor som sparringspartner så ofte som mulig.

– Husk å ha dialog med revisor også utover årsoppgjøret. Gjennom året kan det dukke opp forhold knyttet til transaksjoner man ønsker å diskutere, eller det skjer hendelser i forhold til kunder, kontrakter, aksjonærer eller kapitalendringer som revisor bør være informert om og hvor revisor også i mange tilfeller kan gi verdifull innsikt og innspill. Konsekvensene av dårlig kommunikasjon og manglende involvering av revisor kan være betydelige, sier han.

Trenger din virksomhet hjelp med utarbeidelse av regskaps- og ligningspapirer til årsoppgjøret? Se hva Deloitte kan hjelpe deg med

Kom i gang med årsoppgjøret

Vi har satt sammen årsoppgjørsmappen – et gratis hjelpemiddel som inneholder maler for avstemming, mal for årsregnskap inkl. noter samt sjekklister for å kunne kontrollere at formelle krav er ivaretatt.

Få tilgang til mappen her
Var denne siden nyttig?