Artikkel

Utvikling av et rammeverk for innovasjon i forbrukermarkedet for strøm: Rapport fra Deloitte  

Kraftleverandører over hele verden opplever konstante, dyptgripende endringer. Kundene får nye vaner og forventninger, og ny teknologi endrer markedet i svimlende fart. Etter hvert som det blir stadig færre etableringshindringer og det oppstår nye forretningsmodeller, står leverandører av strøm til forbrukermarkedet overfor en eksistensiell trussel.

Til tross for dette er det i henhold til en ny rapport fra Deloitte Insights, “Widening the aperture: big-picture thinking on disruptive innovation in the retail power sector,” slik at mange leverandører i dette markedet ikke reagerer raskt nok på disse truslene.

Dersom strømleverandørene skal overleve og konkurrere i dette svært turbulente markedet må de tenke nytt når det gjelder innovasjon. Deloitte-virksomheten Doblin presenterer tre "ambisjonsnivåer" når man skal vurdere et selskaps satsing på innovasjon: kjerneorientert, tilgrensende og forvandlende.

– For mange strømleverandører i forbrukermarkedet er det meste av innovasjonsarbeidet rettet mot kjernevirksomheten. De jobber med å forbedre eksisterende produkter og tjenester, heller enn å ekspandere inn i tilgrensende segmenter eller virksomheter, eller finne opp helt nye produkter og tjenester til markeder som ikke finnes ennå, sier Felipe Requejo, leder for Deloitte Global Power & Utilities.

– Et så snevert syn på innovasjon kan føre til at leverandørene overser både risikofaktorer og muligheter, noe som gjør dem sårbare for fortrengning fra nye markedsaktører og nye forretningsmodeller hos eksisterende konkurrenter. For å holde tritt, må leverandørene i dette markedet fokusere mer på tilgrensende og forvandlende innovasjon, og skape nye forretningsmuligheter og ekspanderende markeder.

I henhold til rapporten har selskaper i forbrukermarkedet for strøm fem svake punkter som gjør dem sårbare som følge av en for snever tilnærming til innovasjon.

• Cybertrusler: Til tross for at de fleste leverandørene er klar over cybertrusler, kan det være at noen undervurderer hva som kreves for å unngå dem. Trusselbildet vil bli enda mer komplisert etter hvert som kraftsektoren i stadig større grad tar i bruk smart teknologi, bruker Tingenes Internett, og digitaliserer sine back-office-systemer. Etter hvert som truslene blir mer komplisert, bør også tempoet øke i innovasjonsarbeidet knyttet til cybersikkerhet.

• Rammebetingelser og myndighetskrav: I store deler av verden har rammebetingelsene for kraftverkssektoren ikke holdt tritt med de store endringene som skjer i sektoren. Leverandører av strøm til forbrukermarkedet må i stadig større grad se på rammebetingelser og myndighetskrav som en mulighet til å samarbeide om innovasjon.

• Rask utvikling av batterilagringsteknologi: Rask innovasjon innenfor batterilagringsteknologi har ført til utvikling av nye forretningsmodeller som aggregerer lagring hos kunden for å tilby en rekke tjenester til kraftverk, nettoperatører og kraftkunder. Aggregering basert på kunstig intelligens, blokkjeder og prediktive analyser kan gi større fleksibilitet for kraftverk og utviklere, og større valgmuligheter for bolig-, kommersielle og næringslivskunder. Det kan også kreve større innsats og investeringer fra kraftleverandørene, som må holde seg et hestehode foran i utviklingen og finne ut hvor de skal konkurrere på dette området.

• Konvergering av økosystemer: El-biler spenner over både bilindustrien og kraftsektoren. Smarte byer kombinerer Tingenes internett (IoT), mikronett, fornybar energi, førerløse biler, energiforvaltning og batterilagring, i tillegg til andre typer teknologi. Hvilken rolle vil kraftleverandørene spille etter hvert som disse økosystemene konvergerer? Leder, integrator eller innovatør – eller leverandør av ledninger og rør? Noen kraftleverandører tester hvor langt konvergeringen mellom økosystemene har kommet ved hjelp av pilotprosjekter. Andre har ikke kommet like langt, og går antakelig glipp av en viktig mulighet til å konkurrere på et helt nytt område.

• Nye markedsaktører: Teknologi gjør at det kommer nye aktører og mer konkurranse inn i verdikjeden. Ved at det blir lettere for selskaper å ta i bruk nye forretningsmodeller, inviterer teknologiutviklingen ikke bare til nyetableringer, men også til at eksisterende aktører i tilgrensende bransjer går inn i kraftsektoren. Leverandører av strøm til forbrukermarkedet må finne nye måter å skape verdier på for å skille seg ut i mengden.

– Kraftselskapene i forbrukermarkedet har et valg – fortreng, eller bli fortrengt, fortsetter Requejo. – Ved å utvide sin innovasjonsstrategi ved hjelp av ny teknologi kan disse virksomhetene unngå å bli overrasket, samtidig som de finner nye måter å vokse på.

***

Fundamentale endringer i forbrukermarkedet for strøm er ikke noe nytt, men tempoet og konsekvensene ser ut til å øke stadig mer. Likevel er det mange leverandører i dette markedet som ikke reagerer så raskt som man kunne forvente, noe som gjør at de risikerer å sakke akterut.

Samtidig som behovet for raskere og mer effektiv innovasjon blir stadig større, fokuserer de aller fleste på kjernevirksomheten i innovasjonsarbeidet. For å kunne overleve blant en mengde nye markedsaktører og nye forretningsmodeller hos eksisterende konkurrenter, må kraftleverandørene tenke mye bredere når det gjelder innovasjon.

Denne rapporten beskriver tre ambisjonsnivåer for innovasjon, og definerer ti hovedtyper av innovasjon. Ved å trekke fram inspirerende eksempler fra hele verden, viser vi hvordan enkelte selskaper skaper omveltninger i hele strømsektoren med innovasjon på tvers av virksomheten. Vi har også identifisert vanlige svake punkter som kraftleverandørene ofte står overfor på grunn av en for snever tilnærming til innovasjon.

Hvordan kan de unngå disse svake punktene?

Alternativt, hvordan kan de gripe de mulighetene disse svake punktene innebærer?

Var denne siden nyttig?