Innsikt

Forslag om innstramning av konsernselskapers fradragsrett for renter på lån

Finansdepartementet har sendt ut på høring forslag om endring i rentebegrensningsreglene. Endringene er dels foranlediget av anti-BEPS-arbeidet og de anbefalinger som dette arbeidet har resultert i og dels den pågående traktatbruddsaken som ESA kjører mot den norske stat.