Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Tjenester

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Deloitte ønsker å medvirke til at kommunen når de mål som er satt innenfor rammene av gjeldende regelverk og tildelte ressurser

Deloitte er en av Norges fremste leverandører av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vi er valgt som fast revisor for en rekke kommuner og fylkeskommuner og gjennomfører også enkeltvise forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller på forespørsel. Deloitte har et bredt fagmiljø med spisskompetanse innen kommunerevisjon og samtlige kommunale tjenesteområder.

Alle kommuner og fylkeskommuner er lovpålagt å gjennomføre forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, som en viktig del av den kommunale egenkontrollen. Deloitte har et bredt fagmiljø med kompetanse innen samtlige (fylkes)kommunale tjenesteområder. Uavhengig av tema vil vi alltid kunne trekke veksler på spisskompetanse enten det gjelder juridiske, organisatoriske, økonomiske eller tekniske problemstillinger. Deloitte har et betydelig revisjonsfaglig miljø som blant annet har utarbeidet veilederen «Kontrollutvalgsboken» på vegne av Kommunal- og regionaldepartementet i 2011.

Deloitte legger vekt på å gjennomføre prosjekter i samsvar med oppdragsgivers bestilling og har fokus på god samhandling både med bestiller og revidert enhet. Vi vil sikre effektiv gjennomføring av prosjekter, og bistår kontrollutvalget i kommunen eller fylkeskommunen med å identifisere risikoområder, vurdere status på aktuelle områder og foreslå relevante tiltak.

Deloitte har gjennomført en rekke forvaltningsrevisjoner. Eksempler på tema og områder for forvaltningsrevisjoner Deloitte har gjennomført er:

 • Innkjøp
 • Byggesak
 • Barnevern
 • Pleie og omsorg
 • HMS
 • Internkontroll
 • Prosjektstyring
 • Tilpasset opplæring
 • Beredskap
 • Økonomistyring

Deloitte tilbyr også selskapskontroll, i form av eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon av selskap. En eierskapskontroll dreier seg om å kontrollere hvordan kommunen utøver sin eierskapsforvaltning, mens man ved forvaltningsrevisjon av selskap blant annet kan kontrollere selskapets måloppnåelse, ressursbruk, og regeletterlevelse.
 

Deloitte kan blant annet bistå med:

 • Lede og gjennomføre forvaltningsrevisjonsoppdrag og selskapskontroll
 • Gjennomføre overordnet risiko- og vesentlighetsanalyser 
 • Bistå med utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
 • Arrangere spesialtilpassede kurs knyttet til kontrollutvalgets virksomhet og ulike metoder som kontrollutvalgene kan benytte for å ivareta sitt kontrollansvar.
   

Hvorfor velge Deloitte?

 • Deloitte har god kjennskap til aktuelle problemstillinger og utfordringer i kommuner og fylkeskommuner
 • Deloitte har lang og bred erfaring med gjennomføring av forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller på en rekke ulike områder
 • Deloitte har utarbeidet god metodikk og et godt kvalitetssikringssystem som sikrer leveranser med høy kvalitet, både innen forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
 • Deloitte kan ved behov trekke på kompetansen fra et stort og multidisiplinært kompetansemiljø
 • Deloitte legger til rette for god samhandling og involvering av kontrollutvalg og revidert enhet 
   

 

Kontakt oss:

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon, må du gjerne ta kontakt med en av våre spesialister på forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Kontakt oss

Birte Bjørkelo

Birte Bjørkelo

Partner

Birte Bjørkelo er Partner i Deloitte Norge og leder Risk Advisory avdelingen i Bergen.... Mer

Iver Fiksdal

Iver Fiksdal

Senior Manager

Iver leder Deloittes Operational Audit-avdeling, som omfatter både forvaltningsrevisjonstjenester til kommuner og fylkeskommuner og internrevisjonstjenester (ikke-finansiell) i offentlig og privat sek... Mer