COVID-19-legislative-tracker

News

COVID-19 Legislative Tracker

27/05/2020
Ordinul nr. 1525/2020 pentru completarea art. 12 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020

În data de 27.05.2020 au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 446:

Ordinul nr. 1525/2020 pentru completarea art. 12 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020 („Ordinul nr. 1525/2020”)

Ordinul nr. 1525/2020 prevede că la articolul 12 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prin excepție, în cazuri justificate de circumstanțe legate de pandemia Covid-19, perioada de implementare a proiectului, după semnarea contractului de finanțare, poate fi extinsă peste durata menționată la alin. (1) lit. g) teza a doua, cu o perioadă de maximum 12 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2023."

 

Ordinul nr. 1526/2020 pentru completarea art. 12 din Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operațional regional 2014-2020

În data de 27.05.2020 au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 446:

Ordinul nr. 1526/2020 pentru completarea art. 12 din Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operațional regional 2014-2020 („Ordinul nr. 1526/2020”).

 

Ordinul nr. 1526/2020 prevede că la articolul 12 din Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de investiția teritorială integrată Delta Dunării prin Programul operațional regional 2014-2020, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

 

 (11) Prin excepție, în cazuri justificate de circumstanțe legate de pandemia Covid-19, perioada de implementare a proiectului, după semnarea contractului de finanțare, poate fi extinsă peste durata menționată la alin. (1) lit. h) teza a doua cu o perioadă de maximum 12 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2023."

Ordinul nr. 911/653/2020 pentru aplicarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

În data de 27.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 447 Ordinul nr. 911/653/2020 pentru aplicarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative („Ordinul nr. 911/653/2020”).

 

Ordinul nr. 911/653/2020 prevede următoarele:

 • Se prelungește până la data de 30 septembrie 2020 termenul de valabilitate pentru următoarele documente a căror valabilitate expiră până la această dată:
  1. biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare;
  2. biletele de trimitere pentru specialități paraclinice;
  3. recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive - ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate;
  4. deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologii și dispozitive asistive. În cazul deciziilor pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, pentru dispozitivele de protezare stomii și pentru dispozitivele pentru incontinență urinară, al căror termen de valabilitate a fost prelungit, se emit o nouă decizie de aprobare, cu precizarea duratei pentru care se prelungește decizia inițială, precum și taloanele aferente perioadei pentru care a fost prelungită decizia. Atât noua decizie, cât și noile taloane se transmit persoanei beneficiare prin orice mijloace de comunicare;
  5. deciziile de aprobare emise de către comisia de specialitate de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru efectuarea investigației PET-CT.

 

Ordinul nr. 911/653/2020 poate fi consultat la link-ul de mai sus.

Ordonanța de urgență nr. 83/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19

În data de 27.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 448 Ordonanța de urgență nr. 83/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19 („OUG nr. 83/2020”).

 

OUG nr. 83/2020 prevede, printre altele, următoarele:

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, se modifică și se completează după cum urmează:
  1. La articolul 118, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
   • (3) Dovada înregistrării plângerii contravenționale se realizează printr-un document emis de către instanța de judecată sau printr-un extras din portalul instanțelor de judecată www.portal.just.ro și se depune sau se transmite prin orice mijloace de comunicare la distanță ce asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestuia, de către contravenient sau de către reprezentantul convențional al acestuia, la unitatea de poliție din care face parte agentul constatator, care efectuează mențiunile corespunzătoare în evidențe. Permisul de conducere reținut se restituie personal titularului sau reprezentantului convențional al acestuia. În situația transmiterii dovezii înregistrării plângerii contravenționale prin mijloace de comunicare la distanță, la cererea scrisă a titularului sau a reprezentantului convențional al acestuia, unitatea de poliție din care face parte agentul constatator poate restitui permisul de conducere reținut la adresa de corespondență indicată în cuprinsul cererii.”

 

 • Prin derogare de la prevederile art. 103 alin. (6) și alin. (8) teza finală din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, predarea permisului de conducere se poate face de către titularul acestuia și prin poștă și servicii de curierat, cu aviz de primire, către unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază, are reședința sau, după caz, locuiește, în situația persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului.

 

 • Pe durata stării de alertă declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, cererile de restituire a documentelor reținute/plăcuțelor de înregistrare ori înmatriculare reținute de către poliția rutieră se pot transmite și prin orice mijloace care asigură transmiterea textului și confirmarea primirii acestuia, precum fax, e-mail, poștă, curier rapid, iar restituirea acestora se realizează în condițiile art. 112 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, la adresa de corespondență precizată de către proprietar sau utilizatorul vehiculului, după caz, în cuprinsul cererii.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

26/05/2020
Ordonanța de urgență nr. 80/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății

În data de 26.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 440 Ordonanța de urgență nr. 80/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății („OUG nr. 80/2020”).

 

OUG nr. 80/2020 modifică, printre altele, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, după cum urmează:

 

 • Art. 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. Art. 9 -- În domeniul sănătății, în scopul limitării răspândirii infecției cu noul coronavirus în rândul populației, începând cu data de 15 mai 2020, pentru acordarea și decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, inclusiv a activităților cuprinse în cadrul programelor naționale de sănătate se instituie măsurile prevăzute la art. 10."
 • Art. 14 se abrogă.
 • Art. 25 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. Art. 25 -- Măsurile prevăzute în prezentul capitol au aplicabilitate până la data de 30 septembrie 2020, cu excepția măsurii prevăzute la art. 10 alin. (2), pentru unitățile sanitare cu paturi, furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale și furnizorii de medicamente, și a măsurii prevăzute la art. 10 alin. (14), care se aplică până la data de 30 iunie 2020."
  2.  

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

 

25/05/2020
Ordinul nr. 873/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 828/2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă

În data de 25.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 437 Ordinul nr. 873/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 828/2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă („Ordinul nr. 873/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul nr. 873/2020 modifică și completează Ordinul ministrului sănătății nr. 828/2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non- COVID, pe perioada stării de alertă, după cum urmează:

 

 • După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:
  1. Nerespectarea de către cabinetele stomatologice și de către unitățile sanitare non-COVID din sistemul public și privat a prevederilor prezentului ordin se constată, conform competențelor, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 18, art. 291, art. 30 lit. f) -j), n), o) și p), art. 31 lit. a) -d), f) -j) și art. 34 lit. b), m), n) și o) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice."

 

 • Anexa nr. 1 - Măsuri de organizare și desfășurare a activității în cabinetele stomatologice pe perioada stării de alertă se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din Ordin.

 

 • Anexa nr. 2 - Măsuri de organizare și desfășurare a activității în unitățile sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă se modifică și înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din Ordin.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

22/05/2020
Ordonanța de urgență nr. 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

În data de 22.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 434 Ordonanța de urgență nr. 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 („OUG nr. 78/2020”).

 

OUG nr. 78/2020 prevede următoarele:

 

 • Se aprobă punerea la dispoziția autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, definite ca fiind:
  1. persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
  2. persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;
  3. pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009;
  4. persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 

 • Achiziția bunurilor prevăzute la art. 1 se realizează de către Ministerul Sănătății pentru Rezerva Ministerului Sănătății prin procedura de negociere fără publicare prealabilă în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu respectarea prevederilor art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Bunurile achiziționate vor fi scoase din Rezerva Ministerului Sănătății prin ordin al ministrului sănătății și vor fi distribuite beneficiarilor prevăzuți mai sus.

 

 • Se acordă un număr de 50 de măști de protecție, pentru fiecare beneficiar, aferente unei perioade de 2 luni, și beneficiază de măști de protecție, o singură dată, indiferent de categoria de persoane defavorizate căreia îi aparțin, la data distribuirii acestora.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordinul nr. 79/988/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

În data de 22.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 435 Ordinul nr. 79/988/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 („Ordinul nr. 79/988/2020”).

Ordinul nr. 79/988/2020 prevede următoarele:

 • Pe durata stării de alertă, operatorii economici care administrează infrastructura de transport au următoarele obligații:
  1. să ia măsurile necesare pentru asigurarea distanței de protecție între persoane, de cel puțin 1,5 m, în zonele cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale aeroporturi și, respectiv, stații de metrou, prin configurarea, după caz, a traseelor de deplasare a persoanelor, cât și a suprafețelor de staționare temporară în astfel de zone, cum sunt, în funcție de specificul fiecărui mod de transport: zonele de așteptare din interiorul terminalelor/stațiilor de pasageri, ghișeele de înregistrare/vânzări bilete, birourile de informații, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de securitate, zonele de îmbarcare, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de frontieră, zonele de ridicare a bagajelor, zonele de triaj epidemiologic la intrarea în țară;

 

 1. să ia măsuri pentru informarea pasagerilor, prin afișe sau mijloace de comunicare sonore sau video cu privire la măsurile de protecție sanitară;

 

 1. să efectueze dezinfecția periodică a zonelor cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale aeroporturi și stații de metrou, precum și a mijloacelor de transport în comun.

 

 • Pe durata stării de alertă, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie în toate gările, autogările, porturile, locurile de îmbarcare/debarcare, terminalele aeroporturilor și stațiile de metrou, precum și în interiorul oricărui mijloc de transport persoane.

 

 • Măsurile pentru fiecare tip de transport, terestru, subteran, aerian și naval, sunt prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordinul nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

În data de 22.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 435 Ordinul nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă („Ordinul nr. 874/81/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul nr. 874/81/2020 prevede următoarele:

 • Pe durata stării de alertă, în spațiile publice închise, spațiile comerciale și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Ordin.

 

 • Pe durata stării de alertă se instituie obligativitatea instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexa la Ordin.

 

Conform Anexei la Ordin,

 • Masca trebuie purtată în orice spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în aceste spații. În funcție de evaluarea riscului, efectuată de medicul de medicina muncii al unității, pot exista unele excepțiiastfel:

a) angajatul este singur în birou;

 

b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare;

 

c) persoana desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.);

 

d) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;

 

e) vorbitorii în public, în spații interioare, cu condiția respectării distanței de 3 metri între aceștia și alte persoane, doar în cazul în care nu se află mai mult de 16 persoane în incintă;

 

f) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

Ordinul nr. 875/80/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase

În data de 22.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 435 Ordinul nr. 875/80/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase („Ordinul nr. 875/80/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul nr. 875/80/2020 prevede următoarele:

 • Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru desfășurarea activității cultelor religioase, inclusiv a slujbelor cu caracter privat, se aprobă regulile prevăzute în anexa care face Ordin.

 

 • La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul secretarului de stat pentru culte și al ministrului sănătății nr. 1.070/826/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității în lăcașurile de cult pe perioada stării de alertă, își încetează aplicabilitatea.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

21/05/2020
În data de 21.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 425 Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență („Legea nr. 62/2020”).

În data de 21.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 425 Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență („Legea nr. 62/2020”).

 

Legea nr. 62/2020 prevede următoarele:

 1. Locatarii: operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgență, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență, pot amâna la cerere, fără plată de dobânzi și penalități, plata chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuințe.

 

 1. Plata chiriilor către locatori pentru categoriile de locatari prevăzute mai sus va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul locatorilor la cererea locatarilor.

 

 1. Cererea locatarului va fi însoțită de următoarele:
  1. contractul de locațiune între locator și locatar;
  2. act adițional între locator și locatar la contractul de locațiune, care va conține următoarele:
   • acordul părților pentru amânarea plății chiriei, durata perioadei de amânare a plății chiriei, suma aferentă acestei perioade de amânare;
   • datele de identificare ale locatorului și locatarului;
   • datele contului bancar al locatorului în care urmează a se face plata de către organul fiscal teritorial competent;
   • data semnării și semnăturile ambelor părți;
  3. orice fel de act al locatarului care dovedește imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul adițional dintre locator și locatar.

 

 1. Pentru a beneficia de amânarea la plata chiriei, categoriile de locatari prevăzute la pct. (i) trebuie să pună la dispoziția organului fiscal teritorial competent orice fel de act justificativ care să ateste imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul adițional dintre locator și locatar.

 

 1. Pot face cerere de plată către operatorul fiscal teritorial competent locatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  1. chiria lunară specificată în actul adițional dintre locator și locatar specificat la pct. (ii) lit. b) este mai mică, cel mult egală cu chiria din luna februarie 2020;
  2. valoarea chiriei lunare din actul adițional este de maximum 10.000 RON pentru operatorii economici pentru fiecare locație și maximum 2.000 RON pentru persoane fizice pentru o singură locație.

 

 1. Cererea prevăzută la pct. (ii) poate fi depusă și prin poștă electronică la o adresă de e-mail care va fi afișată pe pagina de internet a fiecărui organ fiscal teritorial.

 

 1. Prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în anul 2020 nu sunt venituri impozabile veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obținute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct.

 

 1. Contribuabilii care beneficiază de prevederile pct. (vi) sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

 

 1. Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de prevederile pct. (vi) este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

 

 1. Prin derogare de la prevederile art. 170 din Legea nr. 227/2015, în anul 2020 nu intră în plafonul de calcul anual definit la art. 170 alin. (2) contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, redusă cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

 

 1. De prevederile de la pct. (vi) și (ix) beneficiază și persoanele fizice care în anul 2019 au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere și, începând cu anul 2020, au calificat aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente, în condițiile stabilite la pct. (vii) și (viii).

 

 1. În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit și ai celor care datorează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obținute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct sunt impozabile doar în proporție de 80% din valoarea lor.

 

 1. Contribuabilii care beneficiază de prevederile pct. (xi) sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 20% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.
  • Veniturile pentru care se beneficiază de prevederile pct. (xi) sunt doar acele venituri rezultate din contractele pentru care contribuabilii au redus contravaloarea folosinței bunului imobil, potrivit pct. (xi) lit. (a).
 2. Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de prevederile pct. (xi) este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

 

 1. Locatarii care beneficiază de prevederile pct. (i) sunt obligați să plătească chiriile lunare, a căror plată a fost amânată prin act adițional între locator și locatar, organului fiscal teritorial competent, care a plătit aceste chirii locatorului, eșalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020.

 

 1. În cazul în care locatarii nu își îndeplinesc obligația prevăzută la pct. (xii), organul fiscal teritorial competent procedează la executarea silită a creanțelor nerecuperate, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 

 1. Facilitățile prevăzute la pct. (i) se aplică în mod corespunzător pentru toată perioada stării de urgență, precum și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență.

 

 1. În termen de 15 zile de la data publicării Legii nr. 62/2020 în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministerele de resort vor elabora proceduri de punere în aplicare.

 

Pentru detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

20/05/2020
Ordinul nr. 1730/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

În data de 20.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 419 Ordinul nr. 1730/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 („Ordinul nr. 1730/2020”).

 

Ordinul nr. 1730/2020 modifică Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 după cum urmează:

 

 • La articolul 2, litera b) va avea următorul cuprins:
  1. b) TIP 2 (GALBEN) - eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2*), pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emise în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020."

 

 • La articolul 6 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
  1. b) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2 cu referire la închiderea totală sau parțială a activității ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență sau la diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens în anexa nr. 3."

 

 • Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  1. Art. 9 -- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri poate elibera certificate de situații de urgență, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 până la data de 15 iunie 2020."

 

 • Anexele nr. 2 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din Ordinul nr. 1730/2020.

 

De asemenea, conform Ordinului nr. 1730/2020 în termen de 5 zile de la aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va asigura adaptarea și funcționarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro, în scopul ducerii la îndeplinire a ordinului.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta Ordinul nr. 1730/2020 împreună cu anexele la link-ul de mai sus.

Ordinul MS nr. 847/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei

În data de 20.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 422 Ordinul MS nr. 847/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei („Ordinul MS nr. 847/2020”).

 

Ordinul MS nr. 847/2020 modifică și se completează Ordinul ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei după cum urmează:

 

 • La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. (2) Pentru toate persoanele care intră pe teritoriul României din străinătate se instituie măsura carantinării/izolării la locuință/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii după caz."

 

 • La articolul 1, alineatul (21) se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. (21) Prin excepție de la prevederile alin. (2), persoanele care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru carantină/izolarea la locuință/altă locație sau care solicită acest lucru pentru a nu își expune familia pot opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații special destinate puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale. Persoanele au obligația de a completa declarația al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."

 

 • La articolul 1, după alineatul (21) se introduc două noi alineate, alineatele (22) și (23), cu următorul cuprins:
  1. „(22) Persoanele aflate în carantină instituționalizată rămân în carantină în spațiile respective până la expirarea perioadei de 14 zile de la data intrării în carantină.

 

(23) Pe durata măsurii de izolare/carantină la locuință/altă locație sau carantină instituționalizată, persoanele care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19, pot participa la ceremonialul de înmormântare în cazul decesului soțului/soției, unei/unui rude/afin de gradul 1-3, cu acordul direcției de sănătate publică și avizul centrelor județene/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției."

 

 • Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. „Art. 11. - (1) Fac excepție de la prevederile art. 1 următoarele categorii de persoane:

a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19;

 

b) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19;

 

c) conducătorii auto prevăzuți la lit. a) și b) care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;

 

d) membri ai Parlamentului European, parlamentari și personal aparținând sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională;

 

e) piloții de aeronave și personalul navigant;

 

f) mecanicii de locomotivă și personalul feroviar;

 

g) personalul navigant român, maritim și fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, care prezintă autorităților competente «certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaționale», al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020;

 

h) personalul navigant maritim și fluvial care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în țară, precum și la îmbarcarea/debarcarea de pe navă prezintă autorităților competente «certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaționale», al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020;

 

i) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiția asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internațional și a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locația unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;

 

j) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova;

 

k) angajați ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în țară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului național;

 

l) reprezentanții companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanțe sau agenții pe teritoriul național, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entitățile economice de pe teritoriul național;

 

m) persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de utilizare, instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, precum și a echipamentelor din domeniile științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum și inspectorii organismelor internaționale;

 

n) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București, posesori de pașapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum și membrii Corpului Diplomatic și Consular al României și posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, precum și membrii familiilor acestora;

 

o) angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională care se întorc în România din misiuni executate în afara țării;

 

p) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni ai statelor vecine României, cu domiciliul sau reședința în afara României și înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de pe teritoriul țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior;

 

q) personalul medical, ambulanțier și personalul paramedical aflați în misiune sau care se întorc din misiune.

 

(2) Conducătorii autovehiculelor de transport marfă sau persoane pot tranzita teritoriul României dacă respectă următoarele condiții minimale:

 

a) utilizează doar coridoare de tranzit și puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă abaterea de la acestea;

 

b) tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp minim, fără a depăși 48 de ore de la intrarea în România, incluzând și perioadele de staționare pentru odihna zilnică normată;

 

c) staționarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod corespunzător.

 

(3) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (2), conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în carantină 14 zile în spațiile special destinate în acest scop, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa. Autovehiculul poate fi preluat, în acest caz, de un reprezentant al deținătorului."

 

 • După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:
  1. Art. 91. - Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1 se constată, conform competențelor, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare."

 

 • De asemenea, Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa la Ordinul MS nr. 847/2020. Anexele nr. 4 și 5 se abrogă.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

Hotărârea nr. 5/2020 pentru încuviințarea stării de alertă și a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 20.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 421 Hotărârea nr. 5/2020 pentru încuviințarea stării de alertă și a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („Hotărârea nr. 5/2020”).

 

Prin Hotărârea nr. 5/2020 se încuviințează starea de alertă și măsurile instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit art. 4 alin. (3) și (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu următoarele modificări și completări:

 

 • La anexa nr. 1, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:
  1. Art. 3-- Autoritățile publice locale, pentru unitățile sanitare din subordine, exercită atribuția de numire, suspendare și eliberare din funcție a persoanelor care ocupă funcții de conducere în cadrul acestor unități în condițiile legii.

 

 • La anexa nr. 2 articolul 1, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. 1. În spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. Guvernul României, prin Ministerul Sănătății, va pune la dispoziția autorităților publice locale necesarul de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale respective.

 

 • La anexa nr. 3 articolul 1, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. 3. Activitatea instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor, inclusiv organizatori de drept privat, de spectacole și/sau concerte, a centrelor și/sau a căminelor culturale și a altor instituții de cultură, inclusiv organizații de drept privat, precum și evenimentele culturale în aer liber și festivalurile publice și private pot fi desfășurate în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, în termen de 5 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

 

 • La anexa nr. 3 articolul 5 punctul 1, literele a), b) și d) se abrogă.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta Hotărârea nr. 5/2020 la link-ul de mai sus.

19/05/2020
Ordinul MLPDA nr. 1490/2020 pentru completarea art. 9 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanție neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operațional "Inițiativa pentru IMM"

În data de 19.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 412 Ordinul MLPDA nr. 1490/2020 pentru completarea art. 9 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanție neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operațional "Inițiativa pentru IMM" („Ordinul MLPDA nr. 412/2020”).

 

Ordinul MLPDA nr. 412/2020 completează art. 9 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanție neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operațional "Inițiativa pentru IMM" prin introducerea unui nou alineat (2), cu următorul cuprins:

                 „(2) Criteriul prevăzut la alin. (1) pct. 8 nu se aplică până la 31 decembrie 2020."

 

Criteriul prevăzut la alin. (1) pct. 8 prevede că „Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții, conform criteriilor din Decizia CE nr. 660/2014, anexa 2: 8. trebuie să își fi îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 

Ordinul MLPDA nr. 412/2020 poate fi consultat la link-ul de mai sus.

Legea nr. 61/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

În data de 19.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 416 Legea nr. 61/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ („Legea nr. 61/2020”).

 

Legea nr. 61/2020 aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41 din 2 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu următoarea completare:

 

La articolul 1, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

«(12) Prin excepție, în anul 2020, prevederile alin. (1) și (11) se aplică și pe perioada imediat următoare încetării stării de urgență, până la finalizarea cursurilor școlare aferente semestrului al II-lea.»"

 

Legea nr. 61/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

Legea nr. 60/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

În data de 19.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 416 Legea nr. 60/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială („Legea nr. 60/2020”).

 

Legea nr. 60/2020 aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32 din 26 martie 2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, cu următoarele modificări și completări:

 

 • La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins:
  1. 91. La articolul XV, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
   • « (12) Prin sintagma "au realizat încasări" prevăzută la alin. (11), în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege că în perioada de referință au realizat venituri din exercitarea profesiei, precum și orice alte venituri dintre cele prevăzute la art. 62 și 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.»"

 

 • La articolul III, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. „(1) Plata indemnizației prevăzute la art. II se realizează de către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale, beneficiarilor indemnizației prevăzute la art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, cu modificările și completările ulterioare.”

 

 • La articolul V, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. „(2) Plata indemnizației prevăzute la art. II se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, din luna anterioară."

 

Legea nr. 60/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

 

Legea nr. 59/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

În data de 19.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 416 Legea nr. 59/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („Legea nr. 59/2020”).

 

Legea nr. 59/2020 aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30 din 18 martie 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu următoarele modificări și completări:

 

 • La articolul I, după punctul 1 se introduc două noi puncte, punctele 11 și 12, cu următorul cuprins::
  1. 11. La articolul 1, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
   • «(12) Prin excepție, în anul 2020, prevederile alin. (1) și (11) se aplică și pe perioada imediat următoare încetării stării de urgență, până la finalizarea cursurilor școlare aferente semestrului al II-lea.»"
  2. 12. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
   • «a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;»".

 

 • La articolul I punctul 2, alineatul (34) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. „(34) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul în care unul dintre părinți are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,. Prevederile prezentei legi nu se aplică nici în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu excepția situației în care este încadrat în grad de handicap grav sau accentuat și astfel este scutit de la plata impozitului pe venit."

 

 • La articolul I punctul 3, alineatul (2) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului și nici nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (33), precum și de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor."

 

 • La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:
  1. 51. La articolul 3, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) și (9), cu următorul cuprins:
   • (8) Decontarea sumelor din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor de către angajator, conform legii.

 

«(9) Cheltuielile din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale efectuate potrivit alin. (1) se pot acoperi și din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate și în conformitate cu prevederile și regulile de eligibilitate aplicabile, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului.»"

 

 • La articolul I punctul 7, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. „Art. 4 - Numărul minim de zile libere acordate potrivit prezentei legi, respectiv numărul de zile lucrătoare pentru care se acordă majorarea prevăzută la art. 31 alin. (1) se stabilesc de către Guvern, prin hotărâre, pentru fiecare situație dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 31."

 

 • După articolul II se introduce un nou articol, articolul II1, cu următorul cuprins:
  1. „Art. II- Prin excepție de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 se efectuează fără întrerupere, pe toată perioada instituirii stării de urgență, precum și pe o perioadă de 30 de zile de la data încetării acesteia, cu excepția drepturilor prevăzute la art. II.

 

 • După articolul X se introduce un nou articol, articolul X1, cu următorul cuprins:
  1. Art. X1. - (1) Prin derogare de la dispozițiile art. 39 alin. (1) și art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele care se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, până la data de 31 decembrie 2020, perioada de acordare a indemnizației de șomaj, stabilită în condițiile legii, se prelungește cu 3 luni.

 

(2) Pentru șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, perioada de acordare se prelungește cu 3 luni de la data până la care a fost stabilit dreptul respectiv.

 

(3) Pentru șomerii pentru care, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, plata indemnizației de șomaj este suspendată în condițiile legii, la data repunerii în plată a dreptului la indemnizația de șomaj, perioada de acordare a indemnizației de șomaj, stabilită în condițiile legii, se prelungește cu 3 luni."

 

 • La articolul XI, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
  1. (31) Pe perioada stării de urgență instituite prin decret, potrivit art. 93 alin. (1) din Constituția României, beneficiarilor dispozițiilor prezentului articol prevăzuți la alin. (1) care nu respectă dispozițiile normative în vigoare privind carantina, izolarea sau autoizolarea la domiciliu le încetează dreptul la indemnizație la data constatării de către autoritatea competentă a încălcării obligației de carantină, izolare sau autoizolare la domiciliu."

 

 • După articolul XVII se introduce un nou articol, articolul XVII1, cu următorul cuprins:
  1. Art. XVII1. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, și ale Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, angajatorii pot acorda tichete de masă salariaților ale căror contracte de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, ca urmare a instituirii stării de urgență.

 

(2) Salariații prevăzuți la alin. (1) primesc tichetele de masă exclusiv pe suport electronic. Valoarea tichetelor de masă pe suport electronic este transferată lunar salariaților de către unitatea emitentă de tichete de masă pe suport electronic, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.

