COVID-19-legislative-tracker

News

COVID-19 Legislative Tracker

9/07/2020
Ordinul nr. 667/1236/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic

În data de 09.07.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 604 Ordinul nr. 667/1236/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic („Ordinul nr. 667/1236/2020” sau „Ordinul”)

 

Ordinul aprobă următoarele:

 • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, prevăzut în anexa nr. 1.
 • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, prevăzut în anexa nr. 2.
 • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, prevăzut în anexa nr. 3.
 • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, prevăzut în anexa nr. 4.
 • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, prevăzut în anexa nr. 5.
 • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, prevăzut în anexa nr. 6.

 

De asemenea, în cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de pregătire sportivă sau la competiții se face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal.

 

La data intrării în vigoare a Ordinului nr. 667/1236/2020 se abrogă Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 619/1.077/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

7/07/2020
Ordinul MADR nr. 176/2020 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, precum și pentru aprobarea unor măsuri excepționale temporare aplicabile în sectorul legume-fructe pentru prevenirea perturbării pieței, provocată de pandemia de COVID-19

În data de 07.07.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 594 Ordinul MADR nr. 176/2020 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, precum și pentru aprobarea unor măsuri excepționale temporare aplicabile în sectorul legume-fructe pentru prevenirea perturbării pieței, provocată de pandemia de COVID-19 („Ordinul nr. 176/2020” sau „Ordinul”)

 

Ordinul nr. 176/2020 prevede următoarele:

 • Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea organizațiilor de producători și a altor forme asociative din sectorul fructelor și legumelor și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, se completează după cum urmează:
  1. La articolul 32, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:
   • 6) Prin derogare de la prevederile alin. (4):

a) cererile de ajutor depuse până la 15 februarie 2020 pot cuprinde cheltuielile aferente operațiunilor programate pentru anul 2019, dar nerealizate până la 31 decembrie 2019, dacă operațiunile în cauză se pot desfășura până la 15 august 2020;

 

b) cererile de ajutor care trebuie depuse până la 15 februarie 2021 pot cuprinde cheltuieli aferente operațiunilor programate pentru anul 2020, dar nerealizate până la 31 decembrie 2020, dacă operațiunile respective se pot desfășura până la 15 august 2021.

 

(7) Pentru cererile depuse potrivit prevederilor alin. (6) lit. a), cheltuielile programate, dar nerealizate la data depunerii cererii, vor fi eligibile la plată dacă beneficiarul transmite APIA documentele justificative din care să reiasă faptul că respectivele cheltuieli programate au fost realizate integral până la data de 15 august 2020.

 

(8) Documentele justificative privind realizarea cheltuielilor programate, prin care se dovedește că acestea au fost realizate până la data de 15 august 2020, se depun după finalizarea acțiunilor programate până cel târziu la data de 21 august 2020."

 1. După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 481, cu următorul cuprins:
  • Art. 48 - Prin derogare de la prevederile art. 48, coroborat cu art. 24, controlul în vederea aprobării cererilor de modificare a programelor operaționale se poate realiza exclusiv administrativ."

 

 • Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, pe perioada declarării stării de alertă pe teritoriul României, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură își va desfășura activitatea prin utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor, evitând, pe cât posibil, prezența fizică a operatorilor și/sau a personalului altor instituții, precum și deplasarea la sediul/locul desfășurării activității operatorilor.

 

 • Pentru transmiterea informațiilor și documentelor se vor utiliza cu precădere serviciile de comunicație electronică și serviciile poștale și de curierat. Prin excepție, documentele pot fi depuse la sediile instituțiilor, cu respectarea normelor de prevenție adoptate de autorități, precum și a indicațiilor persoanelor responsabile de la nivelul instituțiilor.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

6/07/2020
Hotărârea CNSU nr. 34/2020 privind stabilirea listei țărilor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European și a listei țărilor terțe pentru care nu se aplică recomandarea de instituire a măsurilor de izolare/carantină asupra persoanelor care sosesc din acestea în România

În data de 06.07.2020 a fost adoptată Hotărârea CNSU nr. 34/2020 privind stabilirea listei țărilor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European și a listei țărilor terțe pentru care nu se aplică recomandarea de instituire a măsurilor de izolare/carantină asupra persoanelor care sosesc din acestea în România („Hotărârea CNSU nr. 34/2020”)

 

Hotărârea CNSU nr. 34/2020 aprobă lista țărilor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European pentru care nu se recomandă intrarea în izolare/carantină a persoanelor care sosesc în România din acestea, prevăzută în anexa nr. 1 la hotărâre.

 

De asemenea, aprobă lista țărilor terțe pentru care nu se recomandă intrarea în izolare/carantină a persoanelor care sosesc în România din acestea, prevăzută în anexa nr. 2 la hotărâre.

 

În aplicarea prevederilor Hotărârii CNSU nr. 33 din 02.07.2020, zborurile suspendate către și din țările prevăzute la art. 1, se reiau începând cu data de 07.07.2020.

 

Anexa 1 – disponibilă aici.

Anexa 2 – disponibilă aici.

 

Pentru mai multe detalii se pot consulta link-urile de mai sus.

3/07/2020
Ordinul nr. 2068/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM INVEST ROMÂNIA", a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020

În data de 03.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 586 Ordinul nr. 2068/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM INVEST ROMÂNIA", a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020 („Ordinul”)

 

Odată cu intrarea în vigoare a Ordinului, anexa nr. 3 a Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020 se va se modifică și se completează după cum urmează:

 

 • La articolul 1.1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

 1. a) beneficiarul programului - întreprindere mică și mijlocie care desfășoară activitate economică, autorizată potrivit dispozițiilor legale să realizeze activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, în condiții de concurență loială, respectiv societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care desfășoară activități economice, precum și organizațiile nonguvernamentale, asociațiile și fundațiile, cooperativele agricole și societățile agricole care desfășoară activități economice și care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;.

 

 • La articolul 3.1 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

 1. d) nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019;

 

 • La articolul 3.1 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

 1. f) prezintă instituției de credit garanții colaterale, care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de 100% valoarea finanțării, proporțional cu procentul de garantare.

 

Pentru creditele/liniile de credit destinate finanțării capitalului de lucru se instituie ipoteca legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare, proporțional cu procentul de garantare.

 

În cazul în care instituția de credit finanțatoare consideră necesar, pentru încadrarea beneficiarului în normele proprii de creditare, aceasta poate solicita beneficiarului constituirea de garanții colaterale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 110/2017.

 

 • La articolul 3.4, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

 

 1. Art. 3.4. -(1) În cazul creditelor de investiții, garanția de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, proporțional cu procentul de garantare.

(2) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru, garanția de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii programului la instituția de creditare, proporțional cu procentul de garantare.

 

 • Articolul 7.4 se modifică și va avea următorul cuprins:

 

 1. Art. 7.4. - În termen de maximum 4 zile lucrătoare de la transmiterea Înștiințării de aprobare, F.N.G.C.I.M.M. transmite instituției de credit Acordul de finanțare și Contractul de garantare, în vederea semnării, în cel puțin 4 (patru) exemplare originale în funcție de numărul semnatarilor. În situația în care toate părțile semnatare dispun de semnătură electronică calificată, documentele vor fi transmise prin mijloace electronice de Fond în vederea semnării.

 

 • La articolul 7.10 alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

 1. b) diminuarea valorii garanției, ca urmare a neutilizării integrale a finanțării aprobate, după expirarea perioadei de realizare a investiției în cazul creditelor de investiții, inclusiv în cazul rambursărilor parțiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanției. În cazul finanțărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea F.N.G.C.I.M.M.

 

 • Anexa 4, 5 si 7 vor fi înlocuite cu anexele indicate în Ordin, în timp ce anexele 4a și 4b vor fi abrogate.

 

Pentru mai multe detalii privind alte modificări avute în vedere de Ordin și pentru a vizualiza conținutul acestuia se poate consulta link-ul de mai sus.

 

Ordinul nr. 1070/94/2087/2020 privind stabilirea categoriilor de personal și mărimea concretă a sporului pentru condiții de pericol deosebit acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19

În data de 03.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 586 Ordinul nr. 1070/94/2087/2020 privind stabilirea categoriilor de personal și mărimea concretă a sporului pentru condiții de pericol deosebit acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19 („Ordinul”)

 

Ordinul reglementează modul de stabilire a categoriilor de personal și a mărimii concrete a sporului pentru condiții de pericol deosebit acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19. Prevederile Ordinului urmează a fi aplicabile în perioada 03 iulie 2020 – 15 august 2020, printre măsurile prevăzute se regăsesc următoarele:

 

 • Categoriile de personal căruia i se aplică Ordinul:

 

 1. personalul de specialitate medico-sanitar și personalul auxiliar sanitar din unități sanitare, unități de asistență medico-socială și instituții medicale, indiferent de nivelul de subordonare sau coordonare, din farmacii comunitare, din cabinete de medicină de familie, din cabinete de medicină dentară, indiferent de forma de organizare, precum și din cadrul altor furnizori de servicii medicale sau de asistență socială, implicat direct în acțiuni și misiuni legate de prevenirea, gestionarea și combaterea infecțiilor cu COVID-19;
 2. cadrele militare - paramedici și personal medical - din structurile aflate în coordonarea/coordonarea operațională a Departamentului pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, implicat direct în acțiuni și misiuni legate de prevenirea, gestionarea și combaterea infecțiilor cu COVID-19;
 3. personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului ajutor calificat, potrivit legii, aflat în finanțarea autorităților administrației publice locale;
 4. tot personalul din cadrul spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a, precum și din spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, reglementate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare.
 • Mărimea concretă a sporului de până la 30% pentru condiții de pericol deosebit acordat se determină în funcție de condițiile de muncă care pot produce o eventuală infecție cu virusul SARS-CoV-2 a personalului implicat direct sau indirect în executarea, conducerea sau coordonarea misiunilor și sarcinilor de serviciu legate de prevenirea, gestionarea și combaterea infecțiilor cu COVID-19;

 

 • La stabilirea concretă a cotelor de spor în cadrul procentelor aprobate prin prezentul ordin se au în vedere următoarele criterii:
 1. modul de transmitere a virusului SARS-CoV-2 care pe baza dovezilor disponibile este transmis de la om la om prin contact direct definit conform metodologiei în vigoare și prin picături Flugge;
 2. riscul de contagiune a unei eventuale infecții accidentale cu virusul SARS-CoV-2 care este determinat în funcție de gradul de expunere la factorii nocivi sau la asocierea acestor factori, precum și de durata de expunere la acțiunea factorilor nocivi; persoanele cu cel mai mare risc de infecție sunt cele care sunt în contact direct cu pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 sau care au grijă de acești pacienți.
 • Personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar prevăzut la literele a)-d) de mai sus ce implică un contact direct cu pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 , beneficiază de un spor după cum urmează:
 1. 30% pentru pacienți simptomatici cu forme medii sau severe;
 2. 25% pentru pacienți cu alte forme decât cele prevăzute mai sus.
 • Personalul de specialitate prevăzut lit. d) de mai sus care asigură asistență medicală pacienților suspecți cu virusul SARS- CoV-2, ce implică un contact direct cu pacientul, beneficiază de un spor de 20%;
 • Personalul de specialitate literele lit. a) -d) de mai sus care desfășoară acțiuni de realizare a triajului clinico-epidemiologic și/sau de recoltare a probelor biologice în vederea identificării pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, precum și cel care în vederea realizării diagnosticului pozitiv de COVID-19 prelucrează sau transportă în vederea prelucrării probele recoltate de la pacienți suspecți sau testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 beneficiază de un spor de 15%;
 • Tot personalul din unitățile prevăzute la lit. d) de mai sus dedicate în întregime COVID-19, pe perioada în care există internat în unitatea respectivă cel puțin un pacient testat pozitiv sau suspect cu virusul SARS-CoV-2, beneficiază de un spor de 10%;
 • Tot personalul din unitățile prevăzute la lit. d) de mai sus dedicate parțial COVID-19, pe perioada în care există internat în unitatea respectivă cel puțin un pacient testat pozitiv sau suspect cu virusul SARS-CoV-2, beneficiază de un spor de 5%.

 

Pentru mai multe detalii privind modul de calcul al sporurilor puteți vizualiza conținutul Ordinului prin consultarea link-ului de mai sus.

Ordinul nr. 1226/2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății

În data de 03.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 587 Ordinul nr. 1226/2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății („Ordinul”)

 

Articolul 2 din Ordinul ministrului sănătății nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății se modifică și va avea următorul cuprins:

 

Art. 2. - (1) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, denumite în continuare DSP, coordonează recoltarea și transportul probelor prelevate către laboratoare, în concordanță cu capacitatea maximă de testare a acestora și numărul de probe în așteptare.

(2) Unitățile sanitare publice sau private au obligativitatea de a organiza centre de recoltare, sub coordonarea DSP, pentru persoanele asimptomatice incluse în Recomandările de prioritizare a testării pentru COVID-19 la pct. 4-8, situație în care acestea sunt responsabile de procurarea recoltoarelor necesare pentru prelevare.

(3) Unitățile sanitare sunt responsabile de prelevarea probelor pentru pacienții internați în cadrul acestora, precum și pentru propriul personal medical.

(4) Centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile au obligația organizării prelevării probelor de la personalul de îngrijire și persoanele instituționalizate, cu personalul propriu medical angajat/contractat; transportul probelor la laborator se va efectua de către DSP care va pune la dispoziție și recoltoare.

(5) Recoltarea probelor va fi efectuată de către reprezentanții DSP, pentru contacții simptomatici din focare și cazurile confirmate.

(6) Recoltarea probelor va fi efectuată de către Serviciul de ambulanță județean și al municipiului București (SAJ), în cazul persoanelor simptomatice aflate în izolare la domiciliu, al altor persoane simptomatice identificate de către personalul medical al SAJ, gravide simptomatice și persoane incluse în Recomandările de prioritizare a testării pentru COVID-19, care nu se pot deplasa la centrele de recoltare, cu excepția celor de la alin. (5). Pentru ultima categorie, recoltarea se face în baza listelor furnizate de către DSP. SAJ va folosi recoltoare și recipiente de transport probe furnizate de către direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București.

 

Ordinul poate fi consultat la link-ul de mai sus.

Ordinul nr. 1228/2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecționare, formare, instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, precum și unele activități specifice organizate de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice și cele din domeniul diplomatic

În data de 03.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 587 Ordinul nr. 1228/2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecționare, formare, instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, precum și unele activități specifice organizate de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice și cele din domeniul diplomatic („Ordinul”)

 

 • Ordinul aprobă măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecționare, formare, instruire și workshopuri pentru adulți, precum și unele activități specifice organizate de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice și cele din domeniul diplomatic, după cum urmează:

 

 1. organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți cu participarea a cel mult 20 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică;

 

 1. organizarea și desfășurarea de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, a activităților specifice, cu participarea a maximum 200 de persoane și sub supravegherea unui medic epidemiolog din cadrul structurilor medicale ale acestora;

 

 1. organizarea și desfășurarea activităților specifice din domeniul diplomatic, la sediile ambasadelor, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă și cu respectarea regulilor de distanțare fizică.

 

 • Principiile generale de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 sunt următoarele:

 

 1. desfășurarea pregătirii teoretice trebuie să se facă cu precădere on-line;
 2. pentru activitățile din sălile de curs se va asigura respectarea distanțării fizice - distanță minimă de 1,5 m între două persoane apropiate;
 3. se va asigura triajul epidemiologic la începerea fiecărei sesiuni de instruire;
 4. se vor asigura dispensere pentru dezinfecția mâinilor (substanțe antiseptice pe bază de alcool) care se vor reumple ori de câte ori este necesar;
 5. se va asigura respectarea gesturilor de barieră (purtarea obligatorie a măștii faciale în spațiile închise, folosirea batistei de unică folosință în caz de strănut sau tuse sau tuse/strănut în plica cotului). 

 

 • Măsurile de prevenire și protecție pentru perioada activităților teoretice și practice sunt următoarele:

 

 1. înainte de începerea activităților de pregătire teoretică/practică/examinare se vor realiza curățenia și dezinfecția minuțioasă a încăperii, suprafețelor, echipamentelor cu substanțe biocide/virucide avizate, urmate de aerisirea spațiilor minimum 10 minute;
 2. spațiile trebuie aerisite și în pauzele de curs;
 3. la intrarea în sălile de pregătire teoretică/practică/examinare vor fi amplasate dispensere cu soluții dezinfectante pe bază de alcool, iar accesul în sală se va realiza doar după dezinfectarea mâinilor;
 4. activitatea de pregătire teoretică se va desfășura în grupe cu un număr maxim de 20 de cursanți, iar cea practică în grupe cu maximum 15 cursanți, în funcție de spațiul aflat la dispoziție - cu păstrarea distanței de minimum 1,5 m între două persoane;
 5. cursanții, formatorii și toți ceilalți angajați ai unității au obligația de a purta corect în spațiile închise masca de protecție;
 6. se vor face pauze de cel puțin 15 minute, la fiecare 45 de minute de activitate, timp în care se va efectua obligatoriu aerisirea sălilor;
 7. în incinta centrelor de formare profesională vor avea acces doar cursanții activi; înscrierile noilor cursanți și eliberarea certificatelor de absolvire se vor face pe bază de programare telefonică sau on-line.

 

Pentru mai mult detalii privind prevederile Ordinului, acesta poate fi consultant accesând link-ul de mai sus.

2/07/2020
Ordinul nr. 1109/2974/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020
Ordinul nr. 1110/654/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului tineretului și sportului nr. 742/493/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020
1/07/2020
Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1106/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție social

În data de 01.07.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 576 Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1106/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială („Ordinul nr. 1106/2020”)

 

Ordinul nr. 1106/2020 modifică și se înlocuiește Anexa la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu anexa care face parte integrantă din acesta.

 

Ordinul nr. 1106/2020 poate fi consultat la link-ul de mai sus.

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1107/2020 privind modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

În data de 01.07.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 576 Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1107/2020 privind modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială („Ordinul nr. 1107/2020”)

 

Ordinul nr. 1107/2020 modifică și înlocuiește Anexa la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ordinul nr. 1107/2020 poate fi consultat la link-ul de mai sus.

Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1108/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

În data de 01.07.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 576 Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1108/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației („Ordinul nr. 1108/2020”)

 

Ordinul nr. 1108/2020 modifică și înlocuiește anexa la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ordinul nr. 1108/2020 poate fi consultat la link-ul de mai sus.

Hotărârea Guvernului nr. 511/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 01.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 577 Hotărârea Guvernului nr. 511/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („HG nr. 511/2020”).

 

HG nr. 511/2020 modifică și completează anexele nr. 1 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, după cum urmează:

 

 • La anexa nr. 3 articolul 1, punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. 9. Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale."

 

 • La anexa nr. 3 articolul 1, după punctul 11 se introduc trei noi puncte, punctele 12-14, cu următorul cuprins:
  1. 12. Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu participarea a cel mult 20 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

 

 1. 13. Se permit organizarea și desfășurarea de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, a activităților specifice, cu participarea a maximum 200 de persoane și sub supravegherea unui medic epidemiolog.

 

 1. 14. Se permite organizarea și desfășurarea activităților specifice din domeniul diplomatic, la sediile ambasadelor, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară.

 

HG nr. 511/2020 se poate consulta la link-ul de mai sus.

29/06/2020
HOTĂRÂREA CNSU nr. 32 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate după data de 01.07.2020 precum și instituirea excepției de la măsura carantinării / izolării pentru unele țări din Uniunea Europeană și din Spațiul Economic European

În data de 29.06.2020 a fost publicată HOTĂRÂREA CNSU nr. 32 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate după data de 01.07.2020 precum și instituirea excepției de la măsura carantinării / izolării pentru unele țări din Uniunea Europeană și din Spațiul Economic European („Hotărârea CNSU nr. 32/2020”)

 

Hotărârea CNSU nr. 32/2020 prevede următoarele:

 • Lista cu statele pentru care nu se impune măsura izolării/carantinei la locuință/locația aleasă elaborată de INSP și aprobată de CNSU prin Hotărârea nr. 29 din 13.06.2020 cu modificările și completările ulterioare prin Hotărârea nr. 31 din 23.06.2020, își menține valabilitatea până la stabilirea unui criteriu unitar la nivelul Uniunii Europene.

 

 • Măsurile de prevenire și control a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, în vigoare la data prezentei hotărâri se propun a se modifica și completa după cum urmează:

 

 • instituirea sancțiunii complementare a suspendării autorizației de funcționare pentru organizatorii activităților și a evenimentelor în care regulile de siguranță sanitară nu sunt respectate;

 

 • permiterea organizării de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți precum și cele organizate pentru implementarea proiectelor din fonduri europene, cu participarea a cel mult 20 persoane şi cu respectarea regulilor de distanțare fizică stabilite prin ordin al ministrului sănătății;

 

 • permiterea organizării și desfășurării activităților specifice din domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice desfășurate în aer liber, cu participarea a maxim 200 persoane și sub supravegherea unui medic epidemiolog;

 

 • permiterea organizării și desfășurării activităților specifice din domeniul diplomatic, la sediile ambasadelor, organizate în aer liber astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară;

 

 • înlocuirea noțiunii de ”triaj epidemiologic” cu ”triaj” în privința activităților desfășurate de instituțiile şi autorităților publice, operatorii economici şi profesioniștii, la intrarea în sediul acestora.

 

Hotărârea CNSU nr. 32/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

 

26/06/2020
Ordonanța de urgență nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020

În data de 26.06.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 559 Ordonanța de urgență nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020 („OUG nr. 101/2020”)

 

OUG nr. 101/2020 prevede, printre altele, următoarele:

 

 • Pentru obiectivele de investiții din domeniul infrastructurii publice de transport, energie, mediu, dezvoltare urbană, regenerare urbană, eficiență energetică și iluminat public finanțate din fonduri europene, denumite în continuare proiecte de infrastructură, care cuprind în structura devizului general de investiții cheltuieli privind protecția mediului, cheltuieli privind relocările de utilități, precum și alte categorii de cheltuieli similare necesare pentru implementarea proiectelor, care sunt independente de voința beneficiarului sau a executantului de lucrări sau care nu pot fi prevăzute cu exactitate la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau a contractului sectorial, după caz, dar sunt strict necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructură, beneficiarii/autoritățile/entitățile contractante pot include, odată cu inițierea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz, rezerve de implementare a proiectelor, care fac parte din investiția de bază, exprimate în procente din valoarea estimată a cheltuielilor pentru investiția de bază sau în sume fixe, după caz.

 

 • Rezervele de implementare a proiectelor prevăzute mai sus sunt evidențiate distinct de către beneficiarii/autoritățile/entitățile contractante în documentația de atribuire a contractelor de achiziție publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz, ca articole generale de lucrări sau sub orice altă formă considerată de către beneficiar în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la propunerea proiectantului și fac parte din valoarea estimată a contractului de achiziție publică de servicii/lucrări sau a contractului sectorial de servicii/lucrări, după caz.

 

 • Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură de către prestatorii de servicii/executanții de lucrări se face, cu aprobarea conducătorului autorității/entității contractante, pe baza unei metodologii aprobate de conducătorul autorității/entității contractante și cu respectarea principiilor de transparență și eficiență a utilizării fondurilor publice. Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură face parte din documentația de atribuire, ce se comunică ofertanților odată cu inițierea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz.

 

 • Lista categoriilor de cheltuieli care se finanțează din rezervele de implementare a proiectelor, precum și sumele alocate fiecărei categorii de cheltuieli se evidențiază distinct în documentația de atribuire a contractelor de achiziție publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz.

 

 • Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate aplica numai pentru contractele de achiziție publică de servicii/lucrări sau contractele sectoriale de servicii/lucrări, după caz, cu condiția ca aceste sume să fie prevăzute distinct în contractele legal încheiate.

 

 • Autoritățile/Entitățile contractante care au prevăzut în procedura de achiziție publică și în documentațiile de achiziție publică întocmite în acest sens posibilitatea ca executanții de lucrări în baza contractelor de achiziție publică legal încheiate să subcontracteze o parte din lucrările ce urmează a fi executate au dreptul să încheie acte adiționale la contractele de achiziție publică între autoritatea contractantă, executantul de lucrări și subcontractori, care să aibă ca obiect efectuarea de către autoritatea contractantă în mod direct către subcontractori a plăților aferente îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare.

 

 • Pentru organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică sau a contractelor sectoriale, după caz, necesare proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri europene, autoritățile/entitățile contractante vor determina valorile estimate ale contractelor de achiziție publică sau ale contractelor sectoriale, după caz, în baza devizului general de investiție, a obiectelor de lucrări, a articolelor comasate, precum și a articolelor de deviz, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice sau al achizițiilor sectoriale, după caz.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta OUG nr. 101/2020 la link-ul de mai sus.

25/06/2020
Ordinul nr. 1882/2020 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat

În data de 25.06.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 547 Ordinul nr. 1882/2020 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat („Ordinul nr. 1882/2020” sau „Ordinul”)

 

Ordinul nr. 1882/2020 aprobă instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat și administrat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), privind participarea operatorilor economici la târguri și expoziții internaționale în străinătate, organizarea de misiuni economice în străinătate și realizarea de studii de piață și pe produse.

 

Schemele prevăzute mai sus nu au în vedere ajutoarele destinate înființării și exploatării unei rețele de distribuție în alte state membre sau în țări terțe, conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013.

 

Schemele de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat, sunt prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din Ordin.

 

Cererea de înscriere - declarația pe propria răspundere privind participarea la acțiunile din Programul de promovare a exportului, cu finanțare de la bugetul statului, administrat de MEEMA, este prevăzută în anexa nr. 4 la Ordin. Cererea de înscriere - declarația pe propria răspundere a operatorului economic nu exonerează furnizorul de ajutor de minimis de obligația de a verifica îndeplinirea de către operatorul economic a condițiilor de eligibilitate din schemele prevăzute mai sus.

 

Declarația pe propria răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis admis și situația de dificultate este prevăzută în anexa nr. 5 la Ordin. Această declarație pe propria răspundere face obiectul verificării de către MEEMA și este asumată de beneficiar.

 

MEEMA, ca furnizor de ajutor de minimis, va transmite o înștiințare inițială către toți beneficiarii schemelor, prin care aceștia sunt informați asupra ajutorului de minimis de care vor beneficia. De asemenea, MEEMA va încheia un act administrativ bilateral cu fiecare beneficiar al schemelor prevăzute, prin care se va statua dreptul legal de acordare a ajutorului de minimis în termenii și condițiile stabilite prin prezentul Ordin.

 

Ordinul se aplică de la data intrării în vigoare până la 31 decembrie 2020. Plățile în cadrul schemelor se pot efectua până la data de 31 decembrie 2021.

 

Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 647/2019 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acțiunile din Programul de promovare a exportului, finanțat de la bugetul de stat, se abrogă.

 

Pentru mai multe detalii, Ordinul si anexele la acesta pot fi consultate la link-ul de mai sus.

Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene

În data de 25.06.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 551 Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene („OUG nr. 99/2020”)

 

OUG nr. 99/2020 prevede, printre altele, următoarele:

 1. Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 170/2016, declararea și plata impozitului specific aferent semestrului I al anului 2020 se efectuează până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.

 

 1. Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere livrările de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, necesare pentru constituirea rescEU - rezerva de capacități a Uniunii Europene, efectuate către instituțiile publice responsabile cu constituirea acestei rezerve, până la data de 1 octombrie 2020. Furnizorul justifică scutirea de TVA cu declarația pe propria răspundere cu privire la destinația bunurilor, pusă la dispoziția sa de instituția beneficiară, semnată de reprezentantul legal al acesteia, cel târziu la momentul livrării.

 

 1. Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată importurile și achizițiile intracomunitare de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, efectuate de către instituțiile publice responsabile, pentru constituirea rescEU - rezerva de capacități a Uniunii Europene, până la data de 1 octombrie 2020. Scutirea de TVA pentru importul de bunuri se aplică pe baza declarației pe propria răspundere a instituției beneficiare, semnată de reprezentantul legal al acesteia, care se depune la organul vamal competent la momentul importului.

 

De asemenea, OUG nr. 99/2020 modifică următoarele:

 

 • Se modifică alineatele (11), (2) și (3) ale articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative și vor avea următorul cuprins:

 

„(11) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut la art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plății anticipate trimestriale.

 

(2) Prevederile alin. (1) și (11) se aplică în mod corespunzător și pentru contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Acești contribuabili beneficiază de bonificația prevăzută în alin. (1) dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020 inclusiv și, respectiv, în alin. (11), dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins, după caz, în perioada 26 iunie-25 septembrie 2020 inclusiv și în perioada 26 septembrie-25 decembrie 2020 inclusiv.

 

(3) Prevederile alin. (1) și (11) se aplică în mod corespunzător și de către contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit/plata anticipată trimestrială aferente trimestrelor I, respectiv pentru trimestrele II și III ale anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege."

 

 • Alineatul (3) al articolului VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, se modifică și va avea următorul cuprins:

 

„(3) Se suspendă sau nu începe executarea silită prin înființarea popririi a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau alți terți popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale."

 

 • Alineatul (4) al articolului XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar- fiscale, se modifică și va avea următorul cuprins:

 

„(4) Se suspendă sau nu începe executarea silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale."

 

 • Articolul III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative, se modifică după cum urmează:

 

„Art. III. - (1) Termenul prevăzut la art. VII alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.

(2) Termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar- fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 16 aprilie 2020, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv."

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta OUG nr. 99/2020 la link-ul de mai sus.

 

23/06/2020
Ordinul ministrului sănătății nr. 1137/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2

În data de 23.06.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 539 Ordinul ministrului sănătății nr. 1137/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 („Ordinul nr. 1137/2020” sau „Ordinul”)

 

Ordinul nr. 1137/2020 modifică și completează Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020 după cum urmează:

 

 • În anexa nr. 1 - Plan de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, la punctul IV "Triajul clinico-epidemiologic al pacienților", secțiunea C "Criterii de externare pentru pacienții cu COVID-19" se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. 1. Externarea pacienților se va realiza în funcție de următoarele criterii clinice:

Pacienți asimptomatici fără modificări biologice, hematologice, radiologice și fără factori de risc se vor transfera și interna în unitățile de izolare și tratament. Pacienții asimptomatici pot fi externați după minimum 10 zile de la internare. . . . Pacienții asimptomatici care sunt pozitivi la testul de control pot fi externați după 10 zile, cu condiția izolării la domiciliu până la împlinirea celor 14 zile ale perioadei de izolare care decurge de la momentul internării (respectiv 4 zile de la externare). Pacienții asimptomatici care sunt negativi la testul de control pot fi externați după 10 zile, fără a fi necesară izolarea la domiciliu. 

