Artikkel

Force Majeure og oppfyllelseshindringer, hva er det egentlig?

Deloitte Advokatfirma

Force Majeure går igjen i flere kontrakter, men det kan være vanskelig å skjønne hva det egentlig går ut på. Deloitte Advokatfirma går i denne artikkelen gjennom hva Force Majeure er, og hvordan din virksomhet kan forholde seg til dette gjennom både sikre og usikre tider.

Force majeure er en juridisk betegnelse på oppfyllelseshindring
som er vanlig i de fleste kontrakter. Selv om kontrakten ikke spesifikt
inneholder bestemmelser om force majeure, er det lagt til grunn at det
eksisterer et ulovfestet prinsipp om force majeure på visse vilkår. Dersom det
foreligger en force-majeure-begivenhet, vil partenes forpliktelser etter
kontrakten suspenderes så lenge hindringen foreligger. Dersom hindringen varer over en lengre periode vil det i mange kontrakter være grunnlag for å si opp kontrakten med grunnlag i force-majeure-begivenheten.

Nedenfor følger en overordnet gjennomgang av hva en force majeure
går ut på. Vi understreker at hvert enkelt avtaleforhold må vurderes konkret,
og at gjennomgangen er ment som hjelp til selv hjelp og skisserer hva man som næringsdrivende må være oppmerksom på.

Hva følger av avtalen? Er det avtalt en «Force Majeure»-klausul eller lignende?

Hvis ja: følg avtalen og de mekanismer som der er avtalt.

For de tilfeller hvor det ikke foreligger avtalefestet «Force Majeure» må tre grunnleggende vilkår være tilstede:

 1. Forholdet må være en begivenhet som er så ekstraordinær at det er å anse som en Force Majeure-begivenhet
 2. Force Majeure-begivenheten må ha påvirket mulighetene til oppfyllelse
 3. Kunne man tatt begivenheten i betraktning før eller ved avtaleinngåelse?

Som et eksempel, kan vi bruke den nylige COVID-19 pandemien. Her
kan en anvende vilkårene på følgende måte:

 • Forholdet må være en begivenhet som er så ekstraordinær at det er å anse som en Force Majeure-begivenhet;

Viruset har i en del tilfeller oppfylt dette kravet, særlig når hindringen forsterkes av offentlige påbud. Med de offentlig pålegg som ble forelagt, var man antakelig i en Force Majeure-situasjon i en rekke tilfeller der medarbeidere havnet i karantene, mv. Forutsetningen er imidlertid at man er forhindret fra å levere som følge av dette og at det ikke finnes alternative leveringsmuligheter.

 • Muligheten til oppfyllelse vil måtte være påvirket av smittefare/offentlige påbud, og noen situasjoner må vurderes nøye;
 • Tjenester kan leveres elektronisk (Oppofrelsene/vanskelighetene/hindringene for å kunne levere som avtalt, vil i mange tilfeller være under det som faller inn under hindringsfritak som følger av elektronisk samhandling)

Kunne man tatt begivenheten i betraktning før eller ved avtaleinngåelse? 

I de fleste tilfeller vil det være tale om avtaler/forpliktelser inngått før man ble klar over en ekstraordinær situasjon som COVID-19 – da vil det være vanskelig å si at denne situasjonen skulle blitt tatt i betraktning. Myndighetens behandling av situasjon kan gi rettledning mht. skjæringstidspunkter.

Virkningene av force majeure vil normalt være utsettelse av levering, kansellering dersom utsettelse ikke lar seg gjøre, samt fritak for erstatningsplikt.

 • Ingen automatikk i at avtalen heves som første løsning.
 • Dette forutsetter at man påberoper seg dette så hurtig som overhode mulig.
 • Må se hen til hvor lang tid oppfyllelseshindringen vil vare og virkningen av dette. 
 • Merk at mange kontrakter har bestemmelser som innebærer at heving/oppsigelse først kan skje etter en viss periode, eksempelvis at avtalen ikke kan sies opp med grunnlag i force majeure før to måneder etter at force majeure inntrådte. 

Erklæring av Force Majeure

 • Må følge kontraktens bestemmelser for melding til kontraktsparter
 • Påberoper man seg de ulovfestede prinsippene for force majeure, anbefaler vi at det gis skriftlig varsel så hurtig som mulig og at varselet som et minimum inneholder en beskrivelse av situasjonen og force majeure-begivenheten, og at det gis et overslag over hvor lenge man antar at man ikke vil være i stand til å oppfylle sine avtaleforpliktelser som følge av force majeure.

Deloitte Advokatfirma

Les flere fagartikler fra Deloitte Advokatfirma.

open in new window Les mer her
Var denne siden nyttig?