 

 • După articolul XVIII se introduce un nou articol, articolul XIX, cu următorul cuprins:
  1. Art. XIX. - Prevederile prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv ale actelor normative care o modifică și/sau o completează ori care cuprind dispoziții care privesc aplicarea prevederilor sale, se aplică în continuare, fără întrerupere, de la data încetării stării de urgență instituite prin decret, potrivit art. 93 alin. (1) din Constituția României, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții, până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020."

 

Ca urmare a modificărilor, Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Pentru mai multe detalii poate fi consultat link-ul de mai sus.

 

Ordinul nr. 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

În data de 19.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 417 Ordinul nr. 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României („Ordinul nr. 4266/840/2020”).

 

Ordinul nr. 4266/840/2020 prevede următoarele:

 1. Se menține măsura suspendării cursurilor din toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul anului școlar/universitar 2019-2020, pe durata stării de alertă, în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

 1. Prin excepție de la dispozițiile punctului I de mai sus, activitățile de pregătire în vederea susținerii examenelor naționale, care presupun interacțiunea "față în față", în perioada 2 iunie- 12 iunie 2020, precum și activitățile ce constau în susținerea examenelor naționale se desfășoară în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății.

 

 1. Prin excepție de la dispozițiile de la punctului I de mai sus, instituțiile de învățământ pot să stabilească, în funcție de specificul fiecăreia și cu asigurarea tuturor măsurilor de siguranță pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, desfășurarea anumitor categorii de activități care presupun interacțiunea "față în față" și care nu pot fi derulate în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, după cum urmează:

 

 • activități pentru încheierea situației școlare aferente;
 • activități de pregătire/susținere a examenelor de admitere pentru ciclurile de licență, respectiv masterat;
 • activități necesare în vederea pregătirii/susținerii examenelor de finalizare a studiilor pentru ciclurile de licență, respectiv masterat;
 • activitățile necesare finalizării cursurilor de perfecționare/postuniversitare;
 • alte activități stabilite în baza principiului autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice.

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordinul nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

În data de 19.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 417 Ordinul nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării („Ordinul nr. 4267/841/2020”).

 

Ordinul nr. 4.267/841/2020 stabilește măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 pentru Ministerul Educației și Cercetării, unități/instituții de învățământ, instituții publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea acestuia.

 

Entitățile de mai sus au obligația să ia măsuri pentru organizarea activității, precum:

 • accesul să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
 • să nu fie permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3°C;
 • să fie asigurate dezinfectarea suprafețelor expuse și măsura distanțării fizice.

 

Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Ministerul Sănătății stabilesc măsuri pentru desfășurarea activităților în unitățile și instituțiile de învățământ, în condiții de siguranță sanitară, pentru finalizarea anului școlar aflat în curs la data instituirii stării de alertă, precum și pentru pregătirea anului școlar următor. Ordinul nr. 4.267/841/2020 se aplică tuturor activităților specifice în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ, instituțiilor publice și în toate structurile aflate în subordonare sau coordonare pentru prevenirea și combaterea infectării cu SARS-CoV-2.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

18/05/2020
Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 18.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 410 Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („HG nr. 394/2020”).

 

HG nr. 394/2020 prevede următoarele:

 • Începând cu data de 18 mai 2020 se instituie starea de alertă pe întreg teritoriul țării pe o durată de 30 de zile.
  1. La data intrării în vigoare a HG nr. 394/2020 încetează aplicabilitatea Hotărârii CNSU nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2.

 

 1. Actele emise în temeiul Hotărârii CNSU nr. 24/2020 rămân aplicabile în măsura în care nu contravin prevederilor HG nr. 394/2020, în ceea ce privește măsurile propuse, până la adoptarea actelor în temeiul Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

 • Măsurile de prevenire și control al infecțiilor, condițiile concrete de aplicare și destinatarii acestor măsuri, precum și instituțiile și autoritățiile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de alertă sunt prevăzute în:
  1. Anexa 1—Măsuri pentru creșterea capacității de răspuns;
  2. Anexa 2 – Măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților;
  3. Anexa 3 – Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc.

 

 • În aplicarea dispozițiilor art. 7din OUG nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, și ale Hotărârii nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul MAI, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătății, prin ordin al comandantului acțiunii, măsurile necesare prevenirii și combaterii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acțiunilor de răspuns la nivel național.

 

 • Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în Anexele 1-3 este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020.

 

 • Anexele 1-3 sunt parte integrantă din HG nr. 394/2020.

 

HG nr. 394/2020 și Anexele la aceasta pot fi consultate la link-ul de mai sus.

16/05/2020
Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă

În data de 16.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 403 Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă („Ordinul nr. 3577/831/2020”).

 

Ordinul nr. 3577/831/2020 prevede următoarele:

 • Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, toți angajatorii din sectorul public și din privat implementează următoarele măsuri:
  1. reinstruiesc în domeniul securității și sănătății în muncă toți lucrătorii care au stat la domiciliu în perioada stării de urgență, șomaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu etc. Reinstruirea trebuie să fie adaptată noilor riscuri reprezentate de infecția cu SARS-CoV-2 și se va desfășura în timpul programului normal de lucru al lucrătorilor;

 

 1. reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă au dreptul la instruire corespunzătoare noului risc reprezentat de infecția cu SARS-CoV-2;

 

 1. stabilesc activitățile care pot fi continuate și/sau adaptate, în funcție de specificul acestora și de resursele disponibile, și implementează măsurile necesare pentru reluarea și/sau menținerea activității, în condițiile respectării măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2, inclusiv pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu - care poate rămâne o prioritate;

 

 1. identifică riscurile specifice condițiilor de contaminare epidemiologică și actualizează documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaților la noile condiții de desfășurare a activității, în vederea luării măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2;

 

 1. stabilesc consultări cu reprezentanții angajaților cu responsabilități specifice în domeniul securității și sănătății în muncă și, după caz, cu membrii Comitetului de securitate și sănătate în muncă;

 

 1. afișează la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajații și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2;

 

 1. informează angajații, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a virusului, cu privire la măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială care se aplică în cadrul unității, precum și cu privire la regulile pentru gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirului SARS-CoV-2;

 

 1. informează angajații cu privire la precauțiunile universal valabile:
  • menținerea distanței sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice;
  • menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde sau cu dezinfectanți avizați, ori de câte ori este nevoie;
  • evitarea atingerii feței cu mâinile nespălate/nedezinfectate;
  • menținerea igienei respirației: tuse și/sau strănut (în plica cotului sau în șervețel de unică folosință), rinoree (în șervețel de unică folosință). După utilizare, șervețelul de unică folosință va fi aruncat în recipientul de colectare a deșeurilor și se va efectua imediat igiena mâinilor;
  • limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanță de minimum 1,5 m;

 

 1. pot asigura echipamente individuale specifice de protecție împotriva răspândirii coronavirusului SARS CoV-2 (mască de protecție, mănuși) prin consultare cu responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă, în funcție de specificul activității;

 

 1. se asigură că în sediul angajatorului furnizorii externi, companiile externe, subcontractanții, persoanele care intră în sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clienții respectă măsurile de protecție stabilite de acesta;

 

 1. asigură comunicarea permanentă cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se monitoriza starea de sănătate a angajaților, astfel încât aceștia să poată beneficia de măsurile preventive profilactice care au fost prevăzute la nivel național pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2;

 

 1. pot individualiza programul de lucru al angajaților (cu deosebire al angajaților din grupurile vulnerabile) care desfășoară activitatea în spațiu închis, astfel încât să se reducă, pe cât posibil, în funcție de natura și specificul activităților desfășurate, contactul direct dintre aceștia, fără a afecta durata programului normal de lucru;

 

 1. pot individualiza programul de lucru al angajaților astfel încât între aceștia să se asigure existența unui interval de minimum o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minimum trei ore, în tranșe de minimum 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de lucru, în cazul angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de angajați care desfășoară activitatea în același spațiu de lucru. Măsura are în vedere inclusiv spațiile de lucru cu mai mult de 50 de angajați, indiferent dacă salariații aparțin unor angajatori diferiți, fără a afecta durata programului normal de lucru;

 

 1. și alte măsuri prevăzute de Ordinul nr. 3577/831/2020, care pot fi consultate la link-ul de mai sus.

 

 • Măsuri speciale în cazul în care un angajat este suspect/confirmat cu infectare cu coronavirusul SARS CoV-2:
  1. angajații cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) și/sau febră mai mare de 37,3 C° și/sau stare general alterată, apărute în timpul programului de lucru, vor fi imediat izolați de restul colegilor și trimiși la domiciliu sau la unități sanitare, în funcție de starea persoanei; în marea majoritate a cazurilor nu este necesară închiderea birourilor/clădirii;

 

 1. dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă este mai scurt de 7 zile:
  • se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 20 de minute);
  • înainte de încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii (deschiderea geamurilor);
  • pentru a limita expunerea personalului care efectuează curățenie la particulele respiratorii, se amână efectuarea curățeniei și a dezinfecției timp de 24 de ore. În situația în care respectarea acestui interval nu este posibilă, efectuarea curățeniei se va amâna cât mai mult;

 

 1. dacă au trecut mai mult de 7 zile de când angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă:
  • nu este nevoie de curățenie/dezinfecție suplimentară;
  • se mențin măsurile de curățenie și dezinfecție de rutină;

 

 1. se informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a venit în contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanță mai mică de 1,5 m și fără mască) și se impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea de către aceste persoane a semnelor și a simptomelor de infecție respiratorie.

 

 • Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, toți angajații din sectorul public și privat au obligația să urmeze măsurile de mai jos:
  1. respectă toate instrucțiunile prevăzute în planul de prevenire și protecție și instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2;

 

 1. poartă măștile de protecție care să acopere nasul și gura la locurile de muncă organizate de angajatori;

 

 1. își pot schimba echipamentul de protecție utilizat în drum spre locul de muncă (mască și mănuși) cu un echipament nou;

 

 1. acceptă verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul programului și ori de câte ori revin în sediu;

 

 1. înștiințează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru, simptome ale infectării cu virusul SARS CoV-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăți respiratorii, febră, stare generală alterată);

 

 1. rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale infectării cu virusul SARS-CoV-2 și anunță angajatorul cu privire la acest lucru;

 

 1. contactează, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unității/medicul de familie sau, în cazul în care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgență 112;

 

 1. în cazul necesității izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, în baza adeverinței eliberate de medicul de familie după perioada de izolare la domiciliu;

 

 1. în cazul carantinei instituționalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverința pentru concediu medical, eliberată în baza avizului epidemiologic emis de către direcția de sănătate publică din județul în care își desfășoară activitatea/municipiul București, la încheierea perioadei de carantină; angajatorii de tip instituții/autorități publice suportă integral indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină ale propriilor angajați;

 

 1. se va întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta instituției și persoana simptomatică;

 

 1. dezinfectează spațiul de lucru și obiectele necesare activității proprii;

 

 1. își spală și își dezinfectează mâinile;

 

 1. identifică și folosesc culoarele de circulație asigurate de către angajator;

 

 1. evită staționarea în spațiile comune;

 

 1. aerisesc frecvent (minimum o dată pe zi) spațiul închis în care își desfășoară activitatea;

 

 1. în cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, angajații își desfășoară activitatea sub coordonarea angajatorului și în conformitate cu pregătirea și instruirea lor, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională sau contaminare epidemiologică cu coronavirus SARS-CoV-2 nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

 

 1. evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în interiorul, cât și în exteriorul unității/instituției, pentru a limita contactul direct între persoane.

 

Angajatorii din sectorul public și privat vor duce la îndeplinire prevederile Ordinului nr. 3577/831/2020. 

Pentru mai multe detalii, Ordinul nr. 3577/831/2020 poate fi consultat la link-ul de mai sus.

 

Ordinul nr. 984/829/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă

În data de 16.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 404 Ordinul nr. 984/829/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă („Ordinul nr. 984/829/2020”).

 

Ordinul nr. 984/829/2020 prevede următoarele:

 • Pe durata stării de alertă, operatorii economici care administrează infrastructura de transport au următoarele obligații:
  1. să ia măsurile necesare pentru asigurarea distanței de protecție între persoane de cel puțin 1,5 m în zonele cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale aeroporturi și, respectiv, stații de metrou, prin configurarea, după caz, atât a traseelor de deplasare a persoanelor, cât și a suprafețelor de staționare temporară în astfel de zone, cum sunt, în funcție de specificul fiecărui mod de transport: zonele de așteptare din interiorul terminalelor/stațiilor de pasageri, ghișeele de înregistrare/vânzări bilete, birourile de informații, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de securitate, zonele de îmbarcare, zona de așteptare pentru efectuarea controlului de frontieră, zonele de ridicare a bagajelor, zonele de triaj epidemiologic la intrarea în țară;

 

 1. să ia măsuri pentru informarea pasagerilor, prin afișe sau mijloace sonore sau video cu privire la măsurile de protecție sanitară;

 

 1. să efectueze dezinfecția periodică a zonelor cu risc de aglomerare din gări, autogări, porturi, locuri de îmbarcare/debarcare, terminale aeroporturi și stații de metrou, precum și a mijloacelor de transport în comun.

 

 • Pe durata stării de alertă purtarea măștii de protecție care să acopere nasul și gura este obligatorie în toate gările, autogările, porturile, locurile de îmbarcare/debarcare, terminalele aeroporturilor și stațiile de metrou, precum și în interiorul oricărui mijloc de transport în comun.

 

 • Măsurile ce urmează a fi luate pentru fiecare tip de transport, terestru, subteran, aerian și naval, sunt prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

Ordinul nr. 1731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă

În data de 16.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 406 Ordinul nr. 1731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă („Ordinul nr. 1731/832/2020”).

 

Ordinul nr. 1731/832/2020 aprobă următoarele:

 • Regulile de organizare și desfășurare a activităților de îngrijire personală în spațiile special destinate, prevăzute în anexa nr. 1.
  1. Prin activitatea de îngrijire personală se înțelege activitatea desfășurată în spații special destinate pentru frizerie, coafură, manichiură, pedichiură și cosmetică.

 

 • Recomandările privind activitatea în birourile cu spații comune în sistem deschis (open space), prevăzute în anexa nr. 2.
  1. Angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile:
   • portul obligatoriu al măștii (medicale/nonmedicale), care pentru o protecție eficace trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;

 

 • se izolează la domiciliu și contactează medicul de familie în cazul în care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată sau cei care au temperatura mai mare de 37,3°C);

 

 • izolare la domiciliu, în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și respectarea măsurilor aplicabile, în vigoare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, cu modificările și completările ulterioare;

 

 • spălatul pe mâini, ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.

 

 1. Măsuri care privesc angajatorul:
  • Angajatorii vor asigura programul de lucru decalat, pentru a evita aglomerările la intrarea/ieșirea din incintă și pentru a limita numărul de angajați prezenți, în același timp, în aceeași incintă.

 

 • Angajatorii vor asigura triajul observațional al angajaților și nu vor permite prezența la locul de muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată).

 

 • Angajatorii vor asigura termometrizarea zilnic, la intrarea în tura de serviciu; angajații cu temperatura peste 37,3°C vor fi trimiși acasă, cu indicație de consultare a medicului de familie.

 

 • Angajatorii vor organiza spațiile de lucru astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 1,5 m între angajații care lucrează la birouri orientate față-spate și spate-spate.

 

 • Pentru birourile orientate față-față, angajatorii vor asigura separarea acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu soluții pe bază de alcool.

 

 • În cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului, angajatorii realizează nebulizarea o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și efectuează dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului.

 

 • Recomandările privind funcționarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare, prevăzute în anexa nr. 3.
  1. Hotelierii vor lua măsuri de protejare împotriva COVID-19, acordând atenție, în special, următoarelor: cazarea oaspeților, serviciile conexe (servicii de alimentație, curățenie), și interacțiunile specifice (oaspeți-oaspeți, personal-oaspeți și personal-personal).

 

 1. Fiecare membru al personalului hotelier trebuie să respecte cu strictețe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi: igiena mâinilor, distanțarea fizică, evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii, respectarea igienei respiratorii și respectarea recomandării de a rămâne acasă și de a solicita asistență medicală medicului de familie, dacă are simptome specifice bolii.

 

 1. Echipa de management trebuie să dezvolte un plan de acțiune, adaptat situației, și să îl pună în aplicare, în conformitate cu recomandările autorităților locale și naționale de sănătate publică, având ca scop prevenirea cazurilor, gestionarea eficientă a cazurilor, și atenuarea impactului în rândul clienților și al personalului.

 

 1. Condițiile care trebuie îndeplinite de planul de acțiune sunt prevăzute în anexa 3 la Ordinul nr. 1731/832/2020.

 

Pentru detalii se poate consulta Ordinul nr. 1731/832/2020 la link-ul de mai sus.

 

Material Q&A privind starea de alertă

În data de 16.05.2020 a fost publicat pe site-ul mai.gov.ro un Material Q&A privind starea de alertă. Materialul poate fi consultat la acest link.

 

Printre întrebări se regăsec următoarele:

 • Cum se definește zona metropolitană în interiorul căreia cetățenii nu au nevoie de declarație pe propria răspundere pentru a se deplasa ?

Sunt considerate ca făcând parte din zona metropolitană localitățile aflate pe o rază de până la 30 de kilometri față de principalul oraș  (conform art.11 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi).

Totodată, se va considera zonă metropolitană Municipiul București și întreg teritoriul județului Ilfov.

 

 • Persoanele peste 65 de ani au vreo restricție de a ieși din casă sau vreun interval orar pe care trebuie să îl respecte?

Hotărârea CNSSU nr. 24 cu privire la declararea stării de alertă nu restricționează deplasarea persoanelor de peste 65 de ani. Acestea pot părăsi domiciliul în orice interval orar doresc. Rămâne însă valabilă recomandarea de a limita pe cât de mult posibil deplasările și de a evita locurile aglomerate mai ales pentru persoanele din categoriile vulnerabile pentru a reduce riscul infectării cu noul Coronavirus.

 

 • Declarația pe propria răspundere necesară pentru justificarea deplasării între localități poate fi scrisă și de mână ?

Declarația pe propria răspundere necesară pentru justificarea deplasării între localități poate fi scrisă și de mână cu respectarea elementelor din formularul tip dat publicității. În cazul în care o nouă deplasare respectă același traseu menționat în declarația pe propria răspundere, atunci aceasta poate fi refolosită și în alte zile, tăind cu o linie data precizată inițial și completând noua dată aferentă zilei în care are loc deplasarea.

 

Pentru a consulta întregul material Q&A, va rugam să consultați link-ul de mai sus.

 

15/05/2020
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 15.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 396 Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („Legea nr. 55/2020”).

 

Legea nr. 55/2020 prevede următoarele:

 • Starea de alertă reprezintă răspunsul la o situație de urgență de amploare și intensitate deosebite, determinată de unul sau mai multe tipuri de risc, constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, proporționale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia și necesare pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor iminente la adresa vieții, sănătății persoanelor, mediului înconjurător, valorilor materiale și culturale importante ori a proprietății.

 

 • Starea de alertă se declară la nivel local, județean sau național, atunci când analiza factorilor de risc indică necesitatea amplificării răspunsului la o situație de urgență, pentru o perioadă limitată de timp, care nu poate fi mai mare de 30 de zile.

 

 • Starea de alertă poate fi prelungită ori de câte ori analiza factorilor de risc indică necesitatea menținerii răspunsului amplificat pentru o perioadă de timp suplimentară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile.

 

 • Starea de alertă încetează, înainte de împlinirea termenului pentru care a fost declarată ori prelungită, atunci când analiza factorilor de risc indică faptul că nu mai este necesară menținerea unui răspuns amplificat.

 

 • În aplicarea prevederilor de mai sus se analizează cumulativ următorii factori de risc:

 

 1. amploarea situației de urgență, respectiv manifestarea generalizată a tipului de risc la nivel local, județean sau național;
 2. intensitatea situației de urgență, respectiv viteza de evoluție, înregistrată sau prognozată, a fenomenelor distructive și gradul de perturbare a stării de normalitate;
 3. insuficiența și/sau inadecvarea capabilităților de răspuns;
 4. densitatea demografică în zona afectată de tipul de risc;
 5. existența și gradul de dezvoltare a infrastructurii adecvate gestionării tipului de risc.

 

 • Starea de alertă se instituie de Guvern prin hotărâre, la propunerea ministrului afacerilor interne, și nu poate depăși 30 de zile. Starea de alertă poate fi prelungită, pentru motive temeinice, pentru cel mult 30 de zile, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor interne.

 

 • Starea de alertă se instituie pe întreg teritoriul țării sau doar pe teritoriul unor unități administrativ-teritoriale, după caz.

 

 • Când starea de alertă se instituie pe cel puțin jumătate din unitățile administrativ-teritoriale de pe teritoriul țării, măsura se supune încuviințării Parlamentului. Parlamentul se pronunță în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, în termen de 5 zile de la data solicitării de încuviințare. Dacă Parlamentul respinge solicitarea de încuviințare, starea de alertă încetează de îndată.

 

 • Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

 

 • Pe durata stării de alertă se poate suspenda consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, atât în interiorul, cât și la terasele din exteriorul acestora.

 

 • Pe durata stării de alertă poate fi permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice care nu se consumă în spațiile menționate la punctul de mai sus, cu excepția teraselor unde se respectă măsurile de protecție sanitară.

 

 • Pe durata stării de alertă se pot suspenda activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu acordul CNSU.

 

 1. Măsura nu se aplică în cazul centrelor comerciale mici, de sub 15.000 mp, cu magazine individuale din incintă de sub 500 mp fiecare.
 2. Prin excepție, sunt permise următoarele activități comerciale:
  • vânzarea produselor electronice și electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului;
  • activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului;
  • activitatea desfășurată de către magazinele agroalimentare, farmacii, cabinetele stomatologice, curățătorii de haine și centrele de îngrijire personală, precum și vânzarea produselor și serviciilor de optică medicală.
 3. Personalul care desfășoară activitățile prevăzute la mai sus are obligația de a purta în permanență mască ce va fi schimbată la un interval de cel mult 4 ore, iar operatorul economic va asigura măști pentru aceștia, precum și soluții de dezinfecție a mâinilor în zona de acces în incintă. Purtarea măștilor de protecție de către client și respectarea normelor de distanțare la case de marcat sunt obligatorii.

 

 • Pe durata stării de alertă, prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne se poate institui:
  1. obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă;
  2. obligativitatea organizării activității instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor, astfel încât să se asigure la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori. Pentru personalul propriu triajul epidemiologic constă în măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, iar pentru vizitatori triajul se realizează prin măsurarea temperaturii.

 

 • Pe durata stării de alertă, pentru produsele utilizate pentru rezolvarea cauzei care a determinat starea de alertă pot fi plafonate prețurile, în condițiile art. 4 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, doar dacă în piață există disfuncționalități în privința asigurării acestora.

 

 • Pe durata stării de alertă, angajatorul poate dispune, cu consimțământul angajatului, desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, modificarea locului de muncă ori a atribuțiilor acestuia.

 

 • Pe durata stării de alertă, în funcție de specificul activității și de nevoi, conducătorii instituțiilor publice implicate în combaterea pandemiei de COVID-19, precum și a efectelor acesteia pot dispune unilateral întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, de studii și pentru formare profesională ale personalului angajat și reluarea activității pentru personalul propriu.

 

 • Pe durata stării de alertă, prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați, pot stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariați să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-o perioadă de 3 ore.

 

 • Debitorul aflat în stare de insolvență la data intrării în vigoare a prezentei legi, sau care ajunge în stare de insolvență poate, pe durata stării de alertă, să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, fără a avea însă obligația de a introduce această cerere. La cererea adresată tribunalului va fi atașată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenția de deschidere a procedurii insolvenței.

 

 • Dispozițiile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, nu sunt aplicabile până la încetarea stării de alertă, dată de la care începe să curgă și termenul de 30 de zile pe care acestea îl prevăd. Corelativ până la aceeași dată, nu sunt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 66 alin. (2) și (3) din Legea nr. 85/2014.

 

 • Pe durata stării de alertă se suspendă aplicabilitatea tezei finale a art. 5 pct. 72 și a tezei finale a art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

 

 • Pe durata stării de alertă, în cazul debitorilor care și-au întrerupt activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor adoptate pe perioada stării de urgență, instituită prin Decretul nr. 195/2020 și prelungită prin Decretul nr. 240/2020, de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-Cov-2, menținute, după caz, și în perioada stării de alertă, valoarea-prag prevăzută la art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014, este de 50.000 lei, atât pentru creditori, cât și pentru debitori.

 

 • În cazul debitorului care și-a întrerupt activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor adoptate în perioada stării de urgență, instituită prin Decretul nr. 195/2020 și prelungită prin Decretul nr. 240/2020, de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei cu coronavirusul SARS-COV-2, menținute, după caz, și în perioada stării de alertă, creditorii pot formula, pe perioada stării de alertă, cerere de deschidere a procedurii insolvenței numai după încercarea rezonabilă, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de încheiere a unei convenții de plată.

 

 • Dacă debitorul se află în perioada de observație la data intrării în vigoare a prezentei legi, aceasta se prelungește cu 3 luni. Corelativ, termenul în care categoriile de persoane îndreptățite pot propune un plan de reorganizare se prelungește cu 3 luni, inclusiv în cazul în care termenul de depunere a planului, prevăzut de lege, a început să curgă.

 

 • În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, era depus un plan de reorganizare la dosarul cauzei, dar, urmare efectelor pandemiei de COVID-19, s-au modificat perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului, persoanele îndreptățite să depună un plan de reorganizare pot, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să depună un plan de reorganizare modificat, notificând creditorii, prin grija administratorului judiciar, asupra acestei intenții, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

 

 • În cazul debitorului aflat în reorganizare judiciară la data intrării în vigoare a prezentei legi, durata executării planului de reorganizare judiciară se prelungește cu două luni.

 

 • Debitorul aflat în reorganizare judiciară, care și-a întrerupt activitatea total ca efect al măsurilor adoptate de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, poate solicita judecătorului sindic, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, suspendarea executării planului pentru un termen care nu poate depăși două luni. Cererea se judecă de urgență, pe bază de înscrisuri, fără citarea părților. Încheierea pronunțată de judecătorul sindic poate fi atacată cu apel, potrivit art. 43 din Legea nr. 85/2014, termenele prevăzute reducându-se la jumătate.

 

 • În cazul debitorului aflat în reorganizare judiciară la data intrării în vigoare a prezentei legi, care și-a întrerupt activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor adoptate de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, perioada de executare a planului de reorganizare se poate prelungi fără a depăși o durată totală a derulării sale de 5 ani, și se poate modifica, în mod corespunzător, dacă este cazul, în condițiile prevăzute la art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014.

