Tjenester

Selskapsrett

Det er en kompleks oppgave å lede et selskap i dag. Ledere trenger veiledning innen et bredt spekter av aktiviteter, inkludert krav til selskapsetablering, ekspansjonsaktiviteter, oppløsning eller nedleggelse av et selskap samt generelle spørsmål som oppstår i forbindelse med aktiviteter i den daglige driften.

Deloitte Advokatfirmas tjenester inkluderer råd i forbindelse med:

 • opprettelse og oppløsning av juridiske enheter
 • emisjoner og kapitalnedsettelser
 • utbytte
 • fusjoner og fisjoner
 • styrerelaterte rådgivningstjenester
 • styrende og ledende organer
 • aksjonærkonflikter
 • lovpålagt rapportering

Sammen med våre kolleger med erfaring og ekspertise innen skatt, merverdiavgift og regnskap, gir vi våre kunder helhetlig veiledning basert på deres individuelle forhold. Vi har omfattende erfaring innen et bredt spekter av bransjer, sektorer og jurisdiksjoner.

Compliance - Selskapers overholdelse av lover og regler

I et miljø med større åpenhet kan manglende overholdelse av regler og retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse ha direkte og betydelige følger fra et juridisk og omdømmemessig perspektiv. Dette gjelder spesielt for børsnoterte, regulerte og finansielle enheter hvor brudd på overholdelse av lover og regler kan ha negativ langsiktig påvirkning på selskapets suksess. Deloitte Advokatfirma fokuserer på hver klients risikomomenter og behov i forbindelse med:

 • håndtering av organisasjonens juridiske struktur, sammensetning og vedtekter
 • forebygging av problemer i forbindelse med styremedlemmers ansvar
 • etikkregler og beste praksis
 • overvåkingssystem og -regler (komiteer, rapporteringsplikter)
 • kjernekrav for sektorrapportering
 • policyer for styremedlemmers godtgjørelse

Deloitte Advokatfirmas profesjonelle medarbeidere har et nært samarbeid med sine kollegaer verden over for å hjelpe selskaper med å håndtere risiko og overholde sine plikter mht. selskapsrapportering og andre forpliktelser. Deloitte Advokatfirmas advokater har solid bakgrunn fra forretningsmiljøet de betjener, noe som kan være verdifullt når flernasjonale kompleksiteter oppstår.

Reorganisering av selskaper

I et stadig mer konkurransepreget marked krever suksess en effektiv selskapsstruktur egnet til å minimalisere kostnader og optimalisere profitt. Deloitte Advokatfirma kan gi råd om utforming og valg av en egnet selskapsstruktur for en bedrift samt være behjelpelig med gjennomføringen av en rekke struktureringsaktiviteter inkludert:

 • endring av selskapsform
 • nasjonale fusjoner og fusjoner over landegrensene
 • fisjoner
 • tingsinnskudd
 • konvertering av gjeld til egenkapital

Sammen med våre kolleger med erfaring og ekspertise innen skatt, merverdiavgift og regnskap, gir vi våre kunder helhetlig veiledning basert på deres individuelle forhold. Vi har omfattende erfaring innen et bredt spekter av bransjer, sektorer og jurisdiksjoner.

Nasjonale og flernasjonale fusjoner

Vellykkede fusjoner er basert på en grundig forståelse av bransjens dynamikk, de fusjonerende enhetenes natur og godt gjennomtenkte integrasjonsplaner. I dagens globaliserte verden foregår mange avtaler på tvers av landegrenser og krever flerjurisdiksjonal koordinering. Det krever en klar forståelse av spesifikke juridiske krav og kommersielle problemstillinger i de respektive landene. Deloitte Advokatfirma bistår selskaper med:

 • utforming av egnede strukturer for transaksjonen
 • valg av jurisdiksjon
 • identifikasjon av juridiske problemstillinger som oppstår som følge av en fusjon
 • gjennomgang av kontrakter som kan påvirkes av fusjonen
 • utarbeidelse av dokumentasjon for formalisering og gjennomføring av transaksjonen

Deloitte Advokatfirma har et nært samarbeid med sine kollegaer i andre av Deloittes forretningsspesialiseringer innen blant annet skatt, regnskap samt finansiell og generell rådgivning i flere jurisdiksjoner for å adressere og minimalisere kompleksitetene som naturlig oppstår i forbindelse med transaksjoner. Vi er godt kvalifisert til å bistå med nasjonale og flernasjonale fusjoner i en rekke bransjer.

Kontakt oss

Mari Wetlesen

Mari Wetlesen

Partner / Advokat, Leder Legal Services

Mari er partner og leder for Legal Services i Deloitte Advokatfirma og arbeider primært med selskapsrett og rådgivning i tilknytning til oppkjøp og transaksjoner. Hun yter dessuten løpende forretnings... Mer

Håvard Tangen

Håvard Tangen

Partner / Advokat

Håvard er partner i Deloitte Advokatfirma og leder av Tax & Legal i Bergen,. Han arbeider særlig med M&A tjenester, strukturering/omstruktering og eierendringer i virksomheter, nasjonal og internasjon... Mer