Artikkel

Stiftelser som institusjon for avgivelse av gaver og arv

En stiftelse er et selveiende selvstendig rettssubjekt. Giver overfører en formuesverdi ved gave eller testament. Midlene som overføres stilles til rådighet for stiftelsen for å imøtekomme det formålet som giver ønskes tilgodesett. Dette kan være et ideelt, humanitært, kulturelt, forsknings- eller utdanningsmessig formål.

Men - hvorfor er det aktuelt å sette fokus på stiftelser nå?

Vi erfarer at private formuer har vokst betydelig det seneste tiåret. Mange personer konstaterer at de har en egenkapital og eiendeler de har mulighet til å tilgodese til annet enn private formål og arvingene. Klienter som kommer til oss og gir uttrykk for at de ønsker å ta et større samfunnsavsvar og dele overskuddslikviditet med allmennheten. Temaet dukker opp når senior begynner å planlegge generasjonsskifte av virksomheten, kunst, verdipapirer og diverse personlige eiendeler.

 

I hvilke tilfeller kan det være egnet å opprette en stiftelse?

Det er to hovedkategorier stiftelser:

  • Forvaltning av eiendeler og kapital som er egnet til avkastning for utdeling til det vedtektsfestede ideelle formål og som kan realiseres årlig over en lang tidshorisont.
  • Forvalte selve kunsten, drive forskning og utdanning, forvalte kulturelle bygg, museer, holde kulturarrangementer etc. Dette krever tilstrekkelig med driftskapital og forutsetter en plan og tilførte midler for å kunne drive selve det ideelle formålet.

Stiftelsesinstituttet må selvsagt alltid vurderes opp mot for eksempel å gi direkte til en forening, forskningsinstitusjon, kulturinstitusjon eller lignende og overlate forvaltningen til mottaker. Ved overføring av formue har giver i større grad mulighet til å styre opp hvordan formuen skal forvaltes og overskuddet anvendes over en lang tidshorisont.

 

Hvordan planlegge og sette opp en stiftelse

Det er en god del valg som må tas for å sikre at stiftelsen fungerer etter sitt formål. Da en stiftelse er selveiende og derfor ikke har eiere som kan være en korreks til en trygg og god forvaltning og drift, er for det første sammensetning av styret og retningslinjer for styre suksesjonen være godt gjennomtenkt. Vedtektene må også være klare på retningslinjer for forvaltning av kapital og risikoprofil, hvordan stiftelsen eventuelt skal tilføres løpende kapital/donasjoner, mål for omfang av årlig kapitalutdeling risikoprofil, spesifisering av personer, foreninger eller institusjoner osv. som skal tilgodeses.

I tillegg til formaliteter knyttet til selve opprettelsen av stiftelsen må det i de fleste tilfellene må det foretas noen strukturelle grep for å tilrettelegge for overføring deler av formuesmassen til en stiftelse. Det må også sikres at overføringen ikke utløser noen utilsiktede skatte- eller avgiftsmessige konsekvenser.

Vi erfarer at både etableringen og driften av stiftelsen fungerer best når stiftelsen opprettes av giver og at dette ikke skjer først ved fullbyrdelse av et testament. På den måten kan giver bedre påvirke og justere forvaltningen og driften av stiftelsen, sitte i styret og ha anledning til å justere opp elementer som eventuelt kan reguleres bedre.

For å forstå mer av de vurderingene som bør gjøres rundt opprettelsen av en stiftelse se gjerne debatten «Livsverkets liv etter døden» .

Var denne siden nyttig?