 

 • Pentru debitorul care și-a întrerupt activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor adoptate de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, pe durata stării de urgență și/sau de alertă, durata inițială de executare a planului de reorganizare, prevăzută de art. 133 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, poate fi de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii, fără a depăși o durată totală a derulării planului de 5 ani, și a modificării, în mod corespunzător, dacă este cazul, în condițiile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014

 

De asemenea, prin Legea nr. 55/2020 se instituie o serie de sancțiuni, prevăzute în Capitolul III din aceasta.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta Legea nr. 55/2020 la link-ul de mai sus.

Legea nr. 54/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative

În data de 15.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 396 Legea nr. 54/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative („Legea nr. 54/2020”)

 

Legea nr. 54/2020 aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33 din 26 martie 2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, cu următoarea completare:

 • La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut la art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii care plătesc impozit pe venitul microîntreprinderilor, care plătesc impozitul datorat la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, și 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului pe profit datorat."

Ordinul MS nr. 828/2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non-COVID, pe perioada stării de alertă

În data de 15.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 401 Ordinul MS nr. 828/2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non-COVID, pe perioada stării de alertă („Ordnul MS nr. 828/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul MS nr. 828/2020 aprobă măsurile de organizare și desfășurare a activității în cabinetele stomatologice pe perioada stării de alertă, care sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Ordin, precum și măsurile de organizare și desfășurare a activității în unitățile sanitare non-COVID, pe perioada stării de alertă, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordin.

 

Măsurile au fost adoptate, pe durata stării de alertă, în vederea prevenirii contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.

 

Pentru detalii, Ordinul și anexele pot fi consultate la link-ul de mai sus.

 

Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19

În data de 15.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 402 Legea nr. 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19 („Legea nr. 56/2020”).

 

Legea nr. 56/2020 prevede următoarele:

 

 • De drepturile conferite de Legea nr. 56/2020 nu beneficiază personalul medical care a dobândit alte afecțiuni fizice și/sau psihice ori care a devenit invalid din cauza participării la acțiuni medicale împotriva COVID-19, în situația în care rănirea, afecțiunea fizică și/sau psihică sau invaliditatea a survenit ca urmare a săvârșirii, cu intenție, a unei infracțiuni pedepsite potrivit legii.

 

 • Personalul medical care participă la acțiuni medicale împotriva COVID-19 este definit ca:
  1. personalul de specialitate medico-sanitar și personalul auxiliar sanitar din unități sanitare, unități de asistență medico-socială și instituții medicale, indiferent de nivelul de subordonare sau coordonare, din farmacii comunitare, din cabinete de medicină de familie, din cabinete de medicină dentară, indiferent de forma de organizare, precum și din cadrul altor furnizori de servicii medicale sau de asistență socială, implicat direct în acțiuni și misiuni legate de prevenirea, gestionarea și combaterea infecțiilor cu COVID-19;

 

 1. cadrele militare - paramedici și personal medical - din structurile aflate în coordonarea/coordonarea operațională a Departamentului pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, implicat direct în acțiuni și misiuni legate de prevenirea, gestionarea și combaterea infecțiilor cu COVID-19;

 

 1. personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului ajutor calificat, potrivit legii, aflat în finanțarea autorităților administrației publice locale;

 

 1. tot personalul din cadrul spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a, precum și din spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, reglementate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2.

 

 • Prin termenul de urmaș se înțelege copilul/copiii personalului medical decedat ca urmare a participării la acțiuni medicale împotriva COVID-19, precum și soția/soțul supraviețuitoare/supraviețuitor.

 

 • La decesul unei persoane din personalul medical care participă la acțiuni medicale, Ministerul Sănătății sau, după caz, ministerele cu rețea sanitară proprie acordă familiei acesteia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar în cuantum egal cu de două ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 

 • De asemenea, urmașii personalului medical decedat în urma complicațiilor medicale cauzate de infectarea cu coronavirusul COVID-19 beneficiază de următoarele drepturi:

 

 1. dreptul la pensie de urmaș până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani;
 2. pensie de urmaș egală cu 75% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție avut/avută de personalul medical care participă la acțiuni medicale la data decesului;
 3. dreptul la asistență medicală și medicamente gratuite în cadrul rețelei sanitare a Ministerului Sănătății sau, după caz, ministerele cu rețea sanitară proprie, cu decontarea cheltuielilor de către acestea;
 4. cutirea de la plata impozitului pe terenul și pe clădirea folosită ca domiciliu aflate în proprietate sau coproprietate.
  • Soția/Soțul supraviețuitoare/supraviețuitor beneficiază de drepturile de mai sus dacă nu se recăsătorește.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta Legea nr. 56/2020 la link-ul de mai sus.

14/05/2020
Ordinul MS nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății

În data de 14.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 389 Ordinul MS nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății („Ordinul MS nr. 807/2020”).

Ordinul MS nr. 807/2020 prevede următoarele:

 • Institutul Național de Sănătate Publică coordonează și monitorizează la nivel național întreaga activitate de prelevare de probe și testare pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, colectează toate datele despre rezultatele probelor, fiind singura instituție abilitată să raporteze datele oficiale Ministerului Sănătății și altor autorități naționale și internaționale. 
 • Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București organizează recoltarea și transportul probelor prelevate la unitățile sanitare sau în alte locații și testarea acestora de către unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus COVID-19, denumite în continuare unități de specialitate, în concordanță cu capacitatea maximă de testare a acestora și numărul de probe în așteptare. 
 • Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București au obligația de a verifica zilnic raportările realizate în platforma alerte.ms.ro de la unitățile de specialitate și raportează Institutului Național de Sănătate Publică numărul de probe repartizate unităților de specialitate in vederea prelucrării acestora, precum și unitățile în cauză și orice probleme identificate.

 

Pentru mai multe detalii poate fi consultat Ordinul MS nr. 807/2020 la link-ul de mai sus.

Ordonanța de urgență nr. 68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile

În data de 14.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 391 Ordonanța de urgență nr. 68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile („OUG nr. 68/2020”).

 

OUG nr. 68/2020 prevede următoarele:

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, se modifică și se completează după cum urmează:
  1. La articolul I, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. I. –

(1) În cadrul Ministerului Afacerilor Interne se înființează Departamentul pentru Situații de Urgență, denumit în continuare Departamentul, structură operațională, fără personalitate juridică, cu atribuții de:

a) coordonare integrată, cu caracter permanent, la nivel național, a activităților de protecție civilă, de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, de asigurare a resurselor umane, materiale, financiare și de altă natură necesare restabilirii stării provizorii de normalitate, inclusiv de prim ajutor calificat și asistență medicală de urgență, în cadrul unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, denumite în continuare UPU/CPU, precum și în cadrul structurilor SMURD și serviciilor publice de ambulanță, până la internarea în spital sau externarea din UPU/CPU;

 

b) elaborare, coordonare și evaluare metodologică a activității de formare profesională și de educație continuă în domeniul asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în colaborare cu structurile specializate ale Ministerului Sănătății și ale celorlalte instituții sau structuri cu atribuții în domeniu;

 

c) coordonare și evaluare metodologică a activității de formare profesională și de educație continuă în domeniul intervențiilor de salvare montană și în mediul subteran speologic, precum și a activităților de căutare-salvare canină în domeniul situațiilor de urgență, în colaborare cu structurile specializate cu atribuții în domeniu."

 

 1. La articolul I alineatul (3), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, coordonează:".

 

 1. La articolul I, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(5) În exercitarea atribuțiilor, Departamentul folosește personal încadrat în condițiile legii, inclusiv prin detașare, din cadrul Ministerului Sănătății, precum și din alte instituții publice, după caz."

 

 1. La articolul I, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

"(51) În vederea realizării atribuțiilor specifice, Departamentul are în componență structuri funcționale înființate prin ordin al ministrului afacerilor interne."

 

 1. La articolul I, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(6) În exercitarea atribuțiilor, Departamentul colaborează cu celelalte ministere, autorități și instituții din cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență."

 

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de se modifică și se completează după cum urmează:
  1. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"b) declararea stării de alertă;".

 

 1. Articolul 4, alineatele (2) - (6) se abrogă.

 

 1. După articolul 4 se introduc șase noi articole, articolele 41-46, cu următorul cuprins:

Art. 41. - Starea de alertă reprezintă răspunsul la o situație de urgență de amploare și intensitate deosebite, determinată de unul sau mai multe tipuri de risc, constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, proporționale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia și necesare pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor iminente la adresa vieții, sănătății persoanelor, mediului înconjurător, valorilor materiale și culturale importante ori a proprietății.

 

Art. 42-

(1) Starea de alertă se declară la nivel local, al municipiului București, județean sau național, atunci când analiza factorilor de risc indică necesitatea amplificării răspunsului la o situație de urgență, pentru o perioadă limitată de timp, care nu poate fi mai mare de 30 de zile.

(2) Stare de alertă poate fi prelungită ori de câte ori analiza factorilor de risc indică necesitatea menținerii răspunsului amplificat pentru o perioadă de timp suplimentară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile.

(3) Starea de alertă încetează, înainte de împlinirea termenului pentru care a fost declarată ori prelungită, atunci când analiza factorilor de risc indică faptul că nu mai este necesară menținerea unui răspuns amplificat.

(4) În aplicarea alin. (1)-(3) se analizează cumulativ următorii factori de risc:

a) amploarea situației de urgență, respectiv manifestarea generalizată a tipului de risc la nivel local, al municipiului București, județean sau național;

b) intensitatea situației de urgență, respectiv viteza de evoluție, înregistrată sau prognozată, a fenomenelor distructive și gradul de perturbare a stării de normalitate;

c) insuficiența și/sau inadecvarea capabilităților de răspuns;

d) densitatea demografică în zona afectată de tipul de risc;

e) existența și gradul de dezvoltare a infrastructurii adecvate gestionării tipului de risc.

 

Art. 43. -

(1) Comitetul local pentru situații de urgență declară, cu acordul prefectului, starea de alertă la nivel local, precum și prelungirea sau încetarea acesteia.

(2) Comitetul județean pentru situații de urgență declară, cu acordul ministrului afacerilor interne, starea de alertă la nivelul uneia sau mai multor localități din județ ori la nivelul întregului județ, precum și prelungirea sau încetarea acesteia. Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență declară, cu acordul ministrului afacerilor interne, starea de alertă la nivelul municipiului București.

(3) Comitetul național pentru situații de urgență declară, cu acordul prim-ministrului, starea de alertă la nivelul mai multor județe ori la nivel național, precum și prelungirea sau încetarea acesteia.

(4) Hotărârile privind declararea, prelungirea sau încetarea stării de alertă se fundamentează în baza analizei factorilor de risc prevăzuți la art. 41 de către grupurile de suport tehnico- științific constituite pe tipuri de risc.

 

Art. 44. -

La declararea stării de alertă și pe durata acesteia comitetele pentru situații de urgență hotărăsc aplicarea, în condițiile legii, a uneia sau mai multor măsuri pentru creșterea capacității de răspuns, pentru asigurarea rezilienței comunităților și pentru diminuarea impactului tipului de risc.

 

Art. 45. -

Hotărârile prin care se declară ori se prelungește starea de alertă, precum și cele prin care se stabilește aplicarea unor măsuri pe durata stării de alertă cuprind:

a) baza legală;

b) perioada stării de alertă;

c) măsuri pentru creșterea capacității de răspuns, asigurarea rezilienței comunităților și diminuarea impactului tipului de risc necesar a fi aplicate, condițiile concrete de aplicare și destinatarii acestor măsuri;

d) instituțiile și autoritățile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor, după caz.

 

Art. 46. -

Măsurile aplicate pe durata stării de alertă potrivit art. 44 se reevaluează în cazul instituirii stării de urgență potrivit art. 93 din Constituția României, republicată, în baza analizei factorilor de risc prevăzuți la art. 41."

 

 1. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) Comitetele pentru situații de urgență sunt organisme interinstituționale cu rol decizional în managementul situațiilor de urgență, hotărârile acestora având caracter obligatoriu pentru destinatarii acestora."

 

…..

 

 1. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

" Art. 42. -

(1) Hotărârile prin care se declară, se prelungește sau încetează starea de alertă, precum și cele prin care se stabilește aplicarea unor măsuri pe durata stării de alertă, la nivel național sau pe teritoriul mai multor județe, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar cele prin care se declară, se prelungește sau încetează starea de alertă, precum și cele prin care se stabilește aplicarea unor măsuri pe durata stării de alertă, la nivel județean sau al municipiului București, se publică în Monitorul Oficial al autorității administrativ-teritoriale respective și intră în vigoare la data publicării.

(2) Hotărârile prevăzute la alin. (1) se aduc neîntârziat la cunoștință populației prin mijloacele de comunicare în masă, se difuzează pe posturile de radio și de televiziune în cel mult două ore de la adoptare și sunt retransmise în mod repetat în primele 24 de ore de la instituirea stării de alertă.

(3) Hotărârile prevăzute la alin. (1) pot fi atacate în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ."

 

 • OUG nr. 68/2020 modifică și completează și următoarele acte normative:
 1. Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.
 2. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă

 

 • De asemenea, OUG nr. 68/2020 prevede că
  1. în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea "Comitetul național pentru situații speciale de urgență" și acronimul "CNSSU" se înlocuiesc cu denumirea "Comitetul național pentru situații de urgență" și, respectiv, cu acronimul "CNSU".
  2. În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 68/2020, ministrul afacerilor interne, precum și conducătorii ministerelor, autorităților și instituțiilor publice centrale cu atribuții și funcții de sprijin în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență modifică și/sau completează ori propun Guvernului spre aprobare, după caz, actele normative subsecvente emise în aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, potrivit modificărilor și completărilor aduse prin prezenta ordonanță de urgență.

 

Până la intrarea în vigoare a modificărilor și/sau completărilor prevăzute mai sus, se aplică prevederile actelor normative subsecvente emise anterior, în măsura în care nu contravin Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta OUG nr. 68/2020 la link-ul de mai sus.

Ordinul nr. 1722/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 890/2020 pentru aprobarea Procedurii de comercializare a benzinei și motorinei pe perioada stării de urgență pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

În data de 14.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 390 Ordinul nr. 1722/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 890/2020 pentru aprobarea Procedurii de comercializare a benzinei și motorinei pe perioada stării de urgență pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 („Oridnul nr. 1722/2020”).

Ordinul nr. 1722/2020 modifică alineatul (2) al articolului 2 din anexa la Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 890/2020 pentru aprobarea Procedurii de comercializare a benzinei și motorinei pe perioada stării de urgență pe teritoriul României, care va avea următorul cuprins:

”(2) În vederea emiterii aprobării derogării de la prevederile art. 3 alin. (3) lit. b) și art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 311/2018, de comercializare către consumatorul final de benzină și motorină cu un conținut de biocarburant redus față de valorile stabilite pentru anul 2019, în perioada stării de urgență, furnizorul de carburanți va transmite, prin poșta electronică, la adresa de e-mail: combustibili.alternativi@energie.gov.ro, următoarele documente:

a) declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că aprovizionarea cu biocarburanți pentru carburanți auto de la furnizorii din Uniunea Europeană se desfășoară cu întârziere ca urmare a măsurilor luate la nivel european/național, în scopul diminuării efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru transporturile auto;

b) confirmarea partenerului/partenerilor cu care se află în relații comerciale că, din cauza efectelor coronavirusului SARS- CoV-2, întâmpină dificultăți în livrarea cantităților de biocarburanți - biodiesel și bioetanol, conform contractelor încheiate;

c) dovadă de la producătorii interni că nu dispun de surse suplimentare de biocarburanți pentru carburanți auto, întrucât întreaga cantitate din producție este contractată;

d) declarația pe propria răspundere cu privire la gradul de ocupare a capacităților de stocare benzină, în proporție de peste 90%;

e) înscrisuri care dovedesc gradul de umplere a capacităților de stocare cu benzină și deținerea capacităților de rafinare."

Oridnul nr. 1722/2020 poate fi consultat la link-ul de mai sus.

 

Ordinul nr. 816/2020 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei

În data de 14.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 392 Ordinul nr. 816/2020 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei („Ordinul MS nr. 816/2020”).

 

Ordinul MS nr. 816/2020 completează Ordinul ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemie după cum urmează:

 

 • După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

”Art. 11. -

(1) Fac excepție de la prevederile art. 1 următoarele categorii de persoane:

a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19;

 

b) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19;

 

c) conducătorii auto care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face la bordul autovehiculului de transport marfă/persoane sau prin mijloace individuale sau în cont propriu, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19;

 

d) mecanicii de locomotivă și personalul feroviar care intră în România în interesul exercitării profesiei;

 

e) membrii echipajelor de zbor care au efectuat un zbor dinspre zone aflate sub incidența codului «zonă GALBENĂ» sau fără risc epidemiologic;

 

f) membrii echipajelor de zbor care au efectuat un zbor dinspre zone aflate sub incidența codului «zonă ROȘIE» sau cu risc epidemiologic, care nu coboară din aeronave între zboruri sau poartă echipament de protecție, pe timpul zborului, dacă între zboruri coboară din aeronavă;

 

g) personalul navigant român, maritim și fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, dacă la intrarea în țară nu prezintă simptome asociate infecției cu SARS-CoV-2 și prezintă autorităților competente «certificatul pentru lucrătorii din transportul internațional», al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020;

 

h) personalul navigant maritim și fluvial care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în țară, precum și la îmbarcarea/debarcarea de pe navă nu prezintă simptome asociate infecției cu SARS-CoV-2 și prezintă autorităților competente «certificatul pentru lucrătorii din transportul internațional», al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020.

 

(2) Pentru evidența deplasărilor, categoriile de persoane menționate la alin. (1) lit. a)-c) completează o declarație pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

(3) Personalul prevăzut la alin. (1) lit. g) completează o declarație pe propria răspundere privind utilizarea continuă a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19 pentru deplasarea de la navă la locația unde poate fi contactat în următoarele 14 zile, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

(4) Conducătorii autovehiculelor de transport marfă sau persoane care tranzitează teritoriul României nu sunt obligați să completeze, la intrarea pe teritoriul României, declarația prevăzută la alin. (2), dacă respectă următoarele condiții minimale:

 

a) utilizează doar coridoare de tranzit și puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă abaterea de la acestea;

 

b) tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp minim, fără a depăși 48 de ore de la intrarea în România, incluzând și perioadele de staționare pentru odihna zilnică normată;

 

c) staționarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod corespunzător.

 

(5) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (4), conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa. Autovehiculul poate fi preluat, în acest caz, de un reprezentant al deținătorului.”

 

 • După anexa 3, se introduc anexele 4 și 5, care vor avea cuprinsul prevăzut de Ordinul 816/2020.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta ordinul la link-ul de mai sus.

Ordonanța de urgență nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

În data de 14.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 393 Ordonanța de urgență nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale („OUG nr. 69/2020”).

 

OUG nr. 69/2020 prevede, printre altele, următoarele:

 • Se modifică și se completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Printre modificări se regăsesc următoarele:
  1. Articolul 121 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 121. - Bonificație pentru plata impozitului pe venitul anual

(1) Începând cu anul 2021, se poate acorda bonificație de până la 10% din impozitul pe venitul anual. Nivelul bonificației, termenele de plată și condițiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice."

 

 1. La articolul 151, alineatele (22) - (24) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(22) Persoanele fizice prevăzute la art. 148 alin. (1) și (3) pot efectua plăți reprezentând contribuția de asigurări sociale datorată, oricând până la împlinirea termenului de plată.

(23) Începând cu anul 2021, se poate acorda bonificație de până la 10% din contribuția de asigurări sociale. Nivelul bonificației, termenele de plată și condițiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

(24) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (23) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice."

 

 1. La articolul 174, după alineatul (22) se introduc două noi alineate, alineatele (23) și (24), cu următorul cuprins:

"(23) Începând cu anul 2021 se pot acorda bonificații de până la 10% din contribuția de asigurări sociale de sănătate. Nivelul bonificației, termenele de plată și condițiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

(24) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (23) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice."

 

 • De asemenea, OUG nr. 69/2020 introduce prevederi privind:
  1. Acordarea unor bonificații în cazul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii;
  2. Facilități fiscale aplicabile sumelor reprezentând premii/stimulente;
  3. Prorogarea unor termene: 
   • Termenul de 25 mai 2020 prevăzut la art. V din Ordonanța Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare se prorogă până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.
  4. Acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri;
  5. Acordarea unor facilități la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public;
  6. Anularea unor obligații accesorii:
   • Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020;
   • Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă;
   • Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată;
   • Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere;
   • Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eșalonare la plată;
   • Anularea accesoriilor în cazul obligaților bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale;
   • Anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 administrate de alte instituții sau autorități publice;
   • Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care au cereri de rambursare;
   • Menținerea valabilității facilității fiscale reprezentând anularea accesoriilor.

 

Pentru a consulta în detaliu toate modificările aduse de OUG nr. 69/2020, se poate consulta link-ul de mai sus.

13/05/2020
Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 1706/2020 privind modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

În data de 13.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 385 Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 1706/2020 privind modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 („Ordinul nr. 1706/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul nr. 1706/2020 prevede următoarele:

 • Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 se modifică după cum urmează:
  1. Art. 2 lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins: 
   • „b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspuindere emise în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020 prin raporatare la media lunilor ianuarie și februarie 2020.”

 

 1. Art. 6 alin. (1) lit. (b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  • b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiie și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2 cu referire la închiderea totală sau parțială a activității ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență sau la diminuarea venutirlor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnatură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încarcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în aceste sens în anexa nr. 3.

 

 • De asemenea, Anexele nr. 2 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din Ordinul nr. 1706/2020.

 

Ordinul poate fi consultat la link-ul de mai sus.

Ordinul MS nr. 800/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2

În data de 13.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 384 Ordinul MS nr. 800/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 („Ordinul MS nr. 800/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul MS nr. 800/2020 modifică Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 în ceea ce privește:

 • anexa 2 – Lista spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS- CoV-2 în faza I și în faza a II-a, în tabelul "Spitale - Faza a II-a";
 • anexa nr. 3 - Lista cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2.

 

Pentru detalii privind modificările anexelor se poate consulta Ordinul la link-ul de mai sus.

Ordonanța militară nr. 12/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

În data de 13.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 387 Ordonanța militară nr. 12/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 („Ordonanța Militară nr. 12/2020”).

Ordonanța militară nr. 12/2020 prevede următoarele: 

 • Se ridică măsura de carantinare în municipiul Suceava și în zona limitrofă formată din următoarele opt comune: Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei de la data publicării ordonanței militare în monitorul oficial.

 

Ordonanța militară nr. 12/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

12/05/2020
OUG nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020

În data de 11.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 381 Ordonanța de urgență nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020 („OUG nr. 65/2020”).

 

OUG nr. 65/2020 prevede următoarele:

 1. Începând cu data de 1 iunie 2020, autoritățile de management, organismele intermediare și beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri europene structurale și de investiții ale Programului operațional Infrastructură mare, Programului operațional Capital uman, Programului operațional Competitivitate, Programului operațional regional, Programului operațional Capacitate administrativă, Programului operațional Pescuit și afaceri maritime, Programului operațional Asistență tehnică, precum și Autoritatea de management și beneficiarii proiectelor cu finanțare din Programul operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate sunt obligate să emită, să primească și să prelucreze documentele aferente apelurilor de proiecte, contractelor de finanțare/ordinelor/deciziilor de finanțare, actelor adiționale la acestea, cererilor de rambursare, cererilor de prefinanțare, cererilor de plată, dosarele achizițiilor publice, rapoartelor de progres, precum și alte categorii de documente care stau la baza implementării proiectelor numai prin intermediul sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014.

 

 1. Emiterea, transmiterea și prelucrarea documentelor în format letric sunt permise numai pentru circuitul intern al acestora și numai pentru situațiile în care există obligativitatea legală a arhivării acestora în format letric. Autoritățile de management, organismele intermediare și beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri europene structurale și de investiții ale programelor prevăzute la pct. 1 vor asigura această arhivare prin și la nivelul structurilor interne specifice. Pentru toate celelalte situații, emiterea, prelucrarea și transmiterea documentelor din cadrul circuitului intern de la nivelul fiecărei/fiecărui instituții/beneficiar se vor face în format electronic și urmând pașii și fluxul de proces pe care fiecare instituție/beneficiar îl va întocmi și aproba prin procedură internă.

 

 1. Începând cu data de 1 iunie 2020, corespondența între autoritățile de management, organismele intermediare și beneficiari se va derula numai în format electronic, fiecare dintre părți fiind obligată să își organizeze Registrul de evidență electronică a corespondenței, denumit în continuare R.E.E.C., dar și organizarea electronică a arhivei pentru acestea a acestor documente.

 

 1. Se consideră corespondență între părți: e-mailuri, notificări prin intermediul sistemului SMIS2014+/MySMIS2014, solicitări de clarificări/răspunsuri la clarificări, precum și orice alte documente electronice care sunt necesare în derularea proiectelor.

 

 1. Autoritățile de management, organismele intermediare, precum și beneficiarii care au încheiat contracte de finanțare/ordine/decizii de finanțare au obligația de a utiliza semnătura electronică potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice.

 

 1. Contractele de finanțare/Ordinele/Deciziile de finanțare, actele adiționale aferente contractelor de finanțare/ordinelor/deciziilor de finanțare, cererile de rambursare, cererile de prefinanțare, cererile de plată, rapoartele de progres, dosarele achizițiilor publice, precum și orice alte documente emise și semnate cu semnătură electronică calificată conform prevederilor legale în vigoare sunt asimilate înscrisurilor autentice.

 

 1. Autoritățile de management, organismele intermediare și beneficiarii au obligația de a organiza și înregistra documentele prevăzute la pct. 6 în R.E.E.C., dar și de a asigura organizarea electronică a arhivei pentru acestea.

 

 1. Organizarea electronică a arhivei prevăzute la pct. 7 se poate realiza la nivel de proiect sau pe categorii de documente, în funcție de specificul proiectelor, cu condiția ca documentele arhivate să fie ușor identificabile de către părțile interesate, inclusiv pentru organizarea misiunilor de audit/verificare/control. Perioada de păstrare a documentelor din arhiva electronică este cea prevăzută de normele legale în vigoare și de prevederile contractelor de finanțare/ordinelor/ deciziilor de finanțare.

