Nyheter

ESA lukker klagesaker mot Norge 

I januar lukket ESA to saker mot Norge som gjaldt norske rapporteringsregler. Men når kommer gebyrene?

Publisert 22. februar 2022

Oppdragsgivere som gir utenlandske oppdragstakere oppdrag i Norge må normalt rapportere dette til norske skattemyndigheter. Rapporteringsreglene gjelder ikke for norske selskaper som gir oppdrag til andre norske selskaper.

Plikten til å rapportere er i seg selv ikke så byrdefull, men i de tilfeller der oppdragsgivere ikke har vært klar over eller av andre grunner har uteglemt å rapportere oppdrag som er gitt har det historisk blitt ilagt så høye gebyrer for manglende rapportering at enkelte selskap har kommet på randen av konkurs. 

Ettersom disse reglene utelukkende gjelder ved tildeling av oppdrag til utenlandske aktører ble det sendt klage til EFTAs overvåkingsorgan, ESA på at reglene om rapporteringsplikt stred mot norske forpliktelser etter EØS-avtalen når det gjaldt fri bevegelighet av tjenester. 

Etter langvarig dialog mellom ESA og norske myndigheter og etter at norske myndigheter har forenklet regelverket noe, blant annet i forhold til frister og enkelte andre forpliktelser som ligger på utenlandske oppdragstakere, avsa ESA nylig en avgjørelse om å lukke klagesakene. Så lenge klagesaken verserte så det ut til at Norge var forsiktig med gebyrbruken, men med ESA sin avgjørelse vil dette fort kunne endres.

Spørsmålet blir hvilken praksis norske myndigheter vil legge seg på nå når det gjelder bruk av gebyrer og tvangsmulkt i tiden fremover sammenlignet med tidligere år. Norske og utenlandske selskaper omfattet av rapporteringsreglene bør uansett sette seg nærmere inn i sine forpliktelser, og mulighetene for unntak fra disse, hvis ikke vil det raskt kunne bli kostbart å glemme dette.

Var denne siden nyttig?