Artikkel

Statsbudsjett 2019 – foreslåtte endringer for organisasjoner

Statsbudsjettet for 2019 er lansert, og det er ikke foretatt vesentlige endringer fra tidligere år for organisasjoner og foreninger. De viktigste punktene for organisasjoner og foreninger finner du her.

Merverdiavgiftskompensasjon – frivillige organisasjoner
Regjeringen har for 2019 lagt opp til en økning i bevilgning til ordningen merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner med 134 millioner til 1,56 milliarder. Dette er ikke tilstrekkelig til å unngå avkortning i søknadene, men økningen er større enn det som har vært tilfellet de to foregående årene. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Ordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Det kreves ikke rapportering om bruken av midlene. Ordningen forvaltes av Lotteri og stiftelsestilsynet.

Det opplyses om at ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner vil tre i kraft fra 1. januar 2019.

Merverdiavgiftskompensasjon – idrettsanlegg
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg fra 185 millioner kroner til 189,4 millioner kroner i 2019. Kompensasjonsordningen har til formål å lette finansieringen av anleggsinvesteringer og stimulere til utbygging av idrettsanlegg.

Herreløs arv
Det er foreslått bevilget 3 millioner i herreløs arv til frivillige organisasjoner, mot 24,5 millioner for 2018. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) fordeler midlene etter retningslinjer fastsatt av LNU.

Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom
Det er foreslått bevilget 10, 2 millioner til tiltak mot barnefattigdom. Bevilgningen skal bidra til at barn og unge fra inntekstsfattige familier kan delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende. Det er foreslått at midlene skal fordeles til tiltak i regi av folkebibliotekene. Deler av midlene vil også kunne benyttes til områdesatsinger, som Groruddalssatsingen.

Bistand
Regjeringen foreslår å bruke 37,8 milliarder kroner på bistand i 2019. Det er en økning på 2,5 milliarder og tilsvarer om lag en prosent av bruttonasjonalinntekten. For å øke effektiviteten ønsker departementet å konsentrere innsatsen om fem hovedprioriteringer: Helse, utdanning, næringsutvikling, landbruk og fornybar energi, klima, miljø og hav og humanitær innsats.

Økning i humanitær bistand
Regjeringen foreslår å øke det humanitære budsjettet med om lag 250 millioner kroner i 2019. - Norge skal være en pådriver for rask og effektiv humanitær innsats.

Pensjonskostnader i institusjoner drevet av ideelle
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en tilskuddsordning for å kompensere for historiske pensjonskostnader for ideelle og andre virksomheter som har levert lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barnevernstjenester. Det settes av 42 mill. kr til dette i statsbudsjettet for 2019. En slik tilskuddsordning vil trolig vare i 70 til 80 år.

Skatt og merverdiavgift
Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner er foreslått uendret på kr 40.000.

For organisasjoner som er skattepliktige eller har begrenset skatteplikt er det foreslått å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt ytterligere fra 23 til 22 prosent.

Beløpsgrensene for arbeidsgiveravgiftsfritak og lønns- og trekkoppgavefritak er uendret.

Det er ikke foreslått noen endringer på merverdiavgiftsområdet.

Les hele Deloittes gjennomgang av skatteendringene i Statsbudsjettet 2019 her. 

Les hele oppsummeringen

Statsbudsjettet 2019
Var denne siden nyttig?