 

 1. Începând cu verificările demarate în data de 1 iunie 2020, pentru procedurile de achiziții publice/sectoriale aferente proiectelor cu finanțare din fonduri europene structurale și de investiții și din Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, denumit în continuare FEAD, se asigură accesul la documente în format electronic, astfel:

 

 1. beneficiarii proiectelor transmit către autoritățile de management sau, după caz, către organismele intermediare, prin modulul Comunicare al sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014 o notificare privind finalizarea procedurii de achiziție publică/sectorială;
 2. în vederea asigurării exercitării atribuțiilor de management, control și audit, în ceea ce privește achizițiile publice, Autoritatea pentru Digitalizarea României, denumită în continuare A.D.R., asigură autorităților de management și, după caz, organismelor intermediare, precum și organismelor cu rol de audit, verificare și control accesul în Sistemul electronic de achiziții publice, denumit în continuare S.E.A.P., pe bază de solicitare;
 3. în cazul documentelor incluse în dosarul achiziției, care nu se regăsesc în S.E.A.P., precum și al documentelor aferente achizițiilor pentru care nu există obligativitatea publicării în S.E.A.P., beneficiarii proiectelor au obligația de a le semna electronic cu semnătură electronică calificată și de a le încărca în modulul Achiziții al sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014.

 

 1. Autoritatea de Audit, organismele cu rol de verificare sau control, autoritățile de management, organismele intermediare și beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri europene structurale și de investiții au dreptul de a organiza arhivarea electronică a documentelor existente în S.E.A.P. pentru fundamentarea constatărilor referitoare la suspiciuni de nereguli sau de fraude sau pentru orice alte situații în care este necesară utilizarea de documente care fac parte din procedura de achiziție publică/sectorială. Președintele A.D.R. emite norme de acces în S.E.A.P. pentru efectuarea controlului procedurilor de achiziție publică, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

 

 1. Procedurile de modificare a contractelor de finanțare/ordinelor/deciziilor de finanțare de către autoritățile de management/organismele intermediare/beneficiari, prin act adițional/notificare care necesită avizul autorității de management/organismului intermediar, se derulează doar în cadrul sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014 în format electronic, astfel:

 

 1. beneficiarul proiectului transmite, prin modulul Comunicare al sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014, o solicitare de modificare a contractului/ordinului/deciziei de finanțare, în acord cu clauzele contractuale existente, încărcând în acest modul atât solicitarea, cât și documentele justificative aferente;
 2. solicitarea de modificare a contractului de finanțare/ordinului/deciziei de finanțare împreună cu documentele transmise se analizează și se avizează/respinge de către autoritatea de management/organismul intermediar în conformitate și în termenele prevăzute în procedurile aplicabile;
 3. decizia de avizare/respingere a modificării propuse se comunică beneficiarului prin modulul Comunicare al sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014;
 4. după transmiterea avizării solicitării de modificare de către autoritatea de management/organismul intermediar, beneficiarul inițiază în modulul Contractare fluxul aferent modificării, conform prevederilor contractuale (act adițional/notificare care necesită avizul autorității de management/organismului intermediar);
 5. termenul maxim pentru încheierea unui act adițional în format electronic este de 60 de zile de la data înregistrării la autoritatea de management/organismul intermediar a solicitării de modificare a contractului/ordinului/deciziei de finanțare, transmise prin intermediul modulului Comunicare din sistemul informatic SMIS2014+/MySMIS2014.

 

 1. În cazul notificărilor care nu necesită avizul autorității de management/organismului intermediar, procedurile de modificare prin notificare a contractelor/ordinelor/deciziilor de finanțare se realizează doar în cadrul sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014 în format electronic, prin inițierea de către beneficiar în modulul Contractare a fluxului aferent modificării, conform prevederilor contractuale.

 

 1. Autoritățile competente în domeniul eliberării acordurilor/avizelor/certificatelor pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene organizează primirea documentațiilor aferente și emiterea acordurilor/avizelor/certificatelor în format electronic.

 

 1. Acordurile/Avizele/Certificatele necesare proiectelor cu finanțare din fonduri europene se semnează în format electronic prin utilizarea semnăturii electronice calificate.

 

 1. Solicitările de clarificări sau, după caz, completarea de documente ori solicitarea de orice alte informații necesare eliberării acordurilor/avizelor/certificatelor se pot face, prin grija autorității emitente, în format electronic și prin utilizarea semnăturii electronice calificate.

 

OUG nr. 65/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

 

OUG nr. 66/2020 privind modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

În data de 12.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 382 Ordonanța de urgență nr. 66/2020 privind modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 („OUG nr. 66/2020”).

 

OUG nr. 66/2020 modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 („OUG nr. 47/2020”) după cum urmează:

 

 • Art. 1 alin. (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  1. (2) Comercializarea benzinei și/sau motorinei fără conținut de biocarburanți este permisă în condițiile prevăzute la alin. (1) dacă:

a) achiziția nu se poate realiza din lipsa acestora de pe piață;

b) furnizorii care dețin capacități de rafinare au un grad de ocupare a capacităților de stocare cu benzină în proporție de peste 90%.

 1. (3) Notificarea prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de maximum 5 zile de la data constatării imposibilității respectării conținutului de biocarburanți stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2018, aprobată cu modificări prin Legea nr. 311/2018.”

 

 • După alin. (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) și (5), cu următorul cuprins:
  1. (4) Pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. a), notificarea este însoțită de următoarele documente justificative:

a) declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că aprovizionarea cu biocarburanți pentru carburanți auto de la furnizorii din Uniunea Europeană se desfășoară cu întârziere ca urmare a măsurilor luate la nivel european/național, în scopul diminuării efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru transporturile auto;

b) confirmarea partenerului/partenerilor cu care se află în relații comerciale că, din cauza efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, întâmpină dificultăți în livrarea cantităților de biocarburanți-biodiesel și bioetanol, conform contractelor încheiate;

c) dovadă de la producătorii interni că nu dispun de surse suplimentare de biocarburanți pentru carburanți auto, întrucât întreaga cantitate din producție este contractată.

 1. (5) Pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. b), notificarea este însoțită de următoarele documente justificative:

a) declarația pe propria răspundere cu privire la gradul de ocupare a capacităților de stocare cu benzină, în proporție de peste 90%;

b) înscrisuri care dovedesc gradul de umplere a capacităților de stocare cu benzină și deținerea capacităților de rafinare.

 

 • De asemenea, OUG nr. 66/2020 prevede că Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 890/2020 pentru aprobarea Procedurii de comercializare a benzinei și motorinei pe perioada stării de urgență pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 se modifică și se completează în mod corespunzător, în termen de maximum 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

OUG nr. 66/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

OUG nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene

În data de 12.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 382 Ordonanța de urgență nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene („OUG nr. 67/2020”).

 

OUG nr. 67/2020 prevede următoarele:

 

 • Articolul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. Prin certificatul pentru situații de urgență, emis potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate.

 

 • La articolul 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. a) întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate;

 

 • Documentele emise pe perioada stării de urgență, în baza dispozițiilor art. 10 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, de către Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie, Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", la solicitarea operatorilor economici, pentru avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor și dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor, sunt valabile douăsprezece luni de la data emiterii.

 

OUG nr. 67/2020 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

Ordinul nr. 4220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ

În data de 12.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 381 Ordinul nr. 4220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ („Ordinul nr. 4220/769/2020”).

 

Ordinul 4220/769/2020 prevede, printre altele, următoarele:

 • Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății stabilesc măsuri pentru desfășurarea activităților de către persoanele care au acces în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ, în condiții de siguranță, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2.

 

 • Ministerul Educației și Cercetării asigură cadrul general pentru desfășurarea tuturor activităților specifice în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ și monitorizează prin inspectoratele școlare județene/al municipiului București modul în care se implementează acțiunile de prevenire și combatere a infectării cu SARS-CoV-2.

 

 • Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București transmit/transmite direcțiilor de sănătate publică, cu cel puțin o săptămână înainte, perioada de desfășurare a activităților la care participă elevii în unitățile de învățământ preuniversitar, precum și intervalul orar.

 

 • Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București verifică respectarea de către unitățile/instituțiile de învățământ a normelor instituite de autoritățile de resort privind asigurarea materialelor de igienă și de protecție sanitară necesare atât pentru elevi, cât și pentru personalul didactic/didactic auxiliar și nedidactic, precum și respectarea măsurilor igienico-sanitare, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2.

 

 • Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București colaborează cu direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București în vederea instituirii măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor în unitățile/instituțiile de învățământ, prin triaj epidemiologic zilnic (măsurarea temperaturii) realizat de către un medic sau asistent medical în fiecare unitate de învățământ.

 

Pentru detalii, se poate consulta Ordinul nr. 4220/769/2020 la link-ul de mai sus.

 

 

11/05/2020
Recomandări de sănătate publică pentru măsuri specifice ce vor fi dispuse de instituțiile competente privind reluarea activității în domenii specifice după încetarea stării de urgență, publicate de INSP

Insitutul Național de Sănătate Publică („INSP”) a publicat pe site-ul oficial o propunerea privind setul de Recomandări de sănătate publică pentru măsuri specifice ce vor fi dispuse de instituțiile competente privind reluarea activității în domenii specifice după încetarea stării de urgență.

Aceste recomandări nu reprezinta un plan de reluare a activităților suspendate prin acte normative sau alte masuri administrative emise/luate de autorități. 

Recomandările pot fi consultate la acest link.

OUG nr. 64/2020 privind modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

În data de 11.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 377 Ordonanța de urgență nr. 64/2020 privind modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență („OUG nr. 64/2020”).

 

OUG nr. 64/2020 prevede următoarele:

 • Alin. (1) și (5) ale articolului 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, se modifică și se completează după cum urmează:
  1. „(1) Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună, pe perioada stării de urgență, din fondul de salarii al unității angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, de la bugetul de stat, de la titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice» sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinație, prin ordonatorul principal de credite, pentru următoarele categorii:

 

 1. a) personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare și personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19;

 

 1. b) personalul care furnizează servicii de asistență medicală comunitară, respectiv servicii de îngrijire medicală, activități de izolare și monitorizare a persoanelor diagnosticate pozitiv aflate în carantină;

 

 1. c) personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică implicat în activități de recoltare pentru testare SARS-CoV-2, verificare, evaluare medicală a persoanelor care traversează punctele de frontieră și care asigură tratamentul persoanelor care prezintă risc de infectare SARS-CoV-2, respectiv pacienți diagnosticați cu COVID-19, precum și cel care desfășoară activități specifice de inspecție sanitară, în spațiile în care a existat cel puțin un caz confirmat cu infecție SARS-CoV-2;

 

 1. d) personalul din rețeaua de medicină legală implicat în manipularea și efectuarea necropsiilor pacienților decedați diagnosticați cu COVID -19, inclusiv personalul din laboratoarele de toxicologie și histopatologie care efectuează analiza probelor aparținând pacienților decedați diagnosticați cu COVID-19;

 

 1. e) personalul din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare direct implicate în activități de testare și diagnosticare a SARS-CoV-2 prin metode PCR în cadrul laboratoarelor de toxicologie proprii;

 

 1. f) personalul militar și civil din cadrul structurilor Ministerului Apărării Naționale care execută activități similare celor prevăzute la lit. a)-e);

 

 1. g) personalul de la lit. a)-f) care în urma desfășurării activității a fost diagnosticat cu COVID-19.

 

 1. (5) Lista personalului din cadrul categoriilor prevăzute la alin. (1) care beneficiază de stimulent de risc se stabilește prin decizie a conducătorului unității angajatoare, pentru activitatea desfășurată în cadrul unității, inclusiv pentru activitatea desfășurată în condițiile legii într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Conducătorul unității angajatoare este responsabil pentru desemnarea personalului implicat în activitățile prevăzute la alin. (1)."

 

 • După alin. (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
  1. „(51) Categoriile de persoane menționate la alin. (1) beneficiază de un singur stimulent de risc acordat lunar pe durata stării de urgență, chiar dacă acestea își desfășoară activitatea în una sau mai multe unități angajatoare, conform legii.”

 

OUG nr. 64 poate fi consultată la link-ul de mai sus.

09/05/2020
Măsurile de prevenire și control a răspândirii Coronavirusului Sars-Cov-2

În data de 09.05.2020 au fost publicate pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne (mai.gov.ro) Măsurile de prevenire și control a răspândirii Coronavirusului Sars-Cov-2, propuse pentru a intra în vigoare începând cu starea de alertă, din data de 15 mai 2020.

Măsurile pot fi consultate la acest link.

08/05/2020
Ordonanța de urgență nr. 62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare

În data de 08.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 372 Ordonanța de urgență nr. 62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare („OUG nr. 62/2020”).

 

OUG nr. 62/2020 prevede, printre altele, următoarele:

 1. Pe durata stării de urgență, adunările generale ale acționarilor/asociaților societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, pot fi convocate fie prin modalitățile prevăzute la art. 117 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, fie prin orice mijloace de comunicare la distanță, care asigură transmiterea textului, cu condiția ca fiecare acționar/asociat să comunice/să fi comunicat în scris administratorilor/consiliului de administrație/directoratului adresa poștală sau, după caz, cea de poștă electronică, numărul de telefax ori alte coordonate la care poate primi corespondența cu societatea. Pot fi folosite în acest scop și adresele acționarilor/asociaților înscrise în registrul acționarilor/asociaților.

 

 1. Organul statutar care are competența de a convoca adunarea generală decide modalitatea sau combinația de modalități de convocare - prin scrisoare recomandată, prin curier, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, la care este atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, dacă deține, prin telefax ori prin alte mijloace de comunicare la distanță care asigură transmiterea textului. Convocarea se publică și pe pagina de internet a societății, dacă societatea deține o pagină proprie de internet, precum și, dacă este cazul, pe o pagină de internet adresată anumitor tipuri de societăți și va fi transmisă și prin poșta electronică, dacă sunt cunoscute de către societate adresele acționarilor/asociaților.

 

 1. Informațiile și documentele vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv, dacă este cazul, situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul directoratului și cel al consiliului de supraveghere, raportul cenzorilor/auditorilor financiari, propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului financiar se publică pe pagina de internet a societății, dacă aceasta deține o pagină proprie de internet.

 

 1. În cazul în care societatea nu deține o pagină proprie de internet, informațiile și documentele prevăzute mai sus se transmit acționarilor/asociaților prin poșta electronică. Dacă nu este posibilă transmiterea prin poștă electronică, la cerere, copii ale acestor documente vor fi transmise acționarilor/asociaților prin poștă sau curier. Costurile pentru transmiterea documentelor și informațiilor se acoperă de către societate.

 

 1. Dacă este cazul, acolo unde legea prevede, ordinea de zi completată cu punctele și/sau propunerile transmise de acționari/asociați, prin orice mijloace de comunicare la distanță care asigură transmiterea textului, la adresa indicată în convocator, va fi comunicată cu îndeplinirea acelorași cerințe prevăzute pentru convocarea adunării generale.

 

 1. Pe durata stării de urgență, adunările generale ale acționarilor/asociaților pot avea loc, chiar dacă actul constitutiv nu prevede sau interzice, și prin corespondență sau prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță.

 

 1. Organul statutar care are competența de a convoca adunarea generală va indica în convocator toate informațiile referitoare la data și ora adunării, formele de participare și modul de desfășurare a adunării generale și de acces al acționarilor/asociaților la aceasta, locul unde se transmit procurile, precum și modalitățile de exercitare a dreptului de vot.

 

 1. Dacă pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află aspecte care necesită vot secret conform art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, organul statutar care are competența de a convoca adunarea generală va asigura ca votul acționarilor să fie exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât acelor persoane însărcinate cu numărarea și validarea voturilor în cadrul adunării.

 

 1. În cazul adunărilor generale ținute exclusiv prin corespondență, potrivit OUG nr. 62/2020, nu se aplică regulile care implică prezența fizică a acționarilor/asociaților, prevăzute la art. 129, art. 131 alin. (1) și (2) și art. 195 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. În acest caz, directorii și membrii consiliului de administrație sau, după caz, membrii directoratului și cei ai consiliului de supraveghere sau administratorul ori administratorii nu sunt ținuți de obligația de a participa la adunarea generală a acționarilor/asociaților.

 

 1. Acționarii/Asociații comunică votul prin corespondență în modalitățile indicate în convocator, și anume prin scrisoare recomandată, servicii de poștă sau curier ori prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, astfel încât votul să fie primit de societate până la data ținerii ședinței. În cazul în care acționarii/asociații participă la adunarea generală prin reprezentant, procurile în original sunt transmise sau depuse la locul indicat în convocare, prin scrisoare recomandată sau servicii de poștă ori curier, respectiv prin poșta electronică în situația procurilor semnate cu semnătură electronică extinsă, astfel încât să fie primite de societate până la data ținerii ședinței.

 

 1. Președintele consiliului de administrație ori administratorul cu puteri de reprezentare sau, după caz, președintele directoratului ori persoana împuternicită de acesta, în cazul în care președintele sau administratorul ori președintele directoratului se află în imposibilitatea de a-și îndeplini funcția, împreună cu, acolo unde este posibil, un angajat al societății desemnat de președintele consiliului de administrație sau de administrator ori de președintele directoratului în calitate de secretar tehnic vor întocmi și vor semna un proces-verbal al adunării în care se va indica:

 

 1. îndeplinirea formalităților de convocare conform prezentei ordonanțe de urgență;
 2. decizia organului statutar care are competența de convocare a adunării generale privind organizarea adunării exclusiv prin vot prin corespondență;
 3. numărul total de acționari/asociați care și-au comunicat votul, numărul total de acțiuni/părți sociale și drepturi de vot pentru care s-a exprimat în mod valabil votul prin corespondență;
 4. îndeplinirea/neîndeplinirea cerințelor de cvorum, exclusiv potrivit voturilor prin corespondență;
 5. hotărârile adoptate și numărul de voturi exprimate pentru fiecare opțiune de vot aferente fiecărui punct al ordinii de zi care este supus votului și, după caz, modul în care acționarii/asociații au votat asupra fiecărui punct al ordinii de zi;
 6. acționarii/asociații care au votat contra unor hotărâri și au solicitat menționarea opoziției lor în procesul-verbal.

 

 1. Împuternicirea prevăzută la pct. 11 de mai sus poate fi transmisă de președintele consiliului de administrație ori de administrator sau, după caz, de președintele directoratului prin orice mijloc de comunicare care asigură comunicarea textului.

 

 1. Adunarea generală a acționarilor/asociaților poate fi ținută prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința sau videoconferința, cu respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul, și a dreptului de exercitare a votului prin corespondență.

 

 1. Mijloacele electronice de comunicare la distanță trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru a permite:

 

 1. compatibilitatea cu cele mai uzuale tehnologii fixe sau mobile de acces, cu un număr cât mai mare de sisteme de operare și conectarea cu rețele publice fixe sau mobile de comunicații electronice;
 2. identificarea participanților și participarea efectivă a acestora la ședință;
 3. transmisiunea continuă și în timp real a adunării generale, înregistrarea și arhivarea acesteia;
 4. comunicarea bidirecțională în timp real, astfel încât acționarii/asociații să se poată adresa de la distanță adunării generale;
 5. exprimarea votului în cursul adunării generale și înregistrarea acestuia;
 6. verificarea ulterioară a modului în care s-a votat în adunare.

 

 1. Utilizarea mijloacelor electronice poate fi condiționată numai de cerințe și constrângeri necesare pentru a asigura îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 14 și proporționale realizării acestor obiective.

 

 1. În cazul în care acționarii/asociații participă la adunarea generală prin reprezentant, procurile în original sunt transmise sau depuse la locul indicat în convocare, prin scrisoare recomandată sau servicii de poștă ori curier, respectiv prin poșta electronică în situația procurilor semnate cu semnătură electronică extinsă, astfel încât să fie primite de societate până la data ținerii ședinței.

 

 1. Președintele consiliului de administrație ori administratorul cu puteri de reprezentare sau, după caz, președintele directoratului sau persoana împuternicită de acesta, în cazul în care președintele sau administratorul ori președintele directoratului se află în imposibilitatea de a-și îndeplini funcția, precum și, după caz, reprezentantul legal, împreună cu, acolo unde este posibil, un secretar ales potrivit actului constitutiv ori, în lipsă, un angajat desemnat de președintele consiliului de administrație ori de administrator sau, după caz, de președintele directoratului în calitate de secretar tehnic întocmesc un proces-verbal al adunării în care se indică:

 

 1. îndeplinirea formalităților de convocare, potrivit prezentei ordonanțe de urgență;
 2. decizia organului statutar competent să convoace adunarea privind organizarea acesteia prin mijloace electronice;
 3. cvorumul de prezență la deschiderea adunării de către președinte sau reprezentant, după caz, și la adoptarea fiecărei hotărâri în adunare, cu luarea în considerare inclusiv a voturilor comunicate prin corespondență;
 4. dezbaterile din adunare;
 5. hotărârile adoptate și numărul de voturi exprimate pentru fiecare opțiune de vot a fiecărui punct al ordinii de zi care este supus votului și, după caz, modul în care acționarii/asociații au votat asupra fiecărui punct al ordinii de zi;
 6. acționarii/asociații care au votat contra unor hotărâri și au solicitat să se menționeze aceasta în procesul-verbal al adunării.

 

 1. Președintele consiliului de administrație sau administratorul cu puteri de reprezentare ori președintele directoratului sau, după caz, persoana împuternicită de acesta, în cazul în care președintele sau administratorul ori președintele directoratului se află în imposibilitatea de a-și îndeplini funcția, vor întocmi și vor semna cu semnătură olografă sau cu semnătură electronică extinsă hotărârea adunării generale a acționarilor/asociaților care va cuprinde toate punctele de pe ordinea de zi aprobate în cadrul adunării generale.

 

 1. Prevederile de la pct. 1 - 18 sunt aplicabile și adunărilor generale ale acționarilor/asociaților convocate anterior intrării în vigoare a OUG nr. 62/2020, dar pentru care ținerea ședinței este stabilită pentru o dată ulterioară instituirii stării de urgență.

 

 1. În cazul adunărilor generale ale acționarilor/asociaților desfășurate după instituirea stării de urgență, dar înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, hotărârile adoptate nu pot fi anulate pentru nerespectarea modalităților de desfășurare și exercitare a dreptului de vot, dacă s-au desfășurat, cu acordul tuturor acționarilor/asociaților, în modalitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, iar dreptul de vot a fost exercitat în una dintre modalitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Exercitarea dreptului de vot se prezumă a constitui acord pentru desfășurarea în acest mod a adunării generale a acționarilor.

 

 1. Prevederile OUG nr. 62/2020 sunt aplicabile și adunărilor generale convocate pe durata stării de urgență, dar care sunt întrunite ulterior încetării acestei stări, precum și adunărilor generale convocate și întrunite în primele 2 luni după încetarea stării de urgență.

 

 1. Se prelungește termenul de întrunire a adunării acționarilor prevăzut la art. 111 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, până la data de 31 iulie 2020. Pe perioada prelungirii, consiliul de administrație, respectiv directoratul nu este ținut de obligația de convocare a adunării generale, prevăzută la art. 15324 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

 

 1. Prevederile OUG nr. 62/2020 nu sunt aplicabile societăților aflate sub incidența Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
07/05/2020
Ordinul nr. 951/2020 al Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru aprobarea Procedurii pentru circulația trenurilor de călători special comandate în vederea transportului de lucrători sezonieri, inclusiv al celor care desfășoară activități de îngrijire a persoanelor vulnerabile, între România și alte state membre ale Uniunii Europene, pe perioada stării de urgență cauzate de pandemia de COVID-19

În data de 07.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 367 Ordinul nr. 951/2020 al Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru aprobarea Procedurii pentru circulația trenurilor de călători special comandate în vederea transportului de lucrători sezonieri, inclusiv al celor care desfășoară activități de îngrijire a persoanelor vulnerabile, între România și alte state membre ale Uniunii Europene, pe perioada stării de urgență cauzate de pandemia de COVID-19 („Ordinul nr. 951/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul nr. 951/2020 prevede următoarele:

 • Aprobarea Procedurii pentru circulația trenurilor de călători special comandate în vederea transportului de lucrători sezonieri, inclusiv al celor care desfășoară activități de îngrijire a persoanelor vulnerabile, între România și alte state membre ale Uniunii Europene, pe perioada stării de urgență cauzate de pandemia de COVID-19. Procedura este prevăzută în Anexa la Ordin.
 • Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.”— S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A., Autoritatea Rutieră Română și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Trasnportul Rutier vor duce la îndeplinire prevederile Ordinului.
 • Ordinul se aplică pe perioada în care este instituită starea de urgență și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.


 Pentru mai multe detalii se poate consulta Ordinul la link-ul de mai sus.

Ordinul Ministrului Sănătății nr. 752/2020 privind completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2

În data de 07.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 368 Ordinul Ministrului Sănătății nr. 752/2020 privind completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2 („Ordinul MS nr. 752/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul prevede următoarele:

 • După articolul 11 al Ordinului ministrului sănătății nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins:

"Art. 12. -

(1) Se exceptează de la prevederile art. 1 produsele biocide fabricate de către producătorii români sau de producătorii statelor UE cu sediul în România, precum și produsele biocide care tranzitează teritoriul României, care fac obiectul darului manual sau donației, indiferent de țara de destinație a donatarului.

(2) În cazul produselor biocide prevăzute la alin. (1), producătorul va prezenta la vamă o copie tradusă într-o limbă de circulație internațională a înscrisului care atestă darul manual sau donația acestora."

 

Ordinul poate fi consultat accesând link-ul de mai sus.

 

Ordinul Ministrului Sănătății nr. 753/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2

În data de 08.05.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 371 Ordinul Ministrului Sănătății nr. 753/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 („Ordinul MS nr. 753/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul MS nr. 753/2020 prevede următoarele:

 

 • Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 se modifică după cum urmează:
  1. Anexa nr. 1 - Plan de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din Ordin.
  2. Anexa nr. 2 - Lista spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a, tabelul "Spitale - Faza a II-a" se modifică cuprinsul prevăzut în Ordin.
  3. În anexa nr. 3 - Lista cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, pozițiile 2, 5, 10, 22, 34 și 42 se modifică și vor avea cuprinsul prevăzut de Ordin.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

05/05/2020
HG nr. 366/2020 pentru completarea art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură

În data de 05.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 357 Hotărârea Guvernului nr. 336/2020 pentru completarea art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură („HG nr. 366/2020”).

 

HG nr. 366/2020 modifică Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură prin introducerea in cuprinsul art. 14 a alineatului (4), cu următorul cuprins:

 

          „(4) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2020 este de 1.000,00 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2020."

OUG nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

În data de 05.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 359 Ordonanța de urgență nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („OUG nr. 59/2020”).

 

OUG nr. 59/2020 prevede următoarele:

 

 • Pentru persoanele care, la data instituirii stării de urgență, sunt beneficiare ale concediului și indemnizației pentru îngrijirea copilului cu dizabilități până la vârsta de 7 ani prevăzut la art. 31 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, drepturile aferente acestui concediu se continuă pe toată durata stării de urgență, instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, și în situația în care copilul a împlinit sau urmează să împlinească vârsta de 7 ani în această perioadă.