. . . 

Pacienții simptomatici cu forme medii sau severe vor rămâne în spitale de faza I sau II care au în structură secții de terapie intensivă sau în spitale suport, în cazul în care spitalele de faza I sau II nu au secții de terapie intensivă. Internarea trebuie să dureze până când sunt îndeplinite toate criteriile următoare: cel puțin 14 zile de la debutul simptomelor și lipsa febrei pentru cel puțin 72 de ore și ameliorarea simptomatologiei. Testarea de control se va efectua după îndeplinirea criteriilor mai sus menționate. Pacienții cu rezultat pozitiv la testul de control pot fi externați dacă medicul curant consideră oportun pe baza criteriilor clinice, cu indicații de izolare la domiciliu pentru o perioadă stabilită de medicul curant. 

 

 1. Confirmarea afecțiunii COVID-19

Confirmarea afecțiunii COVID-19 se face prin identificarea ARN SARS CoV2 din produsele biologice recomandate.

 

Pentru pacienții simptomatici cu un test cu ARN SARS CoV2 nedetectabil se infirmă afecțiunea COVID-19.

 

Pacienții simptomatici și cu imagine radiologică/CT sugestivă, fără altă cauză aparentă, vor fi ținuți în izolare și li se va efectua al doilea test pentru detecția ARN SARS CoV2 la interval de circa 48 de ore de la testul 1.

 

Pacienții la care se infirmă afecțiunea COVID-19 vor fi externați sau transferați la alt spital pentru orice alte afecțiuni care necesită acordarea de îngrijiri medicale."

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta Ordinul la link-ul de mai sus.

22/06/2020
HOTĂRÂREA CNSU nr. 31 privind instituirea excepției de la măsura carantinării/izolării pentru unele țări din Uniunea Europeană și din Spațiul Economic European

În data de 22.06.2020 a fost publicată HOTĂRÂREA CNSU nr. 31 privind instituirea excepției de la măsura carantinării/izolării pentru unele țări din Uniunea Europeană și din Spațiul Economic European („Hotărârea CNSU nr. 31/2020”)

 

Hotărârea CNSU nr. 31/2020 prevede că:

 • Începând cu data de 23.06.2020, se exceptează de la măsura carantinării /  izolării persoanelor care sosesc în România din Finalanda, Italia, Estonia, Irlanda și teritoriul european al Franței (Franța metropolitană).

 

 • Zborurile către și dinspre țările care fac obiectul excepției de la carantinare / izolare, menționate mai sus, pot fi reluate pe toate aeroporturile din România.

 

 • În baza acordului existent la nivelul Uniunii Europene privind deschiderea granițelor interne, lista privind țările exceptate de la măsura carantinării /  izolării cuprinde doar state membre UE și ale Spațiului Economic European. 

 

 • Țările terțe exceptate de la măsura carantinării / izolării se vor stabili după momentul definitivării criteriilor unitare aplicabile la nivelul european, pe baza cărora se instituie această excepție.

 

Hotărârea CNSU nr. 31/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

21/06/2020
Ordinul Comandantului Acțiunii nr. 77.791 privind unele măsuri de izolare/carantinare aplicabile persoanelor care călătoresc în România din districtul Kreis Gutersloh Germania

În data de 21.06.2020 a fost publicat Ordinul Comandantului Acțiunii nr. 77.791 privind unele măsuri de izolare/carantinare aplicabile persoanelor care călătoresc în România din districtul Kreis Gutersloh Germania („Ordinul Comandatului Acțiunii nr. 77.791/2020”)

 

Ordinul Comandatului Acțiunii nr. 77.791/2020 prevede că pentru toate persoanele care vin în România din orașele din districtul Kreis Gutersloh Germania, se instituie pe o perioadă de 14 zile măsura carantinării/izolării la locuința/locația declarată de persoana în cauză, împreuna cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz.

 

Prin excepție, persoanele care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru carantina/izolarea la locuință/altă locație sau care solicită acest lucru pentru a nu își expune familia pot opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații special destinate puse la dispoziție de autoritățile administratției publice locale.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

19/06/2020
Ordinul nr. 1082/97/1112/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

În data de 19.06.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. Ordinul nr. 1082/97/1112/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 („Ordinul nr. 1082/97/1112/2020” sau „Ordinul”)

 

Ordinul nr. 1082/97/1112/2020 prevede următoarele:

 • Pe durata stării de alertă, operatorii economici care administrează infrastructura de transport au următoarele obligații:
  • să ia măsurile necesare pentru asigurarea distanței de protecție între persoane, de cel puțin 1,5 m, în zonele cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale de aeroporturi și, respectiv, stații de metrou, prin configurarea, după caz, a traseelor de deplasare a persoanelor, precum și a suprafețelor de staționare temporară în astfel de zone, cum sunt, în funcție de specificul fiecărui mod de transport: zonele de așteptare din interiorul terminalelor/stațiilor de pasageri, ghișeele de înregistrare/vânzări bilete, birourile de informații, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de securitate, zonele de îmbarcare, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de frontieră, zonele de ridicare a bagajelor, zonele de triaj epidemiologic la intrarea în țară;

 

 • să ia măsuri pentru informarea pasagerilor, prin afișe sau mijloace de comunicare sonore sau video cu privire la măsurile de protecție sanitară;

 

 • să efectueze dezinfecția periodică a zonelor cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale de aeroporturi și stații de metrou, precum și a mijloacelor de transport în comun.

 

 • Pe durata stării de alertă, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie în toate gările, autogările, porturile, locurile de îmbarcare/debarcare, terminalele aeroporturilor și stațiile de metrou, precum și în interiorul oricărui mijloc de transport persoane.

 

 • Măsurile pentru fiecare tip de transport, terestru, subteran, aerian și naval, sunt prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul Ordin.

 

 • Pentru reluarea/desfășurarea activităților specifice, instituțiile și autoritățile publice aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor elaborează și aprobă proceduri de sistem corelate cu restricțiile impuse de autoritățile statului român, în contextul manifestării pandemiei generate de COVID-19.

 

 • La data intrării în vigoare a Ordinului, Ordinul ministrului afacerilor interne și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 79/988/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, se abrogă.

 

Ordinul împreună cu anexele pot fi consultate la link-ul de mai sus.

 

 

Ordinul nr. 2941/1120/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii

În data de 19.06.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. Ordinul nr. 2941/1120/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii („Ordinul nr. 2941/1120/2020” sau „Ordinul”)

 

Ordinul aprobă măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Ordin.

 

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 2.879/967/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii.

 

 

Ordinul nr. 2941/1120/2020 si anexa la acesta se pot consulta la link-ul de mai sus.

17/06/2020
Legea nr. 82/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

În data de 17.06.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 520 Legea nr. 82/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență („Legea nr. 82/2020 ”)

 

Legea nr. 82/2020 aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu următoarele modificări și completări:

 

 • La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  1. (3) Sumele cheltuite conform alin. (1) și destinația acestora de la începutul stării de urgență la finalul stării de alertă de către toate instituțiile de stat se publică pe site-ul instituției de către conducătorul acesteia."

 

 • La articolul 7, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:
  1. (5) Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pe lună, pentru personalul din domeniul asistenței sociale și comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în sprijinirea și/sau îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilități și a altor grupuri vulnerabile, pe perioada stării de urgență, din fondul de salarii al unității angajatoare, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice» sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinație, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene.

 

(6) Stimulentul de risc acordat conform alin. (5) nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, contribuției de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuției asiguratorii pentru muncă, reglementată la titlul V «Contribuții sociale obligatorii» din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

(7) Pentru furnizorii de servicii sociale privați, prevăzuți la alin. (5), decontarea stimulentului de risc se face la cerere, prin agențiile teritoriale ale Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice» sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinație, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene, conform unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale."

 

 • La articolul 8 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele f1) și f2), cu următorul cuprins:
  1. f1) personalul medical, medico-sanitar și auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie, laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de imagistică medicală, ambulatoriile de specialitate, farmaciile comunitare, cabinetele stomatologice, furnizorii de servicii medicale aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate, care au activat în timpul stării de urgență și care au avut în evidență sau sub tratament pacienți suspecți sau confirmați cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activității desfășurate;

 

f2) medicii și asistenții medicali din unitățile școlare care și-au desfășurat activitatea prin furnizarea unor servicii de îngrijire, de aprovizionare, de îngrijire medicală și monitorizare a persoanelor aflate în carantină;"

 

 • La articolul 8 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. g) personalul de la lit. a)-f2) care, în urma desfășurării activității, a fost diagnosticat cu COVID-19."
 • La articolul 8, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
  1. (8) Stimulentul de risc în cuantum de 2.500 lei, prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, se acordă pentru toată perioada stării de urgență, instituită prin decret potrivit art. 93 din Constituția României, republicată.”

 

Legea nr. 82/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

16/06/2020
Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 16.06.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 515 Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („HG nr. 476/2020 ”)

 

HG nr. 476/2020 prevede următoarele:

 • Începând cu data de 17 iunie 2020, se prelungeşte cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul ţării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020.

 

 • Pe durata stării de alertă măsurile de prevenire și control al infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, condițiile concrete de aplicare și destinatarii acestor măsuri, precum și instituțiile și autoritățile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de alertă sunt prevăzute în:

 

a) anexa nr. 1 - Măsuri pentru creșterea capacității de răspuns;

b) anexa nr. 2 - Măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților;

c) anexa nr. 3 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc.

 

 • Până la emiterea actelor pentru punerea în executare a HG nr. 476/2020, se menține aplicabilitatea actelor emise pentru punerea în executare a Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, în măsura în care dispozițiile acestora nu contravin măsurilor stabilite în anexele nr. 1-3 la această hotărâre.

 

Anexa nr. 2 - Măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților

 

În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:

 • În spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție. Guvernul României, prin Ministerul Sănătății, va pune la dispoziția autorităților administrației publice locale necesarul de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale respective.

 

 • Sunt exceptate de la carantinare/izolare, printre altele, următoarele categorii de persoane care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19:
  1. conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone;

 

 1. conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;

 

 1. conducătorii auto prevăzuți la mai sus care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;

 

 1. piloții de aeronave și personalul navigant;

 

 1. mecanicii de locomotivă și personalul feroviar;

 

 1. lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici din țările menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;

 

 1. angajați ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în țară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului național;

 

 1. reprezentanții companiilor străine care au filiale/ sucursale/reprezentanțe sau agenții pe teritoriul național, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entitățile economice de pe teritoriul național;

 

 1. persoanele care intră în România pentru activități de utilizare, instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service al echipamentelor și tehnicii din domeniile medical, științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională, transporturi, precum și persoanele care desfășoară activități profesionale specifice în domeniile menționate, dacă dovedesc raporturile contractuale/de colaborare cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum și inspectorii organismelor internaționale;

 

 1. elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara României și care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior ori pentru activități legate de finalizarea studiilor în unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării noastre.

 

Anexa nr. 3 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc

În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:

 

 • Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit art. 1 pct. 2-11 din Anexa 3, cum ar fi:
  1. Competițiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății;
  2. Activitatea instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, studiourilor de producție de film și audiovizual, precum și evenimentele culturale în aer liber pot fi desfășurate în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și ministrului sănătății;
  3. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne;

 

 • În condițiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc, printre altele, următoarele măsuri:
  1. În interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
  2. Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu următoarele excepții:
   • membri de familie ai cetățenilor români;
   • membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
   • persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit legislației Uniunii Europene;
   • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum și transportatorii și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;
   • personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
   • persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
   • pasageri care călătoresc din motive imperative;
   • persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

 

 • În condițiile art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 55/2020, se instituie carantina în clădirile, localitățile și zonele geografice stabilite prin ordin al comandantului acțiunii, la solicitarea comitetelor județene pentru situații de urgență, pe baza analizelor realizate de către direcțiile de sănătate publică și avizate de către Institutul Național de Sănătate Publică.

 

 • În condițiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
  1. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre Belgia, Franța, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020. Se pot relua zborurile pentru țările care fac obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. De asemenea, se pot realiza o categorie de zboruri exceptate.

 

Pentru mai multe detalii, HG nr. 476/2020 împreună cu anexele se pot consulta la link-ul de mai sus.

15/06/2020
Ordinul comun al ministrului sănătății, ministrului educației și cercetării și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1076/4518/3936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

În data de 15.06.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 510 Ordinul comun al ministrului sănătății, ministrului educației și cercetării și ministrului muncii și protecției sociale nr. 1076/4518/3936/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 („Ordinul nr. 1076/4518/3936/2020”)

 

Ordinul nr. 1076/4518/3936/2020 aprobă măsurile necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, denumite în continuare unități, prevăzute în anexa la acesta.

 

Nerespectarea prevederilor anexei la ordin se constată de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătății și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale art. 55 lit. l) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice.

 

Mai multe detalii privind măsurile aprobate în anexă sunt disponibile la link-ul de mai sus.

 

13/06/2020

HOTĂRÂREA CNSU nr. 29 privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual

În data de 13.06.2020 a fost publicată HOTĂRÂREA CNSU nr. 29 privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual („Hotărârea CNSU nr. 29/2020”)

 

Hotărârea CNSU nr. 29/2020 prevede următoarele:

 • Se aprobă, începând cu data de 15.06.2020 ora 00:00, eliminarea măsurilor de carantină/izolare la locuință/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz, pentru persoanele care vin în România din următoarele țări: Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Confederația Elvețiană, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia și Ungaria.
  1. Lista cu țările care fac obiectul prevederilor de mai sus se publică de Institutul Național de Sănătate Publică pe site-ul www.insp.gov.ro.

 

 • Zborurile către și dinspre țările care fac obiectul excepției prevăzute la punctul de mai sus, se vor relua în condițiile stabilite de HG nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19.

 

 • Lista cu țările pentru care se aplică eliminarea măsurilor de carantină/izolare, se actualizează săptămânal de către Institutul Național de Sănătate Publică, în fiecare zi de luni până la ora 16:00, în vederea introducerii în listă a unor noi țări. Lista actualizată va intra în vigoare la 24 ore de la momentul aprobării acesteia de către CNSU.

 

 • Situația epidemiologică din țările pentru care se aplică eliminarea măsurilor de carantină/izolare la locuință/locația declarată, se monitorizează de către Institutul Național de Sănătate Publică, care, în cazul unei evoluții nefavorabile susținută pe o perioada de 14 zile, va propune CNSU eliminarea acestora din lista.

 

Hotărârea CNSU nr. 29/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

13/06/2020
Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului tineretului și sportului nr. 619/1077/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic

În data de 13.06.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 505 Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului tineretului și sportului nr. 619/1077/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic („Ordinul nr. 619/1077/2020”)

 

Ordinul nr. 619/1077/2020 aprobă următoarele:

 • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, prevăzut în anexa nr. 1.

 

 • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, prevăzut în anexa nr. 2.

 

 • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, prevăzut în anexa nr. 3.

 

 • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, prevăzut în anexa nr. 4.

 

 • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, prevăzut în anexa nr. 5

 

 • Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, prevăzut în anexa nr. 6.

 

Ordinul nr. 619/1077/2020 mai prevede și următoarele:

 • În cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de pregătire sportivă sau la competiții se face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal.

 

 • Nerespectarea prevederilor Ordinului nr. 619/1077/2020 constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice.

 

Ordinul nr. 619/1077/2020 abrogă:

 • Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 583/842/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor sportive în cantonamente, precum și a Regulamentului privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării antrenamentelor în cazul sporturilor individuale care se practică în aer liber.

 

 • Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 601/971/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării competițiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, precum și a activităților de pregătire sportivă în spații închise, în bazine acoperite sau aflate în aer liber de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2020 privind măsurile necesar a fi implementate în cadrul unităților care desfășoară activități de tratament balnear

În data de 13.06.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 505 Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2020 privind măsurile necesar a fi implementate în cadrul unităților care desfășoară activități de tratament balnear („Ordinul nr. 1078/2020”)

 

Ordinul nr. 1078/2020 aprobă măsurile necesar a fi implementate în cadrul unităților care desfășoară activități de tratament balnear, prevăzute în anexa la acesta.

 

Nerespectarea prevederilor anexei se constată, conform competențelor, de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătății și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

HOTĂRÂREA CNSU nr. 29 privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual

În data de 13.06.2020 a fost publicată HOTĂRÂREA CNSU nr. 29 privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual („Hotărârea CNSU nr. 29/2020”)

 

Hotărârea CNSU nr. 29/2020 prevede următoarele:

 • Se aprobă, începând cu data de 15.06.2020 ora 00:00, eliminarea măsurilor de carantină/izolare la locuință/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz, pentru persoanele care vin în România din următoarele țări: Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Confederația Elvețiană, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia și Ungaria.
  1. Lista cu țările care fac obiectul prevederilor de mai sus se publică de Institutul Național de Sănătate Publică pe site-ul www.insp.gov.ro.

 

 • Zborurile către și dinspre țările care fac obiectul excepției prevăzute la punctul de mai sus, se vor relua în condițiile stabilite de HG nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19.

 

 • Lista cu țările pentru care se aplică eliminarea măsurilor de carantină/izolare, se actualizează săptămânal de către Institutul Național de Sănătate Publică, în fiecare zi de luni până la ora 16:00, în vederea introducerii în listă a unor noi țări. Lista actualizată va intra în vigoare la 24 ore de la momentul aprobării acesteia de către CNSU.

 

 • Situația epidemiologică din țările pentru care se aplică eliminarea măsurilor de carantină/izolare la locuință/locația declarată, se monitorizează de către Institutul Național de Sănătate Publică, care, în cazul unei evoluții nefavorabile susținută pe o perioada de 14 zile, va propune CNSU eliminarea acestora din lista.

 

Hotărârea CNSU nr. 29/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

12/06/2020
Ordonanța de urgență nr. 98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

În data de 12.06.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 503 Ordonanța de urgență nr. 98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 („OUG nr. 98/2020”)

 

OUG nr. 98/2020 prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2-6 și 9 și ale art. II din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, până la data obținerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

 

Până la obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, prevăzută mai sus, Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, continuă să se aplice în condițiile autorizate de către Comisia Europeană prin Decizia C(2020) 2363 din 10 aprilie 2020.

 

OUG nr. 98/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

 

Hotărârea Guvernului nr. 465/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 12.06.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 503 Hotărârea Guvernului nr. 465/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („HG nr. 465/2020”)

 

HG nr. 465/2020 modifică și completează anexele 2 și 3 la HG nr. 394/2020 după cum urmează:

 • La anexa nr. 2 articolul 1, punctele 2 și 21 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  1. 2. Pentru toate persoanele care vin în România din țările care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare, stabilită de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, se instituie măsura carantinării/izolării la locuința/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz.

 

21. Persoanele care vin în România din țările care fac obiectul excepției de la carantinare/izolare, prevăzută la pct. 2, dar care, înaintea plecării din țara respectivă, nu au stat cel puțin 14 zile pe teritoriul acesteia, intră în carantină/izolare la locuința/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz.

 

 • La anexa nr. 2 articolul 1, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 22, cu următorul cuprins:
  1. 22. Persoanele care fie au plecat din România și petrec o perioadă mai scurtă de 14 zile în altă țară exceptată de la măsura carantinării/izolării, fie au petrecut o perioadă de cel puțin 14 zile cumulativ în țări exceptate de la măsura carantinării/izolării nu intră în carantină/izolare la intrarea în România."

 

 • La anexa nr. 2 articolul 1 punctul 6, litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. m) persoanele care intră în România pentru prestarea de activități medicale, activități de utilizare, instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service al echipamentelor și tehnicii medicale, precum și al echipamentelor din domeniile științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum și inspectorii organismelor internaționale;"

 

 • La anexa nr. 3 articolul 1, punctele 5 și 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  1. 5. Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 6 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

 

 1. 6. Se interzice participarea la evenimente private în spații închise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 20 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare socială."

 

 • La anexa nr. 3 articolul 1, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:
  1. 7. Se interzice participarea la evenimente private în spații deschise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 50 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare socială."

 

 • La anexa nr. 3 articolul 2, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. 1. În interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri."

 

 • La anexa nr. 3 articolul 4, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:
  1. Se pot relua zborurile prevăzute la pct. 1 pentru țările care fac obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență."

 

 • La anexa nr. 3, articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. Art. 7 - (1) Sunt permise activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici.

 

(2) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și 9 din Legea nr. 55/2020, în interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite:

a) activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea localuri publice, cu excepția celor care funcționează potrivit art. 6 pct. 3;

b) exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri și a cinematografelor."

 

 • La anexa nr. 3 articolul 9, punctele 1, 5 și 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  1. 1. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri.

 

 1. 5. Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, în baza căruia își pot desfășura activitatea.

 

 1. 6. Se reia activitatea și se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020."

 

 • La anexa nr. 3 articolul 9, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:
  1. 61. Se reia activitatea și se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătății emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020."

 

 • La anexa nr. 3 articolul 10, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:
  1. 3. Prin excepție de la pct. 1, se permite desfășurarea activităților în creșe, grădinițe și after-school-uri, pe perioada vacanței de vară, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020."

 

Măsurile prevăzute mai sus se aplică începând cu data de 15 iunie 2020.

 

HG nr. 465/2020 poate fi consultata la link-ul de mai sus.

 

11/06/2020
Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 28 din 11.06.2020 privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual aplicabile începând cu data de 15.06.2020

În data de 11.06.2020 a fost publicată Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 28 din 11.06.2020 privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare în contextul epidemiologic actual aplicabile începând cu data de 15.06.2020 („Hotărârea CNSU nr. 28/2020”).

 

Hotărârea CNSU nr. 28/2020 prevede următoarele:

 • Se exceptează de la măsura de carantinare/izolare persoanele sosite din ţările stabilite pe baza analizei efectuate de Institutul Naţional de Sănătate Publică, aprobate prin hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

 

 • Persoanele care vin în România din ţările care fac obiectul excepţiei de la carantinare/izolare prevăzută mai sus, dar care, înaintea plecării din ţara respectivă, nu au stat cel puţin 14 zile pe teritoriul acesteia intră în carantină/izolare la locuinţa/ locaţia declarată, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparţinătorii, după caz.

 

 • Persoanele care fie au plecat din România şi petrec o perioadă mai scurtă de 14 zile în altă ţară exceptată de la măsura carantinării/izolării, fie au petrecut o perioadă de cel puţin 14 zile cumulativ în ţări exceptate de măsura carantinării/izolării nu intră în carantină/izolare la intrarea în România.

 

 • Se exceptează de la măsura izolării/carantinării persoanele care intră în România pentru prestarea de activităţi medicale.

 

 • Se măreşte la 6 numărul de persoane care nu locuiesc împreună şi care pot participa la activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, respectiv ciclism, drumeţii, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit şi alte activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.

 

 • Evenimentele private în spaţii închise se pot organiza cu participarea unui număr maxim de 20 persoane. Evenimentele private în spaţii deschise se pot organiza cu participarea unui număr maxim de 50 persoane.

 

 • Se măreşte la 6 numărul de persoane care nu aparţin aceleiaşi familii şi pot circula ori forma grupuri pietonale.

 

 • Se pot relua zborurile către şi din ţările pentru care persoanele care sosesc în România sunt exceptate de la măsura de carantină / izolare, stabilite de Institutul Naţional de Sănătate Publică şi aprobate de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

 

 • Se reiau activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici. În interiorul acestor centre comerciale nu se permite:

 

 1. a) activitatea restaurantelor, cafenelelor sau altor asemenea localuri publice, cu excepţia celor dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe minime de 2 metri între mese şi cel mult 4 persoane care nu sunt membri ai aceleiaşi familii la o masă.
 2. b) exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri şi a cinematografelor.

 

 • Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum şi activităţi de lucru în birouri cu spaţii comune în sistem deschis, de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii.

 

 • Se reia activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness, cu obligaţia respectării normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, în baza căruia îşi pot desfăşura activităţile.

 

 • Se reia activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratament balnear, cu obligaţia respectării normelor de prevenire stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

 • Se permite desfăşurarea activităţilor în creşe, grădiniţe şi after-school pe perioada vacanţei de vară, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale.

 

Pentru detalii se paote consulta  link-ul de mai sus.

 

Ordonanța de urgență nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale

În data de 11.06.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 496 Ordonanța de urgență nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale („OUG nr. 94/2020”)

 

 1. OUG nr. 94/2020 reglementează cadrul general privind aprobarea finanțării din fonduri europene a programelor naționale aferente următoarelor domenii:
 1. integrare pe piața muncii a categoriilor sociale considerate prioritare la nivel național;
 2. susținerea antreprenoriatului, a structurilor de economie socială și a altor inițiative ale mediului de afaceri;
 3. digitalizarea activităților desfășurate de mediul de afaceri, inclusiv dezvoltarea de competențe digitale ale forței de muncă;
 4. măsuri active de ocupare a forței de muncă;
 5. măsuri active pentru dezvoltarea serviciilor de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice;
 6. investiții în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării.

 

 1. Programele naționale care se supun aprobării în conformitate cu prevederile OUG nr. 94/2020 trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 1. să fie în concordanță cu legislația europeană și națională aplicabilă;
 2. să respecte regulile de eligibilitate stabilite prin regulamentele europene și legislația națională, precum și regulile de eligibilitate specifice ale programului operațional din care urmează a fi asigurată finanțarea;
 3. să contribuie la atingerea obiectivelor specifice ale programului operațional;
 4. să fie în concordanță cu indicatorii obiectivelor specifice ale programului operațional în care urmează să fie incluse la finanțare;
 5. să se încadreze în prioritățile de investiții ale programului operațional din care urmează a fi asigurată finanțarea;
 6. să aibă acordurile și avizele necesare, conform legislației în domeniul mediului, după caz;
 7. să respecte legislația în domeniul ajutorului de stat.

 

 1. Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus se face de către autoritatea de management pentru programul operațional în cadrul căruia se propun la finanțare proiectele incluse în programul național în cauză, cu respectarea regulilor de selecție, evaluare, contractare și monitorizare aferente, cu încadrarea în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul programului.

 

 1. Programele naționale cu finanțare din fonduri europene se stabilesc și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene și a ministerelor care au atribuții în implementarea domeniilor prevăzute la pct. I. Hotărârea Guvernului stă la baza deciziilor de introducere la finanțare în cadrul programelor operaționale a programelor naționale reglementate. La stabilirea valorii programelor naționale, care urmează a fi incluse la finanțare din fonduri europene, se iau în considerare fondurile disponibile cu această destinație din bugetul programului operațional, precum și contribuția națională din bugetul de stat/bugetele locale și cheltuielile neeligibile care urmează a fi finanțate potrivit legii.

 

 1. În condițiile aprobării unui program național conform prevederilor OUG nr. 94/2020, autoritatea de management pentru programul operațional în cadrul căruia se finanțează proiectele din cadrul acelui program național este autorizată să ia măsurile necesare pentru modificarea programului operațional, dacă este cazul.

 

 1. Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul programului național inclus la finanțare din fonduri europene trebuie să aibă capacitatea administrativă și financiară necesară pentru a asigura implementarea proiectelor.

 

 1. Controlul și monitorizarea implementării proiectelor din cadrul programului național incluse la finanțare din fonduri europene revin autorității de management al programului operațional respectiv, potrivit prevederilor legislației naționale și europene aplicabile și contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii și, respectiv, potrivit prevederilor hotărârii Guvernului pentru aprobarea programului național, după caz.

 

 1. Acoperirea eventualelor depășiri ale limitelor maxime care pot fi suportate din alocările programelor operaționale prin mecanismul legal de supracontractare, ca urmare a includerii la finanțare a unor programe naționale, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite din care face parte programul operațional, dacă programele naționale nu pot fi incluse la finanțare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027.

 

OUG nr. 94/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

10/06/2020
Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

În data de 10.06.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 493 Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 („Legea nr. 75/2020”)

 

Legea nr. 75/2020 aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 cu următoarele modificări și completări:

 • Titlul OUG nr. 42/2020 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ - privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA

 

 • Art. 1 alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  1. „(1) Se aprobă Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, denumit în continuare program, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, denumite în continuare beneficiari, de către instituțiile de credit. Caracteristicile creditelor garantate în cadrul programului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

 

 1. (2) Programul prevăzut la alin. (1) este un program multianual transparent și nediscriminatoriu de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.”

 

 • La articolul I, după punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 41-43, cu următorul cuprins:
  1. 41. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
   • (4) Plafonul anual al garanțiilor de stat care pot fi emise potrivit alin. (1) se stabilește prin lege, iar condițiile de acordare a garanțiilor de stat, precum și regulile de gestionare a plafoanelor anuale și garanțiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

 

 1. 42. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
  • (41) Pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 30.000.000.000 lei.

 

 1. 43. La articolul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  • a) beneficiarul programului - operatorul economic care respectă prevederile prezentei ordonanțe de urgență, îndeplinește condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, inclusiv profesioniștii așa cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de formele de organizare a profesiilor liberale;

 

 • La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:
  1. 61. La articolul 2, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
   • o) întreprindere mică cu capitalizare de piață medie - întreprinderea care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează și întreprinderea/întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajați sau mai mult, dar mai puțin de 500 de angajați și o cifră de afaceri anuală ce nu depășește 100 de milioane euro sau al cărei bilanț anual nu depășește 86 de milioane euro.

 

 • La articolul I punctul 7, literele c) și d) ale alineatului (1) al articolului 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  1. c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, la data solicitării garanției de stat sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;

 

 1. d) nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării creditului și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumită în continuare C.I.P.;

 

 • La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:
  1. 71. La articolul 3 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
   •  g) sunt eligibile conform reglementărilor Băncii Naționale a României;

 

 • La articolul I punctul 9, alineatul (3) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. „(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare, cu excepția activităților auxiliare intermedierilor financiare, asigurări, cu excepția activităților agenților și brokerilor de asigurare, tranzacții imobiliare, cu excepția activităților de tranzacții imobiliare realizate de către agențiile imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție, cu excepția activității de protecție și gardă și activității de servicii privind sistemele de securizare."

 

 • La articolul II capitolul II paragraful II.2, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:
  1.  Art. 31. - Solicitantului trebuie să i se aducă la cunoștință decizia de acordare a creditului pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru ca ajutor de stat sub formă de garanții pentru împrumuturi sau sub formă de grant, în termen de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitării de acordare a facilităților de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii."

