Tjenester

Forvaltningsrett

Rådgivning og bistand

Deloitte bistår en rekke offentlige organer og selskaper/virksomheter underlagt offentlig eierskap og kontroll, herunder departementer, fylkeskommuner, kommuner, interkommunale selskap mv. 

Våre ressurser har operativ erfaring fra offentlig sektor, også fra politiet, og dermed operativ erfaring fra arbeid med forvaltningsloven som overordnet ramme, gjennomføring av utredninger, regelverksutvikling og utarbeidelse av høringssvar innenfor en forvaltningsrettslig kontekst. Gjennom oppdrag for klienter i ulike deler av offentlig sektor både anvender og tolker vi forvaltningsrettslige prinsipper og regler, herunder de generelle reglene knyttet til forvaltningens saksbehandling, enkeltvedtak og klager. Per i dag har vi advokater som er leid ut som ressurser hos flere statlige organer og som forholder seg til forvaltningsretten i det daglige. 

Vi har for øvrig omfattende erfaring fra ulike problemstillinger knyttet til forvaltningens generelle taushetsplikt og forholdet til reglene om innsyn etter offentlighetsloven, herunder spørsmålet om merinnsyn. I våre personvernoppdrag for offentlig sektor blir forholdet til taushetsplikten av særlig relevans ved vurdering av muligheten for gjenbruk av offentlige data. Dette har også en viktig side mot den pågående digitaliseringen av offentlig sektor. Vi har utført en rekke vurderinger av innsynsbegjæringer for våre klienter, for eksempel i forbindelse med gjennomføring av anbudsprosesser. Vi utfører også habilitetsvurderinger. 

Vi har også særlig kompetanse knyttet til organisering av offentlig forvaltning og forhold som oppstår ved organisering og drift av offentlig eide selskaper. Sammen med andre forretningsområder i Deloitte har Deloitte Advokatfirma hatt flere oppdrag der de offentligrettslige sidene av opprettelse av og/eller outsourcing av administrative fellestjenester / konsernmodeller er blitt vurdert. 

Deloitte Advokatfirma har advokater og advokatfullmektiger som arbeider med forvaltningsrett og offentlig rett ved alle våre kontorer, med et særlig tyngdepunkt i Stavanger og Oslo.  

Se hva vi kan hjelpe deg med: Alle forretningsjuridiske tjenester 

Kontakt oss

Hanne Pernille Gulbrandsen

Hanne Pernille Gulbrandsen

Partner | Advokat

Hanne er partner i Deloitte Advokatfirma og leder våre tjenester rettet mot offentlig sektor. Hun er advokat med en LLM i European law og arbeider primært med rådgivning innen personvern og informasjo... Mer

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.