 

 • Pentru persoanele care, la data instituirii stării de urgență, beneficiază de concediul de acomodare și de indemnizația lunară prevăzute la art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, drepturile aferente acestui concediu se asigură pe toată durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 și prelungite prin Decretul nr. 240/2020 și în situația în care perioada maximă de concediu prevăzută de lege s-a finalizat în perioada acestei stări de urgență.

 

 • Pentru personalul prevăzut la art. 10 din Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, pe toată perioada de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la domiciliu, drepturile salariale se acordă, indiferent de timpul efectiv lucrat, la nivelul celor avute în luna anterioară decretării stării de urgență.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta OUG nr. 59/2020 la link-ul de mai sus.

HG nr. 349/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

În data de 05.05.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 359 Hotărârea Guvernului nr. 349/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 („HG nr. 349/2020”).

 

Conform HG nr. 349/2020, normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 se modifică astfel:

 

 

 • Articolul 15, alin. (1) și (34) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"Art. 15. -

(1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat, altul decât cel prevăzut la art. 15 alin. (11) din Ordonanță, are obligația depunerii, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la virarea sumelor aferente cererii de prefinanțare, de către unitatea de plată din cadrul autorității de management, în contul său și/sau al partenerilor, a unei/unor cereri de rambursare în care valoarea cumulată a cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare din fonduri europene și cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat, după caz, sunt în cuantum de minimum 50% din valoarea tranșei de prefinanțare acordate conform art. 15 alin. (1) din Ordonanță.

 

(34) În cazul în care se respectă termenul prevăzut la alin. (1), însă valoarea cererilor de rambursare depuse nu este în cuantumul prevăzut la alin. (1), autoritatea de management are obligația notificării beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului cu privire la restituirea sumelor rămase de recuperat până la valoarea integrală a tranșei  acordate, cu aplicarea prevederilor alin. (31)-(33), după validarea cererii/cererilor de rambursare depuse."

 

 • După articolul 16 se introduce un nou capitol, Capitolul III1 intitulat Mecanismul de acordare și de justificare/recuperare a ratei forfetare, alcătuit din articolele 161-1613

 

 • De asemenea, se introduce o nouă Anexă 15, care va avea cuprinsul prevăzut în HG nr. 349/2020.

 

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

30/04/2020
Ordinul nr. 725/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19

În data de 30.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 350 Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 725/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19 (“Ordinul nr. 725/2020”).

 

Ordinul nr. 725/2020 prevede urmatoarele:

 

 • Se aprobă următoarele măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, în vederea limitării transmiterii virusului SARS-CoV-2:

 

 1. acordarea de servicii de asistență medicală comunitară de către personalul implicat în activitatea de asistență medicală comunitară, respectiv asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari și moașe;

 

 1. asigurarea unei alocații de hrană în cuantum de 30 lei/zi, TVA inclus, care acoperă cheltuieli pentru apă și alimente;

 

 1. asigurarea echipamentului individual de protecție (PPE) care trebuie utilizat în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, pentru personalul prevăzut la lit. a), de către autoritățile executive de la nivelul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

 

 • Categoriile de persoane vulnerabile menționate mai sus sunt persoanele care se găsesc în situațiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară.

 

 • Pe perioada pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României, personalul implicat în activitatea de asistență medicală comunitară va desfășura și alte activități specifice pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, după cum urmează:

 

 1. verificarea în teren a respectării măsurilor impuse persoanelor aflate în izolare la domiciliu, prin efectuarea vizitelor la domiciliu;

 

 1. monitorizarea stării de sănătate a persoanelor izolate la domiciliu, în special a celor care nu sunt înscrise la un medic de familie;

 

 1. identificarea persoanelor cu istoric de călătorie internațională și adoptarea de îndată a măsurilor corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și sub coordonarea medicului epidemiolog din cadrul direcției de sănătate publică județeană/a municipiului București;

 

 1. distribuirea hranei persoanelor aflate în izolare la domiciliu și celor cu probleme medico-sociale;

 

 1. supravegherea persoanelor cu vârsta peste 65 de ani care locuiesc singure;

 

 1. distribuirea medicamentelor pentru persoanele izolate la domiciliu, la indicația medicului;

 

 1. deplasarea la beneficiarii externați din spital care au nevoie de îngrijiri medicale;

 

 1. verificarea în teren, la solicitarea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, prin deplasarea la domiciliu, a persoanelor care s-au întors din străinătate și care nu au completat corespunzător declarația pe propria răspundere la intrarea în țară, obținerea datelor corespunzătoare și înaintarea acestora către reprezentanții direcțiilor de sănătate publică județene/a municipiului București;

 

 1. informarea și conștientizarea membrilor colectivității locale cu privire la recomandările privind conduita socială responsabilă în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, precum și cu privire la conduita de urmat de către persoanele aflate în autoizolare, în conformitate cu recomandările emise de către specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică;

 

 1. transmiterea către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, prin utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanță, a declarațiilor pe propria răspundere, pentru persoanele identificate la nivel comunitar.

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta link-ul de mai sus.

 

28/04/2020
Ordinul nr. 1886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM INVEST ROMÂNIA", a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020

În data de 28.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 343 Ordinul nr. 1886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM INVEST ROMÂNIA", a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020 („Ordinul nr. 1886/2020”), iar în Monitorul oficial nr. și 343Bis Anexele la Ordinul nr. 1886/2020.

 

Ordinului nr. 1886/2020 aprobă:

 • Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, prevăzut în anexa nr. 1, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.

 

 • Convenția privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, prevăzută în anexa nr. 2, care se va încheia între Ministerul Finanțelor Publice și F.N.G.C.I.M.M., prevăzută la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA.

 

 • Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM INVEST ROMÂNIA", prevăzut în anexa nr. 3 care se încheie între F.N.G.C.I.M.M. și instituțiile de credit, prevăzută la art. 2 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA.

 

Ordinul nr. 1886/2020 prevede, de asemenea, că:

 • Pentru anul 2020, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA este de 15.000.000.000 lei.

 

 • Pentru anul 2020 se aprobă comisionul de administrare a garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele și contul statului român, în cadrul programului "IMM INVEST ROMÂNIA", la nivelul de 0,15% pe an pentru toată perioada de valabilitate a garanțiilor, calculat la valoarea/soldul garanției statului.

 

 • Pentru garanțiile acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului român, aferente creditelor garantate acordate în anul 2020 în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM INVEST ROMÂNIA", se aprobă comisionul de risc la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 și 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanției de stat.

 

Pentru mai multe detalii se pot consulta link-urile de mai sus.


Ordinul nr. 902/2020 privind prorogarea termenului prevăzut la subpct. 6.8 alin. (5) din Schema de ajutor de minimis din cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.854/2018

În data de 28.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 342 Ordinul nr. 902/2020 privind prorogarea termenului prevăzut la subpct. 6.8 alin. (5) din Schema de ajutor de minimis din cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.854/2018 („Ordinul nr. 902/2020”).

 

Conform Ordinului nr. 902/2020 termenul prevăzut în Schema de ajutor de minimis din cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.854/2018, la pct. 6 subpct. 6.8 alin. (5), pentru depunerea cererilor de plată/rambursare aferente dosarelor de finanțare admise în limita bugetului, respectiv 28 iunie 2020, se prorogă până la 28 septembrie 2020.

 

Ordinul nr. 902/2020 prevede, de asemenea, că acesta poate fi contestat în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 

Pentru mai multe detalii poate fi consultat link-ul de mai sus.

 


Regulamentul ASF nr. 8/2020 pentru adoptarea unor măsuri excepționale aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgență generate de criza COVID-19

În data de 28.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 342 Regulamentul nr. 8/2020 pentru adoptarea unor măsuri excepționale aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgență generate de criza COVID-19 („Regulamentul ASF nr. 8/2020” sau „Regulamentul”).

 

Regulamentul ASF nr. 8/2020 prevede, printre altele, următoarele:

 

 1. Prevederile Regulamentului au caracter excepțional și stabilesc măsuri aplicabile pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgență generate de criza COVID-19, respectiv:

 

 1. dispoziții speciale aplicabile S.A.I., A.F.I.A. atât pentru sine, cât și pentru O.P.C. administrate, precum și depozitarilor O.P.C.;
 2. termenele de transmitere a raportărilor, informațiilor sau a altor documente prevăzute de legislația pieței de capital de către categoriile de entități autorizate, reglementate și supravegheate de către A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, denumit în continuare ASF-SIIF;
 3. termenele de transmitere a unui răspuns la solicitările adresate ASF-SIIF.

 

Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în Regulament au semnificațiile prevăzute în Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, în Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, în OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, precum și în reglementările A.S.F. emise în aplicarea acestora.

 

 1. S.A.I. și A.F.I.A. pot proceda la primirea de cereri de răscumpărare de titluri de participare ale O.P.C. prin telefon sau internet în cazul în care documentele O.P.C. administrate nu prevăd posibilitatea efectuării de răscumpărări prin utilizarea acestor mijloace de comunicare la distanță, cu condiția respectării ulterioare a următoarelor cerințe cumulative:

 

 1. S.A.I./A.F.I.A. demarează în regim de urgență demersurile de modificare a documentelor de constituire și funcționare ale O.P.C. pentru includerea de prevederi de primire a cererilor de răscumpărare de la investitori prin mijloace de comunicare la distanță;
 2. S.A.I./A.F.I.A. păstrează pe un suport durabil documentele justificative transmise de investitor.

 

S.A.I./A.F.I.A. ale căror documente de constituire și funcționare nu prevăd posibilitatea răscumpărării prin internet a titlurilor de participare emise de O.P.C. administrate permit investitorilor transmiterea cererilor de răscumpărare prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, cu respectarea ulterioară a prevederilor pct. ii. lit. a), și aplică în mod corespunzător prevederile art. 6, art. 7 alin. (1) - (3) și (5), art. 8 alin. (1) și (3), art. 9 lit. a) și c), art. 10 alin. (1) - (3), alin. (4) lit. a) și c), alin. (5), (6) și (8) - (18), art. 11 alin. (1) - (3), art. 12 alin. (1), art. 13, 14, art. 16 alin. (1) și art. 17 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019 privind procedura de subscriere și răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv („Regulamentul ASF nr. 10/2019”).

 

S.A.I./A.F.I.A. poate transmite confirmarea de primire către investitor prevăzută la art. 10 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019 și prin intermediul adresei de poștă electronică a acestuia, cu activarea opțiunii de confirmare a citirii corespondenței electronice de către acesta, dacă această opțiune este disponibilă. După primirea confirmării de citire de către investitor a mesajului de poștă electronică, fie prin opțiunea de confirmare de citire, fie prin mesajul direct al investitorului, S.A.I./A.F.I.A. procedează la activarea contului acestuia în aplicația mobilă sau pe site-ul care gestionează platforma electronică.

 

 1. S.A.I. poate iniția operațiuni de piață monetară de tipul vânzărilor reversibile de active eligibile pentru tranzacționare (operațiuni repo) prevăzute la art. 121 alin. (14) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, în scopul onorării răscumpărărilor din activul O.P.C.V.M. în situații extreme de piață, cu condiția ca aceste operațiuni să nu depășească 20% din activul O.P.C.V.M. și scadența operațiunilor să nu depășească 12 luni.

 

În situația inițierii operațiunilor menționate la la pct. iii.,  S.A.I. specifică, în mod distinct, în raportarea săptămânală privind situația detaliată a investițiilor, transmisă la A.S.F., titlurile care fac obiectul respectivelor operațiuni și care sunt evidențiate în cadrul poziției de activ dedicate: "Titluri-suport pentru contracte de report" în categoria corespunzătoare instrumentelor respective.

 

 1. Persoanele aflate în proces de autorizare sau care depun cereri de autorizare în funcții-cheie în cadrul entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF-SIIF, pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgență generate de criza COVID-19, nu au obligația depunerii la A.S.F. a dovezii participării la stagiile de pregătire și a promovării testului privind cunoașterea legislației în vigoare prevăzute de reglementările A.S.F. aplicabile acestora.

 

După încheierea perioadei aferente stării de urgență, persoanele menționate la pct. iv. inițiază de îndată demersurile necesare pentru participarea la stagiile de pregătire și promovare a testului privind cunoașterea legislației în vigoare, prevăzute de reglementările A.S.F. aplicabile acestora, precum și pentru depunerea la A.S.F. a dovezii corespunzătoare, termen care nu poate depăși 6 luni de la data încheierii perioadei stării de urgență.

 

 1. Termenele de răspuns la solicitările adresate ASF-SIIF prevăzute în reglementările emise în baza legislației aplicabile entităților ce își desfășoară activitatea în domeniile reglementate de ASF- SIIF se prelungesc cu 60 de zile.

 

 1. În situația depășirii, din motive obiective, a termenelor de raportare prevăzute în reglementările emise în baza legislației aplicabile entităților ce își desfășoară activitatea în domeniile reglementate de ASF-SIIF, entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF-SIIF informează de îndată A.S.F. și investitorii (dacă este cazul) cu privire la cauza care a condus la această situație, precum și la noul termen la care informațiile vor fi disponibile, care nu poate depăși 30 de zile de la termenul de raportare.

 

 1. Regulamentul nr. 8/2020 se aplică pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României generate de COVID-19.

 

Pentru mai multe detalii poate fi consultat link-ul de mai sus.

 


27/04/2020
Ordonanța de urgență nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

În data de 27.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 339 Ordonanța de urgență nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („OUG nr. 55/2020”).


Conform OUG nr. 55/2020, în materia ajutorului de deces și pensiei de urmaș se prevăd următoarele:

 1. În cazul persoanelor decedate în perioada instituirii stării de urgență și care, la data decesului, nu mai aveau calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, ajutorul de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, se acordă dacă în ultima lună calendaristică, anterioară stării de urgență, persoana a avut calitatea de asigurat obligatoriu în sistemul public de pensii, indiferent de stagiul de cotizare realizat în respectiva lună.

 

 1. Ajutorul de deces se acordă și în cazul decesului, pe perioada instituirii stării de urgență, persoanei aflate în concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap, acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor precum și în condițiile art. VI alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială sau al unui membru de familie al acesteia, așa cum este definit în art. 126 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 dacă, anterior intrării în concediu, persoana în cauză era asigurată obligatoriu și raportul de muncă cu entitatea angajatoare a fost suspendat.

 

 1. În vederea stabilirii pensiilor de urmaș și acordării ajutorului de deces, ca urmare a deceselor înregistrate în perioada stării de urgență, serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau ofițerul de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau primăriilor unităților administrativ-teritoriale unde nu funcționează astfel de servicii sunt obligate ca, în ziua înregistrării actului de deces, să transmită casei teritoriale de pensii competente, în funcție de domiciliul persoanei decedate, extras pentru uz oficial de pe actul de deces prin poșta electronică. Această obligație încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

 

 1. De prevederile de la punctul (i) beneficiază și militarii, polițiștii și polițiștii de penitenciare care la data decesului nu mai aveau această calitate, indiferent de vechimea în serviciu realizată în ultima lună calendaristică, anterioară stării de urgență. Ajutorul de deces se achită de către fostul angajator, conform art. 83 lit. a) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.

 

OUG nr. 55/2020 prevede, printre altele, și următoarele:

 • Pe perioada stării de urgență instituite se suspendă termenele și procedurile pentru revizuirea medicală în cazul persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate, respectiv de pensie de urmaș, stabilite în condițiile Legii nr. 263/2010 și Legii nr. 223/2015, urmând a fi reluate în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

 

 • Deciziile asupra capacității de muncă emise de medicul expert al asigurărilor sociale, precum și de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională rămase definitive și documentele doveditoare ale calității de reprezentant legal ori mandatar, al persoanelor pentru care s-au emis deciziile de pensii, a căror valabilitate încetează în perioada prevăzută la alin. (1), își prelungesc valabilitatea până la expirarea perioadei de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

 

 1. Plata pensiilor de invaliditate stabilite în baza deciziilor medicale asupra capacității de muncă prevăzute la acest punct se suspendă începând cu luna următoare celei în care expiră perioada de 30 de zile de la data încetării stării de urgență, în situația neprezentării noului document, prevăzut de lege.

 

 • Pe perioada stării de urgență asigurații care solicită dispozitive medicale în vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice, ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, și pentru care nu se eliberează în perioada stării de urgență o recomandare medicală pot transmite prin poștă sau în format electronic caselor teritoriale de pensii recomandarea medicului curant eliberată anterior instituirii stării de urgență.

 

 • Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgență aferente cazurilor de accident de muncă sau boală profesională se transmit caselor teritoriale de pensii prin poștă sau mijloace electronice de transmitere la distanță de către beneficiarii de indemnizații sau de către persoanele juridice care au calitatea de angajatori.

 

 • În vederea recuperării indemnizațiilor reglementate de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, în perioada stării de urgență se suspendă vizarea certificatelor de concediu medical de către direcțiile de sănătate publică pentru cazurile de boli profesionale, de casele teritoriale de pensii pentru cazurile de accident de muncă sau de medicii de medicina muncii pentru certificatele de concediu medical pentru trecere temporară în alt loc de muncă sau reducerea timpului de muncă.

 

 • În termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență, beneficiarii de indemnizații sau persoanele juridice care au calitatea de angajatori vor depune la casa teritorială de pensii din raza administrativ-teritorială certificatele de concediu medical însoțite de documentele justificative, în original, avizate de către direcțiile de sănătate publică, casele teritoriale de pensii, respectiv medicii de medicina muncii, după caz.

 

 • În perioada stării de urgență despăgubirea în caz de deces reglementată de art. 45 din Legea nr. 346/2002 se acordă la cererea solicitantului, persoană fizică sau juridică, în baza documentelor transmise casei teritoriale de pensii, prin poștă sau mijloace electronice de transmitere la distanță.

 

 • Persoana îndreptățită transmite casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu a persoanei asigurate decedate sau din raza administrativ-teritorială de care aparține următoarele documente:

 

 1. cerere privind acordarea despăgubirii în caz de deces;
 2. copia actului de identitate al solicitantului;
 3. copia documentelor justificative/declarație pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz;
 4. copia certificatului medical constatator al decesului în caz de boală profesională;
 5. dovada contului bancar, conform extrasului de cont anexat de solicitant.

 

 • Plata despăgubirii în caz de deces se face prin mandat poștal - la domiciliul solicitantului sau în cont bancar, după caz, conform extrasului de cont comunicat de solicitant, în termen de 5 zile de la depunerea documentelor.

 

 • Prevederile privind despăgubirea în caz de deces își încetează aplicabilitatea la 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

HG nr. 326/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

În data de 27.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 339 Hotărârea nr. 326/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA („HG nr. 326/2020”).

 

Conform HG nr. 326/2020 se modifică și se completează Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020:

 

 • Articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul facilității prevăzute la alin. (1) este de 10.000.000 lei. Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici pot cumula creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru prevăzute la alin. (1) lit. b) cu creditele pentru realizarea de investiții prevăzute la alin. (1) lit. a), în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei."

 

 • Articolul 1, alineatele (3) și (8) se abrogă.

 

 • Articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program, pentru creditele prevăzute la alin. (1), MFP plătește granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru și a creditelor pentru investiții, comisionul de administrare și comisionul de risc, în procent de 100% din bugetul MFP - Acțiuni generale, de la titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat». Din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului până la data de 31 decembrie 2020, precum și valoarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului."

 

 • Articolul 1 alineatul (7), litera b) privind comisionul de risc și litera c) privind comisionul de administrare se modifică.

 

 • Articolul 1Alineatul (18) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(18) Formalitățile de înscriere, modificare, reînnoire și radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare instituite conform prevederilor art. 8 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează de către instituția de credit în/din cartea funciară a imobilelor și/sau în/din Registrul Național de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare. Pentru formalitățile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare instituția de credit trebuie să obțină acordul expres al FNGCIMM. Ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MFP, și a instituției de credit, vor avea rangul I pe toată perioada de valabilitate a garanției, respectiv până la momentul formulării cererii de plată a garanției de către instituția de credit.”

 

 • Articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Beneficiarul este eligibil pentru acordarea unui grant în limita plafonului de cumul prevăzut la art. 3 alin. (1) sau alin. (4) lit. a) din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, după caz."

 

 • Articolul 11 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

d) fiecare potențial beneficiar aplicant trebuie să completeze online datele de identificare, să atașeze declarația IMM în format pdf., completată și semnată pe formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și opțiunea pentru tipul de credit solicitat;"

 

 • Articolul 12 alineatul (3), literele a) și g) se abrogă.

 

 • Articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Se acordă FNGCIMM un mandat special, în vederea emiterii acordului privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Național de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare și/sau mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 1 alin. (17) - (19). Mandatul special se acordă prin contractul de garantare pentru ipotecile individualizate conform prevederilor art. 19 alin. (2)."

 

Pentru a urmări toate modificările și pentru mai multe detalii, se poate consulta Hotărârea la link-ul de mai sus.

 

Ordonanța Militară nr. 10 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

În data de 27.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 340 Ordonanța militară nr. 10/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 („Ordonanța Militară nr. 10”).

 

Ordonanța Militară nr. 10 prevede următoarele:

 

 1. Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în următoarele situații:
  1. Indiferent de intervalul orar, circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă strict pentru următoarele motive:
 1. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi, precum și în condițiile art. 1 alin. (1), (2) și (5) din Ordonanța militară nr. 8/2020;
 2. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, inclusiv tratamentele oncologice planificate, dializă etc., folosind mijloacele de transport în comun, mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat;
 3. deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 4. deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

 

 1. În intervalele orare 7,00-11,00 și 19,00-22,00 circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă strict pentru următoarele motive:
  1. deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, inclusiv deplasarea în condițiile art. 1 alin. (3) și (5) din Ordonanța militară nr. 8/2020;
  2. deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;
  3. deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), precum și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

 

Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la pct. 1) și 2) de mai sus, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 4 din Ordonanța militară nr. 3/2020 (prevederea privind prezentarea legitimației de serviciu sau adeverința eliberată de angajator și declarația pe propria răspundere).

 

 1. Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalele orare 7,00-11,00 și 19,00- 22,00.

 

 1. Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 28 aprilie 2020 până la data de 11 mai 2020 inclusiv.

 

 1. Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 13 zile, începând cu data de 2 mai 2020 până la data de 14 mai 2020 inclusiv.

 

 1. Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Italia și din această țară către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 12 zile, începând cu data de 3 mai 2020 până la data de 14 mai 2020 inclusiv.

 

 1. Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Franța și Germania și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 10 zile, începând cu data de 5 mai 2020 până la data de 14 mai 2020 inclusiv.

 

 1. Măsurile prevăzute la alin. (iii) - (vi) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, servicii tehnice, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

 

 1. Pe durata stării de urgență, trimiterile poștale înregistrate pot fi predate destinatarilor de personalul Companiei Naționale Poșta Română - S.A. prin introducerea în cutia poștală sau, în lipsa acesteia, prin afișare la adresa destinatarului, cu excepția actelor de procedură. Companiei Naționale Poșta Română - S.A. îi revine obligația stabilirii cadrului instituțional și răspunderea pentru modul în care se desfășoară această activitate.

 

 1. Ordonanța militară nr. 10 abrogă următoarele prevederi:
  1. prevederile art. 2 și art. 3 din Ordonanța militară nr. 3/2020;
  2. prevederile art. 1 și art. 2 din Ordonanța militară nr. 4/2020;

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 

HG nr. 321/2020 pentru completarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale

În data de 27.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 340 Hotărârea nr. 321/2020 pentru completarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale („HG nr. 321/2020”).

 

Conform HG nr. 321/2020 după alineatul (5) al articolului 12 din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

 

„(51) Prin excepție de la prevederile alin. (5), activitatea atașaților pe probleme de muncă și sociale din cadrul misiunilor diplomatice ale României care încetează în perioada în care este instituită starea de urgență pe teritoriul României se prelungește pentru o perioadă de cel mult 60 de zile de la încetarea stării de urgență, prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale.”

OUG nr. 56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

În data de 27.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 340 Ordonanța de urgență nr. 56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („OUG nr. 56/2020”).

 

OUG nr. 56/2020 prevede, printre altele, următoarele:

 

 1. Prin derogare de la prevederile art. 62 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, titularii licențelor de emisie și ai licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru sunt scutiți de la plata tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 2020, stabilit potrivit Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului.

 

 1. În aplicarea prevederilor de la pct. i., titlurile de creanță emise în cursul anului 2020 pentru individualizarea cuantumului tarifului de utilizare a spectrului în temeiul art. 62 din Legea nr. 504/2002, se desființează prin decizia Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Decizia de desființare se emite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se comunică persoanelor îndreptățite în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 

 1. Titularii licențelor de emisie și/sau ai licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru acordate potrivit Legii nr. 504/2002, care au achitat tariful de utilizare a spectrului potrivit titlurilor de creanță emise înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pot beneficia, la cerere, de restituirea sumelor în vederea respectării prevederilor pct. i.

 

 1. Restituirea sumelor potrivit pct. iii. se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 

 1. Termenul de plată a tarifului de utilizare a spectrului datorat de titularii licențelor de utilizare a frecvențelor radio în temeiul art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, stabilit în titlurile de creanță emise pentru primul trimestru al anului 2020 potrivit Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, este de 31 octombrie 2020.

 

 1. Titularii licențelor de utilizare a frecvențelor radio acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată prin Legea nr. 140/2012, care au achitat tariful de utilizare a spectrului potrivit titlurilor de creanță emise înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pot beneficia, la cerere, de restituirea sumelor achitate în vederea respectării prevederilor de la pct. i.

 

 1. Restituirea sumelor potrivit pct. v. se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta OUG nr. 56/2020 la link-ul de mai sus.


24/04/2020
Ordinul ministrului sanatatii nr. 684/2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2

În data de 24.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 335 Ordinul ministrului sanatatii nr. 684/2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2 („Ordinul nr. 684/2020” sau „Ordinul”).

 

Ordinul nr. 684/2020 modifică Art. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 499/2020 care va avea următorul cuprins:

 

Art. 1. Se suspendă temporar distribuția în afara teritoriului României, pe perioada pandemiei, a produselor biocide TP1 și TP2, definite conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide.


Ordinul nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației

În data de 24.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 335 Ordinul nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației („Ordinul nr. 848/2020”).

 

Ordinul nr. 848/2020 aprobă modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor cu care societățile cooperative au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, și cărora le-a fost întreruptă activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2 urmând să beneficieze de indemnizația prevăzută de art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 

Modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor aprobate se regăsește în Anexa la Ordinul nr. 848/2020.