 

 • La articolul II capitolul VII, alineatul (1) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. Art. 8. - (1) Monitorizarea și controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se fac în mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunară a înscrierilor și beneficiarilor schemei de ajutor de stat, pe site, de către FNGCIMM, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare pentru FNGCIMM.”

 

Legea nr. 75/2020 prevede și următoarele:

 • Eligibilitatea beneficiarului Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, așa cum acesta este definit în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, nu este afectată în cazul în care acesta înregistrează incidente bancare cu privire la bilete la ordin și/sau cecuri executate începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgență, stării de alertă și o lună după încetarea acestora.

 

 • Incidentele bancare prevăzute mai sus vor fi radiate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, din Centrala Incidentelor de Plăți, sub condiția dovedirii, cu bună-credință, a eliberării instrumentelor de plată conform reglementarilor în vigoare și a prezentării certificatului pentru situație de urgență.

 

 • În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, se modifică și se completează conform modificărilor și completărilor aduse prin prezenta lege.

                 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

05/06/2020
Hotărârea Guvernului nr. 443/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 05.06.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 483 Hotărârea Guvernului nr. 443/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („HG nr. 443/2020”)

 

HG nr. 443/2020 modifică și completează Anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 după cum urmează:

 

 • La anexa nr. 2, la articolul 1, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

21. Persoanele care vin în România din țările aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, la propunerea Institutului Național de Sănătate Publică și cu aprobarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, sunt exceptate de la aplicarea măsurilor prevăzute la pct. 2. În funcție de evoluția epidemiologică, ordinul va fi modificat periodic."

 

 • La anexa nr. 3, la articolul 9, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

7. Suprafața sectorului/subsectorului de plajă folosită pentru închirierea șezlongurilor și umbrelelor în suport fix trebuie să fie de maximum 70% din suprafața totală închiriată, diferența reprezentând-o zona destinată plajei pe nisip. La dimensionare nu se vor lua în calcul spațiile destinate amplasării altor dotări de pe plajă."

 

 • La anexa nr. 3, la articolul 9, după punctul 7 se introduc două noi puncte, punctele 8 și 9, cu următorul cuprins:

8. Accesul pe plaja de nisip se va face în mod liber, cu respectarea regulilor de distanțare fizică. Utilizarea plajei de nisip se va face cu menținerea unei distanțe de cel puțin 2 m între persoane în orice moment, cu excepția membrilor aceleiași familii.

 

9. Accesul persoanelor pe suprafețele de plaje amenajate cu șezlonguri se realizează doar cu asigurarea obligatorie de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite și cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, al ministrului sănătății și al ministrului mediului, apelor și pădurilor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020."

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative.

În data de 05.06.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 481 Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative. („Ordinul”)

 

Prin intermediul Ordinului au fost aprobat modelul cererii, declarației pe proprie răspundere și al listei persoanelor care beneficiază de prevederile art. I alin. (1) din Ordonanța de Urgență 92/2020. Modelele se regăsesc în anexele 1-3 ale Ordinului.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

04/06/2020
Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și ministrului culturii nr. 1017/2880/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextual COVID-19

În data de 04.06.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 474 Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și ministrului culturii nr. 1017/2880/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială („Ordinul nr. 1017/2880/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul nr. 1017/2880/2020 modifică și înlocuiește anexa la Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 cu anexa la Ordin.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

03/06/2020
Ordinul ministrului sănătății nr. 978/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății

În data de 03.06.2020 a fost publicat în  Monitorul Oficial, Partea I, nr. 470 Ordinul ministrului sănătății nr. 978/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății („Ordinul nr. 978/2020”).

 

Ordinul nr. 978/2020 modifică și completează ordinul ministrului sănătății nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății după cum urmează:

 • Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. Art. 1. - (1) Institutul Național de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, coordonează și stabilește la nivel național prioritățile pentru activitatea de testare în vederea depistării infecției cu SARS-CoV-2, fiind instituția abilitată să colecteze toate datele despre rezultatele testărilor și să raporteze datele oficiale Ministerului Sănătății și altor autorități naționale și internaționale.

 

(2) INSP avizează propunerile primite de la coordonatorii regionali care au obligația raportării necesarului de creștere a capacităților de testare, justificat pe baza numărului de cazuri și/sau apariția de focare în regiunea coordonată.

 

(3) INSP are obligația ulterior avizării propunerilor menționate la alin. (2) să informeze Ministerul Sănătății."

 

 • Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. Art. 2. - (1) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, denumite în continuare DSP, coordonează recoltarea și transportul probelor prelevate către laboratoare, în concordanță cu capacitatea maximă de testare a acestora și numărul de probe în așteptare.

 

(2) Unitățile sanitare sunt responsabile de prelevarea probelor pentru pacienții internați în cadrul acestora, precum și pentru propriul personal medical simptomatic. De asemenea, unitățile sanitare publice sau private au obligativitatea de a organiza centre de recoltare pentru persoanele asimptomatice incluse în Recomandările de prioritizare a testării pentru COVID-19, situație în care acestea sunt responsabile de procurarea recoltoarelor necesare pentru prelevare.

 

(3) Recoltarea probelor va fi efectuată de către reprezentanții direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, pentru contacții din focare și contacții cazurilor confirmate.

 

(4) Recoltarea probelor va fi efectuată de către Serviciul de ambulanță județean și al municipiului București (SAJ), în cazul persoanelor simptomatice aflate în izolare la domiciliu, a altor persoane simptomatice identificate de către personalul medical al SAJ, gravide simptomatice și persoane incluse în Recomandările de prioritizare a testării pentru COVID-19, care nu se pot deplasa la centrele de recoltare. Pentru ultima categorie, recoltarea se face în baza listelor furnizate de către DSP. SAJ va folosi recoltoare și recipiente de transport probe furnizate de către direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București."

 

 • Art. 3 se abrogă.
 • Art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. Art. 4. - (1) Unitățile sanitare care dețin laborator cu capacitate de testare pentru COVID-19 de tip RT-PCR, incluse sau nu în Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare, vor efectua analiza probelor recoltate în laboratorul propriu.

 

(2) Unitățile sanitare care nu dețin laborator cu capacitate de testare pentru COVID-19 de tip RT-PCR vor solicita DSP preluarea probelor și transportul acestora la un alt laborator inclus în Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare.

 

(3) Dacă unitatea sanitară are contract cu un laborator extern pentru testarea COVID-19, are obligația de a informa DSP și în acest caz spitalul se va ocupa direct de transportul probelor la laboratorul subcontractat.

 

(4) Probele recoltate de către reprezentanții serviciilor de ambulanță județene și municipiului București vor fi preluate de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și trimise la laboratoarele care efectuează testarea.

 

(5) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București se vor adresa prioritar celui mai apropiat laborator, pe care îl vor contacta în vederea trimiterii probelor. În situația în care laboratorul are capacitatea de testare depășită, direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București vor contacta Institutul Național de Sănătate Publică pentru a fi repartizate către un alt laborator inclus în program, astfel încât toate probele prelevate să fie prelucrate în maximum 24 de ore."

 

 • După art. 4 se introduc două noi articole, art. 41 și 42, cu următorul cuprins:
  1. Art. 41. - (1) Toate rezultatele testărilor RT-PCR pentru COVID-19 de la laboratoare incluse sau nu în Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare trebuie să fie raportate către Institutul Național de Sănătate Publică - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și către spitalul care a solicitat testarea. În cazul testelor pozitive, laboratoarele au obligația de a comunica imediat telefonic aceste rezultate la INSP.

 

(2) În cazul persoanelor la care recoltarea de probe s-a efectuat în regim ambulatoriu de către DSP sau SAJ, rezultatele sunt comunicate telefonic de către DSP, iar buletinul de analize va fi transmis în format electronic (e-mail), fie către persoana de la care s-a făcut recoltarea probei, în cazul în care rezultatul este negativ, fie către spitalul în care va fi internat pacientul, în cazul în care acesta este pozitiv.

 

 1. Art. 42. - Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București au obligația de a verifica zilnic raportările realizate în platforma alerte.ms.ro de către laboratoare și raportează Institutului Național de Sănătate Publică modalitatea de repartizare a probelor per laborator."

 

Ordinul nr. 978/2020 poate fi consultat la link-ul de mai sus.

Ordinul ministrului sănătății nr. 979/2020 pentru aprobarea efectuării Studiului de seroprevalență a infecției SARS-CoV-2 pe teritoriul României
02/06/2020
Hotărârea Guvernului nr. 433/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

În data de 02.06.2020 a fost publicată în  Monitorul Oficial, Partea I, nr. 461 Hotărârea Guvernului nr. 433/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („HG nr. 433/2020”).

 

HG nr. 433/2020 modifică și completează Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, după cum urmează:

 • La articolul 7 alineatul (9), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. b) să fie autorizate și să facă dovada acreditării/înscrierii în procesul de acreditare;".
 • La articolul 7, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:
  1. (91) Documentele prin care se face dovada acreditării/înscrierii în procesul de acreditare, prevăzute la alin. (9) lit. b) se transmit/se depun la casele de asigurări de sănătate până cel târziu la data de 15 iunie 2020."

 

De asemenea, HG nr. 433/2020 prevede că în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în vederea aplicării dispozițiilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, până la data de 30 septembrie 2020 se implementează următoarele măsuri:

 1. serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale și altele asemenea din cadrul programelor naționale de sănătate curative se acordă și se validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia prevăzute la art. 223 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

 

 1. pentru serviciile medicale și materialele sanitare specifice înregistrate/eliberate off-line din cadrul programelor naționale de sănătate curative nu este obligatorie transmiterea în termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării acestora, în Platforma informatică a asigurărilor de sănătate;

 

 1. pentru situațiile prevăzute la lit. a) și b) nu se aplică reglementările privind validarea și decontarea serviciilor, prin utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare, respectiv transmiterea acestora în PIAS în termen de 3 zile lucrătoare, precum și cele privind sancțiunile aplicabile, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018;

 

 1. măsurile prevăzute la lit. a)-c) - pentru unitățile sanitare cu paturi, furnizorii de servicii medicale paraclinice, furnizorii de medicamente, furnizorii de servicii de radioterapie și furnizorii de servicii de dializă se aplică până la data de 30 iunie 2020."

 

Până la data de 30 septembrie 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, medicul de familie poate emite prescripție medicală, în continuare, pentru bolnavii tratați în cadrul programelor naționale de sănătate curative cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise bolnavilor de către medicul specialist - scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, și pentru medicamentele, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, care până la data instituirii stării de urgență erau prescrise de către medicii specialiști în conformitate cu limitările de prescriere prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, și în Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.

 

Unitățile de specialitate care au preluat în evidență, pe perioada stării de urgență, respectiv, după încetarea stării de urgență, bolnavi din programele naționale de sănătate curative derulate prin unități sanitare cu paturi care au acordat și acordă servicii medicale pacienților diagnosticați cu COVID-19 pot derula programe naționale de sănătate curative până la data de 30 iunie 2020, fără a fi necesară nominalizarea acestora în normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative. Începând cu data de 1 iulie 2020, unitățile pot derula în continuare programe naționale de sănătate curative în condițiile respectării metodologiei de selecție a unităților de specialitate prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative.

 

Până la data de 30 iunie 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru unitățile de specialitate care acordă servicii de dializă în cadrul Programului național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică, casele de asigurări de sănătate decontează toate serviciile de dializă efectiv realizate, cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut la nivel național.

 

HG nr. 433/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

 

30/05/2020
Ordinul comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică

În data de 30.05.2020 a fost publicat în  Monitorul Oficial, Partea I, nr. 461 Ordinul comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică („Normele”)

 

Normele stabilesc că începând cu data de 1.06.2020 sunt permise activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice la terasele sau spațiile deschise din exteriorul unităților de alimentație publică.

 

Operatorii economici din sectorul alimentației publice, înainte de reluarea activităților de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice au următoarele obligații:

 

 1. verificarea stării de întreținere a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor utilizate la recepția, depozitarea, prepararea, gătirea și servirea alimentelor;
 2. revizuirea planurilor și procedurilor de igienizare, dezinfecție și de autocontrol pentru creșterea frecvenței acestor operațiuni;
 3. asigurarea de dispozitive și produse biocide avizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide necesare dezinfectării mâinilor personalului lucrător, a spațiilor, facilităților, echipamentelor și ustensilelor utilizate;
 4. dezinfecția cu substanțe biocide avizate a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor și ustensilelor utilizate pentru recepția, depozitarea, prepararea, gătirea și servirea alimentelor, curățarea zonelor unde sunt servite alimentele către consumatorul final, a grupurilor sanitare utilizate de personalul lucrător din cadrul unităților de alimentație publică și a celor utilizate de clienți;
 5. reinstruirea sub semnătură a personalului lucrător cu privire la regulile generale de igienă ce trebuie respectate la nivelul unităților de alimentație publică necesare pentru obținerea unor produse alimentare sigure consumului uman, inclusiv asupra măsurilor suplimentare în ceea ce privește prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
 6. triajul observațional al angajaților la intrarea în unitatea de alimentație în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020;
 7. întocmirea unui plan de prevenire a îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2 care să cuprindă o evaluare completă a riscurilor ce pot apărea pe circuitul funcțional de la depozitarea alimentelor și până la consumul acestora prin raportare la măsurile dispuse prin prezenta normă, precum și desemnarea unei persoane care să implementeze acest plan;
 8. monitorizarea permanentă a stării de sănătate a personalului lucrător și interzicerea accesului în unitatea de alimentație publică a persoanelor care prezintă simptome respiratorii specifice unor boli pulmonare sau semne specifice altor boli transmisibile;
 9. existența unui registru de evidență a rezervărilor clienților, astfel încât, în cazul apariției unui caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul clienților unității de alimentație, să existe date concrete pe baza cărora să poată fi efectuată ancheta epidemiologică;
 10. asigurarea distanțării fizice în rândul angajaților, iar, în cazul în care spațiile de preparare a alimentelor îngreunează menținerea măsurilor de distanțare, trebuie să fie instituite măsuri alternative de protecție a lucrătorilor (limitarea numărului de lucrători angajați în același timp la o zonă de preparare a alimentelor, distanțarea stațiilor de lucru, organizarea personalului în grupuri de lucru pentru a reduce interacțiunile dintre grupuri, asigurarea echipamentului de protecție); în locurile în care amplasarea echipamentelor de producție nu permite distanțarea fizică, dotarea angajaților cu echipamente de protecție precum măști, viziere, combinezoane și realizarea de proceduri repetate de igienizare și dezinfecție;

 

Operatorii economici sunt obligați să păstreze la nivelul unității documente prin care să se demonstreze, printre altele, îndeplinirea obligațiilor prevăzute la literele a)-h) de mai sus. Aceste documente vor fi puse la dispoziția organelor de control, ori de câte ori se solicită.

 

După reluarea activității, operatorii economici trebuie să realizeze:

 

 1. respectarea planurilor și procedurilor specifice și formularea unui plan intern de măsuri destinate prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, atât între lucrătorii unității, cât și în relația cu clienții;
 2. creșterea frecvenței operațiunilor de curățenie și dezinfecție cu produse biocide avizate, pe bază de proceduri documentate, a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor și ustensilelor utilizate în cadrul activității, a sălilor/zonelor unde sunt servite alimentele către consumatorul final, etc.;
 3. monitorizarea permanentă a stării de sănătate a personalului lucrător și interzicerea accesului în unitatea de alimentație publică a persoanelor care prezintă simptome respiratorii specifice unor boli pulmonare sau semne specifice altor boli transmisibile;
 4. instruirea și informarea personalului cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 și în special la necesitatea menținerii permanente a regulilor adecvate de igienă și de protecție sanitară;
 5. limitarea numărului de persoane care lucrează pe circuitul funcțional de producție și servire;
 6. informarea direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București în cazul în care există suspiciuni sau cazuri confirmate de COVID-19 la personalul lucrător, situație în care se vor aplica măsuri de igienizare corespunzătoare în întreaga unitate;
 7. în cazul în care din cadrul anchetelor epidemiologice efectuate de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București rezultă că un client al unității de alimentație a fost depistat pozitiv la COVID-19, se va aplica măsura igienizării corespunzătoare a întregii unități de alimentație publică;
 8. aplicarea măsurilor de igienizare corespunzătoare a spațiului de lucru, în cazul în care un angajat a fost depistat pozitiv la COVID-19, conform normelor în vigoare.

 

Operatorii economici au, printre altele, următoarele obligații privind protecția clienților în spațiile în care aceștia au acces:

 

 1. la intrarea în spațiul special amenajat din exteriorul clădirii unității de alimentație publică (terasă) se va face un triaj observațional al clienților (accesul clienților cu semne vizibile de infecție respiratorie va fi interzis), conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020;
 2. se vor asigura că la intrarea în spațiul special amenajat din exteriorul clădirii și la grupurile sanitare există dispozitive cu produse biocide avizate, precum și informarea acestora cu privire la modul de utilizare;
 3. se recomandă stabilirea de circuite cu sens unic ce trebuie parcurse de clienți în interiorul spațiului special amenajat din exteriorul clădirii astfel încât să se minimizeze contactele între clienți (exemplu: înspre și dinspre toaletă);
 4. se va interzice transferul meniurilor, solnițelor, olivierelor și al altor obiecte de pe o masă pe alta. Acestea vor fi dezinfectate după plecarea clienților de la o masă și, unde este posibil, se vor folosi meniuri de unică folosință;
 5. în unitățile cu plata la casa de marcat se vor instala panouri de protecție din plexiglas;
 6. se asigură că normele de distanțare fizică sunt aplicate în mod eficient și că se evită pe cât posibil interacțiunea fizică cu și între clienți; se stabilește un număr de maximum 4 clienți care pot ocupa o masă, cu condiția respectării unei distanțe de 1,5 m între persoane, excepție de la această regulă fac membrii aceleiași familii, care au același domiciliu;
 7.  se asigură respectarea unei distanțe de minimum 2 m între ocupanții scaunelor meselor alăturate;
 8. ocuparea locurilor se va face cu rezervare anterioară, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea în unitate și să se faciliteze ancheta epidemiologică în cazul apariției unui caz de îmbolnăvire;
 9. se asigură că la servirea mesei personalul va purta mască și mănuși; mănușile utilizate la servire nu vor fi utilizate la pregătirea mesei;
 10. se asigură că se efectuează dezinfecția meselor, după fiecare client/grup;

 

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Ministerul Sănătății vor adopta planuri de verificare a modului în care sunt respectate și aplicate măsurile prevăzute de Norme, în conformitate cu domeniul de competență al fiecărei părți. Sancțiunile aplicabile în cazul încălcării Normelor ajungând, în funcție de obligația încălcată, ajungând la amenzi de până la 40.000 de lei.

 

Obligații suplimentare:

 

 1. Operatorii economici trebuie să urmărească și să aplice în funcție de specificul unității aflate sub control ghidurile și recomandările Institutului Național de Sănătate Publică și ale Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în legătură cu prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
 2.  În situația în care într-o localitate evoluează focare extinse cu virusul SARS-CoV-2, se suspendă activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice la terasele/spațiile deschise din exteriorul unităților de alimentație publică, în conformitate cu decizia Centrului de coordonare și conducere a intervenției județean/al municipiului București.
 3. Măsurile de Norme nu exonerează operatorii economici de la respectarea celorlalte cerințe privind siguranța alimentelor sau de protecție a sănătății publice prevăzute de legislația în vigoare.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta Normele la următorul link.

Ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului mediului, apelor și pădurilor, pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de operare a plajelor turistice

În data de 30.05.2020 a fost publicat în  Monitorul Oficial, Partea I, nr. 461 Ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului mediului, apelor și pădurilor, pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de operare a plajelor turistice („Normele”)

 

Normele stabilesc că începând cu data de 1.06.2020 sunt permise activitățile de operare a plajelor turistice.

 

Înainte de reluarea activităților, operatorii economici sau administratorii, după caz, din sectorul plajelor turistice,  au următoarele obligații:

 

 1. verificarea stării de întreținere a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor;
 2. revizuirea planurilor și procedurilor de igienizare, dezinfecție și de autocontrol pentru creșterea frecvenței acestor operațiuni;
 3. asigurarea de dispozitive și produse biocide avizate necesare dezinfectării mâinilor personalului lucrător, a spațiilor, facilităților, echipamentelor și ustensilelor utilizate;
 4. igienizarea și dezinfecția cu substanțe biocide avizate a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor, a grupurilor sanitare utilizate de personalul lucrător din cadrul operatorilor economici sau ale administratorilor, după caz, și a celor utilizate de clienți;
 5. reinstruirea sub semnătură a personalului lucrător cu privire la regulile generale de igienă ce trebuie respectate la nivelul unităților, inclusiv asupra măsurilor suplimentare în ceea ce privește prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
 6. la intrarea în unitate se va face un triaj observațional al angajaților (accesul personalului cu semne vizibile de infecție respiratorie va fi interzis), conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020;
 7. asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2007;
 8. asigurarea că personalul lucrător are efectuate cursurile privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.225/5.031/2003.

 

Operatorii economici sunt obligați să păstreze la nivelul unității documente prin care să se demonstreze că au fost implementate măsurile prevăzute la literele a) -h) de mai sus. Aceste documente vor fi puse la dispoziția organelor de control ori de câte ori se solicită.

 

După reluarea activității operatorii economici, respectiv administratorii plajelor, după caz, trebuie să realizeze:

 

 1. respectarea planurilor și procedurilor specifice și formularea unui plan intern de măsuri destinate prevenirii transmiterii noului coronavirus, atât între lucrătorii unității, cât și în relația cu clienții;
 2. creșterea frecvenței operațiunilor de curățenie și dezinfecție cu produse biocide avizate, pe bază de proceduri documentate, a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor utilizate de personalul lucrător și de către clienți;
 3. monitorizarea permanentă a stării de sănătate a personalului lucrător și interzicerea accesului persoanelor care prezintă simptome respiratorii specifice unor boli pulmonare sau semne specifice altor boli transmisibile;
 4. personalul va fi instruit și informat cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 și în special la necesitatea menținerii permanente a regulilor adecvate de igienă și de protecție sanitară;
 5. notificarea direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București în cazul în care există suspiciuni sau cazuri confirmate de COVID-19 la personalul lucrător;
 6. aplicarea măsurilor de igienizare corespunzătoare a spațiului de lucru, în cazul în care un angajat a fost depistat pozitiv la COVID-19, conform normelor în vigoare.

 

Operatorii economici sau administratorii, după caz, au următoarele obligații privind protecția turiștilor:

 

 1. vor amplasa la loc vizibil regulamentele de acces și de comportament pe plajă;
 2. se asigură măsuri pentru respectarea unei distanțe de 2 m (stânga/dreapta, față/spate) între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite.
 3. pentru estimarea capacității plajei cu menținerea distanței fizice se pot folosi atât proiecții de date anterioare, cât și monitorizare activă;
 4. administratorii vor asigura accesul pe plajă în limitele de capacitate adoptate, cu menținerea distanței fizice, descurajarea aglomerării și limitarea adunărilor mari;
 5. administratorii plajelor trebuie să adopte măsuri pentru: (i) restricționarea accesului la plajă dacă limitele de capacitate stabilite sunt depășite și distanța fizică nu poate fi menținută; (ii) asigurarea accesului prin puncte de intrare clar semnalizate; (iii) stabilirea de culoare unidirecționale, separate, de intrare și de ieșire; (iv) rezervarea utilizării plajei pe anumite perioade de timp se face prin intermediul unui sistem de rezervare online sau telefonic și/sau adoptarea de ore strategice de funcționare sau criterii de închidere flexibile; (v) limitarea numărului de angajați care interacționează cu publicul;
 6. se amenajează zonele de lucru (de exemplu, scaune pentru salvamari, turnuri) astfel încât cei care prestează servicii pe plajă să stea distanțați la cel puțin 1,5 metri; atunci când distanțarea nu este posibilă, trebuie să se prevadă utilizarea măștilor de protecție sau să se adopte bariere fizice, cum ar fi panourile de plastic/plexiglas;
 7. instalarea unor bariere fizice la punctele de plată, acestea fiind amplasate între spațiul rezervat angajaților și public;
 8. servirea clienților se va face de către personalul angajat al plajei concesionate, fără deplasarea clienților în punctele de servire;
 9. echipamentul de plajă (de exemplu, scaune, șezlonguri, umbrele) trebuie folosit individual, fără ca aceste echipamente să fie partajate între persoane care nu sunt membri de familie cu același domiciliu;
 10. înainte și după fiecare utilizare, echipamentele de plajă  vor fi curățate și dezinfectate cu produse biocide avizate;
 11. nu sunt permise activități sportive sau de agrement decât în spații special amenajate cu acest scop, cu limitarea numărului de persoane care nu aparțin aceleiași familii;
 12. se asigură că normele de distanțare fizică sunt aplicate în mod eficient și că se evită pe cât posibil interacțiunea fizică cu și între clienți;
 13. se asigură că personalul operatorului economic sau al administratorului plajei, după caz, va purta mască;
 14. asigură dispozitive și produse biocide avizate necesare dezinfectării mâinilor turiștilor și informarea acestora cu privire la modul de utilizare;

 

Personalul de specialitate din cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor va adopta planuri de verificare a modului în care sunt respectate și aplicate măsurile prevăzute in Norme. Sancțiunile aplicabile în caz de încălcare a Normelor putând ajunge până la 20.000 de lei.

 

Obligații suplimentare:

 

 1. operatorii economici și/sau administratorii plajelor trebuie să urmărească și să aplice, în funcție de specificul unității aflate sub control, ghidurile și recomandările în legătură cu prevenirea și combaterea răspândirii COVID-19;
 2. în situația în care într-o localitate evoluează focare extinse de COVID-19, se suspendă activitățile de operare a plajelor turistice, în conformitate cu decizia centrului de coordonare și conducere a intervenției județean/al municipiului București.
 3. măsurile aplicate in conformitate cu prezentele Norme nu exonerează operatorii economici și administratorii plajelor de la respectarea celorlalte cerințe prevăzute de legislația în vigoare, precum și/sau a normelor generale în vigoare privind măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.

 

Pentru detalii se poate consulta Normele la link-ul de mai sus.

 

29/05/2020
Hotărârea Guvernului nr. 434/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 29.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 455 Hotărârea Guvernului nr. 434/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („HG nr. 434/2020”).

 

HG nr. 434/2020 modifică și completează Anexa nr. 3 "Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc" la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, după cum urmează:

 

 • La articolul 1, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:
  1. 31. În condițiile pct. 3, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleași familii, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție."

 

 • La articolul 2, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. 2. Este permisă deplasarea persoanelor în afara localității/zonei metropolitane fără a mai fi necesară justificarea motivului deplasării."

 

 • La articolul 2, punctul 3 se abrogă.

 

 • La articolul 4, punctele 3 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  1. 3. Se reia transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din și către România, cu respectarea condițiilor stabilite potrivit art. 32, 35 și 37 din Legea nr. 55/2020.
  2. 4. Se reia transportul feroviar internațional de persoane de către operatorii de transport feroviari din și către România cu respectarea art. 32, 34 și 37 din Legea nr. 55/2020."

 

 • Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. „În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și 9 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
   • 1. Se suspendă consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor.
   • 2. În spațiile prevăzute la pct. 1 sunt permise prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.
   • 3. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020."

 

 • La articolul 9, punctul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. 6. Se suspendă activitatea în spațiile deschise pentru administrarea de ștranduri/piscine exterioare."

 

 • La articolul 9, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:
  1. 7. Accesul persoanelor pe plajele amenajate se realizează doar cu asigurarea obligatorie de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite și cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului sănătății și al ministrului mediului, apelor și pădurilor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020."

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordonanța de urgență nr. 89/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

În data de 29.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 458 Ordonanța de urgență nr. 89/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 („OUG nr. 89/2020”).

 

OUG nr. 89/2020 modifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, după cum urmează:

 

 • La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:
  1. a) beneficiarul programului - întreprinderea mică și mijlocie care desfășoară activitate economică, autorizată potrivit dispozițiilor legale să realizeze activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, în condiții de concurență loială, respectiv societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care desfășoară activități economice, precum și organizațiile nonguvernamentale, asociațiile și fundațiile, cooperativele agricole și societățile agricole care desfășoară activități economice și care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;".

 

 • La articolul 8, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:
  1. (2) În cazul creditelor de investiții, garanția de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit.

 

 1. (3) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru, garanția de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii programului la instituția de creditare."

 

 • La articolul 4 din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată la articolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. d) nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, modificat și completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, la data de 31 decembrie 2019;".

 

 • Dispozițiile OUG nr. 89/2020 se aplică și solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA aflate în curs de soluționare.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordonanța de urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

În data de 29.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 Ordonanța de urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative („OUG nr. 92/2020”).

 

OUG nr. 92/2020 prevede următoarele:

 1. Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, precum și angajatorii ai căror angajați au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și nu au beneficiat de prevederile art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, în perioada stării de urgență sau alertă, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

 

 1. Angajatorii prevăzuți la pct 1. au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri.

 

 1. Prevederile pct 1. se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă și au beneficiat fie de indemnizațiile prevăzute de art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, fie de prevederile art. 53 din Legea nr. 53/2003.

 

 1. Angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel puțin unul se află sub incidența restricțiilor stabilite prin acte ale autorităților competente optează fie pentru aplicarea prevederilor pct. 1, fie pentru aplicarea art. X din OUG nr. 92/2020.

 

 1. De prevederile pct. 1 beneficiază și persoanele care au convenții individuale de muncă încheiate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

 

 1. Obligația prevăzută la lit. a) nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.

 

 1. În vederea decontării sumelor prevăzute la pct. 1, angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  1. Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la pct. 2.

 

 1. Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență decretate prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, sau a stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

 

 1. Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

 

 1. Angajatorii prevăzuți la pct. 3 și pct. 4 au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni prevăzut la pct. 4.

 

 1. Sumele prevăzute la pct. 3 și pct. 4 se acordă pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat și nu se cumulează, pentru același angajat, cu subvențiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București contracte sau convenții în temeiul art. 80, 85 și 934 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

 

 1. Prevederile pct. 3. – 5. se aplică și în cazul încadrării în muncă a cetățenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta OUG nr. 92/2020 la link-ul de mai sus.

Ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului culturii nr. 2879/967/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii

În data de 29.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 460 Ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului culturii nr. 2879/967/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii („Ordinul nr. 2879/967/2020”).

