Risikostyring og internkontroll

Tjenester

Risikostyring og internkontroll

Deloittes tjenester knyttet til risikostyring og internkontroll inkluderer løsninger og rammeverk for å hjelpe virksomheter med evaluering, design, implementering eller effektivisering av deres risiko og internkontrollsystemer.

Risikostyring

I prosessen med å nå sine mål og skape verdier står alle virksomheter overfor usikkerhet. Risikostyring er et verktøy for å redusere denne usikkerheten og bidra til bedre måloppnåelse på tvers av hele spektret av risiko som virksomheten står overfor. Effektiv risikostyring hjelper med å identifisere de viktigste truslene for virksomheten, prioritere risikoreduserende tiltak, og følge opp resultater fra tiltakene.

Les mer om våre tjenester innen Risikostyring.

Internkontroll

Internkontroll er en nødvendig forutsetning for god virksomhetsstyring, og det er et krav i regelverk for både offentlige og private virksomheter å etablere et internkontrollsystem som er tilpasset virksomhetens størrelse og kompleksitet. God internkontroll bidrar til at virksomheten når sine mål gjennom målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig rapportering og etterlevelse av lover og regler. Et effektivt internkontrollsystem vil i tillegg kunne bidra til effektivisering samtidig som risikoen for uønskede hendelser reduseres.

Les mer om våre tjenester innen Internkontroll.

Kontakt oss

Helene Raa Bamrud

Helene Raa Bamrud

Leder Klima- og bærekraftstjenester

Helene is currently responsible for climate and sustainability services in Deloitte Norway and is part of the sustainability leadership team in Deloitte North South Europe. She has built up the risk a... Mer

Endre Fosen

Endre Fosen

Leder Risk Advisory

Endre er leder for Risk Advisory i Norge, og har arbeidet med risikostyring og etablering av risiko- og internkontrollsystemer for en rekke av Norges ledende virksomheter. Han er sertifisert IT-reviso... Mer