 

Pentru mai multe detalii se poate consulta link-ul de mai sus.

 


Ordinul nr. 849/2020 pentru aprobarea modelului de declarație pe propria răspundere prevăzută la art. XV alin. (11) din OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

În data de 24.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 335 Ordinul nr. 849/2020 pentru aprobarea modelului de declarație pe propria răspundere prevăzută la art. XV alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („Ordinul nr. 849/2020”).

 

Ordinul nr. 849/2020 aprobă modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. XV alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 

Modelele sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 849/2020.


23/04/2020
Monitorul Oficial al României nr. 332 Ordinul nr. 672/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, a căror distribuție se suspendă temporar, precum și a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate pe piața națională

În data de 23.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 332 Ordinul nr. 672/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, a căror distribuție se suspendă temporar, precum și a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate pe piața națională („Ordinul nr. 672/2020” sau „Ordinul”).

 

Conform Ordinului nr. 672/2020, termenii de mai jos au următorul înțeles:

 1. export - orice livrare în țări terțe,
 2. livrarea în afara teritoriul României - livrare intracomunitară și/ sau livrare în țări terțe;
 3. distribuție - livrarea sau exportul în afara teritoriului României.

 

 1. Prin Ordinul nr. 672/2020 se aprobă lista cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, a căror distribuție se suspendă temporar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din acest Ordin, pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a Ordinului.

 

 1. Prin derogare, se exceptează livrările în afara teritoriul României a dispozitivelor medicale fabricate în România către acei parteneri comerciali cu sediul în afara României cu care operatorul economic român are încheiat un contract de tip manufacturing sau lohn, dispozitivele medicale în tranzit, precum și livrările sub contract în cadrul unei achiziții publice comune lansate la nivelul Uniunii Europene.

 

 1. În situația de excepție de la pct. II, operatorul economic va prezenta la vamă:
 1. o copie tradusă într-o limbă de circulație internațională a licenței/certificatului/ autorizației de funcționare pentru partenerul comercial cu sediul în afara teritoriului României;
 2. o declarație pe propria răspundere conform căreia dispozitivele medicale livrate nu sunt destinate pieței din România și au ca destinație finală țara menționată în documentele de livrare;
 3. contractul (copie) conform căruia dispozitivele medicale sunt livrate în cadrul unei achiziții publice comune lansate la nivelul Uniunii Europene.

 

 1. Transportul ansamblelor și subansamblelor de dispozitive medicale, fabricate în România pentru beneficiarii externi, nu se supune interdicției de distribuție.

 

 1. De asemenea, conform Ordinului nr. 672/2020, se suspendă temporar distribuția, pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, a medicamentelor cuprinse în Protocolul de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov-2, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2020, cu modificările ulterioare, precum și a medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate destinate patologiilor cronice în contextul pandemiei cu virusul SARS-Cov-2 prevăzute în anexa care face parte integranta din Ordinul nr. 672/2020.

 

 1. Prin derogare de la prevederile de mai sus, medicamentele prevăzute în anexa la Ordinul nr. 672/2020 pot fi livrate intracomunitar în afara teritoriului României în condițiile limitativ prevăzute de Ordinul nr. 672/2020.

 

 1. Se exceptează de la prevederile alin. V și VI de mai sus medicamentele fabricate de către producătorii cu sediul în România, inclusiv cele fabricate sub contract, precum și medicamentele care tranzitează teritoriul României și care sunt destinate altor piețe din afara teritoriului României. 

În cazul acestor medicamente producătorul va prezenta la vamă:

 1. o copie a autorizației de fabricație însoțită de anexa nr. 8, aprobată de ANMDMR, în care sunt menționate medicamentele. În cazul în care medicamentele nu sunt prevăzute în anexa nr. 8, producătorul trebuie să furnizeze o copie tradusă într-o limbă de circulație internațională după autorizația de punere pe piață/autorizația de import nevoi speciale/permisul de import aprobat de autoritatea competentă din țara de destinație;
 2. o declarație pe propria răspundere, conform căreia medicamentele livrate nu sunt destinate pieței din România și au ca destinație finală țara menționată în documentele de livrare.

 

Nu in ultimul rand, pot fi exportate medicamentele de la pct. VII numai în situația în care ANMDMR a vizat declarațiile de export conform Ordinului ministrului sănătății publice nr. 894/2006 pentru aprobarea Reglementărilor privind exportul medicamentelor de uz uman, cu modificările ulterioare, și Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.809/2006 pentru aprobarea Normelor privind avizarea declarației de export al medicamentelor de uz uman cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 672/2020.

 

Ordinul nr. 672/2020 abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 428/2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale și materialele sanitare pentru a asigura prevenția și tratarea afecțiunilor asociate infecției cu SARS-COV-2, a căror distribuție în afara teritoriului României se suspendă temporar, precum și a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed).

 

Pentru mai multe detalii, poate fi consultat ordinul la link-ul de mai sus.

22/04/2020
Hotărârea Guvernului nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

În data de 22.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 327 Hotărârea Guvernului nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare („HG nr. 312/2020”).

 

HG nr. 312/2020 prevede că, pe durata stării de urgență, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă și care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 

 1. și-au întrerupt activitatea total, ca urmare a măsurilor dispuse de autorități, ori și-au redus activitatea, înregistrând în luna anterioară lunii în care intervine scadența plății utilităților/chiriei pentru care se solicită amânarea diminuarea încasărilor/veniturilor cu cel puțin 25% față de media încasărilor/veniturilor din perioada ianuarie-februarie 2020;

 

 1. au organizat și/sau au participat la competiții sportive oficiale în ultimele 6 luni.

 

Îndeplinirea criteriilor de mai sus se atestă prin declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, pe care o transmite co-contractantului, lunar, la data scadenței obligației de plată a serviciilor de utilități și/sau chiriei.

 

21/04/2020
Ordinul nr. 890/2020 pentru aprobarea Procedurii de comercializare a benzinei și motorinei pe perioada stării de urgență pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

În data de 21.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 324 Ordinul nr. 890/2020 pentru aprobarea Procedurii de comercializare a benzinei și motorinei pe perioada stării de urgență pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 („Ordinul nr. 890/2020”). A se vedea și OUG nr. 47/2020.

 

Conform Procedurii de comercializare a benzinei și motorinei pe perioada stării de urgență pe teritoriul României („Procedura”), astfel cum aceasta poate fi regăsită în anexa la Ordinul nr. 890/2020, prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (3) lit. b) și art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2018, în perioada stării de urgență, furnizorii de carburanți pot comercializa către consumatorul final benzină și motorină cu un conținut de biocarburant redus față de valorile stabilite pentru anul 2019.

 

Furnizorii de carburanți pot comercializa către consumatorul final benzină și motorină cu un conținut de biocarburant redus față de valorile stabilite pentru anul 2019, numai după notificarea prealabilă a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și cu aprobarea acestuia.

 

Aprobarea furnizării de carburanți în vederea comercializării către consumatorul final a benzinei și motorinei cu un conținut de biocarburant redus față de valorile stabilite pentru anul 2019 se poate elibera de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri numai pe perioada stării de urgență generate de pandemia SARS-CoV-2. Comercializarea de benzină și motorină la pompă cu un conținut de biocarburant redus față de valorile stabilite pentru anul 2019 trebuie să înceteze în maximum 5 zile de la încetarea stării de urgență.

 

Notificarea privind nerespectarea conținutului de biocarburanți va fi transmisă Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin poșta electronică, la adresa de e-mail: combustibili.alternativi@energie.gov.ro, conform modelului prevăzut în anexa la Procedură.

 

În vederea emiterii aprobării furnizorul de carburanți va transmite, prin poșta electronică, la adresa de e-mail: combustibili.alternativi@energie.gov.ro, următoarele documente:

 

 1. declarație pe propria răspundere că aprovizionarea cu biocarburanți pentru carburanți auto de la furnizorii din Uniunea Europeană se desfășoară cu întârziere ca urmare a măsurilor luate la nivel european / național, în scopul diminuării efectelor pandemiei, pentru transporturile auto;

 

 1. dovadă de la producătorii interni că nu dispun de surse suplimentare de biocarburanți pentru carburanți auto, întrucât întreaga cantitate din producție este contractată.

Ordonanța de urgență nr. 52/2020 pentru modificarea art. 293 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19

În data de 21.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 325 Ordonanța de urgență nr. 52/2020 pentru modificarea art. 293 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19 („OUG nr. 52/2020”).

 

OUG nr. 52/2020 modifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, în continuare („OUG nr. 40/2015”), astfel:

 

 • Art. 293 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) În aplicarea alin. (1), în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1), (2), (21), (3) și (4), prin excepție de la prevederile art. 16 alin. (9), sumele prevăzute la art. 292 alin. (1) se restituie din contul în care au fost încasate, conform mecanismului care se stabilește în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare."

 

De asemenea, OUG nr. 52/2020 derogă de la OUG nr. 40/2015 astfel:

 1. Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1) din OUG nr. 40/2015:
 1. pentru proiectele finanțate din Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune ale beneficiarilor operatori regionali de apă definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, se acordă prefinanțare în tranșe de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare.
 2. pentru alți beneficiari decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1), (2), (21), (3), (4) și (6) ai OUG nr. 40/2015, cu excepția beneficiarilor prevăzuți mai sus la lit. a), se acordă prefinanțare în tranșe de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare, cu condiția să existe contracte de achiziție de produse, echipamente și de lucrări aflate în implementare.

 

Beneficiarii de la lit. a) și b) transmit cererea de acordare a tranșei de prefinanțare în valoare de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului însoțită de o notă justificativă din care să rezulte că sumele solicitate sunt aferente unor cheltuieli necesare pentru următoarele 6 luni, de la depunerea cererii de prefinanțare, conform graficului de rambursare anexat contractului de finanțare. Sumele acordate ca prefinanțare se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare/plată transmise de aceștia, până la cererea de rambursare finală, conform prevederilor contractelor / deciziilor / ordinelor de finanțare.

 

 1. Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (4) din OUG nr. 40/2015, beneficiarul/liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanțare conform prevederilor art. 15 alin. (1) OUG nr. 40/2015, precum și beneficiarul/liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanțare pct. I lit. b) de mai sus, au obligația depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 180 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranșa de prefinanțare în contul beneficiarului, fără a depăși durata contractului de finanțare.

 

 1. Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (4) din OUG nr. 40/2015, beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7 din OUG nr. 40/2015, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată, cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.

 

 1. Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (5) din OUG nr. 40/2015, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare organismul intermediar/autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată. Termenul de la care se derogă fiind de maximum 20 de zile lucrătoare.

 

 1. Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (8) din OUG nr. 40/2015, termenul de maximum 10 zile lucrătoare prevăzut de acest alin. a fost majorat la maximum 20 de zile lucrătoare.

 

 1. Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (1) din OUG nr. 40/2015, termenul de maximum 3 luni privind obligația de a depune la autoritățile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, care nu se încadrează în prevederile art. 4 alin. (3), cu excepția cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, a fost majorat la maxim 6 luni. Acest termen se aplică și pentru ordonatorii de credite prevăzuți la art. 6 din OUG nr. 40/2015.

 

 1. Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (3) din OUG nr. 40/2015, termenul de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar a cererii de rambursare a fost majorat la maximul 30 de zile lucrătoare.

 

 1. OUG nr. 52/2020 mai prevede că autoritățile contractante pot iniția modificarea contractelor de lucrări, prin act adițional, cu acordul părților, în scopul introducerii unei clauze contractuale de plată în avans a echipamentelor și/sau a materialelor în vederea punerii acestora în operă, în conformitate cu obiectul contractului.

 

Aceste pevederi se aplică pentru contractele deja semnate, în condițiile în care costul creditului luat în calcul pe o perioadă de maximum 5 ani care ar fi trebuit contractat de antreprenor pentru susținerea a 80% din valoarea echipamentelor și/sau materialelor care sunt plătite în avans față de prevederile inițiale ale contractului nu depășește limita de 15% din valoarea contractului de lucrări respectiv.

 

Plata se va face exclusiv cu condiția certificării livrării și depozitării pe șantier a echipamentelor și/sau materialelor care corespund clauzelor contractuale, la standardele de calitate prevăzute și în conformitate cu proiectul de execuție aprobat, moment în care acestea devin proprietatea beneficiarului. Măsurile privind depozitarea în condiții optime și asigurarea pazei acestora revin în sarcina antreprenorilor.

 

 1. De asemenea, OUG nr. 52/2020 prevede că autoritățile contractante pot iniția modificarea contractelor de lucrări, prin act adițional, cu acordul părților, în sensul reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată, în cazul în care este stabilită o valoare minimă. Această limită va fi aleasă de beneficiari în funcție de specificul contractelor, dar nu va fi mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 150.000 euro la data semnării actelor adiționale.

 

Aceste prevederi se aplică în condițiile în care costul creditului/creditelor pentru diferența de valoare între nivelul minim al certificatelor interimare de plată aferente contractelor de lucrări și nivelul valorii minime pentru certificatele interimare de plată propus prin actele adiționale care urmează a fi încheiate, pentru o perioadă de maximum 5 ani, ce ar fi trebuit contractat/contractate de antreprenor pentru susținerea fluxului de numerar plătit în avans față de condițiile inițiale de contract se încadrează în limita de 15% din valoarea totală a contractului de lucrări.


Ordonanța de urgență nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

În data de 21.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 325 Ordonanța de urgență nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („OUG nr. 53/2020”).

 

OUG nr. 53/2020 modifică OUG nr. 30/2020 astfel:

 • La articolul XV, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
  1. (11) De indemnizația prevăzută la alin. (1) beneficiază și avocații a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență, dacă în luna pentru care solicită indemnizația au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depășesc câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020. Indemnizația se plătește în baza declarației pe propria răspundere a avocatului privind îndeplinirea condițiilor de acordare, pe care o transmite la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal.”

 

 • La articolul XV, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  1. (5) Pentru indemnizația prevăzută la alin. (1), (11), (2) și (4) se datorează impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute în Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  2. (6) Pentru indemnizațiile prevăzute la alin. (1), (11), (2) și (4), plătite din bugetul de stat, nu se datorează contribuția asigurătorie pentru muncă reglementată de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

 • La articolul XV, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (7)-(10), cu următorul cuprins:
  1. ”(7) Calculul obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (5), în cazul indemnizației lunare prevăzută la alin. (1), (11) și (4), cu excepția celei de care beneficiază persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, se efectuează de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 64 alin. (1), art. 138 lit. a) și, respectiv, art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, asupra indemnizației brute încasate de la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  2. (8) Obligațiile fiscale menționate la alin. (7) se declară prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile realizate în anul 2020.
  3. (9) În cazul indemnizației prevăzute la alin. (1) de care beneficiază persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al celei prevăzute la alin. (2), calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale, respectiv de structura sportivă, în calitate de plătitori, din indemnizația brută încasată de la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.
  4. (10) Pentru indemnizațiile menționate la alin. (9) se aplică în mod corespunzător prevederile art. XI alin. (6) și (7).

 

 • După articolul XV1 se introduce un nou articol, articolul XV2, cu următorul cuprins:
  1. XV2 (1) Prevederile art. XV alin. (1) nu se aplică societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nici grupurilor de interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.
  2. (2) Persoanele care beneficiază de un drept de pensie și persoanele încadrate în grad de handicap pot beneficia de drepturile prevăzute la art. XI alin. (1) sau art. XV alin. (1), (11), (2) și (4).

 

OUG nr. 53/2020 modifică și OUG nr. 33/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială după cum urmează:

 

 • La articolul IV, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) și (32), cu următorul cuprins:
  1. (31) Pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, în vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale de muncă depune, prin poșta electronică, la agențiile teritoriale în raza cărora își au sediul social o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere, la care se atașează lista cu persoanele beneficiare.
  2. (32) Plata indemnizației prevăzute la alin. (31) se realizează către cooperație, care va face plata, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor, către persoanele cu care are încheiate convenții individuale de muncă.

 

 • La articolul XVIII, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. (1) Pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale, financiare și comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor plătite de casele teritoriale sau sectoriale de pensii se aplică, prin efectul legii, de către aceste instituții fără alte formalități din partea beneficiarilor acestor drepturi.

 

OUG 53/2020 prevede, de asemenea, că prin derogare de la dispozițiile art. 39 alin. (1) și art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă pentru persoanele care se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 76/2002 perioada de acordare a indemnizației de șomaj, stabilită în condițiile legii, se prelungește până la încetarea stării de urgență decretate.

 

Sumele reprezentând indemnizațiile prevăzute la art. XI alin. (1) și la art. XV alin. (1), (11), (2) și (4) din OUG nr. 30/2020, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin OUG nr. 53/2020, nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă.

 

Pentru mai multe detalii, se poate consulta ordonanța la link-ul de mai sus.

 

16/04/2020
Ordonanța militară nr. 9/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

În data de 16.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 321 Ordonanța militară nr. 9/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 („Ordonanța militară nr. 9”).

Ordonanța militară nr. 9 prevede, printre altele, că:

 • Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 18 aprilie 2020.
 • Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Italia și din această țară către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 19 aprilie 2020.
 • Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Franța și Germania și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 21 aprilie 2020.

Aceste măsuri nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, servicii tehnice, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

 • Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Bulgaria, nu prezintă simptome asociate COVID-19. Punctele de trecere a frontierei de stat româno-bulgare prin care se permite intrarea în România în aceste condiții sunt Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin. Prin aceste puncte de frontieră se permite și intrarea/ieșirea lucrătorilor transfrontalieri cu mașini și utilaje agricole. 
  1. Prin lucrător transfrontalier se înțelege persoana care face dovada că locuiește și lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-bulgare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, și care se reîntoarce la locuință cel puțin o dată pe săptămână.
 • Alin. (1) al art.  3 din Ordonanța militară nr. 8/2020 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. „(1) Pe perioada stării de urgență piețele agroalimentare rămân deschise, cu obligația administratorilor de a organiza activitățile în baza actelor normative incidente, prin adoptarea de măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID-19, care să se refere cel puțin la purtarea de mănuși și măști, precum și la păstrarea distanței sociale, atât la intrarea în piață, cât și în interiorul acesteia."
 • Prevederile alin. (2) al art. 3, ale art. 7 și 8, ale lit. d) a alin. (1) al art. 21, precum și anexa nr. 2 la Ordonanța militară nr. 8/2020 își încetează aplicabilitatea.
 • Prevederile alin. (2) al art. 7 și ale art. 9 din Ordonanța militară nr. 3/2020 își încetează aplicabilitatea.
 • De asemenea, prin Ordonanța militară nr. 9 s-au adus clarificări cu privire la efectuarea schimbului de echipaj, la bordul navelor de navigație interioară care arborează pavilion român și la bordul navelor maritime indiferent de pavilionul pe care îl arborează, aflate în porturile românești.
Ordinul nr. 1861/2020 pentru aprobarea modelului convenției de garantare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, și a modelului convenției de implementare

În data de 16.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 317 Ordinul nr. 1861/2020 pentru aprobarea modelului convenției de garantare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, și a modelului convenției de implementare („Ordinul nr. 1861/2020”).

 

Ordinul nr. 1861/2020 aprobă modelul convenției privind implementarea facilității de garantare pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, care se încheie între Ministerul Finanțelor Publice și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, prevăzută la art. 9 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Modelul convenției este prevăzut în Anexa 1 la Ordinul nr. 1861/2020.

 

De asemenea, Ordinul nr. 1861/2020 aprobă modelul convenției de garantare care se încheie între Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN și creditori, instituții de credit și instituții financiare nebancare, prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Modelul este prevăzut în anexa nr. 2 la acest ordin.

 

Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

În data de 16.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 319 Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale („OUG nr. 48/2020”).

 

OUG nr. 48/2020 prevede, printre altele, următoarele:

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se modifică și se completează după cum urmează:

 

 • La art. 56 se introduce un nou alineat (15), cu următorul cuprins:
  1. (15) Prevederile alin. (11) - (14) se aplică și pentru sponsorizările efectuate, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, către instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice. În acest caz, deducerea sumelor reprezentând sponsorizări din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în limita prevăzută la alin. (11), se efectuează în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzut la art. 25 alin. (41)."

 

 • La art. 76 alineatul (4), se introduce o nouă literă u), cu următorul cuprins:
  1. „u) avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență, potrivit legii."

 

 • La art. 142 se introduce o nouă literă u), cu următorul cuprins:
  1. „u) avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență, potrivit legii."

 

 • Articolul 437 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. „Art. 437. - Valorificarea produselor accizabile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită

(1) Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum și produsele energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită și care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare pot fi valorificate de către organele competente către antrepozite fiscale de producție numai în vederea procesării. În acest caz, livrarea se face, pe bază de factură, la prețuri care nu cuprind accizele.

(2) Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum și produsele energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită și care îndeplinesc condițiile legale de comercializare se valorifică de organele competente către operatorii economici comercianți, pe bază de factură, la prețuri care cuprind și accizele.

(3) Circulația produselor accizabile prevăzute la alin. (1) și (2) intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită nu intră sub incidența prevederilor secțiunii a 16-a.

(4) Produsele accizabile intrate în proprietatea privată a statului, care nu pot fi valorificate în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), se distrug în condițiile prevăzute în reglementările referitoare la modul și condițiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

(5) Persoanele care dobândesc bunuri accizabile potrivit alin. (1) și (2) trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de prezenta lege și normele de aplicare a acesteia.”

 

Derogări de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Se instituie o derogare de la art. art. 60138și 154 alin. (1) lit. r) pe perioada stării de urgență, pentru indemnizațiile prevăzute la art. XI alin. (1) și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, și la art. 3 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv din bugetul de stat, nu se acordă facilități fiscale. Aceste prevederi se aplică indemnizațiilor acordate din bugetul de asigurări pentru șomaj sau bugetul de stat începând cu luna aprilie 2020.

 

Derogări de la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 • Art. XI (1) Prin derogare de la prevederile art. 169 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică:

a) deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare pentru care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, a fost începută inspecția fiscală în vederea soluționării acestora;

b) deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de contribuabilii mari stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili și de contribuabilii mijlocii stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificările ulterioare, care se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, în cazul în care:

(i) contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;

(ii) organul fiscal central, pe baza informațiilor deținute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;

(iii) pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale;

c) deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, depuse de alți contribuabili decât cei prevăzuți la lit. b), care se soluționează după efectuarea inspecției fiscale anticipate, în cazul în care:

(i) contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;

(ii) organul fiscal central, pe baza informațiilor deținute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;

(iii) pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale;

(iv) contribuabilul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, după înregistrarea în scopuri de TVA;

(v) soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale.

(3) Pentru sumele rambursate în conformitate cu prevederile prezentului articol, inspecția fiscală ulterioară se decide în baza unei analize de risc.

 

 • Art. XII. - (1) Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la împlinirea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1) nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități conform Codului de procedură fiscală. În acest caz, până la primul termen de plată după expirarea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1), organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) și art. 200 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată acordate potrivit legii se suspendă până la împlinirea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1).

(3) Dispozițiile art. 157 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător și pentru obligațiile bugetare prevăzute la alin. (1) și (2).

(4) Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni.

(5) Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgă până la împlinirea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1).

 

 • Art. XIII. - (1) Aplicarea prevederilor art. XI și XII încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

(2) Obligațiile care intră sub incidența măsurilor prevăzute la art. XII alin. (2), cu excepția acelora care privesc ratele din graficele de eșalonare refăcute conform art. XII alin. (1), se consideră îndeplinite în următoarele situații:

a) pentru situația în care termenele prevăzute la art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) și art. 200 alin. (2) din Codul de procedură fiscală s-au împlinit până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), dacă acestea se execută în termen de 30 de zile de la încetarea acestui termen;

b) pentru celelalte situații decât cele prevăzute la lit. a), la împlinirea termenului prevăzut la art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) și art. 200 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

(3) Pentru obligațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), contribuabilii pot solicita modificarea eșalonării la plată, cu condiția ca cererea să fie depusă în termen de 30 de zile de la încetarea termenului prevăzut la alin. (1), prevederile art. 195 din Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.

 

 • Art. XVII. - Prevederile art. XI se aplică și deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare aflate în curs de soluționare și pentru care nu a fost emisă Decizia de rambursare a TVA până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.”

 

Modificări aduse OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgent:

 • Se introduce art. 285  în Ordonanța de urgență a Guvernului, care reia în cadrul acestui act normativ prevederile art. 437 din Codul fiscal, de mai sus, cu următoarele mențiuni suplimentare:
 1. „(2) Organele competente pot încheia cu operatori economici autorizați pentru denaturarea alcoolului etilic, care face obiectul confiscării sau rechiziției definitive, contracte de prestări servicii în vederea denaturării acestuia, urmând ca produsul astfel rezultat să fie valorificat de aceleași organe competente. Selecția operatorilor care prestează servicii de denaturare se realizează utilizând metoda comparației prețurilor pentru servicii similare aflate pe piață, dacă acestea sunt disponibile, în caz contrar urmând a stabili cel mai bun preț rezultat din solicitarea a minimum 3 oferte de la antrepozitari autorizați care au dreptul de denaturare a alcoolului etilic.”

 

Modificări aduse Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public:

 • Printre bunurile care pot fi rechiziționate se modifică termenul de „carburanți-lubrifiați” cu cel de „produse energetice” și se introduc următoarele bunuri „alcoolul etilic și băuturile alcoolice” și „orice alte bunuri, stabilite cu luarea în considerare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare.”

 

Modificări aduse O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 

 • Se introduc două noi capitole, capitolul V1 „Valorificarea alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, precum și a produselor energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului”, și capitolul V2 „Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului pe perioada instituirii stării de asediu sau a stării de urgență”

 

OUG 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative se modifică și se completează după cum urmează:

 • Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins
  1. „(1) Prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeași lege, care importă medicamente, echipamente de protecție și mașini de producție măști de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare, care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeași lege, care importă alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanți, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență.

(3) Lista bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale conform alin. (1) și (2) este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(4) În cazul importului de alcool etilic complet denaturant, beneficiază de prevederile alin. (2) numai importatorii care dețin autorizație de utilizator final conform prevederilor titlului VIII «Accize și alte taxe speciale» din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare, valabilă la data importului.

(5) Organele vamale nu solicită plata taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute la alin. (1) și (2).

(6) Taxa aferentă importurilor prevăzute la alin. (1) și (2) realizate în cursul perioadei fiscale se evidențiază de către importatori în decontul prevăzut la art. 323 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă, în limitele și în condițiile stabilite la art. 297-301 din aceeași lege."

 1. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.