 

Ordinul nr. 2879/967/2020 aprobă măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii.

 

Ordinul nr. 2879/967/2020 abrogă Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 2.855/830/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii.

 

Măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 2879/967/2020.

 

Măsurile și regulile din Anexă privesc:

 • activitatea muzeelor și galeriilor de artă;
 • activitatea bibliotecilor
 • activitatea librăriilor
 • domeniul producției de film și audiovizual
 • evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19
  1. Prin evenimente sau acțiuni culturale în aer liber se înțelege, fără a se limita la: teatru, dans, concert, proiecție cinematografică, stand-up comedy, târg, expoziție, workshop, conferință cu caracter cultural.
 • evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

 

Pentru detalii se poate consulta Ordinul nr. 2879/967/2020, precum și Anexa la acesta, la link-ul de mai sus.

27/05/2020
Ordinul nr. 1525/2020 pentru completarea art. 12 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020

În data de 27.05.2020 au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 446:

Ordinul nr. 1525/2020 pentru completarea art. 12 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020 („Ordinul nr. 1525/2020”)

Ordinul nr. 1525/2020 prevede că la articolul 12 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prin excepție, în cazuri justificate de circumstanțe legate de pandemia Covid-19, perioada de implementare a proiectului, după semnarea contractului de finanțare, poate fi extinsă peste durata menționată la alin. (1) lit. g) teza a doua, cu o perioadă de maximum 12 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2023."

 

Ordinul nr. 1526/2020 pentru completarea art. 12 din Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operațional regional 2014-2020

În data de 27.05.2020 au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 446:

Ordinul nr. 1526/2020 pentru completarea art. 12 din Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operațional regional 2014-2020 („Ordinul nr. 1526/2020”).

 

Ordinul nr. 1526/2020 prevede că la articolul 12 din Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de investiția teritorială integrată Delta Dunării prin Programul operațional regional 2014-2020, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

 

 (11) Prin excepție, în cazuri justificate de circumstanțe legate de pandemia Covid-19, perioada de implementare a proiectului, după semnarea contractului de finanțare, poate fi extinsă peste durata menționată la alin. (1) lit. h) teza a doua cu o perioadă de maximum 12 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2023."

Ordinul nr. 911/653/2020 pentru aplicarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

În data de 27.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 447 Ordinul nr. 911/653/2020 pentru aplicarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative („Ordinul nr. 911/653/2020”).

 

Ordinul nr. 911/653/2020 prevede următoarele:

 • Se prelungește până la data de 30 septembrie 2020 termenul de valabilitate pentru următoarele documente a căror valabilitate expiră până la această dată:
  1. biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare;
  2. biletele de trimitere pentru specialități paraclinice;
  3. recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive - ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate;
  4. deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologii și dispozitive asistive. În cazul deciziilor pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, pentru dispozitivele de protezare stomii și pentru dispozitivele pentru incontinență urinară, al căror termen de valabilitate a fost prelungit, se emit o nouă decizie de aprobare, cu precizarea duratei pentru care se prelungește decizia inițială, precum și taloanele aferente perioadei pentru care a fost prelungită decizia. Atât noua decizie, cât și noile taloane se transmit persoanei beneficiare prin orice mijloace de comunicare;
  5. deciziile de aprobare emise de către comisia de specialitate de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru efectuarea investigației PET-CT.

 

Ordinul nr. 911/653/2020 poate fi consultat la link-ul de mai sus.

Ordonanța de urgență nr. 83/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19

În data de 27.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 448 Ordonanța de urgență nr. 83/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19 („OUG nr. 83/2020”).

 

OUG nr. 83/2020 prevede, printre altele, următoarele:

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, se modifică și se completează după cum urmează:
  1. La articolul 118, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
   • (3) Dovada înregistrării plângerii contravenționale se realizează printr-un document emis de către instanța de judecată sau printr-un extras din portalul instanțelor de judecată www.portal.just.ro și se depune sau se transmite prin orice mijloace de comunicare la distanță ce asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestuia, de către contravenient sau de către reprezentantul convențional al acestuia, la unitatea de poliție din care face parte agentul constatator, care efectuează mențiunile corespunzătoare în evidențe. Permisul de conducere reținut se restituie personal titularului sau reprezentantului convențional al acestuia. În situația transmiterii dovezii înregistrării plângerii contravenționale prin mijloace de comunicare la distanță, la cererea scrisă a titularului sau a reprezentantului convențional al acestuia, unitatea de poliție din care face parte agentul constatator poate restitui permisul de conducere reținut la adresa de corespondență indicată în cuprinsul cererii.”

 

 • Prin derogare de la prevederile art. 103 alin. (6) și alin. (8) teza finală din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, predarea permisului de conducere se poate face de către titularul acestuia și prin poștă și servicii de curierat, cu aviz de primire, către unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază, are reședința sau, după caz, locuiește, în situația persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului.

 

 • Pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, cererile de restituire a documentelor reținute/plăcuțelor de înregistrare ori înmatriculare reținute de către poliția rutieră se pot transmite și prin orice mijloace care asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestuia, precum fax, e-mail, poștă, curier rapid, iar restituirea acestora se realizează în condițiile art. 112 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, la adresa de corespondență precizată de către proprietar sau utilizatorul vehiculului, după caz, în cuprinsul cererii.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

26/05/2020
Ordonanța de urgență nr. 80/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății

În data de 26.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 440 Ordonanța de urgență nr. 80/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății („OUG nr. 80/2020”).

 

OUG nr. 80/2020 modifică, printre altele, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, după cum urmează:

 

 • Art. 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. Art. 9 -- În domeniul sănătății, în scopul limitării răspândirii infecției cu noul coronavirus în rândul populației, începând cu data de 15 mai 2020, pentru acordarea și decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, inclusiv a activităților cuprinse în cadrul programelor naționale de sănătate se instituie măsurile prevăzute la art. 10."
 • Art. 14 se abrogă.
 • Art. 25 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. Art. 25 -- Măsurile prevăzute în prezentul capitol au aplicabilitate până la data de 30 septembrie 2020, cu excepția măsurii prevăzute la art. 10 alin. (2), pentru unitățile sanitare cu paturi, furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale și furnizorii de medicamente, și a măsurii prevăzute la art. 10 alin. (14), care se aplică până la data de 30 iunie 2020."
  2.  

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

 

25/05/2020
Ordinul nr. 873/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 828/2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă

În data de 25.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 437 Ordinul nr. 873/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 828/2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă („Ordinul nr. 873/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul nr. 873/2020 modifică și completează Ordinul ministrului sănătății nr. 828/2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non- COVID, pe perioada stării de alertă, după cum urmează:

 

 • După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:
  1. Nerespectarea de către cabinetele stomatologice și de către unitățile sanitare non-COVID din sistemul public și privat a prevederilor prezentului ordin se constată, conform competențelor, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 18, art. 291, art. 30 lit. f) -j), n), o) și p), art. 31 lit. a) -d), f) -j) și art. 34 lit. b), m), n) și o) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice."

 

 • Anexa nr. 1 - Măsuri de organizare și desfășurare a activității în cabinetele stomatologice pe perioada stării de alertă se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din Ordin.

 

 • Anexa nr. 2 - Măsuri de organizare și desfășurare a activității în unitățile sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă se modifică și înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din Ordin.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

22/05/2020
Ordonanța de urgență nr. 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

În data de 22.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 434 Ordonanța de urgență nr. 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 („OUG nr. 78/2020”).

 

OUG nr. 78/2020 prevede următoarele:

 

 • Se aprobă punerea la dispoziția autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, definite ca fiind:
  1. persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
  2. persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;
  3. pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009;
  4. persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 

 • Achiziția bunurilor prevăzute la art. 1 se realizează de către Ministerul Sănătății pentru Rezerva Ministerului Sănătății prin procedura de negociere fără publicare prealabilă în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu respectarea prevederilor art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Bunurile achiziționate vor fi scoase din Rezerva Ministerului Sănătății prin ordin al ministrului sănătății și vor fi distribuite beneficiarilor prevăzuți mai sus.

 

 • Se acordă un număr de 50 de măști de protecție, pentru fiecare beneficiar, aferente unei perioade de 2 luni, și beneficiază de măști de protecție, o singură dată, indiferent de categoria de persoane defavorizate căreia îi aparțin, la data distribuirii acestora.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordinul nr. 79/988/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

În data de 22.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 435 Ordinul nr. 79/988/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 („Ordinul nr. 79/988/2020”).

Ordinul nr. 79/988/2020 prevede următoarele:

 • Pe durata stării de alertă, operatorii economici care administrează infrastructura de transport au următoarele obligații:
  1. să ia măsurile necesare pentru asigurarea distanței de protecție între persoane, de cel puțin 1,5 m, în zonele cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale aeroporturi și, respectiv, stații de metrou, prin configurarea, după caz, a traseelor de deplasare a persoanelor, cât și a suprafețelor de staționare temporară în astfel de zone, cum sunt, în funcție de specificul fiecărui mod de transport: zonele de așteptare din interiorul terminalelor/stațiilor de pasageri, ghișeele de înregistrare/vânzări bilete, birourile de informații, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de securitate, zonele de îmbarcare, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de frontieră, zonele de ridicare a bagajelor, zonele de triaj epidemiologic la intrarea în țară;

 

 1. să ia măsuri pentru informarea pasagerilor, prin afișe sau mijloace de comunicare sonore sau video cu privire la măsurile de protecție sanitară;

 

 1. să efectueze dezinfecția periodică a zonelor cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale aeroporturi și stații de metrou, precum și a mijloacelor de transport în comun.

 

 • Pe durata stării de alertă, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie în toate gările, autogările, porturile, locurile de îmbarcare/debarcare, terminalele aeroporturilor și stațiile de metrou, precum și în interiorul oricărui mijloc de transport persoane.

 

 • Măsurile pentru fiecare tip de transport, terestru, subteran, aerian și naval, sunt prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordinul nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

În data de 22.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 435 Ordinul nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă („Ordinul nr. 874/81/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul nr. 874/81/2020 prevede următoarele:

 • Pe durata stării de alertă, în spațiile publice închise, spațiile comerciale și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Ordin.

 

 • Pe durata stării de alertă se instituie obligativitatea instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexa la Ordin.

 

Conform Anexei la Ordin,

 • Masca trebuie purtată în orice spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în aceste spații. În funcție de evaluarea riscului, efectuată de medicul de medicina muncii al unității, pot exista unele excepțiiastfel:

a) angajatul este singur în birou;

 

b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare;

 

c) persoana desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.);

 

d) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;

 

e) vorbitorii în public, în spații interioare, cu condiția respectării distanței de 3 metri între aceștia și alte persoane, doar în cazul în care nu se află mai mult de 16 persoane în incintă;

 

f) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

Ordinul nr. 875/80/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase

În data de 22.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 435 Ordinul nr. 875/80/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase („Ordinul nr. 875/80/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul nr. 875/80/2020 prevede următoarele:

 • Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru desfășurarea activității cultelor religioase, inclusiv a slujbelor cu caracter privat, se aprobă regulile prevăzute în anexa care face Ordin.

 

 • La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul secretarului de stat pentru culte și al ministrului sănătății nr. 1.070/826/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității în lăcașurile de cult pe perioada stării de alertă, își încetează aplicabilitatea.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

21/05/2020
În data de 21.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 425 Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență („Legea nr. 62/2020”).

În data de 21.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 425 Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență („Legea nr. 62/2020”).

 

Legea nr. 62/2020 prevede următoarele:

 1. Locatarii: operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgență, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență, pot amâna la cerere, fără plată de dobânzi și penalități, plata chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuințe.

 

 1. Plata chiriilor către locatori pentru categoriile de locatari prevăzute mai sus va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul locatorilor la cererea locatarilor.

 

 1. Cererea locatarului va fi însoțită de următoarele:
  1. contractul de locațiune între locator și locatar;
  2. act adițional între locator și locatar la contractul de locațiune, care va conține următoarele:
   • acordul părților pentru amânarea plății chiriei, durata perioadei de amânare a plății chiriei, suma aferentă acestei perioade de amânare;
   • datele de identificare ale locatorului și locatarului;
   • datele contului bancar al locatorului în care urmează a se face plata de către organul fiscal teritorial competent;
   • data semnării și semnăturile ambelor părți;
  3. orice fel de act al locatarului care dovedește imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul adițional dintre locator și locatar.

 

 1. Pentru a beneficia de amânarea la plata chiriei, categoriile de locatari prevăzute la pct. (i) trebuie să pună la dispoziția organului fiscal teritorial competent orice fel de act justificativ care să ateste imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul adițional dintre locator și locatar.

 

 1. Pot face cerere de plată către operatorul fiscal teritorial competent locatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  1. chiria lunară specificată în actul adițional dintre locator și locatar specificat la pct. (ii) lit. b) este mai mică, cel mult egală cu chiria din luna februarie 2020;
  2. valoarea chiriei lunare din actul adițional este de maximum 10.000 RON pentru operatorii economici pentru fiecare locație și maximum 2.000 RON pentru persoane fizice pentru o singură locație.

 

 1. Cererea prevăzută la pct. (ii) poate fi depusă și prin poștă electronică la o adresă de e-mail care va fi afișată pe pagina de internet a fiecărui organ fiscal teritorial.

 

 1. Prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în anul 2020 nu sunt venituri impozabile veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obținute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct.

 

 1. Contribuabilii care beneficiază de prevederile pct. (vi) sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

 

 1. Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de prevederile pct. (vi) este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

 

 1. Prin derogare de la prevederile art. 170 din Legea nr. 227/2015, în anul 2020 nu intră în plafonul de calcul anual definit la art. 170 alin. (2) contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, redusă cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

 

 1. De prevederile de la pct. (vi) și (ix) beneficiază și persoanele fizice care în anul 2019 au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere și, începând cu anul 2020, au calificat aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente, în condițiile stabilite la pct. (vii) și (viii).

 

 1. În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit și ai celor care datorează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obținute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct sunt impozabile doar în proporție de 80% din valoarea lor.

 

 1. Contribuabilii care beneficiază de prevederile pct. (xi) sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 20% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.
  • Veniturile pentru care se beneficiază de prevederile pct. (xi) sunt doar acele venituri rezultate din contractele pentru care contribuabilii au redus contravaloarea folosinței bunului imobil, potrivit pct. (xi) lit. (a).
 2. Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de prevederile pct. (xi) este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

 

 1. Locatarii care beneficiază de prevederile pct. (i) sunt obligați să plătească chiriile lunare, a căror plată a fost amânată prin act adițional între locator și locatar, organului fiscal teritorial competent, care a plătit aceste chirii locatorului, eșalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020.

 

 1. În cazul în care locatarii nu își îndeplinesc obligația prevăzută la pct. (xii), organul fiscal teritorial competent procedează la executarea silită a creanțelor nerecuperate, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 

 1. Facilitățile prevăzute la pct. (i) se aplică în mod corespunzător pentru toată perioada stării de urgență, precum și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență.

 

 1. În termen de 15 zile de la data publicării Legii nr. 62/2020 în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministerele de resort vor elabora proceduri de punere în aplicare.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

20/05/2020
Ordinul nr. 1730/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

În data de 20.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 419 Ordinul nr. 1730/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 („Ordinul nr. 1730/2020”).

 

Ordinul nr. 1730/2020 modifică Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 după cum urmează:

 

 • La articolul 2, litera b) va avea următorul cuprins:
  1. b) TIP 2 (GALBEN) - eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2*), pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emise în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020."

 

 • La articolul 6 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
  1. b) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2 cu referire la închiderea totală sau parțială a activității ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență sau la diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens în anexa nr. 3."

 

 • Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  1. Art. 9 -- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri poate elibera certificate de situații de urgență, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 până la data de 15 iunie 2020."

 

 • Anexele nr. 2 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din Ordinul nr. 1730/2020.

 

De asemenea, conform Ordinului nr. 1730/2020 în termen de 5 zile de la aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va asigura adaptarea și funcționarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro, în scopul ducerii la îndeplinire a ordinului.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta Ordinul nr. 1730/2020 împreună cu anexele la link-ul de mai sus.

Ordinul MS nr. 847/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei

În data de 20.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 422 Ordinul MS nr. 847/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei („Ordinul MS nr. 847/2020”).

 

Ordinul MS nr. 847/2020 modifică și se completează Ordinul ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei după cum urmează:

 

 • La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. (2) Pentru toate persoanele care intră pe teritoriul României din străinătate se instituie măsura carantinării/izolării la locuință/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii după caz."

 

 • La articolul 1, alineatul (21) se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. (21) Prin excepție de la prevederile alin. (2), persoanele care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru carantină/izolarea la locuință/altă locație sau care solicită acest lucru pentru a nu își expune familia pot opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații special destinate puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale. Persoanele au obligația de a completa declarația al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."

 

 • La articolul 1, după alineatul (21) se introduc două noi alineate, alineatele (22) și (23), cu următorul cuprins:
  1. „(22) Persoanele aflate în carantină instituționalizată rămân în carantină în spațiile respective până la expirarea perioadei de 14 zile de la data intrării în carantină.

 

(23) Pe durata măsurii de izolare/carantină la locuință/altă locație sau carantină instituționalizată, persoanele care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19, pot participa la ceremonialul de înmormântare în cazul decesului soțului/soției, unei/unui rude/afin de gradul 1-3, cu acordul direcției de sănătate publică și avizul centrelor județene/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției."

 

 • Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. „Art. 11. - (1) Fac excepție de la prevederile art. 1 următoarele categorii de persoane:

a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19;

 

b) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19;

 

c) conducătorii auto prevăzuți la lit. a) și b) care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;

 

d) membri ai Parlamentului European, parlamentari și personal aparținând sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională;

 

e) piloții de aeronave și personalul navigant;

 

f) mecanicii de locomotivă și personalul feroviar;

 

g) personalul navigant român, maritim și fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, care prezintă autorităților competente «certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaționale», al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020;

 

h) personalul navigant maritim și fluvial care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în țară, precum și la îmbarcarea/debarcarea de pe navă prezintă autorităților competente «certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaționale», al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020;

 

i) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiția asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internațional și a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locația unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;

 

j) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova;

 

k) angajați ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în țară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului național;

 

l) reprezentanții companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanțe sau agenții pe teritoriul național, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entitățile economice de pe teritoriul național;

 

m) persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de utilizare, instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, precum și a echipamentelor din domeniile științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum și inspectorii organismelor internaționale;

 

n) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București, posesori de pașapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum și membrii Corpului Diplomatic și Consular al României și posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, precum și membrii familiilor acestora;

 

o) angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională care se întorc în România din misiuni executate în afara țării;

 

p) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni ai statelor vecine României, cu domiciliul sau reședința în afara României și înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de pe teritoriul țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior;

 

q) personalul medical, ambulanțier și personalul paramedical aflați în misiune sau care se întorc din misiune.

 

(2) Conducătorii autovehiculelor de transport marfă sau persoane pot tranzita teritoriul României dacă respectă următoarele condiții minimale:

 

a) utilizează doar coridoare de tranzit și puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă abaterea de la acestea;

 

b) tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp minim, fără a depăși 48 de ore de la intrarea în România, incluzând și perioadele de staționare pentru odihna zilnică normată;

 

c) staționarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod corespunzător.

 

(3) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (2), conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în carantină 14 zile în spațiile special destinate în acest scop, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa. Autovehiculul poate fi preluat, în acest caz, de un reprezentant al deținătorului."

 

 • După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:
  1. Art. 91. - Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1 se constată, conform competențelor, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare."

 

 • De asemenea, Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa la Ordinul MS nr. 847/2020. Anexele nr. 4 și 5 se abrogă.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

Hotărârea nr. 5/2020 pentru încuviințarea stării de alertă și a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 20.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 421 Hotărârea nr. 5/2020 pentru încuviințarea stării de alertă și a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („Hotărârea nr. 5/2020”).

 

Prin Hotărârea nr. 5/2020 se încuviințează starea de alertă și măsurile instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit art. 4 alin. (3) și (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu următoarele modificări și completări:

 

 • La anexa nr. 1, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:
  1. Art. 3-- Autoritățile publice locale, pentru unitățile sanitare din subordine, exercită atribuția de numire, suspendare și eliberare din funcție a persoanelor care ocupă funcții de conducere în cadrul acestor unități în condițiile legii.

 

 • La anexa nr. 2 articolul 1, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. 1. În spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. Guvernul României, prin Ministerul Sănătății, va pune la dispoziția autorităților publice locale necesarul de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale respective.

 

 • La anexa nr. 3 articolul 1, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. 3. Activitatea instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor, inclusiv organizatori de drept privat, de spectacole și/sau concerte, a centrelor și/sau a căminelor culturale și a altor instituții de cultură, inclusiv organizații de drept privat, precum și evenimentele culturale în aer liber și festivalurile publice și private pot fi desfășurate în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, în termen de 5 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

 

 • La anexa nr. 3 articolul 5 punctul 1, literele a), b) și d) se abrogă.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta Hotărârea nr. 5/2020 la link-ul de mai sus.

19/05/2020
Ordinul MLPDA nr. 1490/2020 pentru completarea art. 9 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanție neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operațional "Inițiativa pentru IMM"

În data de 19.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 412 Ordinul MLPDA nr. 1490/2020 pentru completarea art. 9 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanție neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operațional "Inițiativa pentru IMM" („Ordinul MLPDA nr. 412/2020”).

 

Ordinul MLPDA nr. 412/2020 completează art. 9 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanție neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operațional "Inițiativa pentru IMM" prin introducerea unui nou alineat (2), cu următorul cuprins:

                 „(2) Criteriul prevăzut la alin. (1) pct. 8 nu se aplică până la 31 decembrie 2020."

 

Criteriul prevăzut la alin. (1) pct. 8 prevede că „Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții, conform criteriilor din Decizia CE nr. 660/2014, anexa 2: 8. trebuie să își fi îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 

Ordinul MLPDA nr. 412/2020 poate fi consultat la link-ul de mai sus.

Legea nr. 61/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

În data de 19.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 416 Legea nr. 61/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ („Legea nr. 61/2020”).

 

Legea nr. 61/2020 aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41 din 2 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu următoarea completare:

 

La articolul 1, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

«(12) Prin excepție, în anul 2020, prevederile alin. (1) și (11) se aplică și pe perioada imediat următoare încetării stării de urgență, până la finalizarea cursurilor școlare aferente semestrului al II-lea.»"

 

Legea nr. 61/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

Legea nr. 60/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

În data de 19.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 416 Legea nr. 60/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială („Legea nr. 60/2020”).

 

Legea nr. 60/2020 aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32 din 26 martie 2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, cu următoarele modificări și completări:

 

 • La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins:
  1. 91. La articolul XV, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
   • « (12) Prin sintagma "au realizat încasări" prevăzută la alin. (11), în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege că în perioada de referință au realizat venituri din exercitarea profesiei, precum și orice alte venituri dintre cele prevăzute la art. 62 și 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.»"

 

 • La articolul III, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. „(1) Plata indemnizației prevăzute la art. II se realizează de către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale, beneficiarilor indemnizației prevăzute la art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, cu modificările și completările ulterioare.”

 

 • La articolul V, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. „(2) Plata indemnizației prevăzute la art. II se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, din luna anterioară."

 

Legea nr. 60/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

 

Legea nr. 59/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

În data de 19.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 416 Legea nr. 59/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („Legea nr. 59/2020”).

 

Legea nr. 59/2020 aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30 din 18 martie 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu următoarele modificări și completări:

 

 • La articolul I, după punctul 1 se introduc două noi puncte, punctele 11 și 12, cu următorul cuprins::
  1. 11. La articolul 1, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
   • «(12) Prin excepție, în anul 2020, prevederile alin. (1) și (11) se aplică și pe perioada imediat următoare încetării stării de urgență, până la finalizarea cursurilor școlare aferente semestrului al II-lea.»"
  2. 12. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
   • «a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;»".

 

 • La articolul I punctul 2, alineatul (34) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. „(34) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul în care unul dintre părinți are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,. Prevederile prezentei legi nu se aplică nici în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu excepția situației în care este încadrat în grad de handicap grav sau accentuat și astfel este scutit de la plata impozitului pe venit."

 

 • La articolul I punctul 3, alineatul (2) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului și nici nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (33), precum și de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor."

 

 • La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:
  1. 51. La articolul 3, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) și (9), cu următorul cuprins:
   • (8) Decontarea sumelor din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor de către angajator, conform legii.

 

«(9) Cheltuielile din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale efectuate potrivit alin. (1) se pot acoperi și din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate și în conformitate cu prevederile și regulile de eligibilitate aplicabile, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului.»"

 

 • La articolul I punctul 7, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. „Art. 4 - Numărul minim de zile libere acordate potrivit prezentei legi, respectiv numărul de zile lucrătoare pentru care se acordă majorarea prevăzută la art. 31 alin. (1) se stabilesc de către Guvern, prin hotărâre, pentru fiecare situație dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 31."

 

 • După articolul II se introduce un nou articol, articolul II1, cu următorul cuprins:
  1. „Art. II- Prin excepție de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 se efectuează fără întrerupere, pe toată perioada instituirii stării de urgență, precum și pe o perioadă de 30 de zile de la data încetării acesteia, cu excepția drepturilor prevăzute la art. II.

 

 • După articolul X se introduce un nou articol, articolul X1, cu următorul cuprins:
  1. Art. X1. - (1) Prin derogare de la dispozițiile art. 39 alin. (1) și art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele care se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, până la data de 31 decembrie 2020, perioada de acordare a indemnizației de șomaj, stabilită în condițiile legii, se prelungește cu 3 luni.

 

(2) Pentru șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, perioada de acordare se prelungește cu 3 luni de la data până la care a fost stabilit dreptul respectiv.

 

(3) Pentru șomerii pentru care, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, plata indemnizației de șomaj este suspendată în condițiile legii, la data repunerii în plată a dreptului la indemnizația de șomaj, perioada de acordare a indemnizației de șomaj, stabilită în condițiile legii, se prelungește cu 3 luni."

 

 • La articolul XI, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
  1. (31) Pe perioada stării de urgență instituite prin decret, potrivit art. 93 alin. (1) din Constituția României, beneficiarilor dispozițiilor prezentului articol prevăzuți la alin. (1) care nu respectă dispozițiile normative în vigoare privind carantina, izolarea sau autoizolarea la domiciliu le încetează dreptul la indemnizație la data constatării de către autoritatea competentă a încălcării obligației de carantină, izolare sau autoizolare la domiciliu."

 

 • După articolul XVII se introduce un nou articol, articolul XVII1, cu următorul cuprins:
  1. Art. XVII1. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, și ale Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, angajatorii pot acorda tichete de masă salariaților ale căror contracte de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, ca urmare a instituirii stării de urgență.

 

(2) Salariații prevăzuți la alin. (1) primesc tichetele de masă exclusiv pe suport electronic. Valoarea tichetelor de masă pe suport electronic este transferată lunar salariaților de către unitatea emitentă de tichete de masă pe suport electronic, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.

 

 • După articolul XVIII se introduce un nou articol, articolul XIX, cu următorul cuprins:
  1. Art. XIX. - Prevederile prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv ale actelor normative care o modifică și/sau o completează ori care cuprind dispoziții care privesc aplicarea prevederilor sale, se aplică în continuare, fără întrerupere, de la data încetării stării de urgență instituite prin decret, potrivit art. 93 alin. (1) din Constituția României, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții, până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020."

 

Ca urmare a modificărilor, Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Pentru mai multe detalii poate fi consultat link-ul de mai sus.

 

Ordinul nr. 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

În data de 19.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 417 Ordinul nr. 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României („Ordinul nr. 4266/840/2020”).

 

Ordinul nr. 4266/840/2020 prevede următoarele:

 1. Se menține măsura suspendării cursurilor din toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul anului școlar/universitar 2019-2020, pe durata stării de alertă, în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

 1. Prin excepție de la dispozițiile punctului I de mai sus, activitățile de pregătire în vederea susținerii examenelor naționale, care presupun interacțiunea "față în față", în perioada 2 iunie- 12 iunie 2020, precum și activitățile ce constau în susținerea examenelor naționale se desfășoară în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății.

 

 1. Prin excepție de la dispozițiile de la punctului I de mai sus, instituțiile de învățământ pot să stabilească, în funcție de specificul fiecăreia și cu asigurarea tuturor măsurilor de siguranță pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, desfășurarea anumitor categorii de activități care presupun interacțiunea "față în față" și care nu pot fi derulate în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, după cum urmează:

 

 • activități pentru încheierea situației școlare aferente;
 • activități de pregătire/susținere a examenelor de admitere pentru ciclurile de licență, respectiv masterat;
 • activități necesare în vederea pregătirii/susținerii examenelor de finalizare a studiilor pentru ciclurile de licență, respectiv masterat;
 • activitățile necesare finalizării cursurilor de perfecționare/postuniversitare;
 • alte activități stabilite în baza principiului autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice.

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordinul nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

În data de 19.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 417 Ordinul nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării („Ordinul nr. 4267/841/2020”).

 

Ordinul nr. 4.267/841/2020 stabilește măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 pentru Ministerul Educației și Cercetării, unități/instituții de învățământ, instituții publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea acestuia.

 

Entitățile de mai sus au obligația să ia măsuri pentru organizarea activității, precum:

 • accesul să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
 • să nu fie permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3°C;
 • să fie asigurate dezinfectarea suprafețelor expuse și măsura distanțării fizice.

 

Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Ministerul Sănătății stabilesc măsuri pentru desfășurarea activităților în unitățile și instituțiile de învățământ, în condiții de siguranță sanitară, pentru finalizarea anului școlar aflat în curs la data instituirii stării de alertă, precum și pentru pregătirea anului școlar următor. Ordinul nr. 4.267/841/2020 se aplică tuturor activităților specifice în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ, instituțiilor publice și în toate structurile aflate în subordonare sau coordonare pentru prevenirea și combaterea infectării cu SARS-CoV-2.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

18/05/2020
Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 18.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 410 Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („HG nr. 394/2020”).

 

HG nr. 394/2020 prevede următoarele:

 • Începând cu data de 18 mai 2020 se instituie starea de alertă pe întreg teritoriul țării pe o durată de 30 de zile.
  1. La data intrării în vigoare a HG nr. 394/2020 încetează aplicabilitatea Hotărârii CNSU nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2.

 

 1. Actele emise în temeiul Hotărârii CNSU nr. 24/2020 rămân aplicabile în măsura în care nu contravin prevederilor HG nr. 394/2020, în ceea ce privește măsurile propuse, până la adoptarea actelor în temeiul Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

 • Măsurile de prevenire și control al infecțiilor, condițiile concrete de aplicare și destinatarii acestor măsuri, precum și instituțiile și autoritățiile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de alertă sunt prevăzute în:
  1. Anexa 1—Măsuri pentru creșterea capacității de răspuns;
  2. Anexa 2 – Măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților;
  3. Anexa 3 – Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc.

 

 • În aplicarea dispozițiilor art. 7din OUG nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, și ale Hotărârii nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul MAI, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătății, prin ordin al comandantului acțiunii, măsurile necesare prevenirii și combaterii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acțiunilor de răspuns la nivel național.

 

 • Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în Anexele 1-3 este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020.

 

 • Anexele 1-3 sunt parte integrantă din HG nr. 394/2020.

 

HG nr. 394/2020 și Anexele la aceasta pot fi consultate la link-ul de mai sus.

16/05/2020
Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă

În data de 16.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 403 Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă („Ordinul nr. 3577/831/2020”).

 

Ordinul nr. 3577/831/2020 prevede următoarele:

 • Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, toți angajatorii din sectorul public și din privat implementează următoarele măsuri:
  1. reinstruiesc în domeniul securității și sănătății în muncă toți lucrătorii care au stat la domiciliu în perioada stării de urgență, șomaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu etc. Reinstruirea trebuie să fie adaptată noilor riscuri reprezentate de infecția cu SARS-CoV-2 și se va desfășura în timpul programului normal de lucru al lucrătorilor;

 

 1. reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă au dreptul la instruire corespunzătoare noului risc reprezentat de infecția cu SARS-CoV-2;

 

 1. stabilesc activitățile care pot fi continuate și/sau adaptate, în funcție de specificul acestora și de resursele disponibile, și implementează măsurile necesare pentru reluarea și/sau menținerea activității, în condițiile respectării măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2, inclusiv pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu - care poate rămâne o prioritate;

 

 1. identifică riscurile specifice condițiilor de contaminare epidemiologică și actualizează documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaților la noile condiții de desfășurare a activității, în vederea luării măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2;

 

 1. stabilesc consultări cu reprezentanții angajaților cu responsabilități specifice în domeniul securității și sănătății în muncă și, după caz, cu membrii Comitetului de securitate și sănătate în muncă;

 

 1. afișează la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajații și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2;

 

 1. informează angajații, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a virusului, cu privire la măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială care se aplică în cadrul unității, precum și cu privire la regulile pentru gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirului SARS-CoV-2;

 

 1. informează angajații cu privire la precauțiunile universal valabile:
  • menținerea distanței sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice;
  • menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde sau cu dezinfectanți avizați, ori de câte ori este nevoie;
  • evitarea atingerii feței cu mâinile nespălate/nedezinfectate;
  • menținerea igienei respirației: tuse și/sau strănut (în plica cotului sau în șervețel de unică folosință), rinoree (în șervețel de unică folosință). După utilizare, șervețelul de unică folosință va fi aruncat în recipientul de colectare a deșeurilor și se va efectua imediat igiena mâinilor;
  • limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanță de minimum 1,5 m;

 

 1. pot asigura echipamente individuale specifice de protecție împotriva răspândirii coronavirusului SARS CoV-2 (mască de protecție, mănuși) prin consultare cu responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă, în funcție de specificul activității;

 

 1. se asigură că în sediul angajatorului furnizorii externi, companiile externe, subcontractanții, persoanele care intră în sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clienții respectă măsurile de protecție stabilite de acesta;

 

 1. asigură comunicarea permanentă cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se monitoriza starea de sănătate a angajaților, astfel încât aceștia să poată beneficia de măsurile preventive profilactice care au fost prevăzute la nivel național pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2;

 

 1. pot individualiza programul de lucru al angajaților (cu deosebire al angajaților din grupurile vulnerabile) care desfășoară activitatea în spațiu închis, astfel încât să se reducă, pe cât posibil, în funcție de natura și specificul activităților desfășurate, contactul direct dintre aceștia, fără a afecta durata programului normal de lucru;

 

 1. pot individualiza programul de lucru al angajaților astfel încât între aceștia să se asigure existența unui interval de minimum o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minimum trei ore, în tranșe de minimum 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de lucru, în cazul angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de angajați care desfășoară activitatea în același spațiu de lucru. Măsura are în vedere inclusiv spațiile de lucru cu mai mult de 50 de angajați, indiferent dacă salariații aparțin unor angajatori diferiți, fără a afecta durata programului normal de lucru;

 

 1. și alte măsuri prevăzute de Ordinul nr. 3577/831/2020, care pot fi consultate la link-ul de mai sus.

 

 • Măsuri speciale în cazul în care un angajat este suspect/confirmat cu infectare cu coronavirusul SARS CoV-2:
  1. angajații cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) și/sau febră mai mare de 37,3 C° și/sau stare general alterată, apărute în timpul programului de lucru, vor fi imediat izolați de restul colegilor și trimiși la domiciliu sau la unități sanitare, în funcție de starea persoanei; în marea majoritate a cazurilor nu este necesară închiderea birourilor/clădirii;

 

 1. dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă este mai scurt de 7 zile:
  • se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 20 de minute);
  • înainte de încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii (deschiderea geamurilor);
  • pentru a limita expunerea personalului care efectuează curățenie la particulele respiratorii, se amână efectuarea curățeniei și a dezinfecției timp de 24 de ore. În situația în care respectarea acestui interval nu este posibilă, efectuarea curățeniei se va amâna cât mai mult;

 

 1. dacă au trecut mai mult de 7 zile de când angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă:
  • nu este nevoie de curățenie/dezinfecție suplimentară;
  • se mențin măsurile de curățenie și dezinfecție de rutină;

 

 1. se informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a venit în contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanță mai mică de 1,5 m și fără mască) și se impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea de către aceste persoane a semnelor și a simptomelor de infecție respiratorie.

 

 • Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, toți angajații din sectorul public și privat au obligația să urmeze măsurile de mai jos:
  1. respectă toate instrucțiunile prevăzute în planul de prevenire și protecție și instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2;

 

 1. poartă măștile de protecție care să acopere nasul și gura la locurile de muncă organizate de angajatori;

 

 1. își pot schimba echipamentul de protecție utilizat în drum spre locul de muncă (mască și mănuși) cu un echipament nou;

 

 1. acceptă verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul programului și ori de câte ori revin în sediu;

 

 1. înștiințează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru, simptome ale infectării cu virusul SARS CoV-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăți respiratorii, febră, stare generală alterată);

 

 1. rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale infectării cu virusul SARS-CoV-2 și anunță angajatorul cu privire la acest lucru;

 

 1. contactează, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unității/medicul de familie sau, în cazul în care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgență 112;

 

 1. în cazul necesității izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, în baza adeverinței eliberate de medicul de familie după perioada de izolare la domiciliu;

 

 1. în cazul carantinei instituționalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverința pentru concediu medical, eliberată în baza avizului epidemiologic emis de către direcția de sănătate publică din județul în care își desfășoară activitatea/municipiul București, la încheierea perioadei de carantină; angajatorii de tip instituții/autorități publice suportă integral indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină ale propriilor angajați;

 

 1. se va întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta instituției și persoana simptomatică;

 

 1. dezinfectează spațiul de lucru și obiectele necesare activității proprii;

 

 1. își spală și își dezinfectează mâinile;

 

 1. identifică și folosesc culoarele de circulație asigurate de către angajator;

 

 1. evită staționarea în spațiile comune;

 

 1. aerisesc frecvent (minimum o dată pe zi) spațiul închis în care își desfășoară activitatea;

 

 1. în cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, angajații își desfășoară activitatea sub coordonarea angajatorului și în conformitate cu pregătirea și instruirea lor, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională sau contaminare epidemiologică cu coronavirus SARS-CoV-2 nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

 

 1. evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în interiorul, cât și în exteriorul unității/instituției, pentru a limita contactul direct între persoane.

 

Angajatorii din sectorul public și privat vor duce la îndeplinire prevederile Ordinului nr. 3577/831/2020. 

Pentru mai multe detalii, Ordinul nr. 3577/831/2020 poate fi consultat la link-ul de mai sus.

 

Ordinul nr. 984/829/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă

În data de 16.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 404 Ordinul nr. 984/829/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă („Ordinul nr. 984/829/2020”).

 

Ordinul nr. 984/829/2020 prevede următoarele:

 • Pe durata stării de alertă, operatorii economici care administrează infrastructura de transport au următoarele obligații:
  1. să ia măsurile necesare pentru asigurarea distanței de protecție între persoane de cel puțin 1,5 m în zonele cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale aeroporturi și, respectiv, stații de metrou, prin configurarea, după caz, atât a traseelor de deplasare a persoanelor, cât și a suprafețelor de staționare temporară în astfel de zone, cum sunt, în funcție de specificul fiecărui mod de transport: zonele de așteptare din interiorul terminalelor/stațiilor de pasageri, ghișeele de înregistrare/vânzări bilete, birourile de informații, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de securitate, zonele de îmbarcare, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de frontieră, zonele de ridicare a bagajelor, zonele de triaj epidemiologic la intrarea în țară;

 

 1. să ia măsuri pentru informarea pasagerilor, prin afișe sau mijloace sonore sau video cu privire la măsurile de protecție sanitară;

 

 1. să efectueze dezinfecția periodică a zonelor cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale aeroporturi și stații de metrou, precum și a mijloacelor de transport în comun.

 

 • Pe durata stării de alertă purtarea măștii de protecție care să acopere nasul și gura este obligatorie în toate gările, autogările, porturile, locurile de îmbarcare/debarcare, terminalele aeroporturilor și stațiile de metrou, precum și în interiorul oricărui mijloc de transport în comun.

 

 • Măsurile ce urmează a fi luate pentru fiecare tip de transport, terestru, subteran, aerian și naval, sunt prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordinul nr. 1731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă

În data de 16.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 406 Ordinul nr. 1731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă („Ordinul nr. 1731/832/2020”).

 

Ordinul nr. 1731/832/2020 aprobă următoarele:

 • Regulile de organizare și desfășurare a activităților de îngrijire personală în spațiile special destinate, prevăzute în anexa nr. 1.
  1. Prin activitatea de îngrijire personală se înțelege activitatea desfășurată în spații special destinate pentru frizerie, coafură, manichiură, pedichiură și cosmetică.

 

 • Recomandările privind activitatea în birourile cu spații comune în sistem deschis (open space), prevăzute în anexa nr. 2.
  1. Angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile:
   • portul obligatoriu al măștii (medicale/nonmedicale), care pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;

 

 • se izolează la domiciliu și contactează medicul de familie în cazul în care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată sau cei care au temperatura mai mare de 37,3°C);

 

 • izolare la domiciliu, în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și respectarea măsurilor aplicabile, în vigoare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, cu modificările și completările ulterioare;

 

 • spălatul pe mâini, ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.

 

 1. Măsuri care privesc angajatorul:
  • Angajatorii vor asigura programul de lucru decalat, pentru a evita aglomerările la intrarea/ieșirea din incintă și pentru a limita numărul de angajați prezenți, în același timp, în aceeași incintă.

 

 • Angajatorii vor asigura triajul observațional al angajaților și nu vor permite prezența la locul de muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată).

 

 • Angajatorii vor asigura termometrizarea zilnic, la intrarea în tura de serviciu; angajații cu temperatura peste 37,3°C vor fi trimiși acasă, cu indicație de consultare a medicului de familie.

 

 • Angajatorii vor organiza spațiile de lucru astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 1,5 m între angajații care lucrează la birouri orientate față-spate și spate-spate.

 

 • Pentru birourile orientate față-față, angajatorii vor asigura separarea acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu soluții pe bază de alcool.

 

 • În cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului, angajatorii realizează nebulizarea o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și efectuează dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului.

 

 • Recomandările privind funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare, prevăzute în anexa nr. 3.
  1. Hotelierii vor lua măsuri de protejare împotriva COVID-19, acordând atenție, în special, următoarelor: cazarea oaspeților, serviciile conexe (servicii de alimentație, curățenie), și interacțiunile specifice (oaspeți-oaspeți, personal-oaspeți și personal-personal).

 

 1. Fiecare membru al personalului hotelier trebuie să respecte cu strictețe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi: igiena mâinilor, distanțarea fizică, evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii, respectarea igienei respiratorii și respectarea recomandării de a rămâne acasă și de a solicita asistență medicală medicului de familie, dacă are simptome specifice bolii.

 

 1. Echipa de management trebuie să dezvolte un plan de acțiune, adaptat situației, și să îl pună în aplicare, în conformitate cu recomandările autorităților locale și naționale de sănătate publică, având ca scop prevenirea cazurilor, gestionarea eficientă a cazurilor, și atenuarea impactului în rândul clienților și al personalului.

 

 1. Condițiile care trebuie îndeplinite de planul de acțiune sunt prevăzute în anexa 3 la Ordinul nr. 1731/832/2020.

 

Pentru detalii se poate consulta Ordinul nr. 1731/832/2020 la link-ul de mai sus.

 

Material Q&A privind starea de alertă

În data de 16.05.2020 a fost publicat pe site-ul mai.gov.ro un Material Q&A privind starea de alertă. Materialul poate fi consultat la acest link.

 

Printre întrebări se regăsec următoarele:

 • Cum se definește zona metropolitană în interiorul căreia cetățenii nu au nevoie de declarație pe propria răspundere pentru a se deplasa ?

Sunt considerate ca făcând parte din zona metropolitană localitățile aflate pe o rază de până la 30 de kilometri față de principalul oraș  (conform art.11 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi).

Totodată, se va considera zonă metropolitană Municipiul București și întreg teritoriul județului Ilfov.

 

 • Persoanele peste 65 de ani au vreo restricție de a ieși din casă sau vreun interval orar pe care trebuie să îl respecte?

Hotărârea CNSSU nr. 24 cu privire la declararea stării de alertă nu restricționează deplasarea persoanelor de peste 65 de ani. Acestea pot părăsi domiciliul în orice interval orar doresc. Rămâne însă valabilă recomandarea de a limita pe cât de mult posibil deplasările și de a evita locurile aglomerate mai ales pentru persoanele din categoriile vulnerabile pentru a reduce riscul infectării cu noul Coronavirus.

 

 • Declarația pe propria răspundere necesară pentru justificarea deplasării între localități poate fi scrisă și de mână ?

Declarația pe propria răspundere necesară pentru justificarea deplasării între localități poate fi scrisă și de mână cu respectarea elementelor din formularul tip dat publicității. În cazul în care o nouă deplasare respectă același traseu menționat în declarația pe propria răspundere, atunci aceasta poate fi refolosită și în alte zile, tăind cu o linie data precizată inițial și completând noua dată aferentă zilei în care are loc deplasarea.

 

Pentru a consulta întregul material Q&A, va rugam să consultați link-ul de mai sus.

 

15/05/2020
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 15.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 396 Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („Legea nr. 55/2020”).

 

Legea nr. 55/2020 prevede următoarele:

 • Starea de alertă reprezintă răspunsul la o situație de urgență de amploare și intensitate deosebite, determinată de unul sau mai multe tipuri de risc, constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, proporționale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia și necesare pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor iminente la adresa vieții, sănătății persoanelor, mediului înconjurător, valorilor materiale și culturale importante ori a proprietății.

 

 • Starea de alertă se declară la nivel local, județean sau național, atunci când analiza factorilor de risc indică necesitatea amplificării răspunsului la o situație de urgență, pentru o perioadă limitată de timp, care nu poate fi mai mare de 30 de zile.

 

 • Starea de alertă poate fi prelungită ori de câte ori analiza factorilor de risc indică necesitatea menținerii răspunsului amplificat pentru o perioadă de timp suplimentară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile.

 

 • Starea de alertă încetează, înainte de împlinirea termenului pentru care a fost declarată ori prelungită, atunci când analiza factorilor de risc indică faptul că nu mai este necesară menținerea unui răspuns amplificat.

 

 • În aplicarea prevederilor de mai sus se analizează cumulativ următorii factori de risc:

 

 1. amploarea situației de urgență, respectiv manifestarea generalizată a tipului de risc la nivel local, județean sau național;
 2. intensitatea situației de urgență, respectiv viteza de evoluție, înregistrată sau prognozată, a fenomenelor distructive și gradul de perturbare a stării de normalitate;
 3. insuficiența și/sau inadecvarea capabilităților de răspuns;
 4. densitatea demografică în zona afectată de tipul de risc;
 5. existența și gradul de dezvoltare a infrastructurii adecvate gestionării tipului de risc.

 

 • Starea de alertă se instituie de Guvern prin hotărâre, la propunerea ministrului afacerilor interne, și nu poate depăși 30 de zile. Starea de alertă poate fi prelungită, pentru motive temeinice, pentru cel mult 30 de zile, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor interne.

 

 • Starea de alertă se instituie pe întreg teritoriul țării sau doar pe teritoriul unor unități administrativ-teritoriale, după caz.

 

 • Când starea de alertă se instituie pe cel puțin jumătate din unitățile administrativ-teritoriale de pe teritoriul țării, măsura se supune încuviințării Parlamentului. Parlamentul se pronunță în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, în termen de 5 zile de la data solicitării de încuviințare. Dacă Parlamentul respinge solicitarea de încuviințare, starea de alertă încetează de îndată.

 

 • Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

 

 • Pe durata stării de alertă se poate suspenda consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, atât în interiorul, cât și la terasele din exteriorul acestora.

 

 • Pe durata stării de alertă poate fi permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice care nu se consumă în spațiile menționate la punctul de mai sus, cu excepția teraselor unde se respectă măsurile de protecție sanitară.

 

 • Pe durata stării de alertă se pot suspenda activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu acordul CNSU.

 

 1. Măsura nu se aplică în cazul centrelor comerciale mici, de sub 15.000 mp, cu magazine individuale din incintă de sub 500 mp fiecare.
 2. Prin excepție, sunt permise următoarele activități comerciale:
  • vânzarea produselor electronice și electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului;
  • activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului;
  • activitatea desfășurată de către magazinele agroalimentare, farmacii, cabinetele stomatologice, curățătorii de haine și centrele de îngrijire personală, precum și vânzarea produselor și serviciilor de optică medicală.
 3. Personalul care desfășoară activitățile prevăzute la mai sus are obligația de a purta în permanență mască ce va fi schimbată la un interval de cel mult 4 ore, iar operatorul economic va asigura măști pentru aceștia, precum și soluții de dezinfecție a mâinilor în zona de acces în incintă. Purtarea măștilor de protecție de către client și respectarea normelor de distanțare la case de marcat sunt obligatorii.

 

 • Pe durata stării de alertă, prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne se poate institui:
  1. obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă;
  2. obligativitatea organizării activității instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor, astfel încât să se asigure la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori. Pentru personalul propriu triajul epidemiologic constă în măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, iar pentru vizitatori triajul se realizează prin măsurarea temperaturii.

 

 • Pe durata stării de alertă, pentru produsele utilizate pentru rezolvarea cauzei care a determinat starea de alertă pot fi plafonate prețurile, în condițiile art. 4 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, doar dacă în piață există disfuncționalități în privința asigurării acestora.

 

 • Pe durata stării de alertă, angajatorul poate dispune, cu consimțământul angajatului, desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, modificarea locului de muncă ori a atribuțiilor acestuia.

 

 • Pe durata stării de alertă, în funcție de specificul activității și de nevoi, conducătorii instituțiilor publice implicate în combaterea pandemiei de COVID-19, precum și a efectelor acesteia pot dispune unilateral întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, de studii și pentru formare profesională ale personalului angajat și reluarea activității pentru personalul propriu.

 

 • Pe durata stării de alertă, prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați, pot stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariați să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-o perioadă de 3 ore.

 

 • Debitorul aflat în stare de insolvență la data intrării în vigoare a prezentei legi, sau care ajunge în stare de insolvență poate, pe durata stării de alertă, să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, fără a avea însă obligația de a introduce această cerere. La cererea adresată tribunalului va fi atașată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenția de deschidere a procedurii insolvenței.

 

 • Dispozițiile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, nu sunt aplicabile până la încetarea stării de alertă, dată de la care începe să curgă și termenul de 30 de zile pe care acestea îl prevăd. Corelativ până la aceeași dată, nu sunt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 66 alin. (2) și (3) din Legea nr. 85/2014.

 

 • Pe durata stării de alertă se suspendă aplicabilitatea tezei finale a art. 5 pct. 72 și a tezei finale a art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

 

 • Pe durata stării de alertă, în cazul debitorilor care și-au întrerupt activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor adoptate pe perioada stării de urgență, instituită prin Decretul nr. 195/2020 și prelungită prin Decretul nr. 240/2020, de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-Cov-2, menținute, după caz, și în perioada stării de alertă, valoarea-prag prevăzută la art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014, este de 50.000 lei, atât pentru creditori, cât și pentru debitori.

 

 • În cazul debitorului care și-a întrerupt activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor adoptate în perioada stării de urgență, instituită prin Decretul nr. 195/2020 și prelungită prin Decretul nr. 240/2020, de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei cu coronavirusul SARS-COV-2, menținute, după caz, și în perioada stării de alertă, creditorii pot formula, pe perioada stării de alertă, cerere de deschidere a procedurii insolvenței numai după încercarea rezonabilă, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de încheiere a unei convenții de plată.

 

 • Dacă debitorul se află în perioada de observație la data intrării în vigoare a prezentei legi, aceasta se prelungește cu 3 luni. Corelativ, termenul în care categoriile de persoane îndreptățite pot propune un plan de reorganizare se prelungește cu 3 luni, inclusiv în cazul în care termenul de depunere a planului, prevăzut de lege, a început să curgă.

 

 • În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, era depus un plan de reorganizare la dosarul cauzei, dar, urmare efectelor pandemiei de COVID-19, s-au modificat perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului, persoanele îndreptățite să depună un plan de reorganizare pot, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să depună un plan de reorganizare modificat, notificând creditorii, prin grija administratorului judiciar, asupra acestei intenții, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

 

 • În cazul debitorului aflat în reorganizare judiciară la data intrării în vigoare a prezentei legi, durata executării planului de reorganizare judiciară se prelungește cu două luni.

 

 • Debitorul aflat în reorganizare judiciară, care și-a întrerupt activitatea total ca efect al măsurilor adoptate de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, poate solicita judecătorului sindic, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, suspendarea executării planului pentru un termen care nu poate depăși două luni. Cererea se judecă de urgență, pe bază de înscrisuri, fără citarea părților. Încheierea pronunțată de judecătorul sindic poate fi atacată cu apel, potrivit art. 43 din Legea nr. 85/2014, termenele prevăzute reducându-se la jumătate.

 

 • În cazul debitorului aflat în reorganizare judiciară la data intrării în vigoare a prezentei legi, care și-a întrerupt activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor adoptate de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, perioada de executare a planului de reorganizare se poate prelungi fără a depăși o durată totală a derulării sale de 5 ani, și se poate modifica, în mod corespunzător, dacă este cazul, în condițiile prevăzute la art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014.

 

 • Pentru debitorul care și-a întrerupt activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor adoptate de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, pe durata stării de urgență și/sau de alertă, durata inițială de executare a planului de reorganizare, prevăzută de art. 133 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, poate fi de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii, fără a depăși o durată totală a derulării planului de 5 ani, și a modificării, în mod corespunzător, dacă este cazul, în condițiile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014

 

De asemenea, prin Legea nr. 55/2020 se instituie o serie de sancțiuni, prevăzute în Capitolul III din aceasta.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta Legea nr. 55/2020 la link-ul de mai sus.

Legea nr. 54/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative

În data de 15.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 396 Legea nr. 54/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative („Legea nr. 54/2020”)

 

Legea nr. 54/2020 aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33 din 26 martie 2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, cu următoarea completare:

 • La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut la art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii care plătesc impozit pe venitul microîntreprinderilor, care plătesc impozitul datorat la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, și 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului pe profit datorat."

Ordinul MS nr. 828/2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non-COVID, pe perioada stării de alertă

În data de 15.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 401 Ordinul MS nr. 828/2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non-COVID, pe perioada stării de alertă („Ordnul MS nr. 828/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul MS nr. 828/2020 aprobă măsurile de organizare și desfășurare a activității în cabinetele stomatologice pe perioada stării de alertă, care sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Ordin, precum și măsurile de organizare și desfășurare a activității în unitățile sanitare non-COVID, pe perioada stării de alertă, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordin.

 

Măsurile au fost adoptate, pe durata stării de alertă, în vederea prevenirii contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.

 

Pentru detalii, Ordinul și anexele pot fi consultate la link-ul de mai sus.

 

Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19

În data de 15.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 402 Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19 („Legea nr. 56/2020”).

 

Legea nr. 56/2020 prevede următoarele:

 

 • De drepturile conferite de Legea nr. 56/2020 nu beneficiază personalul medical care a dobândit alte afecțiuni fizice și/sau psihice ori care a devenit invalid din cauza participării la acțiuni medicale împotriva COVID-19, în situația în care rănirea, afecțiunea fizică și/sau psihică sau invaliditatea a survenit ca urmare a săvârșirii, cu intenție, a unei infracțiuni pedepsite potrivit legii.

 

 • Personalul medical care participă la acțiuni medicale împotriva COVID-19 este definit ca:
  1. personalul de specialitate medico-sanitar și personalul auxiliar sanitar din unități sanitare, unități de asistență medico-socială și instituții medicale, indiferent de nivelul de subordonare sau coordonare, din farmacii comunitare, din cabinete de medicină de familie, din cabinete de medicină dentară, indiferent de forma de organizare, precum și din cadrul altor furnizori de servicii medicale sau de asistență socială, implicat direct în acțiuni și misiuni legate de prevenirea, gestionarea și combaterea infecțiilor cu COVID-19;

 

 1. cadrele militare - paramedici și personal medical - din structurile aflate în coordonarea/coordonarea operațională a Departamentului pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, implicat direct în acțiuni și misiuni legate de prevenirea, gestionarea și combaterea infecțiilor cu COVID-19;

 

 1. personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului ajutor calificat, potrivit legii, aflat în finanțarea autorităților administrației publice locale;

 

 1. tot personalul din cadrul spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a, precum și din spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, reglementate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2.

 

 • Prin termenul de urmaș se înțelege copilul/copiii personalului medical decedat ca urmare a participării la acțiuni medicale împotriva COVID-19, precum și soția/soțul supraviețuitoare/supraviețuitor.

 

 • La decesul unei persoane din personalul medical care participă la acțiuni medicale, Ministerul Sănătății sau, după caz, ministerele cu rețea sanitară proprie acordă familiei acesteia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar în cuantum egal cu de două ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 

 • De asemenea, urmașii personalului medical decedat în urma complicațiilor medicale cauzate de infectarea cu coronavirusul COVID-19 beneficiază de următoarele drepturi:

 

 1. dreptul la pensie de urmaș până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani;
 2. pensie de urmaș egală cu 75% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție avut/avută de personalul medical care participă la acțiuni medicale la data decesului;
 3. dreptul la asistență medicală și medicamente gratuite în cadrul rețelei sanitare a Ministerului Sănătății sau, după caz, ministerele cu rețea sanitară proprie, cu decontarea cheltuielilor de către acestea;
 4. cutirea de la plata impozitului pe terenul și pe clădirea folosită ca domiciliu aflate în proprietate sau coproprietate.
  • Soția/Soțul supraviețuitoare/supraviețuitor beneficiază de drepturile de mai sus dacă nu se recăsătorește.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta Legea nr. 56/2020 la link-ul de mai sus.

14/05/2020
Ordinul MS nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății

În data de 14.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 389 Ordinul MS nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății („Ordinul MS nr. 807/2020”).

Ordinul MS nr. 807/2020 prevede următoarele:

 • Institutul Național de Sănătate Publică coordonează și monitorizează la nivel național întreaga activitate de prelevare de probe și testare pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, colectează toate datele despre rezultatele probelor, fiind singura instituție abilitată să raporteze datele oficiale Ministerului Sănătății și altor autorități naționale și internaționale. 
 • Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București organizează recoltarea și transportul probelor prelevate la unitățile sanitare sau în alte locații și testarea acestora de către unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus COVID-19, denumite în continuare unități de specialitate, în concordanță cu capacitatea maximă de testare a acestora și numărul de probe în așteptare. 
 • Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București au obligația de a verifica zilnic raportările realizate în platforma alerte.ms.ro de la unitățile de specialitate și raportează Institutului Național de Sănătate Publică numărul de probe repartizate unităților de specialitate in vederea prelucrării acestora, precum și unitățile în cauză și orice probleme identificate.

 

Pentru mai multe detalii poate fi consultat Ordinul MS nr. 807/2020 la link-ul de mai sus.

Ordonanța de urgență nr. 68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile

În data de 14.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 391 Ordonanța de urgență nr. 68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile („OUG nr. 68/2020”).

 

OUG nr. 68/2020 prevede următoarele:

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, se modifică și se completează după cum urmează:
  1. La articolul I, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. I. –

(1) În cadrul Ministerului Afacerilor Interne se înființează Departamentul pentru Situații de Urgență, denumit în continuare Departamentul, structură operațională, fără personalitate juridică, cu atribuții de:

a) coordonare integrată, cu caracter permanent, la nivel național, a activităților de protecție civilă, de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, de asigurare a resurselor umane, materiale, financiare și de altă natură necesare restabilirii stării provizorii de normalitate, inclusiv de prim ajutor calificat și asistență medicală de urgență, în cadrul unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, denumite în continuare UPU/CPU, precum și în cadrul structurilor SMURD și serviciilor publice de ambulanță, până la internarea în spital sau externarea din UPU/CPU;

 

b) elaborare, coordonare și evaluare metodologică a activității de formare profesională și de educație continuă în domeniul asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în colaborare cu structurile specializate ale Ministerului Sănătății și ale celorlalte instituții sau structuri cu atribuții în domeniu;

 

c) coordonare și evaluare metodologică a activității de formare profesională și de educație continuă în domeniul intervențiilor de salvare montană și în mediul subteran speologic, precum și a activităților de căutare-salvare canină în domeniul situațiilor de urgență, în colaborare cu structurile specializate cu atribuții în domeniu."

 

 1. La articolul I alineatul (3), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, coordonează:".

 

 1. La articolul I, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(5) În exercitarea atribuțiilor, Departamentul folosește personal încadrat în condițiile legii, inclusiv prin detașare, din cadrul Ministerului Sănătății, precum și din alte instituții publice, după caz."

 

 1. La articolul I, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

"(51) În vederea realizării atribuțiilor specifice, Departamentul are în componență structuri funcționale înființate prin ordin al ministrului afacerilor interne."

 

 1. La articolul I, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(6) În exercitarea atribuțiilor, Departamentul colaborează cu celelalte ministere, autorități și instituții din cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență."

 

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de se modifică și se completează după cum urmează:
  1. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"b) declararea stării de alertă;".

 

 1. Articolul 4, alineatele (2) - (6) se abrogă.

 

 1. După articolul 4 se introduc șase noi articole, articolele 41-46, cu următorul cuprins:

Art. 41. - Starea de alertă reprezintă răspunsul la o situație de urgență de amploare și intensitate deosebite, determinată de unul sau mai multe tipuri de risc, constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, proporționale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia și necesare pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor iminente la adresa vieții, sănătății persoanelor, mediului înconjurător, valorilor materiale și culturale importante ori a proprietății.

 

Art. 42-

(1) Starea de alertă se declară la nivel local, al municipiului București, județean sau național, atunci când analiza factorilor de risc indică necesitatea amplificării răspunsului la o situație de urgență, pentru o perioadă limitată de timp, care nu poate fi mai mare de 30 de zile.

(2) Stare de alertă poate fi prelungită ori de câte ori analiza factorilor de risc indică necesitatea menținerii răspunsului amplificat pentru o perioadă de timp suplimentară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile.

(3) Starea de alertă încetează, înainte de împlinirea termenului pentru care a fost declarată ori prelungită, atunci când analiza factorilor de risc indică faptul că nu mai este necesară menținerea unui răspuns amplificat.

(4) În aplicarea alin. (1)-(3) se analizează cumulativ următorii factori de risc:

a) amploarea situației de urgență, respectiv manifestarea generalizată a tipului de risc la nivel local, al municipiului București, județean sau național;

b) intensitatea situației de urgență, respectiv viteza de evoluție, înregistrată sau prognozată, a fenomenelor distructive și gradul de perturbare a stării de normalitate;

c) insuficiența și/sau inadecvarea capabilităților de răspuns;

d) densitatea demografică în zona afectată de tipul de risc;

e) existența și gradul de dezvoltare a infrastructurii adecvate gestionării tipului de risc.

 

Art. 43. -

(1) Comitetul local pentru situații de urgență declară, cu acordul prefectului, starea de alertă la nivel local, precum și prelungirea sau încetarea acesteia.

(2) Comitetul județean pentru situații de urgență declară, cu acordul ministrului afacerilor interne, starea de alertă la nivelul uneia sau mai multor localități din județ ori la nivelul întregului județ, precum și prelungirea sau încetarea acesteia. Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență declară, cu acordul ministrului afacerilor interne, starea de alertă la nivelul municipiului București.

(3) Comitetul național pentru situații de urgență declară, cu acordul prim-ministrului, starea de alertă la nivelul mai multor județe ori la nivel național, precum și prelungirea sau încetarea acesteia.

(4) Hotărârile privind declararea, prelungirea sau încetarea stării de alertă se fundamentează în baza analizei factorilor de risc prevăzuți la art. 41 de către grupurile de suport tehnico- științific constituite pe tipuri de risc.

 

Art. 44. -

La declararea stării de alertă și pe durata acesteia comitetele pentru situații de urgență hotărăsc aplicarea, în condițiile legii, a uneia sau mai multor măsuri pentru creșterea capacității de răspuns, pentru asigurarea rezilienței comunităților și pentru diminuarea impactului tipului de risc.

 

Art. 45. -

Hotărârile prin care se declară ori se prelungește starea de alertă, precum și cele prin care se stabilește aplicarea unor măsuri pe durata stării de alertă cuprind:

a) baza legală;

b) perioada stării de alertă;

c) măsuri pentru creșterea capacității de răspuns, asigurarea rezilienței comunităților și diminuarea impactului tipului de risc necesar a fi aplicate, condițiile concrete de aplicare și destinatarii acestor măsuri;

d) instituțiile și autoritățile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor, după caz.

 

Art. 46. -

Măsurile aplicate pe durata stării de alertă potrivit art. 44 se reevaluează în cazul instituirii stării de urgență potrivit art. 93 din Constituția României, republicată, în baza analizei factorilor de risc prevăzuți la art. 41."

 

 1. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) Comitetele pentru situații de urgență sunt organisme interinstituționale cu rol decizional în managementul situațiilor de urgență, hotărârile acestora având caracter obligatoriu pentru destinatarii acestora."

 

…..

 

 1. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

" Art. 42. -

(1) Hotărârile prin care se declară, se prelungește sau încetează starea de alertă, precum și cele prin care se stabilește aplicarea unor măsuri pe durata stării de alertă, la nivel național sau pe teritoriul mai multor județe, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar cele prin care se declară, se prelungește sau încetează starea de alertă, precum și cele prin care se stabilește aplicarea unor măsuri pe durata stării de alertă, la nivel județean sau al municipiului București, se publică în Monitorul Oficial al autorității administrativ-teritoriale respective și intră în vigoare la data publicării.

(2) Hotărârile prevăzute la alin. (1) se aduc neîntârziat la cunoștință populației prin mijloacele de comunicare în masă, se difuzează pe posturile de radio și de televiziune în cel mult două ore de la adoptare și sunt retransmise în mod repetat în primele 24 de ore de la instituirea stării de alertă.

(3) Hotărârile prevăzute la alin. (1) pot fi atacate în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ."

 

 • OUG nr. 68/2020 modifică și completează și următoarele acte normative:
 1. Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.
 2. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă

 

 • De asemenea, OUG nr. 68/2020 prevede că
  1. în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea "Comitetul național pentru situații speciale de urgență" și acronimul "CNSSU" se înlocuiesc cu denumirea "Comitetul național pentru situații de urgență" și, respectiv, cu acronimul "CNSU".
  2. În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 68/2020, ministrul afacerilor interne, precum și conducătorii ministerelor, autorităților și instituțiilor publice centrale cu atribuții și funcții de sprijin în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență modifică și/sau completează ori propun Guvernului spre aprobare, după caz, actele normative subsecvente emise în aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, potrivit modificărilor și completărilor aduse prin prezenta ordonanță de urgență.

 

Până la intrarea în vigoare a modificărilor și/sau completărilor prevăzute mai sus, se aplică prevederile actelor normative subsecvente emise anterior, în măsura în care nu contravin Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta OUG nr. 68/2020 la link-ul de mai sus.

Ordinul nr. 1722/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 890/2020 pentru aprobarea Procedurii de comercializare a benzinei și motorinei pe perioada stării de urgență pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

În data de 14.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 390 Ordinul nr. 1722/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 890/2020 pentru aprobarea Procedurii de comercializare a benzinei și motorinei pe perioada stării de urgență pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 („Oridnul nr. 1722/2020”).

Ordinul nr. 1722/2020 modifică alineatul (2) al articolului 2 din anexa la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 890/2020 pentru aprobarea Procedurii de comercializare a benzinei și motorinei pe perioada stării de urgență pe teritoriul României, care va avea următorul cuprins:

”(2) În vederea emiterii aprobării derogării de la prevederile art. 3 alin. (3) lit. b) și art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 311/2018, de comercializare către consumatorul final de benzină și motorină cu un conținut de biocarburant redus față de valorile stabilite pentru anul 2019, în perioada stării de urgență, furnizorul de carburanți va transmite, prin poșta electronică, la adresa de e-mail: combustibili.alternativi@energie.gov.ro, următoarele documente:

a) declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că aprovizionarea cu biocarburanți pentru carburanți auto de la furnizorii din Uniunea Europeană se desfășoară cu întârziere ca urmare a măsurilor luate la nivel european/național, în scopul diminuării efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru transporturile auto;

b) confirmarea partenerului/partenerilor cu care se află în relații comerciale că, din cauza efectelor coronavirusului SARS- CoV-2, întâmpină dificultăți în livrarea cantităților de biocarburanți - biodiesel și bioetanol, conform contractelor încheiate;

c) dovadă de la producătorii interni că nu dispun de surse suplimentare de biocarburanți pentru carburanți auto, întrucât întreaga cantitate din producție este contractată;

d) declarația pe propria răspundere cu privire la gradul de ocupare a capacităților de stocare benzină, în proporție de peste 90%;

e) înscrisuri care dovedesc gradul de umplere a capacităților de stocare cu benzină și deținerea capacităților de rafinare."

Oridnul nr. 1722/2020 poate fi consultat la link-ul de mai sus.

 

Ordinul nr. 816/2020 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei

În data de 14.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 392 Ordinul nr. 816/2020 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei („Ordinul MS nr. 816/2020”).

 

Ordinul MS nr. 816/2020 completează Ordinul ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemie după cum urmează:

 

 • După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

”Art. 11. -

(1) Fac excepție de la prevederile art. 1 următoarele categorii de persoane:

a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19;

 

b) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19;

 

c) conducătorii auto care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face la bordul autovehiculului de transport marfă/persoane sau prin mijloace individuale sau în cont propriu, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19;

 

d) mecanicii de locomotivă și personalul feroviar care intră în România în interesul exercitării profesiei;

 

e) membrii echipajelor de zbor care au efectuat un zbor dinspre zone aflate sub incidența codului «zonă GALBENĂ» sau fără risc epidemiologic;

 

f) membrii echipajelor de zbor care au efectuat un zbor dinspre zone aflate sub incidența codului «zonă ROȘIE» sau cu risc epidemiologic, care nu coboară din aeronave între zboruri sau poartă echipament de protecție, pe timpul zborului, dacă între zboruri coboară din aeronavă;

 

g) personalul navigant român, maritim și fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, dacă la intrarea în țară nu prezintă simptome asociate infecției cu SARS-CoV-2 și prezintă autorităților competente «certificatul pentru lucrătorii din transportul internațional», al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020;

 

h) personalul navigant maritim și fluvial care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în țară, precum și la îmbarcarea/debarcarea de pe navă nu prezintă simptome asociate infecției cu SARS-CoV-2 și prezintă autorităților competente «certificatul pentru lucrătorii din transportul internațional», al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020.

 

(2) Pentru evidența deplasărilor, categoriile de persoane menționate la alin. (1) lit. a)-c) completează o declarație pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

(3) Personalul prevăzut la alin. (1) lit. g) completează o declarație pe propria răspundere privind utilizarea continuă a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19 pentru deplasarea de la navă la locația unde poate fi contactat în următoarele 14 zile, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

(4) Conducătorii autovehiculelor de transport marfă sau persoane care tranzitează teritoriul României nu sunt obligați să completeze, la intrarea pe teritoriul României, declarația prevăzută la alin. (2), dacă respectă următoarele condiții minimale:

 

a) utilizează doar coridoare de tranzit și puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă abaterea de la acestea;

 

b) tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp minim, fără a depăși 48 de ore de la intrarea în România, incluzând și perioadele de staționare pentru odihna zilnică normată;

 

c) staționarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod corespunzător.

 

(5) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (4), conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa. Autovehiculul poate fi preluat, în acest caz, de un reprezentant al deținătorului.”

 

 • După anexa 3, se introduc anexele 4 și 5, care vor avea cuprinsul prevăzut de Ordinul 816/2020.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta ordinul la link-ul de mai sus.

Ordonanța de urgență nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

În data de 14.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 393 Ordonanța de urgență nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale („OUG nr. 69/2020”).

 

OUG nr. 69/2020 prevede, printre altele, următoarele:

 • Se modifică și se completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Printre modificări se regăsesc următoarele:
  1. Articolul 121 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 121. - Bonificație pentru plata impozitului pe venitul anual

(1) Începând cu anul 2021, se poate acorda bonificație de până la 10% din impozitul pe venitul anual. Nivelul bonificației, termenele de plată și condițiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice."

 

 1. La articolul 151, alineatele (22) - (24) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(22) Persoanele fizice prevăzute la art. 148 alin. (1) și (3) pot efectua plăți reprezentând contribuția de asigurări sociale datorată, oricând până la împlinirea termenului de plată.

(23) Începând cu anul 2021, se poate acorda bonificație de până la 10% din contribuția de asigurări sociale. Nivelul bonificației, termenele de plată și condițiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

(24) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (23) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice."

 

 1. La articolul 174, după alineatul (22) se introduc două noi alineate, alineatele (23) și (24), cu următorul cuprins:

"(23) Începând cu anul 2021 se pot acorda bonificații de până la 10% din contribuția de asigurări sociale de sănătate. Nivelul bonificației, termenele de plată și condițiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

(24) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (23) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice."

 

 • De asemenea, OUG nr. 69/2020 introduce prevederi privind:
  1. Acordarea unor bonificații în cazul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii;
  2. Facilități fiscale aplicabile sumelor reprezentând premii/stimulente;
  3. Prorogarea unor termene: 
   • Termenul de 25 mai 2020 prevăzut la art. V din Ordonanța Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare se prorogă până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.
  4. Acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri;
  5. Acordarea unor facilități la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public;
  6. Anularea unor obligații accesorii:
   • Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020;
   • Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă;
   • Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată;
   • Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere;
   • Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eșalonare la plată;
   • Anularea accesoriilor în cazul obligaților bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale;
   • Anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 administrate de alte instituții sau autorități publice;
   • Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care au cereri de rambursare;
   • Menținerea valabilității facilității fiscale reprezentând anularea accesoriilor.

 

Pentru a consulta în detaliu toate modificările aduse de OUG nr. 69/2020, se poate consulta link-ul de mai sus.

13/05/2020
Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 1706/2020 privind modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

În data de 13.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 385 Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 1706/2020 privind modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 („Ordinul nr. 1706/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul nr. 1706/2020 prevede următoarele:

 • Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 se modifică după cum urmează:
  1. Art. 2 lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins: 
   • „b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspuindere emise în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020 prin raporatare la media lunilor ianuarie și februarie 2020.”

 

 1. Art. 6 alin. (1) lit. (b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  • b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiie și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2 cu referire la închiderea totală sau parțială a activității ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență sau la diminuarea venutirlor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnatură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încarcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în aceste sens în anexa nr. 3.

 

 • De asemenea, Anexele nr. 2 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din Ordinul nr. 1706/2020.

 

Ordinul poate fi consultat la link-ul de mai sus.

Ordinul MS nr. 800/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2

În data de 13.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 384 Ordinul MS nr. 800/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 („Ordinul MS nr. 800/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul MS nr. 800/2020 modifică Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 în ceea ce privește:

 • anexa 2 – Lista spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS- CoV-2 în faza I și în faza a II-a, în tabelul "Spitale - Faza a II-a";
 • anexa nr. 3 - Lista cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2.

 

Pentru detalii privind modificările anexelor se poate consulta Ordinul la link-ul de mai sus.

Ordonanța militară nr. 12/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

În data de 13.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 387 Ordonanța militară nr. 12/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 („Ordonanța Militară nr. 12/2020”).

Ordonanța militară nr. 12/2020 prevede următoarele: 

 • Se ridică măsura de carantinare în municipiul Suceava și în zona limitrofă formată din următoarele opt comune: Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei de la data publicării ordonanței militare în monitorul oficial.

 

Ordonanța militară nr. 12/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

12/05/2020
OUG nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020

În data de 11.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 381 Ordonanța de urgență nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020 („OUG nr. 65/2020”).

 

OUG nr. 65/2020 prevede următoarele:

 1. Începând cu data de 1 iunie 2020, autoritățile de management, organismele intermediare și beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri europene structurale și de investiții ale Programului operațional Infrastructură mare, Programului operațional Capital uman, Programului operațional Competitivitate, Programului operațional regional, Programului operațional Capacitate administrativă, Programului operațional Pescuit și afaceri maritime, Programului operațional Asistență tehnică, precum și Autoritatea de management și beneficiarii proiectelor cu finanțare din Programul operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate sunt obligate să emită, să primească și să prelucreze documentele aferente apelurilor de proiecte, contractelor de finanțare/ordinelor/deciziilor de finanțare, actelor adiționale la acestea, cererilor de rambursare, cererilor de prefinanțare, cererilor de plată, dosarele achizițiilor publice, rapoartelor de progres, precum și alte categorii de documente care stau la baza implementării proiectelor numai prin intermediul sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014.

 

 1. Emiterea, transmiterea și prelucrarea documentelor în format letric sunt permise numai pentru circuitul intern al acestora și numai pentru situațiile în care există obligativitatea legală a arhivării acestora în format letric. Autoritățile de management, organismele intermediare și beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri europene structurale și de investiții ale programelor prevăzute la pct. 1 vor asigura această arhivare prin și la nivelul structurilor interne specifice. Pentru toate celelalte situații, emiterea, prelucrarea și transmiterea documentelor din cadrul circuitului intern de la nivelul fiecărei/fiecărui instituții/beneficiar se vor face în format electronic și urmând pașii și fluxul de proces pe care fiecare instituție/beneficiar îl va întocmi și aproba prin procedură internă.

 

 1. Începând cu data de 1 iunie 2020, corespondența între autoritățile de management, organismele intermediare și beneficiari se va derula numai în format electronic, fiecare dintre părți fiind obligată să își organizeze Registrul de evidență electronică a corespondenței, denumit în continuare R.E.E.C., dar și organizarea electronică a arhivei pentru acestea a acestor documente.

 

 1. Se consideră corespondență între părți: e-mailuri, notificări prin intermediul sistemului SMIS2014+/MySMIS2014, solicitări de clarificări/răspunsuri la clarificări, precum și orice alte documente electronice care sunt necesare în derularea proiectelor.

 

 1. Autoritățile de management, organismele intermediare, precum și beneficiarii care au încheiat contracte de finanțare/ordine/decizii de finanțare au obligația de a utiliza semnătura electronică potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice.

 

 1. Contractele de finanțare/Ordinele/Deciziile de finanțare, actele adiționale aferente contractelor de finanțare/ordinelor/deciziilor de finanțare, cererile de rambursare, cererile de prefinanțare, cererile de plată, rapoartele de progres, dosarele achizițiilor publice, precum și orice alte documente emise și semnate cu semnătură electronică calificată conform prevederilor legale în vigoare sunt asimilate înscrisurilor autentice.

 

 1. Autoritățile de management, organismele intermediare și beneficiarii au obligația de a organiza și înregistra documentele prevăzute la pct. 6 în R.E.E.C., dar și de a asigura organizarea electronică a arhivei pentru acestea.

 

 1. Organizarea electronică a arhivei prevăzute la pct. 7 se poate realiza la nivel de proiect sau pe categorii de documente, în funcție de specificul proiectelor, cu condiția ca documentele arhivate să fie ușor identificabile de către părțile interesate, inclusiv pentru organizarea misiunilor de audit/verificare/control. Perioada de păstrare a documentelor din arhiva electronică este cea prevăzută de normele legale în vigoare și de prevederile contractelor de finanțare/ordinelor/ deciziilor de finanțare.

 

 1. Începând cu verificările demarate în data de 1 iunie 2020, pentru procedurile de achiziții publice/sectoriale aferente proiectelor cu finanțare din fonduri europene structurale și de investiții și din Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, denumit în continuare FEAD, se asigură accesul la documente în format electronic, astfel:

 

 1. beneficiarii proiectelor transmit către autoritățile de management sau, după caz, către organismele intermediare, prin modulul Comunicare al sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014 o notificare privind finalizarea procedurii de achiziție publică/sectorială;
 2. în vederea asigurării exercitării atribuțiilor de management, control și audit, în ceea ce privește achizițiile publice, Autoritatea pentru Digitalizarea României, denumită în continuare A.D.R., asigură autorităților de management și, după caz, organismelor intermediare, precum și organismelor cu rol de audit, verificare și control accesul în Sistemul electronic de achiziții publice, denumit în continuare S.E.A.P., pe bază de solicitare;
 3. în cazul documentelor incluse în dosarul achiziției, care nu se regăsesc în S.E.A.P., precum și al documentelor aferente achizițiilor pentru care nu există obligativitatea publicării în S.E.A.P., beneficiarii proiectelor au obligația de a le semna electronic cu semnătură electronică calificată și de a le încărca în modulul Achiziții al sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014.

 

 1. Autoritatea de Audit, organismele cu rol de verificare sau control, autoritățile de management, organismele intermediare și beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri europene structurale și de investiții au dreptul de a organiza arhivarea electronică a documentelor existente în S.E.A.P. pentru fundamentarea constatărilor referitoare la suspiciuni de nereguli sau de fraude sau pentru orice alte situații în care este necesară utilizarea de documente care fac parte din procedura de achiziție publică/sectorială. Președintele A.D.R. emite norme de acces în S.E.A.P. pentru efectuarea controlului procedurilor de achiziție publică, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

 

 1. Procedurile de modificare a contractelor de finanțare/ordinelor/deciziilor de finanțare de către autoritățile de management/organismele intermediare/beneficiari, prin act adițional/notificare care necesită avizul autorității de management/organismului intermediar, se derulează doar în cadrul sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014 în format electronic, astfel:

 

 1. beneficiarul proiectului transmite, prin modulul Comunicare al sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014, o solicitare de modificare a contractului/ordinului/deciziei de finanțare, în acord cu clauzele contractuale existente, încărcând în acest modul atât solicitarea, cât și documentele justificative aferente;
 2. solicitarea de modificare a contractului de finanțare/ordinului/deciziei de finanțare împreună cu documentele transmise se analizează și se avizează/respinge de către autoritatea de management/organismul intermediar în conformitate și în termenele prevăzute în procedurile aplicabile;
 3. decizia de avizare/respingere a modificării propuse se comunică beneficiarului prin modulul Comunicare al sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014;
 4. după transmiterea avizării solicitării de modificare de către autoritatea de management/organismul intermediar, beneficiarul inițiază în modulul Contractare fluxul aferent modificării, conform prevederilor contractuale (act adițional/notificare care necesită avizul autorității de management/organismului intermediar);
 5. termenul maxim pentru încheierea unui act adițional în format electronic este de 60 de zile de la data înregistrării la autoritatea de management/organismul intermediar a solicitării de modificare a contractului/ordinului/deciziei de finanțare, transmise prin intermediul modulului Comunicare din sistemul informatic SMIS2014+/MySMIS2014.

 

 1. În cazul notificărilor care nu necesită avizul autorității de management/organismului intermediar, procedurile de modificare prin notificare a contractelor/ordinelor/deciziilor de finanțare se realizează doar în cadrul sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014 în format electronic, prin inițierea de către beneficiar în modulul Contractare a fluxului aferent modificării, conform prevederilor contractuale.

 

 1. Autoritățile competente în domeniul eliberării acordurilor/avizelor/certificatelor pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene organizează primirea documentațiilor aferente și emiterea acordurilor/avizelor/certificatelor în format electronic.

 

 1. Acordurile/Avizele/Certificatele necesare proiectelor cu finanțare din fonduri europene se semnează în format electronic prin utilizarea semnăturii electronice calificate.

 

 1. Solicitările de clarificări sau, după caz, completarea de documente ori solicitarea de orice alte informații necesare eliberării acordurilor/avizelor/certificatelor se pot face, prin grija autorității emitente, în format electronic și prin utilizarea semnăturii electronice calificate.

 

OUG nr. 65/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

 

OUG nr. 66/2020 privind modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

În data de 12.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 382 Ordonanța de urgență nr. 66/2020 privind modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 („OUG nr. 66/2020”).

 

OUG nr. 66/2020 modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 („OUG nr. 47/2020”) după cum urmează:

 

 • Art. 1 alin. (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  1. (2) Comercializarea benzinei și/sau motorinei fără conținut de biocarburanți este permisă în condițiile prevăzute la alin. (1) dacă:

a) achiziția nu se poate realiza din lipsa acestora de pe piață;

b) furnizorii care dețin capacități de rafinare au un grad de ocupare a capacităților de stocare cu benzină în proporție de peste 90%.

 1. (3) Notificarea prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de maximum 5 zile de la data constatării imposibilității respectării conținutului de biocarburanți stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2018, aprobată cu modificări prin Legea nr. 311/2018.”

 

 • După alin. (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) și (5), cu următorul cuprins:
  1. (4) Pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. a), notificarea este însoțită de următoarele documente justificative:

a) declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că aprovizionarea cu biocarburanți pentru carburanți auto de la furnizorii din Uniunea Europeană se desfășoară cu întârziere ca urmare a măsurilor luate la nivel european/național, în scopul diminuării efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru transporturile auto;

b) confirmarea partenerului/partenerilor cu care se află în relații comerciale că, din cauza efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, întâmpină dificultăți în livrarea cantităților de biocarburanți-biodiesel și bioetanol, conform contractelor încheiate;

c) dovadă de la producătorii interni că nu dispun de surse suplimentare de biocarburanți pentru carburanți auto, întrucât întreaga cantitate din producție este contractată.

 1. (5) Pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. b), notificarea este însoțită de următoarele documente justificative:

a) declarația pe propria răspundere cu privire la gradul de ocupare a capacităților de stocare cu benzină, în proporție de peste 90%;

b) înscrisuri care dovedesc gradul de umplere a capacităților de stocare cu benzină și deținerea capacităților de rafinare.

 

 • De asemenea, OUG nr. 66/2020 prevede că Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 890/2020 pentru aprobarea Procedurii de comercializare a benzinei și motorinei pe perioada stării de urgență pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 se modifică și se completează în mod corespunzător, în termen de maximum 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

OUG nr. 66/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

OUG nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene

În data de 12.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 382 Ordonanța de urgență nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene („OUG nr. 67/2020”).

 

OUG nr. 67/2020 prevede următoarele:

 

 • Articolul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. Prin certificatul pentru situații de urgență, emis potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate.

 

 • La articolul 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. a) întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate;

 

 • Documentele emise pe perioada stării de urgență, în baza dispozițiilor art. 10 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, de către Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie, Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", la solicitarea operatorilor economici, pentru avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor și dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor, sunt valabile douăsprezece luni de la data emiterii.

 

OUG nr. 67/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

Ordinul nr. 4220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ

În data de 12.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 381 Ordinul nr. 4220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ („Ordinul nr. 4220/769/2020”).

 

Ordinul 4220/769/2020 prevede, printre altele, următoarele:

 • Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății stabilesc măsuri pentru desfășurarea activităților de către persoanele care au acces în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ, în condiții de siguranță, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2.

 

 • Ministerul Educației și Cercetării asigură cadrul general pentru desfășurarea tuturor activităților specifice în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ și monitorizează prin inspectoratele școlare județene/al municipiului București modul în care se implementează acțiunile de prevenire și combatere a infectării cu SARS-CoV-2.

 

 • Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București transmit/transmite direcțiilor de sănătate publică, cu cel puțin o săptămână înainte, perioada de desfășurare a activităților la care participă elevii în unitățile de învățământ preuniversitar, precum și intervalul orar.

 

 • Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București verifică respectarea de către unitățile/instituțiile de învățământ a normelor instituite de autoritățile de resort privind asigurarea materialelor de igienă și de protecție sanitară necesare atât pentru elevi, cât și pentru personalul didactic/didactic auxiliar și nedidactic, precum și respectarea măsurilor igienico-sanitare, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2.

 

 • Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București colaborează cu direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București în vederea instituirii măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor în unitățile/instituțiile de învățământ, prin triaj epidemiologic zilnic (măsurarea temperaturii) realizat de către un medic sau asistent medical în fiecare unitate de învățământ.

 

Pentru detalii, se poate consulta Ordinul nr. 4220/769/2020 la link-ul de mai sus.

 

 

11/05/2020
Recomandări de sănătate publică pentru măsuri specifice ce vor fi dispuse de instituțiile competente privind reluarea activității în domenii specifice după încetarea stării de urgență, publicate de INSP

Insitutul Național de Sănătate Publică („INSP”) a publicat pe site-ul oficial o propunerea privind setul de Recomandări de sănătate publică pentru măsuri specifice ce vor fi dispuse de instituțiile competente privind reluarea activității în domenii specifice după încetarea stării de urgență.

Aceste recomandări nu reprezinta un plan de reluare a activităților suspendate prin acte normative sau alte masuri administrative emise/luate de autorități. 

Recomandările pot fi consultate la acest link.

OUG nr. 64/2020 privind modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

În data de 11.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 377 Ordonanța de urgență nr. 64/2020 privind modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență („OUG nr. 64/2020”).

 

OUG nr. 64/2020 prevede următoarele:

 • Alin. (1) și (5) ale articolului 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, se modifică și se completează după cum urmează:
  1. „(1) Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună, pe perioada stării de urgență, din fondul de salarii al unității angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, de la bugetul de stat, de la titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice» sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinație, prin ordonatorul principal de credite, pentru următoarele categorii:

 

 1. a) personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare și personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19;

 

 1. b) personalul care furnizează servicii de asistență medicală comunitară, respectiv servicii de îngrijire medicală, activități de izolare și monitorizare a persoanelor diagnosticate pozitiv aflate în carantină;

 

 1. c) personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică implicat în activități de recoltare pentru testare SARS-CoV-2, verificare, evaluare medicală a persoanelor care traversează punctele de frontieră și care asigură tratamentul persoanelor care prezintă risc de infectare SARS-CoV-2, respectiv pacienți diagnosticați cu COVID-19, precum și cel care desfășoară activități specifice de inspecție sanitară, în spațiile în care a existat cel puțin un caz confirmat cu infecție SARS-CoV-2;

 

 1. d) personalul din rețeaua de medicină legală implicat în manipularea și efectuarea necropsiilor pacienților decedați diagnosticați cu COVID -19, inclusiv personalul din laboratoarele de toxicologie și histopatologie care efectuează analiza probelor aparținând pacienților decedați diagnosticați cu COVID-19;

 

 1. e) personalul din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare direct implicate în activități de testare și diagnosticare a SARS-CoV-2 prin metode PCR în cadrul laboratoarelor de toxicologie proprii;

 

 1. f) personalul militar și civil din cadrul structurilor Ministerului Apărării Naționale care execută activități similare celor prevăzute la lit. a)-e);

 

 1. g) personalul de la lit. a)-f) care în urma desfășurării activității a fost diagnosticat cu COVID-19.

 

 1. (5) Lista personalului din cadrul categoriilor prevăzute la alin. (1) care beneficiază de stimulent de risc se stabilește prin decizie a conducătorului unității angajatoare, pentru activitatea desfășurată în cadrul unității, inclusiv pentru activitatea desfășurată în condițiile legii într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Conducătorul unității angajatoare este responsabil pentru desemnarea personalului implicat în activitățile prevăzute la alin. (1)."

 

 • După alin. (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
  1. „(51) Categoriile de persoane menționate la alin. (1) beneficiază de un singur stimulent de risc acordat lunar pe durata stării de urgență, chiar dacă acestea își desfășoară activitatea în una sau mai multe unități angajatoare, conform legii.”

 

OUG nr. 64 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

09/05/2020
Măsurile de prevenire și control a răspândirii Coronavirusului Sars-Cov-2

În data de 09.05.2020 au fost publicate pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne (mai.gov.ro) Măsurile de prevenire și control a răspândirii Coronavirusului Sars-Cov-2, propuse pentru a intra în vigoare începând cu starea de alertă, din data de 15 mai 2020.

Măsurile pot fi consultate la acest link.

08/05/2020
Ordonanța de urgență nr. 62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare

În data de 08.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 372 Ordonanța de urgență nr. 62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare („OUG nr. 62/2020”).

 

OUG nr. 62/2020 prevede, printre altele, următoarele:

 1. Pe durata stării de urgență, adunările generale ale acționarilor/asociaților societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, pot fi convocate fie prin modalitățile prevăzute la art. 117 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, fie prin orice mijloace de comunicare la distanță, care asigură transmiterea textului, cu condiția ca fiecare acționar/asociat să comunice/să fi comunicat în scris administratorilor/consiliului de administrație/directoratului adresa poștală sau, după caz, cea de poștă electronică, numărul de telefax ori alte coordonate la care poate primi corespondența cu societatea. Pot fi folosite în acest scop și adresele acționarilor/asociaților înscrise în registrul acționarilor/asociaților.

 

 1. Organul statutar care are competența de a convoca adunarea generală decide modalitatea sau combinația de modalități de convocare - prin scrisoare recomandată, prin curier, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, la care este atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, dacă deține, prin telefax ori prin alte mijloace de comunicare la distanță care asigură transmiterea textului. Convocarea se publică și pe pagina de internet a societății, dacă societatea deține o pagină proprie de internet, precum și, dacă este cazul, pe o pagină de internet adresată anumitor tipuri de societăți și va fi transmisă și prin poșta electronică, dacă sunt cunoscute de către societate adresele acționarilor/asociaților.

 

 1. Informațiile și documentele vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv, dacă este cazul, situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul directoratului și cel al consiliului de supraveghere, raportul cenzorilor/auditorilor financiari, propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului financiar se publică pe pagina de internet a societății, dacă aceasta deține o pagină proprie de internet.

 

 1. În cazul în care societatea nu deține o pagină proprie de internet, informațiile și documentele prevăzute mai sus se transmit acționarilor/asociaților prin poșta electronică. Dacă nu este posibilă transmiterea prin poștă electronică, la cerere, copii ale acestor documente vor fi transmise acționarilor/asociaților prin poștă sau curier. Costurile pentru transmiterea documentelor și informațiilor se acoperă de către societate.

 

 1. Dacă este cazul, acolo unde legea prevede, ordinea de zi completată cu punctele și/sau propunerile transmise de acționari/asociați, prin orice mijloace de comunicare la distanță care asigură transmiterea textului, la adresa indicată în convocator, va fi comunicată cu îndeplinirea acelorași cerințe prevăzute pentru convocarea adunării generale.

 

 1. Pe durata stării de urgență, adunările generale ale acționarilor/asociaților pot avea loc, chiar dacă actul constitutiv nu prevede sau interzice, și prin corespondență sau prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță.

 

 1. Organul statutar care are competența de a convoca adunarea generală va indica în convocator toate informațiile referitoare la data și ora adunării, formele de participare și modul de desfășurare a adunării generale și de acces al acționarilor/asociaților la aceasta, locul unde se transmit procurile, precum și modalitățile de exercitare a dreptului de vot.

 

 1. Dacă pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află aspecte care necesită vot secret conform art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, organul statutar care are competența de a convoca adunarea generală va asigura ca votul acționarilor să fie exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât acelor persoane însărcinate cu numărarea și validarea voturilor în cadrul adunării.

 

 1. În cazul adunărilor generale ținute exclusiv prin corespondență, potrivit OUG nr. 62/2020, nu se aplică regulile care implică prezența fizică a acționarilor/asociaților, prevăzute la art. 129, art. 131 alin. (1) și (2) și art. 195 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. În acest caz, directorii și membrii consiliului de administrație sau, după caz, membrii directoratului și cei ai consiliului de supraveghere sau administratorul ori administratorii nu sunt ținuți de obligația de a participa la adunarea generală a acționarilor/asociaților.

 

 1. Acționarii/Asociații comunică votul prin corespondență în modalitățile indicate în convocator, și anume prin scrisoare recomandată, servicii de poștă sau curier ori prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, astfel încât votul să fie primit de societate până la data ținerii ședinței. În cazul în care acționarii/asociații participă la adunarea generală prin reprezentant, procurile în original sunt transmise sau depuse la locul indicat în convocare, prin scrisoare recomandată sau servicii de poștă ori curier, respectiv prin poșta electronică în situația procurilor semnate cu semnătură electronică extinsă, astfel încât să fie primite de societate până la data ținerii ședinței.

 

 1. Președintele consiliului de administrație ori administratorul cu puteri de reprezentare sau, după caz, președintele directoratului ori persoana împuternicită de acesta, în cazul în care președintele sau administratorul ori președintele directoratului se află în imposibilitatea de a-și îndeplini funcția, împreună cu, acolo unde este posibil, un angajat al societății desemnat de președintele consiliului de administrație sau de administrator ori de președintele directoratului în calitate de secretar tehnic vor întocmi și vor semna un proces-verbal al adunării în care se va indica:

 

 1. îndeplinirea formalităților de convocare conform prezentei ordonanțe de urgență;
 2. decizia organului statutar care are competența de convocare a adunării generale privind organizarea adunării exclusiv prin vot prin corespondență;
 3. numărul total de acționari/asociați care și-au comunicat votul, numărul total de acțiuni/părți sociale și drepturi de vot pentru care s-a exprimat în mod valabil votul prin corespondență;
 4. îndeplinirea/neîndeplinirea cerințelor de cvorum, exclusiv potrivit voturilor prin corespondență;
 5. hotărârile adoptate și numărul de voturi exprimate pentru fiecare opțiune de vot aferente fiecărui punct al ordinii de zi care este supus votului și, după caz, modul în care acționarii/asociații au votat asupra fiecărui punct al ordinii de zi;
 6. acționarii/asociații care au votat contra unor hotărâri și au solicitat menționarea opoziției lor în procesul-verbal.

 

 1. Împuternicirea prevăzută la pct. 11 de mai sus poate fi transmisă de președintele consiliului de administrație ori de administrator sau, după caz, de președintele directoratului prin orice mijloc de comunicare care asigură comunicarea textului.

 

 1. Adunarea generală a acționarilor/asociaților poate fi ținută prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința sau videoconferința, cu respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul, și a dreptului de exercitare a votului prin corespondență.

 

 1. Mijloacele electronice de comunicare la distanță trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru a permite:

 

 1. compatibilitatea cu cele mai uzuale tehnologii fixe sau mobile de acces, cu un număr cât mai mare de sisteme de operare și conectarea cu rețele publice fixe sau mobile de comunicații electronice;
 2. identificarea participanților și participarea efectivă a acestora la ședință;
 3. transmisiunea continuă și în timp real a adunării generale, înregistrarea și arhivarea acesteia;
 4. comunicarea bidirecțională în timp real, astfel încât acționarii/asociații să se poată adresa de la distanță adunării generale;
 5. exprimarea votului în cursul adunării generale și înregistrarea acestuia;
 6. verificarea ulterioară a modului în care s-a votat în adunare.

 

 1. Utilizarea mijloacelor electronice poate fi condiționată numai de cerințe și constrângeri necesare pentru a asigura îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 14 și proporționale realizării acestor obiective.

 

 1. În cazul în care acționarii/asociații participă la adunarea generală prin reprezentant, procurile în original sunt transmise sau depuse la locul indicat în convocare, prin scrisoare recomandată sau servicii de poștă ori curier, respectiv prin poșta electronică în situația procurilor semnate cu semnătură electronică extinsă, astfel încât să fie primite de societate până la data ținerii ședinței.

 

 1. Președintele consiliului de administrație ori administratorul cu puteri de reprezentare sau, după caz, președintele directoratului sau persoana împuternicită de acesta, în cazul în care președintele sau administratorul ori președintele directoratului se află în imposibilitatea de a-și îndeplini funcția, precum și, după caz, reprezentantul legal, împreună cu, acolo unde este posibil, un secretar ales potrivit actului constitutiv ori, în lipsă, un angajat desemnat de președintele consiliului de administrație ori de administrator sau, după caz, de președintele directoratului în calitate de secretar tehnic întocmesc un proces-verbal al adunării în care se indică:

 

 1. îndeplinirea formalităților de convocare, potrivit prezentei ordonanțe de urgență;
 2. decizia organului statutar competent să convoace adunarea privind organizarea acesteia prin mijloace electronice;
 3. cvorumul de prezență la deschiderea adunării de către președinte sau reprezentant, după caz, și la adoptarea fiecărei hotărâri în adunare, cu luarea în considerare inclusiv a voturilor comunicate prin corespondență;
 4. dezbaterile din adunare;
 5. hotărârile adoptate și numărul de voturi exprimate pentru fiecare opțiune de vot a fiecărui punct al ordinii de zi care este supus votului și, după caz, modul în care acționarii/asociații au votat asupra fiecărui punct al ordinii de zi;
 6. acționarii/asociații care au votat contra unor hotărâri și au solicitat să se menționeze aceasta în procesul-verbal al adunării.

 

 1. Președintele consiliului de administrație sau administratorul cu puteri de reprezentare ori președintele directoratului sau, după caz, persoana împuternicită de acesta, în cazul în care președintele sau administratorul ori președintele directoratului se află în imposibilitatea de a-și îndeplini funcția, vor întocmi și vor semna cu semnătură olografă sau cu semnătură electronică extinsă hotărârea adunării generale a acționarilor/asociaților care va cuprinde toate punctele de pe ordinea de zi aprobate în cadrul adunării generale.

 

 1. Prevederile de la pct. 1 - 18 sunt aplicabile și adunărilor generale ale acționarilor/asociaților convocate anterior intrării în vigoare a OUG nr. 62/2020, dar pentru care ținerea ședinței este stabilită pentru o dată ulterioară instituirii stării de urgență.

 

 1. În cazul adunărilor generale ale acționarilor/asociaților desfășurate după instituirea stării de urgență, dar înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, hotărârile adoptate nu pot fi anulate pentru nerespectarea modalităților de desfășurare și exercitare a dreptului de vot, dacă s-au desfășurat, cu acordul tuturor acționarilor/asociaților, în modalitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, iar dreptul de vot a fost exercitat în una dintre modalitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Exercitarea dreptului de vot se prezumă a constitui acord pentru desfășurarea în acest mod a adunării generale a acționarilor.

 

 1. Prevederile OUG nr. 62/2020 sunt aplicabile și adunărilor generale convocate pe durata stării de urgență, dar care sunt întrunite ulterior încetării acestei stări, precum și adunărilor generale convocate și întrunite în primele 2 luni după încetarea stării de urgență.

 

 1. Se prelungește termenul de întrunire a adunării acționarilor prevăzut la art. 111 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, până la data de 31 iulie 2020. Pe perioada prelungirii, consiliul de administrație, respectiv directoratul nu este ținut de obligația de convocare a adunării generale, prevăzută la art. 15324 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

 

 1. Prevederile OUG nr. 62/2020 nu sunt aplicabile societăților aflate sub incidența Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
07/05/2020
Ordinul nr. 951/2020 al Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru aprobarea Procedurii pentru circulația trenurilor de călători special comandate în vederea transportului de lucrători sezonieri, inclusiv al celor care desfășoară activități de îngrijire a persoanelor vulnerabile, între România și alte state membre ale Uniunii Europene, pe perioada stării de urgență cauzate de pandemia de COVID-19

În data de 07.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 367 Ordinul nr. 951/2020 al Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru aprobarea Procedurii pentru circulația trenurilor de călători special comandate în vederea transportului de lucrători sezonieri, inclusiv al celor care desfășoară activități de îngrijire a persoanelor vulnerabile, între România și alte state membre ale Uniunii Europene, pe perioada stării de urgență cauzate de pandemia de COVID-19 („Ordinul nr. 951/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul nr. 951/2020 prevede următoarele:

 • Aprobarea Procedurii pentru circulația trenurilor de călători special comandate în vederea transportului de lucrători sezonieri, inclusiv al celor care desfășoară activități de îngrijire a persoanelor vulnerabile, între România și alte state membre ale Uniunii Europene, pe perioada stării de urgență cauzate de pandemia de COVID-19. Procedura este prevăzută în Anexa la Ordin.
 • Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.”— S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A., Autoritatea Rutieră Română și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Trasnportul Rutier vor duce la îndeplinire prevederile Ordinului.
 • Ordinul se aplică pe perioada în care este instituită starea de urgență și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.


 Pentru mai multe detalii se poate consulta Ordinul la link-ul de mai sus.

Ordinul Ministrului Sănătății nr. 752/2020 privind completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2

În data de 07.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 368 Ordinul Ministrului Sănătății nr. 752/2020 privind completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2 („Ordinul MS nr. 752/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul prevede următoarele:

 • După articolul 11 al Ordinului ministrului sănătății nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins:

"Art. 12. -

(1) Se exceptează de la prevederile art. 1 produsele biocide fabricate de către producătorii români sau de producătorii statelor UE cu sediul în România, precum și produsele biocide care tranzitează teritoriul României, care fac obiectul darului manual sau donației, indiferent de țara de destinație a donatarului.

(2) În cazul produselor biocide prevăzute la alin. (1), producătorul va prezenta la vamă o copie tradusă într-o limbă de circulație internațională a înscrisului care atestă darul manual sau donația acestora."

 

Ordinul poate fi consultat accesând link-ul de mai sus.

 

Ordinul Ministrului Sănătății nr. 753/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2

În data de 08.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 371 Ordinul Ministrului Sănătății nr. 753/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 („Ordinul MS nr. 753/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul MS nr. 753/2020 prevede următoarele:

 

 • Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 se modifică după cum urmează:
  1. Anexa nr. 1 - Plan de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din Ordin.
  2. Anexa nr. 2 - Lista spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a, tabelul "Spitale - Faza a II-a" se modifică cuprinsul prevăzut în Ordin.
  3. În anexa nr. 3 - Lista cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, pozițiile 2, 5, 10, 22, 34 și 42 se modifică și vor avea cuprinsul prevăzut de Ordin.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

05/05/2020
HG nr. 366/2020 pentru completarea art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură

În data de 05.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 357 Hotărârea Guvernului nr. 336/2020 pentru completarea art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură („HG nr. 366/2020”).

 

HG nr. 366/2020 modifică Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură prin introducerea in cuprinsul art. 14 a alineatului (4), cu următorul cuprins:

 

          „(4) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2020 este de 1.000,00 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2020."

OUG nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

În data de 05.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 359 Ordonanța de urgență nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („OUG nr. 59/2020”).

 

OUG nr. 59/2020 prevede următoarele:

 

 • Pentru persoanele care, la data instituirii stării de urgență, sunt beneficiare ale concediului și indemnizației pentru îngrijirea copilului cu dizabilități până la vârsta de 7 ani prevăzut la art. 31 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, drepturile aferente acestui concediu se continuă pe toată durata stării de urgență, instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, și în situația în care copilul a împlinit sau urmează să împlinească vârsta de 7 ani în această perioadă.

 

 • Pentru persoanele care, la data instituirii stării de urgență, beneficiază de concediul de acomodare și de indemnizația lunară prevăzute la art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, drepturile aferente acestui concediu se asigură pe toată durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 și prelungite prin Decretul nr. 240/2020 și în situația în care perioada maximă de concediu prevăzută de lege s-a finalizat în perioada acestei stări de urgență.

 

 • Pentru personalul prevăzut la art. 10 din Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, pe toată perioada de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la domiciliu, drepturile salariale se acordă, indiferent de timpul efectiv lucrat, la nivelul celor avute în luna anterioară decretării stării de urgență.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta OUG nr. 59/2020 la link-ul de mai sus.

HG nr. 349/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

În data de 05.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 359 Hotărârea Guvernului nr. 349/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 („HG nr. 349/2020”).

 

Conform HG nr. 349/2020, normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 se modifică astfel:

 

 

 • Articolul 15, alin. (1) și (34) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"Art. 15. -

(1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat, altul decât cel prevăzut la art. 15 alin. (11) din Ordonanță, are obligația depunerii, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la virarea sumelor aferente cererii de prefinanțare, de către unitatea de plată din cadrul autorității de management, în contul său și/sau al partenerilor, a unei/unor cereri de rambursare în care valoarea cumulată a cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare din fonduri europene și cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat, după caz, sunt în cuantum de minimum 50% din valoarea tranșei de prefinanțare acordate conform art. 15 alin. (1) din Ordonanță.

 

(34) În cazul în care se respectă termenul prevăzut la alin. (1), însă valoarea cererilor de rambursare depuse nu este în cuantumul prevăzut la alin. (1), autoritatea de management are obligația notificării beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului cu privire la restituirea sumelor rămase de recuperat până la valoarea integrală a tranșei  acordate, cu aplicarea prevederilor alin. (31)-(33), după validarea cererii/cererilor de rambursare depuse."

 

 • După articolul 16 se introduce un nou capitol, Capitolul III1 intitulat Mecanismul de acordare și de justificare/recuperare a ratei forfetare, alcătuit din articolele 161-1613

 

 • De asemenea, se introduce o nouă Anexă 15, care va avea cuprinsul prevăzut în HG nr. 349/2020.

 

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

30/04/2020
Ordinul nr. 725/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19

În data de 30.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 350 Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 725/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19 (“Ordinul nr. 725/2020”).

 

Ordinul nr. 725/2020 prevede urmatoarele:

 

 • Se aprobă următoarele măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, în vederea limitării transmiterii virusului SARS-CoV-2:

 

 1. acordarea de servicii de asistență medicală comunitară de către personalul implicat în activitatea de asistență medicală comunitară, respectiv asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari și moașe;

 

 1. asigurarea unei alocații de hrană în cuantum de 30 lei/zi, TVA inclus, care acoperă cheltuieli pentru apă și alimente;

 

 1. asigurarea echipamentului individual de protecție (PPE) care trebuie utilizat în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, pentru personalul prevăzut la lit. a), de către autoritățile executive de la nivelul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

 

 • Categoriile de persoane vulnerabile menționate mai sus sunt persoanele care se găsesc în situațiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară.

 

 • Pe perioada pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României, personalul implicat în activitatea de asistență medicală comunitară va desfășura și alte activități specifice pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, după cum urmează:

 

 1. verificarea în teren a respectării măsurilor impuse persoanelor aflate în izolare la domiciliu, prin efectuarea vizitelor la domiciliu;

 

 1. monitorizarea stării de sănătate a persoanelor izolate la domiciliu, în special a celor care nu sunt înscrise la un medic de familie;

 

 1. identificarea persoanelor cu istoric de călătorie internațională și adoptarea de îndată a măsurilor corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și sub coordonarea medicului epidemiolog din cadrul direcției de sănătate publică județeană/a municipiului București;

 

 1. distribuirea hranei persoanelor aflate în izolare la domiciliu și celor cu probleme medico-sociale;

 

 1. supravegherea persoanelor cu vârsta peste 65 de ani care locuiesc singure;

 

 1. distribuirea medicamentelor pentru persoanele izolate la domiciliu, la indicația medicului;

 

 1. deplasarea la beneficiarii externați din spital care au nevoie de îngrijiri medicale;

 

 1. verificarea în teren, la solicitarea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, prin deplasarea la domiciliu, a persoanelor care s-au întors din străinătate și care nu au completat corespunzător declarația pe propria răspundere la intrarea în țară, obținerea datelor corespunzătoare și înaintarea acestora către reprezentanții direcțiilor de sănătate publică județene/a municipiului București;

 

 1. informarea și conștientizarea membrilor colectivității locale cu privire la recomandările privind conduita socială responsabilă în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, precum și cu privire la conduita de urmat de către persoanele aflate în autoizolare, în conformitate cu recomandările emise de către specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică;

 

 1. transmiterea către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, prin utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanță, a declarațiilor pe propria răspundere, pentru persoanele identificate la nivel comunitar.

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

 

28/04/2020
Ordinul nr. 1886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM INVEST ROMÂNIA", a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020

În data de 28.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 343 Ordinul nr. 1886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM INVEST ROMÂNIA", a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020 („Ordinul nr. 1886/2020”), iar în Monitorul oficial nr. și 343Bis Anexele la Ordinul nr. 1886/2020.

 

Ordinului nr. 1886/2020 aprobă:

 • Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, prevăzut în anexa nr. 1, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.

 

 • Convenția privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, prevăzută în anexa nr. 2, care se va încheia între Ministerul Finanțelor Publice și F.N.G.C.I.M.M., prevăzută la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA.

 

 • Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM INVEST ROMÂNIA", prevăzut în anexa nr. 3 care se încheie între F.N.G.C.I.M.M. și instituțiile de credit, prevăzută la art. 2 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA.

 

Ordinul nr. 1886/2020 prevede, de asemenea, că:

 • Pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA este de 15.000.000.000 lei.

 

 • Pentru anul 2020 se aprobă comisionul de administrare a garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele și contul statului român, în cadrul programului "IMM INVEST ROMÂNIA", la nivelul de 0,15% pe an pentru toată perioada de valabilitate a garanțiilor, calculat la valoarea/soldul garanției statului.

 

 • Pentru garanțiile acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului român, aferente creditelor garantate acordate în anul 2020 în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM INVEST ROMÂNIA", se aprobă comisionul de risc la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat.

 

Pentru mai multe detalii se pot consulta link-urile de mai sus.


Ordinul nr. 902/2020 privind prorogarea termenului prevăzut la subpct. 6.8 alin. (5) din Schema de ajutor de minimis din cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.854/2018

În data de 28.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 342 Ordinul nr. 902/2020 privind prorogarea termenului prevăzut la subpct. 6.8 alin. (5) din Schema de ajutor de minimis din cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.854/2018 („Ordinul nr. 902/2020”).

 

Conform Ordinului nr. 902/2020 termenul prevăzut în Schema de ajutor de minimis din cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.854/2018, la pct. 6 subpct. 6.8 alin. (5), pentru depunerea cererilor de plată/rambursare aferente dosarelor de finanțare admise în limita bugetului, respectiv 28 iunie 2020, se prorogă până la 28 septembrie 2020.

 

Ordinul nr. 902/2020 prevede, de asemenea, că acesta poate fi contestat în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 

Pentru mai multe detalii poate fi consultat link-ul de mai sus.

 


Regulamentul ASF nr. 8/2020 pentru adoptarea unor măsuri excepționale aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgență generate de criza COVID-19

În data de 28.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 342 Regulamentul nr. 8/2020 pentru adoptarea unor măsuri excepționale aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgență generate de criza COVID-19 („Regulamentul ASF nr. 8/2020” sau „Regulamentul”).

 

Regulamentul ASF nr. 8/2020 prevede, printre altele, următoarele:

 

 1. Prevederile Regulamentului au caracter excepțional și stabilesc măsuri aplicabile pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgență generate de criza COVID-19, respectiv:

 

 1. dispoziții speciale aplicabile S.A.I., A.F.I.A. atât pentru sine, cât și pentru O.P.C. administrate, precum și depozitarilor O.P.C.;
 2. termenele de transmitere a raportărilor, informațiilor sau a altor documente prevăzute de legislația pieței de capital de către categoriile de entități autorizate, reglementate și supravegheate de către A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, denumit în continuare ASF-SIIF;
 3. termenele de transmitere a unui răspuns la solicitările adresate ASF-SIIF.

 

Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în Regulament au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, în Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, în OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, precum și în reglementările A.S.F. emise în aplicarea acestora.

 

 1. S.A.I. și A.F.I.A. pot proceda la primirea de cereri de răscumpărare de titluri de participare ale O.P.C. prin telefon sau internet în cazul în care documentele O.P.C. administrate nu prevăd posibilitatea efectuării de răscumpărări prin utilizarea acestor mijloace de comunicare la distanță, cu condiția respectării ulterioare a următoarelor cerințe cumulative:

 

 1. S.A.I./A.F.I.A. demarează în regim de urgență demersurile de modificare a documentelor de constituire și funcționare ale O.P.C. pentru includerea de prevederi de primire a cererilor de răscumpărare de la investitori prin mijloace de comunicare la distanță;
 2. S.A.I./A.F.I.A. păstrează pe un suport durabil documentele justificative transmise de investitor.

 

S.A.I./A.F.I.A. ale căror documente de constituire și funcționare nu prevăd posibilitatea răscumpărării prin internet a titlurilor de participare emise de O.P.C. administrate permit investitorilor transmiterea cererilor de răscumpărare prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, cu respectarea ulterioară a prevederilor pct. ii. lit. a), și aplică în mod corespunzător prevederile art. 6, art. 7 alin. (1) - (3) și (5), art. 8 alin. (1) și (3), art. 9 lit. a) și c), art. 10 alin. (1) - (3), alin. (4) lit. a) și c), alin. (5), (6) și (8) - (18), art. 11 alin. (1) - (3), art. 12 alin. (1), art. 13, 14, art. 16 alin. (1) și art. 17 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019 privind procedura de subscriere și răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv („Regulamentul ASF nr. 10/2019”).

 

S.A.I./A.F.I.A. poate transmite confirmarea de primire către investitor prevăzută la art. 10 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019 și prin intermediul adresei de poștă electronică a acestuia, cu activarea opțiunii de confirmare a citirii corespondenței electronice de către acesta, dacă această opțiune este disponibilă. După primirea confirmării de citire de către investitor a mesajului de poștă electronică, fie prin opțiunea de confirmare de citire, fie prin mesajul direct al investitorului, S.A.I./A.F.I.A. procedează la activarea contului acestuia în aplicația mobilă sau pe site-ul care gestionează platforma electronică.

 

 1. S.A.I. poate iniția operațiuni de piață monetară de tipul vânzărilor reversibile de active eligibile pentru tranzacționare (operațiuni repo) prevăzute la art. 121 alin. (14) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, în scopul onorării răscumpărărilor din activul O.P.C.V.M. în situații extreme de piață, cu condiția ca aceste operațiuni să nu depășească 20% din activul O.P.C.V.M. și scadența operațiunilor să nu depășească 12 luni.

 

În situația inițierii operațiunilor menționate la la pct. iii.,  S.A.I. specifică, în mod distinct, în raportarea săptămânală privind situația detaliată a investițiilor, transmisă la A.S.F., titlurile care fac obiectul respectivelor operațiuni și care sunt evidențiate în cadrul poziției de activ dedicate: "Titluri-suport pentru contracte de report" în categoria corespunzătoare instrumentelor respective.

 

 1. Persoanele aflate în proces de autorizare sau care depun cereri de autorizare în funcții-cheie în cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF-SIIF, pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgență generate de criza COVID-19, nu au obligația depunerii la A.S.F. a dovezii participării la stagiile de pregătire și a promovării testului privind cunoașterea legislației în vigoare prevăzute de reglementările A.S.F. aplicabile acestora.

 

După încheierea perioadei aferente stării de urgență, persoanele menționate la pct. iv. inițiază de îndată demersurile necesare pentru participarea la stagiile de pregătire și promovare a testului privind cunoașterea legislației în vigoare, prevăzute de reglementările A.S.F. aplicabile acestora, precum și pentru depunerea la A.S.F. a dovezii corespunzătoare, termen care nu poate depăși 6 luni de la data încheierii perioadei stării de urgență.

 

 1. Termenele de răspuns la solicitările adresate ASF-SIIF prevăzute în reglementările emise în baza legislației aplicabile entităților ce își desfășoară activitatea în domeniile reglementate de ASF- SIIF se prelungesc cu 60 de zile.

 

 1. În situația depășirii, din motive obiective, a termenelor de raportare prevăzute în reglementările emise în baza legislației aplicabile entităților ce își desfășoară activitatea în domeniile reglementate de ASF-SIIF, entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF-SIIF informează de îndată A.S.F. și investitorii (dacă este cazul) cu privire la cauza care a condus la această situație, precum și la noul termen la care informațiile vor fi disponibile, care nu poate depăși 30 de zile de la termenul de raportare.

 

 1. Regulamentul nr. 8/2020 se aplică pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României generate de COVID-19.

 

Pentru mai multe detalii poate fi consultat link-ul de mai sus.

 


27/04/2020
Ordonanța de urgență nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

În data de 27.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 339 Ordonanța de urgență nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („OUG nr. 55/2020”).


Conform OUG nr. 55/2020, în materia ajutorului de deces și pensiei de urmaș se prevăd următoarele:

 1. În cazul persoanelor decedate în perioada instituirii stării de urgență și care, la data decesului, nu mai aveau calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, ajutorul de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, se acordă dacă în ultima lună calendaristică, anterioară stării de urgență, persoana a avut calitatea de asigurat obligatoriu în sistemul public de pensii, indiferent de stagiul de cotizare realizat în respectiva lună.

 

 1. Ajutorul de deces se acordă și în cazul decesului, pe perioada instituirii stării de urgență, persoanei aflate în concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap, acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor precum și în condițiile art. VI alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială sau al unui membru de familie al acesteia, așa cum este definit în art. 126 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 dacă, anterior intrării în concediu, persoana în cauză era asigurată obligatoriu și raportul de muncă cu entitatea angajatoare a fost suspendat.

 

 1. În vederea stabilirii pensiilor de urmaș și acordării ajutorului de deces, ca urmare a deceselor înregistrate în perioada stării de urgență, serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau ofițerul de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau primăriilor unităților administrativ-teritoriale unde nu funcționează astfel de servicii sunt obligate ca, în ziua înregistrării actului de deces, să transmită casei teritoriale de pensii competente, în funcție de domiciliul persoanei decedate, extras pentru uz oficial de pe actul de deces prin poșta electronică. Această obligație încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

 

 1. De prevederile de la punctul (i) beneficiază și militarii, polițiștii și polițiștii de penitenciare care la data decesului nu mai aveau această calitate, indiferent de vechimea în serviciu realizată în ultima lună calendaristică, anterioară stării de urgență. Ajutorul de deces se achită de către fostul angajator, conform art. 83 lit. a) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.

 

OUG nr. 55/2020 prevede, printre altele, și următoarele:

 • Pe perioada stării de urgență instituite se suspendă termenele și procedurile pentru revizuirea medicală în cazul persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate, respectiv de pensie de urmaș, stabilite în condițiile Legii nr. 263/2010 și Legii nr. 223/2015, urmând a fi reluate în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

 

 • Deciziile asupra capacității de muncă emise de medicul expert al asigurărilor sociale, precum și de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională rămase definitive și documentele doveditoare ale calității de reprezentant legal ori mandatar, al persoanelor pentru care s-au emis deciziile de pensii, a căror valabilitate încetează în perioada prevăzută la alin. (1), își prelungesc valabilitatea până la expirarea perioadei de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

 

 1. Plata pensiilor de invaliditate stabilite în baza deciziilor medicale asupra capacității de muncă prevăzute la acest punct se suspendă începând cu luna următoare celei în care expiră perioada de 30 de zile de la data încetării stării de urgență, în situația neprezentării noului document, prevăzut de lege.

 

 • Pe perioada stării de urgență asigurații care solicită dispozitive medicale în vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice, ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, și pentru care nu se eliberează în perioada stării de urgență o recomandare medicală pot transmite prin poștă sau în format electronic caselor teritoriale de pensii recomandarea medicului curant eliberată anterior instituirii stării de urgență.

 

 • Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgență aferente cazurilor de accident de muncă sau boală profesională se transmit caselor teritoriale de pensii prin poștă sau mijloace electronice de transmitere la distanță de către beneficiarii de indemnizații sau de către persoanele juridice care au calitatea de angajatori.

 

 • În vederea recuperării indemnizațiilor reglementate de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, în perioada stării de urgență se suspendă vizarea certificatelor de concediu medical de către direcțiile de sănătate publică pentru cazurile de boli profesionale, de casele teritoriale de pensii pentru cazurile de accident de muncă sau de medicii de medicina muncii pentru certificatele de concediu medical pentru trecere temporară în alt loc de muncă sau reducerea timpului de muncă.

 

 • În termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență, beneficiarii de indemnizații sau persoanele juridice care au calitatea de angajatori vor depune la casa teritorială de pensii din raza administrativ-teritorială certificatele de concediu medical însoțite de documentele justificative, în original, avizate de către direcțiile de sănătate publică, casele teritoriale de pensii, respectiv medicii de medicina muncii, după caz.

 

 • În perioada stării de urgență despăgubirea în caz de deces reglementată de art. 45 din Legea nr. 346/2002 se acordă la cererea solicitantului, persoană fizică sau juridică, în baza documentelor transmise casei teritoriale de pensii, prin poștă sau mijloace electronice de transmitere la distanță.

 

 • Persoana îndreptățită transmite casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu a persoanei asigurate decedate sau din raza administrativ-teritorială de care aparține următoarele documente:

 

 1. cerere privind acordarea despăgubirii în caz de deces;
 2. copia actului de identitate al solicitantului;
 3. copia documentelor justificative/declarație pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz;
 4. copia certificatului medical constatator al decesului în caz de boală profesională;
 5. dovada contului bancar, conform extrasului de cont anexat de solicitant.

 

 • Plata despăgubirii în caz de deces se face prin mandat poștal - la domiciliul solicitantului sau în cont bancar, după caz, conform extrasului de cont comunicat de solicitant, în termen de 5 zile de la depunerea documentelor.

 

 • Prevederile privind despăgubirea în caz de deces își încetează aplicabilitatea la 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

HG nr. 326/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

În data de 27.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 339 Hotărârea nr. 326/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA („HG nr. 326/2020”).

 

Conform HG nr. 326/2020 se modifică și se completează Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020:

 

 • Articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul facilității prevăzute la alin. (1) este de 10.000.000 lei. Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici pot cumula creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru prevăzute la alin. (1) lit. b) cu creditele pentru realizarea de investiții prevăzute la alin. (1) lit. a), în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei."

 

 • Articolul 1, alineatele (3) și (8) se abrogă.

 

 • Articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program, pentru creditele prevăzute la alin. (1), MFP plătește granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții, comisionul de administrare și comisionul de risc, în procent de 100% din bugetul MFP - Acțiuni generale, de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat». Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului până la data de 31 decembrie 2020, precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului."

 

 • Articolul 1 alineatul (7), litera b) privind comisionul de risc și litera c) privind comisionul de administrare se modifică.

 

 • Articolul 1Alineatul (18) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(18) Formalitățile de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare instituite conform prevederilor art. 8 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează de către instituția de credit în/din cartea funciară a imobilelor și/sau în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare. Pentru formalitățile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare instituția de credit trebuie să obțină acordul expres al FNGCIMM. Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MFP, și a instituției de credit, vor avea rangul I pe toată perioada de valabilitate a garanției, respectiv până la momentul formulării cererii de plată a garanției de către instituția de credit.”

 

 • Articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Beneficiarul este eligibil pentru acordarea unui grant în limita plafonului de cumul prevăzut la art. 3 alin. (1) sau alin. (4) lit. a) din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, după caz."

 

 • Articolul 11 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

d) fiecare potențial beneficiar aplicant trebuie să completeze online datele de identificare, să atașeze declarația IMM în format pdf., completată și semnată pe formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și opțiunea pentru tipul de credit solicitat;"

 

 • Articolul 12 alineatul (3), literele a) și g) se abrogă.

 

 • Articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Se acordă FNGCIMM un mandat special, în vederea emiterii acordului privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 1 alin. (17) - (19). Mandatul special se acordă prin contractul de garantare pentru ipotecile individualizate conform prevederilor art. 19 alin. (2)."

 

Pentru a urmări toate modificările și pentru mai multe detalii, se poate consulta Hotărârea la link-ul de mai sus.

 

Ordonanța Militară nr. 10 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

În data de 27.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 340 Ordonanța militară nr. 10/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 („Ordonanța Militară nr. 10”).

 

Ordonanța Militară nr. 10 prevede următoarele:

 

 1. Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în următoarele situații:
  1. Indiferent de intervalul orar, circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă strict pentru următoarele motive:
 1. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi, precum și în condițiile art. 1 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța militară nr. 8/2020;
 2. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, inclusiv tratamentele oncologice planificate, dializă etc., folosind mijloacele de transport în comun, mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat;
 3. deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 4. deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

 

 1. În intervalele orare 7,00-11,00 și 19,00-22,00 circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă strict pentru următoarele motive:
  1. deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, inclusiv deplasarea în condițiile art. 1 alin. (3) și (5) din Ordonanța militară nr. 8/2020;
  2. deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;
  3. deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), precum și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

 

Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la pct. 1) și 2) de mai sus, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 4 din Ordonanța militară nr. 3/2020 (prevederea privind prezentarea legitimației de serviciu sau adeverința eliberată de angajator și declarația pe propria răspundere).

 

 1. Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalele orare 7,00-11,00 și 19,00- 22,00.

 

 1. Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 28 aprilie 2020 până la data de 11 mai 2020 inclusiv.

 

 1. Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 13 zile, începând cu data de 2 mai 2020 până la data de 14 mai 2020 inclusiv.

 

 1. Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Italia și din această țară către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 12 zile, începând cu data de 3 mai 2020 până la data de 14 mai 2020 inclusiv.

 

 1. Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Franța și Germania și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 10 zile, începând cu data de 5 mai 2020 până la data de 14 mai 2020 inclusiv.

 

 1. Măsurile prevăzute la alin. (iii) - (vi) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, servicii tehnice, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

 

 1. Pe durata stării de urgență, trimiterile poștale înregistrate pot fi predate destinatarilor de personalul Companiei Naționale Poșta Română - S.A. prin introducerea în cutia poștală sau, în lipsa acesteia, prin afișare la adresa destinatarului, cu excepția actelor de procedură. Companiei Naționale Poșta Română - S.A. îi revine obligația stabilirii cadrului instituțional și răspunderea pentru modul în care se desfășoară această activitate.

 

 1. Ordonanța militară nr. 10 abrogă următoarele prevederi:
  1. prevederile art. 2 și art. 3 din Ordonanța militară nr. 3/2020;
  2. prevederile art. 1 și art. 2 din Ordonanța militară nr. 4/2020;

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

HG nr. 321/2020 pentru completarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale

În data de 27.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 340 Hotărârea nr. 321/2020 pentru completarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale („HG nr. 321/2020”).

 

Conform HG nr. 321/2020 după alineatul (5) al articolului 12 din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

 

„(51) Prin excepție de la prevederile alin. (5), activitatea atașaților pe probleme de muncă și sociale din cadrul misiunilor diplomatice ale României care încetează în perioada în care este instituită starea de urgență pe teritoriul României se prelungește pentru o perioadă de cel mult 60 de zile de la încetarea stării de urgență, prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale.”

OUG nr. 56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

În data de 27.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 340 Ordonanța de urgență nr. 56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („OUG nr. 56/2020”).

 

OUG nr. 56/2020 prevede, printre altele, următoarele:

 

 1. Prin derogare de la prevederile art. 62 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, titularii licențelor de emisie și ai licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru sunt scutiți de la plata tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 2020, stabilit potrivit Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului.

 

 1. În aplicarea prevederilor de la pct. i., titlurile de creanță emise în cursul anului 2020 pentru individualizarea cuantumului tarifului de utilizare a spectrului în temeiul art. 62 din Legea nr. 504/2002, se desființează prin decizia Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Decizia de desființare se emite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se comunică persoanelor îndreptățite în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 

 1. Titularii licențelor de emisie și/sau ai licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru acordate potrivit Legii nr. 504/2002, care au achitat tariful de utilizare a spectrului potrivit titlurilor de creanță emise înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pot beneficia, la cerere, de restituirea sumelor în vederea respectării prevederilor pct. i.

 

 1. Restituirea sumelor potrivit pct. iii. se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 

 1. Termenul de plată a tarifului de utilizare a spectrului datorat de titularii licențelor de utilizare a frecvențelor radio în temeiul art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, stabilit în titlurile de creanță emise pentru primul trimestru al anului 2020 potrivit Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, este de 31 octombrie 2020.

 

 1. Titularii licențelor de utilizare a frecvențelor radio acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată prin Legea nr. 140/2012, care au achitat tariful de utilizare a spectrului potrivit titlurilor de creanță emise înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pot beneficia, la cerere, de restituirea sumelor achitate în vederea respectării prevederilor de la pct. i.

 

 1. Restituirea sumelor potrivit pct. v. se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta OUG nr. 56/2020 la link-ul de mai sus.


24/04/2020
Ordinul ministrului sanatatii nr. 684/2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2

În data de 24.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 335 Ordinul ministrului sanatatii nr. 684/2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2 („Ordinul nr. 684/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul nr. 684/2020 modifică Art. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 499/2020 care va avea următorul cuprins:

 

Art. 1. Se suspendă temporar distribuția în afara teritoriului României, pe perioada pandemiei, a produselor biocide TP1 și TP2, definite conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide.


Ordinul nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

În data de 24.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 335 Ordinul nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației („Ordinul nr. 848/2020”).

 

Ordinul nr. 848/2020 aprobă modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor cu care societățile cooperative au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, și cărora le-a fost întreruptă activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2 urmând să beneficieze de indemnizația prevăzută de art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 

Modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor aprobate se regăsește în Anexa la Ordinul nr. 848/2020.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 


Ordinul nr. 849/2020 pentru aprobarea modelului de declarație pe propria răspundere prevăzută la art. XV alin. (11) din OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

În data de 24.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 335 Ordinul nr. 849/2020 pentru aprobarea modelului de declarație pe propria răspundere prevăzută la art. XV alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („Ordinul nr. 849/2020”).

 

Ordinul nr. 849/2020 aprobă modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. XV alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 

Modelele sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 849/2020.


23/04/2020
Monitorul Oficial al României nr. 332 Ordinul nr. 672/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, a căror distribuție se suspendă temporar, precum și a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate pe piața națională

În data de 23.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 332 Ordinul nr. 672/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, a căror distribuție se suspendă temporar, precum și a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate pe piața națională („Ordinul nr. 672/2020” sau „Ordinul”).

 

Conform Ordinului nr. 672/2020, termenii de mai jos au următorul înțeles:

 1. export - orice livrare în țări terțe,
 2. livrarea în afara teritoriul României - livrare intracomunitară și/ sau livrare în țări terțe;
 3. distribuție - livrarea sau exportul în afara teritoriului României.

 

 1. Prin Ordinul nr. 672/2020 se aprobă lista cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, a căror distribuție se suspendă temporar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din acest Ordin, pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a Ordinului.

 

 1. Prin derogare, se exceptează livrările în afara teritoriul României a dispozitivelor medicale fabricate în România către acei parteneri comerciali cu sediul în afara României cu care operatorul economic român are încheiat un contract de tip manufacturing sau lohn, dispozitivele medicale în tranzit, precum și livrările sub contract în cadrul unei achiziții publice comune lansate la nivelul Uniunii Europene.

 

 1. În situația de excepție de la pct. II, operatorul economic va prezenta la vamă:
 1. o copie tradusă într-o limbă de circulație internațională a licenței/certificatului/ autorizației de funcționare pentru partenerul comercial cu sediul în afara teritoriului României;
 2. o declarație pe propria răspundere conform căreia dispozitivele medicale livrate nu sunt destinate pieței din România și au ca destinație finală țara menționată în documentele de livrare;
 3. contractul (copie) conform căruia dispozitivele medicale sunt livrate în cadrul unei achiziții publice comune lansate la nivelul Uniunii Europene.

 

 1. Transportul ansamblelor și subansamblelor de dispozitive medicale, fabricate în România pentru beneficiarii externi, nu se supune interdicției de distribuție.

 

 1. De asemenea, conform Ordinului nr. 672/2020, se suspendă temporar distribuția, pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, a medicamentelor cuprinse în Protocolul de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov-2, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2020, cu modificările ulterioare, precum și a medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate destinate patologiilor cronice în contextul pandemiei cu virusul SARS-Cov-2 prevăzute în anexa care face parte integranta din Ordinul nr. 672/2020.

 

 1. Prin derogare de la prevederile de mai sus, medicamentele prevăzute în anexa la Ordinul nr. 672/2020 pot fi livrate intracomunitar în afara teritoriului României în condițiile limitativ prevăzute de Ordinul nr. 672/2020.

 

 1. Se exceptează de la prevederile alin. V și VI de mai sus medicamentele fabricate de către producătorii cu sediul în România, inclusiv cele fabricate sub contract, precum și medicamentele care tranzitează teritoriul României și care sunt destinate altor piețe din afara teritoriului României. 

În cazul acestor medicamente producătorul va prezenta la vamă:

 1. o copie a autorizației de fabricație însoțită de anexa nr. 8, aprobată de ANMDMR, în care sunt menționate medicamentele. În cazul în care medicamentele nu sunt prevăzute în anexa nr. 8, producătorul trebuie să furnizeze o copie tradusă într-o limbă de circulație internațională după autorizația de punere pe piață/autorizația de import nevoi speciale/permisul de import aprobat de autoritatea competentă din țara de destinație;
 2. o declarație pe propria răspundere, conform căreia medicamentele livrate nu sunt destinate pieței din România și au ca destinație finală țara menționată în documentele de livrare.

 

Nu in ultimul rand, pot fi exportate medicamentele de la pct. VII numai în situația în care ANMDMR a vizat declarațiile de export conform Ordinului ministrului sănătății publice nr. 894/2006 pentru aprobarea Reglementărilor privind exportul medicamentelor de uz uman, cu modificările ulterioare, și Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.809/2006 pentru aprobarea Normelor privind avizarea declarației de export al medicamentelor de uz uman cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 672/2020.

 

Ordinul nr. 672/2020 abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 428/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale și materialele sanitare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-COV-2, a căror distribuție în afara teritoriului României se suspendă temporar, precum și a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed).

 

Pentru mai multe detalii, poate fi consultat ordinul la link-ul de mai sus.

22/04/2020
Hotărârea Guvernului nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

În data de 22.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 327 Hotărârea Guvernului nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare („HG nr. 312/2020”).

 

HG nr. 312/2020 prevede că, pe durata stării de urgență, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă și care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 

 1. și-au întrerupt activitatea total, ca urmare a măsurilor dispuse de autorități, ori și-au redus activitatea, înregistrând în luna anterioară lunii în care intervine scadența plății utilităților/chiriei pentru care se solicită amânarea diminuarea încasărilor/veniturilor cu cel puțin 25% față de media încasărilor/veniturilor din perioada ianuarie-februarie 2020;

 

 1. au organizat și/sau au participat la competiții sportive oficiale în ultimele 6 luni.

 

Îndeplinirea criteriilor de mai sus se atestă prin declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, pe care o transmite co-contractantului, lunar, la data scadenței obligației de plată a serviciilor de utilități și/sau chiriei.

 

21/04/2020
Ordinul nr. 890/2020 pentru aprobarea Procedurii de comercializare a benzinei și motorinei pe perioada stării de urgență pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

În data de 21.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 324 Ordinul nr. 890/2020 pentru aprobarea Procedurii de comercializare a benzinei și motorinei pe perioada stării de urgență pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 („Ordinul nr. 890/2020”). A se vedea și OUG nr. 47/2020.

 

Conform Procedurii de comercializare a benzinei și motorinei pe perioada stării de urgență pe teritoriul României („Procedura”), astfel cum aceasta poate fi regăsită în anexa la Ordinul nr. 890/2020, prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (3) lit. b) și art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2018, în perioada stării de urgență, furnizorii de carburanți pot comercializa către consumatorul final benzină și motorină cu un conținut de biocarburant redus față de valorile stabilite pentru anul 2019.

 

Furnizorii de carburanți pot comercializa către consumatorul final benzină și motorină cu un conținut de biocarburant redus față de valorile stabilite pentru anul 2019, numai după notificarea prealabilă a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și cu aprobarea acestuia.

 

Aprobarea furnizării de carburanți în vederea comercializării către consumatorul final a benzinei și motorinei cu un conținut de biocarburant redus față de valorile stabilite pentru anul 2019 se poate elibera de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri numai pe perioada stării de urgență generate de pandemia SARS-CoV-2. Comercializarea de benzină și motorină la pompă cu un conținut de biocarburant redus față de valorile stabilite pentru anul 2019 trebuie să înceteze în maximum 5 zile de la încetarea stării de urgență.

 

Notificarea privind nerespectarea conținutului de biocarburanți va fi transmisă Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin poșta electronică, la adresa de e-mail: combustibili.alternativi@energie.gov.ro, conform modelului prevăzut în anexa la Procedură.

 

În vederea emiterii aprobării furnizorul de carburanți va transmite, prin poșta electronică, la adresa de e-mail: combustibili.alternativi@energie.gov.ro, următoarele documente:

 

 1. declarație pe propria răspundere că aprovizionarea cu biocarburanți pentru carburanți auto de la furnizorii din Uniunea Europeană se desfășoară cu întârziere ca urmare a măsurilor luate la nivel european / național, în scopul diminuării efectelor pandemiei, pentru transporturile auto;

 

 1. dovadă de la producătorii interni că nu dispun de surse suplimentare de biocarburanți pentru carburanți auto, întrucât întreaga cantitate din producție este contractată.

Ordonanța de urgență nr. 52/2020 pentru modificarea art. 293 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19

În data de 21.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 325 Ordonanța de urgență nr. 52/2020 pentru modificarea art. 293 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19 („OUG nr. 52/2020”).

 

OUG nr. 52/2020 modifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, în continuare („OUG nr. 40/2015”), astfel:

 

 • Art. 293 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) În aplicarea alin. (1), în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1), (2), (21), (3) și (4), prin excepție de la prevederile art. 16 alin. (9), sumele prevăzute la art. 292 alin. (1) se restituie din contul în care au fost încasate, conform mecanismului care se stabilește în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare."

 

De asemenea, OUG nr. 52/2020 derogă de la OUG nr. 40/2015 astfel:

 1. Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1) din OUG nr. 40/2015:
 1. pentru proiectele finanțate din Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune ale beneficiarilor operatori regionali de apă definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, se acordă prefinanțare în tranșe de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare.
 2. pentru alți beneficiari decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1), (2), (21), (3), (4) și (6) ai OUG nr. 40/2015, cu excepția beneficiarilor prevăzuți mai sus la lit. a), se acordă prefinanțare în tranșe de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare, cu condiția să existe contracte de achiziție de produse, echipamente și de lucrări aflate în implementare.

 

Beneficiarii de la lit. a) și b) transmit cererea de acordare a tranșei de prefinanțare în valoare de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului însoțită de o notă justificativă din care să rezulte că sumele solicitate sunt aferente unor cheltuieli necesare pentru următoarele 6 luni, de la depunerea cererii de prefinanțare, conform graficului de rambursare anexat contractului de finanțare. Sumele acordate ca prefinanțare se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare/plată transmise de aceștia, până la cererea de rambursare finală, conform prevederilor contractelor / deciziilor / ordinelor de finanțare.

 

 1. Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (4) din OUG nr. 40/2015, beneficiarul/liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanțare conform prevederilor art. 15 alin. (1) OUG nr. 40/2015, precum și beneficiarul/liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanțare pct. I lit. b) de mai sus, au obligația depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 180 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranșa de prefinanțare în contul beneficiarului, fără a depăși durata contractului de finanțare.

 

 1. Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (4) din OUG nr. 40/2015, beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7 din OUG nr. 40/2015, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată, cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.

 

 1. Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (5) din OUG nr. 40/2015, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare organismul intermediar/autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată. Termenul de la care se derogă fiind de maximum 20 de zile lucrătoare.

 

 1. Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (8) din OUG nr. 40/2015, termenul de maximum 10 zile lucrătoare prevăzut de acest alin. a fost majorat la maximum 20 de zile lucrătoare.

 

 1. Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (1) din OUG nr. 40/2015, termenul de maximum 3 luni privind obligația de a depune la autoritățile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, care nu se încadrează în prevederile art. 4 alin. (3), cu excepția cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, a fost majorat la maxim 6 luni. Acest termen se aplică și pentru ordonatorii de credite prevăzuți la art. 6 din OUG nr. 40/2015.

 

 1. Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (3) din OUG nr. 40/2015, termenul de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar a cererii de rambursare a fost majorat la maximul 30 de zile lucrătoare.

 

 1. OUG nr. 52/2020 mai prevede că autoritățile contractante pot iniția modificarea contractelor de lucrări, prin act adițional, cu acordul părților, în scopul introducerii unei clauze contractuale de plată în avans a echipamentelor și/sau a materialelor în vederea punerii acestora în operă, în conformitate cu obiectul contractului.

 

Aceste pevederi se aplică pentru contractele deja semnate, în condițiile în care costul creditului luat în calcul pe o perioadă de maximum 5 ani care ar fi trebuit contractat de antreprenor pentru susținerea a 80% din valoarea echipamentelor și/sau materialelor care sunt plătite în avans față de prevederile inițiale ale contractului nu depășește limita de 15% din valoarea contractului de lucrări respectiv.

 

Plata se va face exclusiv cu condiția certificării livrării și depozitării pe șantier a echipamentelor și/sau materialelor care corespund clauzelor contractuale, la standardele de calitate prevăzute și în conformitate cu proiectul de execuție aprobat, moment în care acestea devin proprietatea beneficiarului. Măsurile privind depozitarea în condiții optime și asigurarea pazei acestora revin în sarcina antreprenorilor.

 

 1. De asemenea, OUG nr. 52/2020 prevede că autoritățile contractante pot iniția modificarea contractelor de lucrări, prin act adițional, cu acordul părților, în sensul reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată, în cazul în care este stabilită o valoare minimă. Această limită va fi aleasă de beneficiari în funcție de specificul contractelor, dar nu va fi mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 150.000 euro la data semnării actelor adiționale.

 

Aceste prevederi se aplică în condițiile în care costul creditului/creditelor pentru diferența de valoare între nivelul minim al certificatelor interimare de plată aferente contractelor de lucrări și nivelul valorii minime pentru certificatele interimare de plată propus prin actele adiționale care urmează a fi încheiate, pentru o perioadă de maximum 5 ani, ce ar fi trebuit contractat/contractate de antreprenor pentru susținerea fluxului de numerar plătit în avans față de condițiile inițiale de contract se încadrează în limita de 15% din valoarea totală a contractului de lucrări.


Ordonanța de urgență nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

În data de 21.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 325 Ordonanța de urgență nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („OUG nr. 53/2020”).

 

OUG nr. 53/2020 modifică OUG nr. 30/2020 astfel:

 • La articolul XV, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
  1. (11) De indemnizația prevăzută la alin. (1) beneficiază și avocații a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență, dacă în luna pentru care solicită indemnizația au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depășesc câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020. Indemnizația se plătește în baza declarației pe propria răspundere a avocatului privind îndeplinirea condițiilor de acordare, pe care o transmite la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal.”

 

 • La articolul XV, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  1. (5) Pentru indemnizația prevăzută la alin. (1), (11), (2) și (4) se datorează impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute în Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  2. (6) Pentru indemnizațiile prevăzute la alin. (1), (11), (2) și (4), plătite din bugetul de stat, nu se datorează contribuția asigurătorie pentru muncă reglementată de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

 • La articolul XV, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (7)-(10), cu următorul cuprins:
  1. ”(7) Calculul obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (5), în cazul indemnizației lunare prevăzută la alin. (1), (11) și (4), cu excepția celei de care beneficiază persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, se efectuează de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 64 alin. (1), art. 138 lit. a) și, respectiv, art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, asupra indemnizației brute încasate de la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  2. (8) Obligațiile fiscale menționate la alin. (7) se declară prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile realizate în anul 2020.
  3. (9) În cazul indemnizației prevăzute la alin. (1) de care beneficiază persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al celei prevăzute la alin. (2), calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale, respectiv de structura sportivă, în calitate de plătitori, din indemnizația brută încasată de la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.
  4. (10) Pentru indemnizațiile menționate la alin. (9) se aplică în mod corespunzător prevederile art. XI alin. (6) și (7).

 

 • După articolul XV1 se introduce un nou articol, articolul XV2, cu următorul cuprins:
  1. XV2 (1) Prevederile art. XV alin. (1) nu se aplică societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nici grupurilor de interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.
  2. (2) Persoanele care beneficiază de un drept de pensie și persoanele încadrate în grad de handicap pot beneficia de drepturile prevăzute la art. XI alin. (1) sau art. XV alin. (1), (11), (2) și (4).

 

OUG nr. 53/2020 modifică și OUG nr. 33/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială după cum urmează:

 

 • La articolul IV, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) și (32), cu următorul cuprins:
  1. (31) Pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, în vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale de muncă depune, prin poșta electronică, la agențiile teritoriale în raza cărora își au sediul social o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere, la care se atașează lista cu persoanele beneficiare.
  2. (32) Plata indemnizației prevăzute la alin. (31) se realizează către cooperație, care va face plata, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor, către persoanele cu care are încheiate convenții individuale de muncă.

 

 • La articolul XVIII, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. (1) Pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale, financiare și comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor plătite de casele teritoriale sau sectoriale de pensii se aplică, prin efectul legii, de către aceste instituții fără alte formalități din partea beneficiarilor acestor drepturi.

 

OUG 53/2020 prevede, de asemenea, că prin derogare de la dispozițiile art. 39 alin. (1) și art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă pentru persoanele care se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 76/2002 perioada de acordare a indemnizației de șomaj, stabilită în condițiile legii, se prelungește până la încetarea stării de urgență decretate.

 

Sumele reprezentând indemnizațiile prevăzute la art. XI alin. (1) și la art. XV alin. (1), (11), (2) și (4) din OUG nr. 30/2020, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin OUG nr. 53/2020, nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă.

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta ordonanța la link-ul de mai sus.

 

16/04/2020
Ordonanța militară nr. 9/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

În data de 16.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 321 Ordonanța militară nr. 9/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 („Ordonanța militară nr. 9”).

Ordonanța militară nr. 9 prevede, printre altele, că:

 • Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 18 aprilie 2020.
 • Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Italia și din această țară către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 19 aprilie 2020.
 • Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Franța și Germania și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 21 aprilie 2020.

Aceste măsuri nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, servicii tehnice, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

 • Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Bulgaria, nu prezintă simptome asociate COVID-19. Punctele de trecere a frontierei de stat româno-bulgare prin care se permite intrarea în România în aceste condiții sunt Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Prin aceste puncte de frontieră se permite și intrarea/ieșirea lucrătorilor transfrontalieri cu mașini și utilaje agricole. 
  1. Prin lucrător transfrontalier se înțelege persoana care face dovada că locuiește și lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-bulgare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, și care se reîntoarce la locuință cel puțin o dată pe săptămână.
 • Alin. (1) al art.  3 din Ordonanța militară nr. 8/2020 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. „(1) Pe perioada stării de urgență piețele agroalimentare rămân deschise, cu obligația administratorilor de a organiza activitățile în baza actelor normative incidente, prin adoptarea de măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID-19, care să se refere cel puțin la purtarea de mănuși și măști, precum și la păstrarea distanței sociale, atât la intrarea în piață, cât și în interiorul acesteia."
 • Prevederile alin. (2) al art. 3, ale art. 7 și 8, ale lit. d) a alin. (1) al art. 21, precum și anexa nr. 2 la Ordonanța militară nr. 8/2020 își încetează aplicabilitatea.
 • Prevederile alin. (2) al art. 7 și ale art. 9 din Ordonanța militară nr. 3/2020 își încetează aplicabilitatea.
 • De asemenea, prin Ordonanța militară nr. 9 s-au adus clarificări cu privire la efectuarea schimbului de echipaj, la bordul navelor de navigație interioară care arborează pavilion român și la bordul navelor maritime indiferent de pavilionul pe care îl arborează, aflate în porturile românești.
Ordinul nr. 1861/2020 pentru aprobarea modelului convenției de garantare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, și a modelului convenției de implementare

În data de 16.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 317 Ordinul nr. 1861/2020 pentru aprobarea modelului convenției de garantare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, și a modelului convenției de implementare („Ordinul nr. 1861/2020”).

 

Ordinul nr. 1861/2020 aprobă modelul convenției privind implementarea facilității de garantare pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, care se încheie între Ministerul Finanțelor Publice și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, prevăzută la art. 9 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Modelul convenției este prevăzut în Anexa 1 la Ordinul nr. 1861/2020.

 

De asemenea, Ordinul nr. 1861/2020 aprobă modelul convenției de garantare care se încheie între Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN și creditori, instituții de credit și instituții financiare nebancare, prevăzută la art. 5 alin. (2)