 

Prevederi care afectează operatorii de jocuri de noroc prevăzuți de OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc:

 • În anul 2020, operatorii de jocuri de noroc ale căror licențe de organizare a jocurilor de noroc și/sau autorizații de exploatare a jocurilor de noroc intră sub incidența art. 332 din OUG nr. 1/1999, pot formula cereri pentru reautorizarea activității până cel mai târziu în 90 de zile de la încetarea stării de urgență decretate.

 

 • Pe durata stării de urgență decretate în anul 2020, obligațiile de plată aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale prevăzute de OUG nr. 77/2009, se suspendă. Pentru aceste activități nu se aplică sancțiunile prevăzute OUG nr. 77/2009 referitoare la neplata taxelor aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, dacă plata taxelor care intră sub incidența suspendării se efectuează în cel mult 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgență 

 

 • Operatorii de jocuri de noroc care intră sub incidența acestei prevederi nu datorează taxe aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgență decretate.

 

Derogări de la Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități:

 • Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate.

 

 • Pentru aplicarea acestei prevederi, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, aferent anului 2020, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei din anul calendaristic în care a desfășurat activitatea. Perioada în care contribuabilii au desfășurat activitatea se determină prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile aferent perioadei în care aceștia au întrerupt activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate.

 

 • Pentru a beneficia de prevederile de mai sus, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
 1. întrerup activitatea total sau parțial și dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
 2. nu se află în insolvență conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

 

Derogări de la Legea contabilității nr. 82/1991

 • Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) și (3) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.
14/04/2020
Decretul nr. 240/2020 al Președintelui României privind prelungirea stării de urgență cu 30 de zile pe teritoriul României

În data de 14.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 311 din 14.04.2020 Decretul nr. 240/2020 al Președintelui României privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României („Decretul”).

Decretul prevede că:

Începând cu data de 15 aprilie 2020, se prelungește cu 30 de zile starea de urgență pe întreg teritoriul României, instituită prin Decretul nr.195/2020.

Pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și realizarea managementului consecințelor, raportat la evoluția situației epidemiologice, pe durata stării de urgență este restrâns exercițiul următoarelor drepturi şi libertăți, proporțional cu gradul de realizare al criteriilor prevăzute de art. 3 alin. (5):

 1. libera circulație;
 2. dreptul la viață intimă, familială și privată;
 3. inviolabilitatea domiciliului;
 4. dreptul la învățătură;
 5. libertatea întrunirilor;
 6. dreptul la grevă;
 7. dreptul de proprietate privată;
 8. libertatea economică.

 

Pe durata stării de urgență măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă sunt stabilite în anexa nr.1 la Decret, iar măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală sunt stabilite în anexa nr. 2 la Decret.

 

Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală prevăzute la pct. 1-6 din anexa nr. 2 se dispun de ministrul afacerilor interne sau de înlocuitorul legal al acestuia, cu acordul prim-ministrului, prin ordonanță militară, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală, prevăzute la pct. 7 din anexa nr. 2, se dispun de către Ministerul Afacerilor Interne, prin ordin al secretarului de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență sau înlocuitorul legal al acestuia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală se dispun potrivit evaluării realizate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu acordul prim-ministrului, pe baza unor criterii enumerate în Decret.

 

Pe durata stării de urgență se mențin măsurile dispuse prin actele emise pentru punerea în executare a Decretului nr.195/2020, în măsura în care nu se dispune altfel prin Decretul 240/2020.

 

Decretul intră în vigoare de la data de 15 aprilie 2020

 

ANEXA 1 - Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă

Capitolul I - Domeniul ordine publică 

 

Sunt interzise organizarea și desfășurarea:

 

 1. mitingurilor, demonstrațiilor, procesiunilor sau oricăror altor întruniri, în spații deschise;
 2. oricăror altor întruniri de natura activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spații închise;

 

Prin excepție, slujitorii cultelor religioase recunoscute oficial în România pot oficia în lăcașurile de cult, în spații publice sau în spații private:

 

 1. practicile și ritualurile cu caracter public specifice cultului, fără participarea publicului;
 2. practicile și ritualurile cu caracter privat specifice cultului, precum botezurile, cununiile sau înmormântările, cu participarea numărului minim de persoane potrivit normelor canonice și cu respectarea strictă a măsurilor de protecție individuală și colectivă pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

 

Conform Capitolului III – Domeniul Economic:

Guvernul poate adopta măsuri economice și sociale pentru susținerea operatorilor economici și a sectoarelor economice afectate direct sau indirect de criza COVID-19.

 

Autoritățile contractante, inclusiv entitățile juridice în care statul este acționar majoritar, au dreptul de a achiziționa direct materiale și echipamente necesare prevenirii și combaterii COVID-19, cu depășirea pragului valoric stabilit de art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, în limita fondurilor bugetare repartizate cu această destinație.

 

De asemenea, se dispun măsuri pentru asigurarea continuității în aprovizionare, respectiv extracție, producție, procesare, transport, distribuție, furnizare, mentenanță întreținere și reparații a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate necesare funcționării corespunzătoare a sistemului energetic național, precum și asigurarea continuității funcționării acestuia și a tuturor serviciilor de utilitate publică.

 

Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe durata stării de urgență.

 

Pe durata stării de urgență se pot plafona prețurile la medicamente și aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică (energie electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanți etc.). În situația în care se constată o scădere a prețurilor la energie electrică și gaze naturale, pe piețele regionale, Guvernul va lua măsurile necesare astfel încât aceste scăderi să se reflecte parțial sau integral în prețul final de la nivelul consumatorilor.

 

În situația în care anumite programe sau proiecte nu pot fi derulate pe durata stării de urgență, bunurile consumptibile sau perisabile destinate a fi distribuite/ utilizate în cadrul acestora pot fi redistribuite în cadrul altor programe, proiecte sau în favoarea unor unități sanitare, de asistență socială, de îngrijire și asistență medico-socială sau beneficiarilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

 

Capitolul IV - Domeniul fondurilor europene:

Pentru perioada stării de urgență, autoritățile de management și organismele intermediare emit instrucțiuni specifice în relația cu beneficiarii, astfel încât implementarea contractelor de finanțare să se deruleze în acord cu prevederile legale și cu măsurile stabilite pentru reducerea riscului răspândirii virusului COVID-19.

 

Guvernul stabilește, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a Decretului, cadrul general și modalitățile de reorganizare, restructurare sau reprogramare a activităților care fac obiectul finanțării din fonduri europene.

 

Capitolul V – Domeniul sănătății:

Pe durata stării de urgență se pot introduce reglementări specifice acestei perioade privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, respectiv pentru certificatele de concediu medical de care beneficiază persoanele asigurate în această perioadă, pentru a evita, pe cât posibil, deplasarea persoanelor și contactul direct între persoane, în vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19.

 

Decontarea concediilor medicale acordate persoanelor aflate în carantină pentru COVID-19 și pacienți diagnosticați cu infecția COVID-19 va fi realizată cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare în bugetul FNUASS la nivelul necesar.

 

Se autorizează prescripțiile de tratamente "off-label" în cazul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, după ce aceste tratamente sunt avizate de către comisia de politică a medicamentului din cadrul unității sanitare respective.

 

Capitolul VI – Domeniul muncii și protecției sociale

Pe durata stării de urgență, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice, personalului din serviciile sociale rezidențiale și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz. Personalul exceptat are dreptul la o majorare a salariului în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege.

 

Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, autoritățile administrative autonome, regiile autonome, societățile și companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar, societățile cu capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe durata stării de urgență, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului.

 

Se menține valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective pe durata stării de urgență.

 

Pe durata stării de urgență se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă în unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubrizarea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă.

 

Capitolul VII – Domeniul justiției

Pe durata stării de urgență continuă activitatea de redactare și comunicare a hotărârilor judecătorești, de înregistrare a cererilor de chemare în judecată introduse pe durata stării de urgență, precum și efectuarea oricăror alte activități, sub rezerva respectării regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu și cu observarea dispozițiilor prezentului decret.

 

Prescripțiile, uzucapiunile și termenele de decădere de orice fel, altele decât cele prevăzute la art. 63 alin. (12) din acest capitol, nu încep să curgă iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență, dispozițiile art. 2.532 pct. 9 teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispoziții legale contrare nefiind aplicabile.

 

Pe durata stării de urgență, activitatea de judecată continuă în cauzele de urgență deosebităLista acestor cauze se stabilește de Colegiul de conducere competent. Pentru judecarea acestor cauze, pe durata stării de urgență, instanțele judecătorești, ținând seama de împrejurări, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi.

 

De asemenea, în procesele de mai sus, când este posibil, instanțele judecătorești dispun măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință și procedează la comunicarea actelor de procedură prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.

 

Când este posibil, cererile de chemare în judecată, căile de atac, precum și orice alte acte de procedură adresate instanței, pentru care legea prevede condiția formei scrise și care nu se depun direct în ședință, se transmit prin mijloace electronice.

 

Amânarea judecării cauzelor de urgență deosebită poate fi dispusă la cerere, în situația în care partea interesată se află în izolare la domiciliu, în carantină sau spitalizată în contextul pandemiei de COVID-19. Când instanța respinge cererea de amânare a judecății în considerarea necesității de a soluționa cauza în contextul stării de urgență, va amâna, la cererea părții sau din oficiu, pronunțarea în vederea depunerii de concluzii scrise.

 

Activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comitetului National privind Situațiile Speciale de Urgență, în scopul ocrotirii drepturilor la viață și la integritate fizică ale participanților la executarea silită. În cursul executării silite, când este posibil, executorii judecătorești procedează la comunicarea actelor de procedură în format electronic, potrivit legii.

 

În temeiul Decretului, judecarea proceselor civile, altele decât cele de urgență deosebită, se suspendă de plin drept pe durata stării de urgență, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest scop.

 

Termenele prevăzute de lege pentru efectuarea actelor de procedură sau pentru exercitarea plângerilor, contestațiilor și căilor de atac de orice fel în cauzele care se suspendă de drept de mai sus, aflate în curs la data prelungirii stării de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență. De asemenea, în cazul în care au fost declarate căi de atac în aceste cauze până la data emiterii prezentului decret, dosarele se înaintează instanței competente după încetarea stării de urgență.

 

Capitolul XI – Alte măsuri

La solicitarea instituțiilor și autorităților publice centrale și locale beneficiare, autoritățile împuternicite de lege pregătesc și efectuează rechiziții de bunuri și chemarea persoanelor fizice pentru prestări de servicii în interes public, necesare prevenirii și combaterii COVID-19, în condițiile Legii nr.132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public.

 

Pe durata stării de urgență, unitățile sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială, precum și instituțiile și autoritățile publice pot primi, sub forma darului manual, indiferent de valoarea evaluată, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri, reactivi și consumabile aferente, cu avizul de acceptare al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. De asemenea, aceste categorii pot primi, sub forma darului manual, indiferent de valoarea evaluată, echipamente de protecție și dezinfectanți.

 

Pe durata stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează.

 

ANEXA NR. 2 – Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate graduală

 

Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală sunt:

1. Izolarea și carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum și a celor care iau contact cu acestea; măsuri de carantinare asupra unor clădiri, localități sau zone geografice;

 

2. Închiderea graduală a punctelor de trecere a frontierei de stat;

 

3. Limitarea sau interzicerea circulației vehiculelor sau a persoanelor în/spre anumite zone ori între anumite ore, precum și ieșirea din zonele respective;

 

4. Interzicerea graduală a circulației rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute și a metroului;

 

5. Închiderea temporară a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice;

 

6. Asigurarea pazei și protecției instituționale a stațiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, a operatorilor economici care dețin capacități de importanță strategică la nivel național;

 

7. Limitarea activității spitalelor publice la internarea și rezolvarea cazurilor urgente:

(i) urgențe de ordin I - pacienți internați prin unități de primiri urgențe/compartimente de primiri urgențe care își pot pierde viața în 24 de ore;

(ii) urgențe de ordin II - pacienți care trebuie tratați în cadrul aceleiași internări (odată diagnosticați, nu pot fi externați);

(iii) pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2, respectiv diagnosticați cu COVID-19.

OUG nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

În data de 14.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 313 Ordonanța de urgență nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 („OUG nr. 47/2020”).

 

OUG nr. 47/2020 prevede, printre altele, următoarele:

 • Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (3) lit. b) și art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, în perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, furnizorii de carburanți pot comercializa către consumatorul final, cu notificarea și aprobarea prealabilă a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, benzină și motorină cu un conținut de biocarburant redus față de valorile stabilite pentru anul 2019, sub condiția ca reducerea să nu le fie imputabilă.

 

 • Comercializarea benzinei și motorinei fără conținut de biocarburanți este permisă în condițiile de mai sus, dacă achiziția nu se poate realiza din lipsa acestora de pe piață.

 

 • Notificarea prevăzută la primul punct se realizează în termen de maximum 5 zile de la data constatării imposibilității respectării conținutului de biocarburanți stabilit și este însoțită de următoarele documente justificative:
  1. declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că aprovizionarea cu biocarburanți pentru carburanți auto de la furnizorii din Uniunea Europeană se desfășoară cu întârziere ca urmare a măsurilor luate la nivel european/național, în scopul diminuării efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru transporturile auto;

 

 1. confirmarea partenerului/partenerilor cu care se află în relații comerciale că, din cauza efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, întâmpină dificultăți în livrarea cantităților de biocarburanți-biodiesel și bioetanol, conform contractelor încheiate;

 

 1. dovadă de la producătorii interni că nu dispun de surse suplimentare de biocarburanți pentru carburanți auto, întrucât întreaga cantitate din producție este contractată.

 

 • Metodologia de implementare a dispozițiilor de la primul punct se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, în termen de maximum 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ordinul MS nr. 622/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei

În data de 14.04.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 315 Ordinul nr. 622/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei („Ordinul MS nr. 622/2020”).

 

Conform Ordinului MS nr. 622/2020 se modifică următoarele prevederi din Ordinul MS nr. 414/2020:

 

 • Art. 1 alin. 1 din Ordinul MS nr. 414/2020 se modifică și va avea următoarea formă: 
  1. În înțelesul prezentului ordin, prin carantină se înțelege atât instituirea măsurii de carantină instituționalizată (în spații special amenajate), măsurii de carantină la domiciliu, cât și instituirea măsurii de izolare la domiciliu."

 

 • În cuprinsul art. 1 din Ordinul MS nr. 414/2020 se introduc trei noi alineate, respectiv alin. 21, alin. 41 și alin. 42 care vor avea următorul conținut: 
  1. „(21) Se instituie măsura de carantină la domiciliu în condițiile prevăzute în Ordinul comandantului acțiunii, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, nr. 74.546/2020—nepublicat în Monitorul Oficial), numai în situația în care spațiul permite carantina individuală sau în condiții de separare completă de restul locatarilor din același domiciliu, pe bază de declarație pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3, următoarelor categorii de persoane:

 

a) persoanele asimptomatice care intră pe teritoriul României venind din zonele cu transmitere comunitară extinsă afectate de COVID-19 (zona roșie);

b) persoanele asimptomatice confirmate cu coronavirus (COVID-19);

c) membri de familie asimptomatici confirmați cu coronavirus (COVID-19), care se carantinează la același domiciliu."

 

 1. (41) Categoriile de persoane nominalizate la alin. (21) au obligația de a se carantina la domiciliu, după caz, timp de 14 zile, precum și de a anunța medicul de familie cu privire la data de la care a început carantinarea, prin mijloace de transmitere la distanță, în vederea monitorizării stării de sănătate, acestea fiind monitorizate și controlate zilnic privind respectarea măsurii prevăzute de legislația incidentă de către instituțiile abilitate.

 

 1. (42) Data de începere a perioadei de carantinare sau izolare la domiciliu este dispusă în urma anchetei epidemiologice de către direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București."

 

 • Art. 5 din Ordinul MS nr. 414/2020 se modifică și va avea următorul cuprins:
  1. (1) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București au obligația ca, la ieșirea din carantină, să elibereze persoanelor ce s-au aflat în această situație un aviz epidemiologic de ieșire din carantină, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

 1. (2) Asigurații cărora li se aplică măsura de carantinare beneficiază de concediu și indemnizație de carantină pentru perioada stabilită prin documentul eliberat de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, pe care îl vor transmite medicului de familie pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

 

 1. (3) Persoana izolată la domiciliu în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), pentru a beneficia de concediu și indemnizație de carantină, va completa și va transmite doar medicului de familie, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, o declarație pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. În acest caz nu se va mai elibera aviz epidemiologic sau orice alt document justificativ de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București.

 

 1. (4) Medicul de familie poate transmite certificatele de concediu medical către asigurați pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță."

 

 • De asemeneaanexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la Ordinul MS nr. 662/2020 și se introduce o nouă anexă nr. 3 (Declarație pe propria răspundere—carantinare la domiciliu) prevăzută în același ordin 662/2020.
10/04/2020
Ordonanța militară nr. 8/2020

În data de 10.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 301, Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 („Ordonanța militară nr. 8/2020”)

Ordonanța militară nr. 8/2020 prevede, printre altele, următoarele:

 • Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a titularilor autorizațiilor/permiselor de pescuit comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea Neagră în vederea desfășurării activităților de pescuit comercial și acvacultură, precum și pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor activități.
 • Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei pentru achiziția de autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule și servicii de reparații auto.
 • În declarația pe propria răspundere, persoanele prevăzute la primul punct menționează, ca motiv, deplasarea în interes profesional, iar persoanele prevăzute la cel de-al doilea menționează, ca motiv, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor.
 • Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 14 aprilie 2020. Măsura nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale. Măsura se aplică și după durata pentru care este instituită starea de urgență numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute.
 • Piețele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de urgență, pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19. De asemenea, se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producție a produselor agroalimentare până și de la piața agroalimentară și accesul în interiorul acesteia, pe baza unei declarații pe propria răspundere și a certificatului de producător.
 • Unitățile fitofarmaceutice rămân deschise pe perioada stării de urgență, personalul acestora având obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19;
 • Se prelungește pe întreaga perioadă a stării de urgență închiderea temporară - totală sau parțială - a punctelor de trecere a frontierei de stat, stabilită prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 8/2020 și nr. 12/2020, conform anexei nr. 1 la Ordonanța militară nr. 8/2020.
 • Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, nu prezintă simptome asociate COVID-19. Prin lucrător transfrontalier se înțelege persoana care face dovada că locuiește și lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-ungare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, și care se reîntoarce la locuință cel puțin o dată pe săptămână. Punctele de trecere a frontierei prin care se permite intrarea în România în aceste condiții sunt următoarele: Cenad, Nădlac, Turnu, Vărșand, Salonta, Borș, Săcuieni, Urziceni și Petea. Prin aceste puncte se permite și intrarea/ieșirea lucrătorilor transfrontalieri cu mașini și utilaje agricole.
 • Se exceptează de la măsura izolării la domiciliu/carantinării persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României. Această excepție este aplicabilă și pentru tehnica/echipamentele din domeniile științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională.
 • Pe perioada stării de urgență se interzice/se suspendă exportul pentru produsele agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr. 2 la Ordonanța militară nr. 8/2020. Procedurile de export al produselor agroalimentare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe militare, se suspendă pe perioada stării de urgență.
 • Pe perioada stării de urgență se suspendă activitatea de emitere a certificatelor fitosanitare pentru exportul produselor agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr. 2 la Ordonanța militară nr. 8/2020.
 • Achiziționarea intracomunitară a produselor agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr. 2 la Ordonanța militară nr. 8/2020 se poate face numai dacă statul membru face dovada faptului că produsele achiziționate sunt destinate consumului intern propriu sau al celui comunitar, iar nu exportului.
 • Se interzice, pe perioada stării de urgență, încetarea sau suspendarea activității serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor- cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare. Aparținătorii/Susținătorii/Reprezentanții legali ai beneficiarilor acestor servicii, în baza unei cereri, pot solicita transferul beneficiarilor din centru la domiciliu sau, după caz, la reședința aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților legali dacă își asumă, pe propria răspundere, că au condiții corespunzătoare ocrotirii temporare a acestora.
  1. Se instituie, pe perioada stării de urgență, măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul angajat al centrelor de mai sus pe o perioadă de 14 zile. Perioada este urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la domiciliu, pe o perioadă egală cu cea de izolare preventivă la locul de muncă, prezența personalului în centru asigurându-se în ture/schimburi.
  2. Refuzul izolării preventive la locul de muncă de către personalul centrelor atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.
  3. Pe perioada stării de urgență, prin excepție de la prevederile legale în vigoare, în cazul demisiei angajaților centrelor, termenul de preaviz este de 45 de zile calendaristice.
 • Pe perioada stării de urgență se suspendă procedurile de vânzare/cumpărare de pachete majoritare de acțiuni ale companiilor din Sistemul energetic național, indiferent de forma de proprietate a acestora. Reluarea procedurilor se va face după încheierea stării de urgență cu decalarea corespunzătoare a termenelor prevăzute în calendarul anterior.
 • În zilele de joi, vineri și sâmbătă, premergătoare celor două sărbători pascale, operatorii economici care comercializează produse agroalimentare își pot prelungi programul de funcționare în funcție de necesități.

De asemenea, Ordonanța militară nr. 8/2020 a adus câteva modificări cu privire la unele dintre ordonanțele militare anterioare. 

Precizări privind aplicarea prevederilor Ordonanței militare nr. 8 emise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

În data de 10.04.2020 au fost publicate pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale („MADR”) câteva precizări privind aplicarea prevederilor Ordonanței militare nr. 8.

Conform precizărilor MADR:

 • Suspendarea exportului pentru produsele agroalimentare din lista prevăzută în Anexa nr. 2 a Ordonanței militare nr. 8 se referă la spațiul extracomunitar;
 • Comerțul intracomunitar se face cu respectarea prevederilor comunitare în vigoare privind libera circulație a mărfurilor coroborat cu depunerea unei declarații pe proprie răspundere a partenerului comercial din statul membru. Modelul declarației pe propria răspundere poate fi găsit la linkul de mai sus, în anexa din atașament.
 • Mărfurile care fac obiectul tranzitului pe teritoriul României nu se supun prevederilor Ordonanței Militare nr. 8.
07/04/2020
OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

În data de 07.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 292, Ordonanța de urgență nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență („OUG nr. 43/2020”).

 1. În temeiul OUG nr. 43/2020, produsele achiziționate de către Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar al Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, în cadrul măsurii - precaritate materială, constând în lipsa produselor de igienă, nedistribuite destinatarilor finali conform mecanismului prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD, sunt distribuite:
 1. persoanelor aflate în carantină, izolare, autoizolare ca urmare a aplicării măsurilor dispuse prin ordonanțele militare emise în temeiul Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;
 2. persoanelor vârstnice din cămine pentru persoane vârstnice;
 3. copiilor și persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate în centre rezidențiale;
 4. altor persoane aflate în situații vulnerabile, la solicitarea autorităților administrației publice locale.

Pe perioada stării de urgență, distribuția produselor se va realiza în ordinea enumerării categoriilor de beneficiari prevăzute mai sus.

În vederea distribuirii produselor, instituțiile prefectului vor întocmi liste de distribuție, pe baza informațiilor comunicate de către direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București sau de către Centrul național de coordonare și conducere a intervenției, pentru persoanele prevăzute la lit. a).

Produsele de igienă prevăzute mai sus și rămase nedistribuite după aplicarea procedurii prevăzute la pct. iii. se distribuie de către instituțiile prefectului, prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului de la nivelul județului, respectiv prin direcțiile/compartimentele de asistență socială de la nivelul celorlalte unități/subdiviziuni administrativ- teritoriale categoriilor de persoane prevăzute la lit. b) și c), în funcție de nevoi.

Distribuirea produselor de igienă se face până la epuizarea stocurilor existente la nivelul fiecărui județ.

 1. Se aprobă decontarea din fonduri europene aferente Programului operațional "Capital uman", conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului și, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a cheltuielilor salariale, transportului, echipamentelor de protecție medicală, precum și altor categorii de cheltuieli cu personalul în domeniul asistenței sociale și comunitare implicat în sprijinirea persoanelor în vârstă aflate în izolare la domiciliu sau cu restricții de deplasare, a persoanelor cu dizabilități și a familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilități, pe perioada de epidemie cu COVID-19, și a altor grupuri vulnerabile identificate. Măsura este eligibilă atât pentru acele comunități în care este implicat personalul în cadrul proiectelor noncompetititve sau competitive aflate în derulare, finanțate prin Programul operațional "Capital uman", cât și în alte comunități unde sunt identificate categoriile de beneficiari prevăzute la pct. i.
 2. OUG nr. 43/2020 aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19, pe perioada stării de urgență. Stimulentul de risc acordat nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, contribuției de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuției asiguratorii pentru muncă.

 

06/04/2020
HG nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

În data de 06.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 285, Hotărârea Guvernului nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori („HG nr. 270/2020”).

 

Norme se aplică tuturor facilităților acordate de creditorii definiți de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, debitorilor definiți conform prevederilor din aceeași ordonanță de urgență pentru suspendarea obligațiilor de plată scadente, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane.

04/04/2020
Ordonanța militară nr. 7/2020 privind instituirea pe perioada stării de urgență măsura de carantinare orașul Țăndărei, județul Ialomița

În data de 04.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 284, Ordonanța militară nr. 7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 („Ordonanța militară nr. 7/2020”).

Ordonanța militară nr. 7/2020 instituie pe perioada stării de urgență măsura de carantinare orașul Țăndărei, județul Ialomița. Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Ialomița (CJCCI) este împuternicit pentru a stabili completări și derogări în ceea ce privește intrarea și ieșirea din localitatea carantinată, cu acordul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Măsurile stabilite prin ordonanțe militare anterioare se aplică în mod corespunzător și pentru localitatea localitatea carantinată.

De asemenea, Ordonanța militară nr. 7/2020 prevede că:

 1. Se suspendă toate zborurile efectuate de operatorii economici aerieni spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile. Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni spre Franța și Germania și din aceste țări către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 8 aprilie 2020.

Aceste măsuri nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

De asemenea, sunt permise zborurile efectuate de toți operatorii aerieni prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităților competente din țara de destinație. Totuși, prevederile nu se aplică lucrătorilor care își desfășoară activitatea în domeniul sanitar și al asistenței sociale.

 1. Se suspendă transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos și Turcia și din aceste țări către România, pe toată perioada stării de urgență.
 2. La intrarea în România, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, completează o declarație pe propria răspundere, al cărei model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin care își asumă locația unde pot fi contactați în perioada dintre curse. Aceștia nu se supun măsurilor de izolare la domiciliu/carantinare, cu condiția asigurării de către angajator a materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19. 

Aceste prevederi se aplică în mod corespunzător și conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care de deplasează în interesul desfășurării profesiei din România într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în România, ca stat de rezidență al conducătorului auto, indiferent dacă deplasarea se face la bordul autovehiculului de transport marfă sau prin mijloace individuale sau în cont propriu. Aceștia trebuie să prezinte, la intrarea în România, o adeverință de salariat, asumată de angajator.

 1. Conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care tranzitează teritoriul României, nu sunt obligați să completeze, la intrarea pe teritoriul României, declarația epidemiologică, dacă respectă următoarele condiții minimale:
 1. utilizează doar coridoare de tranzit și puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă abaterea de la acestea;
 2. tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp minim, fără a depăși 48 de ore de la intrarea în România, incluzând și perioadele de staționare pentru odihna zilnică normată;
 3. staționarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod corespunzător.

În cazul nerespectării condițiilor de mai sus, conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa, autovehiculul putând fi preluat în acest caz de un reprezentant al deținătorului. 

La intrarea în România, conducătorul auto este obligat să aplice, pe părțile vitrate ale autovehiculului (parbriz), un colant special pus la dispoziție de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, respectiv să păstreze asupra sa formularul de tranzit al cărui model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

 1. Măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru persoanele care intră în România nu se aplică mecanicilor de locomotivă și personalului feroviar.

 

În final, se prevede că ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației publice locale vor asigura, la cerere, spații hoteliere destinate repausului dintre ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19.

03/04/2020
OUG nr. 41/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

În data de 03.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 282, Ordonanța de urgență nr. 41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ („OUG nr. 41/2020”).

OUG nr. 41/2020 modifică art. 1 din Legea 19/2020 prin introducerea unui nou alin. 1 ind. 1 care prevede că se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacanțelor școlare, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ și a unităților de educație antepreșcolară, ca urmare a stării de urgență decretate în condițiile legii.

De asemenea, se clarifică noțiunea de unități de învățământ în sensul Legii nr. 19/2020, precizându-se că prin unități de învățământ se înțeleg și unitățile de educație antepreșcolară.

31/03/2020
Ordonanța militară nr. 5/2020

În data de 31.03.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 262, Ordonanța militară nr. 5/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 („Ordonanța militară nr. 5/2020”)

Prin Ordonanța militară nr. 5/2020 se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni  spre Spania și din Spania către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 31 martie 2020 ora 18:00. De asemenea, se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni  spre Italia și din Italia către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 6 aprilie 2020.

În continuare, măsurile de mai sus nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

Ordonanța militară nr. 5/2020 modifică art. 3 alin. (1) din Ordonanța militară nr. 4/2020 prin statuarea în mod expres a faptului că vor  răspunde penal persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităților competente. Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate vor fi în continuare obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea.

Alin. (2) al aceluiași art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:  Persoanele care nu respectă condițiile izolării  la locul declarat/la care au optat să efectueze izolarea și sunt identificate în afara spațiului de izolare  vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, și vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare,  dacă fapta nu constituie infracțiune .

Ordonanța militară nr. 5/2020, prevede, de asemenea, că prin excepție, prevederile art. 4 din Ordonanța militară nr. 4/2020 nu se aplică:

a)    piloților de aeronave și personalului navigant care zboară înspre și dinspre zone aflate sub incidența codului "zonă GALBENĂ" sau fără risc epidemiologic;

b)    piloților de aeronave și personalului navigant care zboară înspre și dinspre zone aflate sub incidența codului "zonă ROȘIE" sau cu risc epidemiologic, care nu coboară din aeronave între zboruri, sau poartă echipament de protecție (combinezon, mănuși, ochelari, mască), dacă între zboruri coboară din aeronavă.

30/03/2020
OUG nr. 37/2020

În data de 30.03.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 261, Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori („OUG nr. 37/2020”).

OUG nr. 37/2020 definește:

a)     creditorii ca fiind instituții de credit, astfel cum acestea sunt definite prin OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, și instituții financiare nebancare astfel cum sunt definite potrivit Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, precum și sucursalele instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare nebancare din străinătate care desfășoară activitate pe teritoriul României; și

b)     debitorii ca fiind persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale ce funcționează potrivit OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, profesiile liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei și persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing, cu excepția instituțiilor de credit definite potrivit OUG nr. 99/2006.

OUG nr. 37/2020 prevede că, prin derogare de la prevederile aplicabile,  obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a OUG nr. 37/2020,  se suspendă la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.

În acest sens, perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor  poate fi depășită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată. În cazul debitorilor persoane fizice pentru care  prelungirea maturității creditelor depășește limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii vor proceda la  restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.

Beneficiază de prevederile OUG nr. 37/2020 debitorii care au încheiat un contract pentru obținerea unui credit  care nu a ajuns la maturitate și pentru care creditorul nu a declarat scadența anticipatăanterior intrării în vigoare a OUG nr. 37/2020. Facilitatea poate fi acordată  doar pentru creditele care nu înregistrează restanțe la data instituirii stării de urgență pe teritoriul României  sau debitorii au efectuat plata acestor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată.

De asemenea, măsura se aplică  exclusiv debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens,  în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor , cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 37/2020. Cererea se poate face,  prin excepție, în cazul în care debitorul nu poate transmite cererea prin unul dintre mijloacele enumerate anterior, și pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat care va fi anunțat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet, situație în care creditorul are obligația înregistrării convorbirii.

Debitorii pot opta prin solicitarea transmisă creditorului/lor să suspende obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, pentru  o perioadă cuprinsă între o lună și nouă luni, care să nu depășească data de 31 decembrie 2020. Prelungirea duratei contractuale va produce efecte de la data comunicării solicitării de suspendare adresate creditorilor pentru solicitările aprobate de creditori.

Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent  la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare. Prin  excepțiepentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit. La această creanță dobânda este 0% și plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

Condițiile  cumulative pe care trebuie să le îndeplinească debitorii pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor,  cu excepția persoanelor fizice, sunt următoarele:

a)    întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate;

b)    nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Normele de aplicare urmează a fi elaborate de Ministerul Finanțelor Publice și se vor aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 15 de zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 37/2020.

OUG nr. 33/2020

În data de 30.03.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260, Ordonanța de urgență nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative („OUG nr. 33/2020”).

OUG nr. 33/2020 a fost adoptată, printre altele, în vederea stimulării plății obligațiilor fiscale scadente, având în vedere necesitățile de finanțare a cheltuielilor bugetare. Astfel, s-a impus acordarea unor reduceri de la plata impozitului pe profit datorat, sub formă de bonificații, pentru contribuabilii cu capacitate financiară de plată.

Astfel, conform OUG nr. 33/2020 contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut de art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat, după cum urmează:

a)     5% pentru contribuabilii mari stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili;

b)     10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificările ulterioare;

c)     10% pentru ceilalți contribuabili care nu se încadrează la lit. a) și b).

OUG nr. 33/2020 prevede, de asemenea, că beneficiază de bonificație și contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Acești contribuabili beneficiază de bonificație dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020.

Beneficiază de bonificație și contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.

Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.

Contribuabilii care aplică prevederile privind bonificația determină impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor de plată prin scăderea din impozitul datorat a bonificației calculate.

Pentru plătitorii de impozit pe profit, bonificația calculată se înscrie în mod distinct în declarația anuală de impozit pe profit.

Mai mult, OUG nr. 33/2020 prevede că nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, care importă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență conform Decretului nr. 195/2020 și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență, medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, prevăzute în anexa care face parte integrantă din OUG nr. 33/2020. De asemenea, organele vamale nu solicită plata taxei pe valoarea adăugată pentru aceste importuri. Taxa aferentă acestor importuri, realizate în cursul perioadei fiscale, se evidențiază de către importatori în decontul prevăzut la art. 323 din Legea nr. 227/2015, atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă, în limitele și în condițiile stabilite la art. 297-301 din Legea nr. 227/2015.

În final,  prin certificatul pentru situații de urgență, emis potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri,  se constată, în baza declarațiilor pe propria răspunderediminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate.

OUG nr. 32/2020

În data de 30.03.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260, Ordonanța de urgență nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială („OUG nr. 32/2020”).

 • Prin intermediul OUG nr. 32/2020 se aduc modificări în privința Ordonanței de urgență nr. 30/2020 („ OUG nr. 30/2020”), la art.  XI, XII, XIII, XIV, XV. Se introduce un nou  art. XV ind. 1 si se abrogă  art. XVIII și  Anexele nr. 1-3.
 • De asemenea, se aduc modificări în privința Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ („ Legea nr. 19/2020”) după cum urmează:

o    La art. 3 alin. (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

§   (2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) [indemnizația pentru fiecare zi liberă]   este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

§   (5) Impozitele și contribuțiile de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plata contribuției asiguratorii pentru muncă aferente indemnizației prevăzute la alin. (1) [indemnizației pentru fiecare zi liberă]  se suportă de angajator în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015.

o    La Art. 3 ind. 1 se modifică alin. (2), iar după acesta se va introduce un nou alin. (2 ind. 1).

 

 •  OUG nr. 32/2020 prevede, printre altele, următoarele:

o    Pentru a beneficia de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1) și (4) din OUG 30/2020, persoanele îndreptățite depun,  prin poșta electronică, la agenția teritorială, o cerere însoțită de copia actului de identitate și o declarație pe propria răspundere.

o    Pentru persoanele prevăzute la art. XV alin. (2) OUG nr. 30/2020, în vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, structurile sportive cu care persoanele au încheiate contracte de activitate sportivă depun,  prin poșta electronică, la agențiile teritoriale în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere, la care se atașează lista cu participanții la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea. Plata indemnizației se realizează către structurile sportive care vor face plata către beneficiarii contractelor de activitate sportivă.

o    Modelul cererii și al declarației pentru cele prevăzute mai sus se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministerelor de resort.

o    Cererea și documentele prevăzute mai sus se transmit la agențiile teritoriale  până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară.

o    Plata indemnizației se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 din luna anterioară.

o    În cuprinsul art. VI din OUG nr. 32/2020 se regăsește lista de documente doveditoare necesare a fi transmise,  prin poștă electronică, de persoanele îndreptățite agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București în a căror rază teritorială își au domiciliul sau reședința, în vederea aplicării art. II din OUG nr. 30/2020 pentru plata stimulentului de inserție prevăzut de art. 7 din OUG 111/2020 precum și pentru plata indemnizației prevăzută de art. art. 32 alin. (5) din OUG 111/2010.

o    Pe durata stării de urgență se suspendă efectuarea anchetei sociale. În cazul în care, după încetarea stării de urgență, în urma verificării ulterioare  se constată că beneficiarul nu îndeplinește condițiile de acordare, dreptul încetează, în condițiile legii.

o    Pe perioada stării de urgență obligația prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă a persoanelor care beneficiază de indemnizație de șomaj de a se prezenta lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă  nu se aplică.

o    Pe perioada stării de urgență, cererile și documentele doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asigurări sociale și de șomaj se realizează  prin poșta electronică.

o    Pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020, prin efectul legii,  se suspendă sau nu încep procedurile de recuperare a debitelor și de executare silită, pentru toate drepturile de asistență socială. Măsurile de suspendare prevăzute încetează în termen de 60 de zile de la data încetării situației de urgență.

o     Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale și comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale de pensii. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor plătite de casele teritoriale de pensii se aplică, prin efectul legii, de către aceste instituții fără alte formalități din partea beneficiarilor acestor drepturi. Măsurile de suspendare încetează în termen de 60 de zile de la data încetării stării de urgență.

o    Ajutorul de deces se acordă pe baza documentelor enumerate la art. XIX din OUG 32/2020 și transmise  fie cu serviciile poștale, fie în format electronic.

o    În unitățile de educație antepreșcolară, similar cu unitățile de învățământ, activitatea  se suspendă pe perioada instituirii stării de urgentă prin Decretul nr. 195/2020. Părinții ai căror copii sunt înscriși în unitățile de educație antepreșcolară beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 19/2020.

29/03/2020
Ordonanța Militară nr. 4/2020
 • În data de 29.03.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial,  Partea I nr. 257, Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 („ Ordonanța Militară nr. 4”).

  Ordonanța Militară nr. 4 prevede următoarele:

  • Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul locuinței/gospodăriei,  este permisă și în afara intervalului orar 11:00-13:00 dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum tratamentele oncologice planificate, dializă etc., folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat. Pentru verificarea motivului de deplasare  se va prezenta o declarație pe propria răspundere completată în prealabil.
  • Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei,  este permisă și în intervalul orar 20:00-21:00, dacă aceasta se face pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestice  doar în proximitatea locuinței/gospodăriei. Declarația pentru acest interval orar nu este necesară  dacă deplasarea se face în acest scop.
  • Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru  pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar 11:00-13:00limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de vârstă.
  • Persoanele care  părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităților competente, vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, și vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.
  • Persoanele care  nu respectă condițiile izolării la domiciliu și sunt identificate în afara spațiului de izolare vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, și vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.
  • La intrarea în țară, pentru protejarea propriilor familii, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, precum și piloții de aeronave și personalul navigant  optează pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, în perioada dintre curse, pentru una dintre următoarele modalități de protecție împotriva răspândirii COVID-19:
 • o    carantinarea în spații puse la dispoziție de către angajator;

  o    izolarea la domiciliu împreună cu toate persoanele cu care locuiesc/se gospodăresc sau singuri, în alt spațiu locativ disponibil;

  o    carantinarea la cerere, în spațiile puse la dispoziție de autoritățile administrației publice, cu suportarea cheltuielilor aferente carantinării.

  Opțiunea pentru una dintre modalitățile de mai sus se materializează  prin completarea, de către conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone precum și de piloții de aeronave și de personalul navigant , unei declarații pe propria răspundere prin care își asumă una dintre cele 3 variante de carantinare/izolare.

  • Se instituie, pentru o perioadă stabilită de angajator, măsuri de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior,  pentru personalul care ocupă funcții esențiale pentru asigurarea funcționării producției, transportului și distribuției energiei electrice și gazelor naturale, a activităților de întreținere și mentenanță a echipamentelor și instalațiilor specifice, precum și a celorlalte activități de aprovizionare, respectiv extracție, producție și procesare a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate energetice necesare funcționării corespunzătoare Sistemului energetic național, în concordanță cu prevederile planurilor proprii de continuitate a activităților de bază în cazul instituirii stării de urgență.  Refuzul izolării preventive  atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.
  • Ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației publice locale care au în subordine sau în coordonare unități sanitare  vor asigura la cerere spații hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19 în rândul cadrelor medicale sau al familiilor acestora.
  • În perioada stării de urgență  prețurile la energie electrică și termică, gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate și carburanți  nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii Ordonanței Militare nr. 4, acestea putând fi doar diminuate în funcție de cerere și ofertă.
  • Transportul maritim și pe căile navigabile interioare, accesul navelor în porturile românești, precum și inspectarea și operarea navelor se desfășoară fără restricții, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a infectării cu COVID-19, impuse de Ministerul Sănătății.
  • Se interzice accesul piloților la bordul navelor maritime și fluvio-maritime, sosite din zonele de risc roșu sau galbene, dacă nu dispun de echipamentul de protecție stabilit de Ministerul Sănătății.
  • Interdicția privind circulația persoanelor într-un grup mai mare de 3 persoane, instituită prin Ordonanța Militară nr. 2,  se aplică exclusiv circulației pietonale.
  • Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1-5 și art. 11 din Ordonanța Militară nr. 4 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență.
26/03/2020
Măsuri esențiale de sprijin la nivel european
 • În data de 26.03.2020,  Parlamentul European a aprobat câteva măsuri esențiale de sprijin la nivel european. În continuare,  Consiliul trebuie să aprobe în mod oficial poziția Parlamentului. Măsurile adoptate vor intra în vigoare după publicarea variantei finale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în zilele următoare.

  Propunerile aprobate de Parlamentul European sunt:

  • Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus (Corona Response Investment Initiative). Aceste măsuri sunt menite să mobilizeze 37 miliarde EUR din fondurile UE disponibile cât mai curând posibil pentru cetățenii, regiunile și țările cel mai grav afectate de pandemia de coronavirus. Fondurile vor fi direcționate către sistemele de sănătate, IMM-uri, piețele forței de muncă și alte părți vulnerabile ale economiilor statelor membre ale UE.
  • Extinderea Fondului de solidaritate al UE pentru a acoperi urgențele în domeniul sănătății publice. Măsurile vor pune la dispoziție țărilor europene până la 800 de milioane EUR în 2020. Operațiunile eligibile în cadrul fondului vor fi extinse pentru a include acordarea de sprijin în cazul unei urgențe majore în domeniul sănătății publice, inclusiv asistență medicală, precum și măsuri de prevenire, monitorizare sau control al răspândirii bolilor.
  • Suspendarea temporară a normelor UE privind sloturile orare pe aeroporturile comunitare. Această măsură va împiedica transportatorii aerieni să opereze zboruri goale în timpul pandemiei. Prin această suspendare temporară, companiile aeriene nu mai sunt obligate să utilizeze sloturile de decolare și de aterizare planificate, pentru a le păstra în următorul sezon. Pe toată durata verii, de la 29 martie până la 24 octombrie 2020, se va renunța astfel la regula „folosești sau pierzi”.
UPDATE - Modelul declarației pe proprie răspundere
 • În data de 26.03.2020 a fost actualizat modelul declarației pe proprie răspundere, care a fost simplificat în privința datelor care necesită a fi completate. Noul model de declarație poate fi accesat  aici:

  În privința prezentării declarației pe proprie răspundere sau a adeverinței eliberată de angajator personalului abilitat să verifice documentele,  de pe dispozitive electronice, conform art. 4, alin 4, din Ordonanța Militară nr. 3/2020, aceasta se va realiza prin prezentarea fotografiei documentului menționat,  pe care trebuie să figureze semnătura olografă a titularului (declarația pe proprie răspundere) sau  autentificarea angajatorului (adeverința angajator).

  Persoana va prezenta declarația pe proprie răspundere sau adeverința de la angajator  împreună cu actul de identitate, pe care personalul abilitat cu verificarea acestora le va putea fotografia. 

24/03/2020
Ordonanța Militară nr. 3/2020
 • În data de 24.03.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial,  Partea I nr. 242 Ordonanță militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 („ Ordonanța Militară nr. 3”). Ordonanța Militară nr. 3 a intrat în vigoare in 24.03.2020;

  Ordonanța Militară nr. 3 prevede următoarele:

  ·         Se  interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

  a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

  b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

  c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

  d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

  e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

  f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

  g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

  h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

  i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

  ·         Circulația persoanelor  care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei,  este permisă numai în intervalul orar 11,00-13,00, strict pentru următoarele motive:

  a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;

  b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

  c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;

  d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

  ·         Circulația persoanelor  care au împlinit vârsta de 65 de ani este permisă și în afara intervalului orar 11,00-13,00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole;

  ·         Pentru verificarea motivului deplasării:

  o    angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;

  o    persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;

  ·         Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute mai sus se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil care trebuie să conțină numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura. Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere  pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

  ·         Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării  pentru toate persoanele care intră în România începând cu data de 25 Martie 2020, ora 12:00;

  ·         Ca urmare a celor de mai sus, prevederile  art. 4 și 5 din Ordonanța militară nr. 2/2020 își încetează aplicabilitatea;

  ·         Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a marca zona destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei  distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri;

  ·         Administratorii piețelor agroalimentare au obligația de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se păstreze o distanță socială între producătorii agricoli, comercianți și cumpărători. Comercianții și producătorii agricoli aflați în piețele agroalimentare sunt obligați să adopte măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID-19,  respectiv să poarte mănuși și măști;

  ·          Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni  spre Franța și Germania și din Franța și Germania către România, pentru toate aeroporturile din România,  pentru o perioadă de 14 zile. Măsura se aplică de la 25 Martie 2020 ora 23:00. Măsura nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și autorizărilor tehnice necomerciale;

  ·          Se interzice accesul piloților la bordul navelor, sosite din zonele de risc roșii/galbene în porturile maritime române, dacă nu dispun de echipament de protecție stabilit de Direcția de sănătate publică Constanța  sau dacă navele nu au efectuat perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă de risc roșie/galbenă;

  ·          Se interzice accesul navelor maritime și fluvio-maritime în porturile situate pe Dunărea maritimă, până la efectuarea perioadei de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă roșie/galbenă, în următoarele două zone de staționare în ancoră:

  o    raza portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagră;

  o    Dunărea, mila marină 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bâstroe.

  ·         Pentru verificarea respectării condițiilor de carantinare sau izolare la domiciliu, instituțiile de securitate națională vor proiecta  sisteme de comunicații și aplicații informatice, necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și autorităților locale,  pentru a comunica în timp real și permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu;

   

  ·         Documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice,  pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență;

  ·         Se modifică Ordonanța Militară nr. 2/2020 după cum urmează:

  -  Se introduce un alin. 2 indice 1 care prevede că:

  -  Suspendarea temporară a activității comerciale potrivit alin. (1) nu se aplică vânzării produselor electronice și electrocasnice de către operatorii economici  care asigură livrarea la domiciliul/sediul  cumpărătorului  și vânzării produselor și serviciilor de optică medicală.


Ordinul Ministrului Sănătății nr. 487/2020
 • În data de 24.03.2020 a fost publicat în Monitorul Oficial,  Partea I nr. 242 Ordinul Ministrului Sănătății nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov-2 („ Ordinul”).

  Ordinul prevede că se aprobă Protocolul de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov 2, prevăzut în anexa la Ordin.

  În partea introductivă din Protocol se prevede că „ La ora actuală nu sunt medicamente aprobate pentru tratamentul infecției COVID-19 . Medicamentele propuse în acest protocol se bazează pe experiența epidemiei de SARS din 2003, MERS din 2012 și pe datele acumulate până acum din epidemia SARS-Cov2.

  Schema de tratament este regăsită în Protocol.23/03/2020
Ordinul comandantului acțiunii, avizat de ministrul afacerilor interne
 • Pe 23 martie 2020, a fost emis ordinul comandantului acțiunii, avizat de ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, pentru  instituirea măsurilor necesare limitării răspândirii infecției cu virusul SARS-COV-2, la nivelul unităților sanitare publice și private.

  Ordinul prevede următoarele:

  • Se suspendă,  începând cu data de 24.03.2020, pe o perioadă de 14 zile, internările pentru intervențiile chirurgicale și alte tratamente și investigații medicale spitalicești care nu reprezintă urgență și care pot fi reprogramate, precum și consultațiile programate și programabile, în toate unitățile spitalicești publice și private.
  • În termen de 48 de ore se externează  toți pacienții care nu reprezintă urgențe și care nu necesită obligatoriu acordarea îngrijirilor medicale în regim spitalicesc.
  • Conducerile unităților spitalicești pot decide reorganizarea programului și a permanenței personalului prin introducerea activității medicale, în regim de ture și gărzi, fără afectarea salarizării personalului.


21/03/2020
Ordonanța de urgență nr. 30/2020
 • Sâmbătă, 21.03.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial,  Partea I nr. 231 Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („ OUG nr. 30/2020”).

  OUG nr. 30/2020 prevede, printre altele, următoarele:

  • Legea  nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 209 din 14 martie 2020, se modifică și se completează;
  • Acordarea stimulentului de inserție prevăzut la  art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor se efectuează fără întrerupere, pe o perioadă de 90 zile în cazul persoanelor care, începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 30/2020, se află în una sau mai multe dintre situații prevăzute de aceata la art. II;
  • Începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 30/2020 și în baza Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, cererile, declarațiile și documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pot fi depuse în format letric sau prin poșta electronică;
  • În  cazuri excepționale, agențiile teritoriale și/sau autoritățile administrației publice locale pot solicita persoanelor care au depus cererea și documentele doveditoare prin poșta electronică prezentarea la sediul instituției;
 • - Prin cazuri excepționale se înțelege:

  - determinarea unor inadvertențe între informațiile din documentele transmise și cele din bazele de date ale altor instituții la care agențiile teritoriale sau autoritățile administrației publice locale au acces pentru verificarea îndeplinirii de către solicitanți a criteriilor de acordare a drepturilor;

  -informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

  • Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, agențiile teritoriale și autoritățile administrației publice locale vor a afișa la sediul instituțiilor și pe web site-ul propriu informațiile necesare privind posibilitatea și procedura solicitării beneficiilor de asistență socială prin poșta electronică, în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a OUG 30/2020, respectiv în maximum 10 zile de la data de 21 martie 2020;
  • Pe perioada situației de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României , transmiterea prin poșta electronică a cererilor și documentelor doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asigurări  devine principalul mijloc de comunicare;
  • Pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, beneficiile de asistență socială care au drept condiție frecventarea cursurilor de învățământ de către copii sau tineri  se acordă fără întrerupere, alocația zilnică de hrană de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale  se acordă pe perioada valabilității certificatului de orientare școlară fără a fi condiționată de numărul de zile de școlarizare și de prezența școlară, și acordarea stimulentelor educaționale prevăzute de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare , nu este condiționată de frecvența regulată la grădiniță a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educațional;
  • Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, cererile și documentele doveditoare pentru stabilirea și plata, în condițiile legii, a drepturilor bănești ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale pot fi depuse la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București în format letric sau prin poșta electronică cu respectarea prevederilor privind protecția datelor;
  • În cazuri excepționale, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București pot solicita persoanelor care au depus cererea și documentele doveditoare prin poșta electronică prezentarea la sediul instituției.
 • - Prin cazuri excepționale se înțelege:

  - identificarea unor inadvertențe în documentele transmise;

  - informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea drepturilor prevăzute la alin. (1).

  • Pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,  pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncădin inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. Condițiile care trebuie îndeplinite de beneficiari sunt prevăzute pe larg în OUG nr. 30/2020 la art. XI alin. (2).
  • În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației prevăzute mai sus,  angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor prevăzute în anexele 1 și 2 la OUG nr. 30/2020, însoțită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. Plata sumei se face în baza cererii semnate și datate de reprezentantul legal, depusă prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum si a municipiului București, în raza cărora își au sediul social.
Ordonanța de urgență nr. 29/2020
 • Sâmbătă, 21.03.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial,  Partea I nr. 230 Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare (“OUG nr. 29/2020”).

  Printre altele,  OUG nr. 29/2020 prevede următoarele:

  • Se modifică mai multe articole din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea  nr. 209/2018;
  • În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462  alin. (1), art. 467  alin. (1) și la art. 472  alin. (1) din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv;
  • În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462  alin. (2), art. 467  alin. (2) și art. 472  alin. (2) din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru acordarea bonificației stabilite de consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv;