Declarațiile Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) privind impactul COVID-19

Article

Declarațiile Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) privind impactul COVID-19 asupra evenimentelor corporative și activității emitenților

13 martie 2020

ASF recomandă tuturor companiilor ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare să ia toate măsurile necesare în conformitate cu recomandările autorităților pentru a preveni și limita epidemia de COVID-19.

În cazul evenimentelor corporative programate în perioada următoare, emitenții trebuie să asigure informarea corespunzătoare a acționarilor și să faciliteze acestora posibilitatea de a vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor prin toate sistemele alternative de comunicare reglementate de lege (respectiv, corespondență și sisteme electronice). Organele de conducere ale emitenților trebuie să fie conștiente că nerespectarea drepturilor acționarilor de a participa sau vota în cadrul adunărilor generale ale acționarilor poate conduce la anularea hotărârilor adoptate în cadrul acestor forumuri și chiar la sancțiuni aplicate de către ASF.

ASF avertizează toți emitenții asupra faptului că este esențial să asigure informarea corespunzătoare a tuturor acționarilor/investitorilor cu privire la informațiile privilegiate. Persoanele care au acces la astfel de informații înainte de a deveni publice (de exemplu, membrii organelor de conducere) trebuie să fie conștienți de faptul că tranzacționarea pe bază de informații privilegiate (respectiv, cumpărarea sau vânzarea de instrumente financiare pe bază de informații privilegiate) reprezintă infracțiune.

Toate informațiile aduse la cunoștința publicului de către emitenți, prin reprezentanții acestora, trebuie să respecte criteriile legale, astfel încât să asigure calitatea și validitatea informațiilor publicate, precum și informarea uniformă prin utilizarea canalelor de comunicare consacrate.

ASF încurajează toți emitenții să realizeze o evaluare proprie privind impactul existent și potențial al COVID-19 asupra activității lor și să publice un raport corespunzător în acest sens în vederea informării acționarilor și investitorilor.

ASF a declarat că autoritatea va monitoriza îndeaproape respectarea de către emitenți a obligațiilor acestora de a asigura protecția investitorilor și reasigură toți emitenți că autoritatea va oferi acestora întregul sprijin instituțional pentru a identifica cele mai bune practici.

Pentru detalii privind comunicatul de presă al ASF privind impactul epidemiei de COVID-19, vă rugăm să accesați aici.

FSA recommends to all companies whose shares are admitted to trading on the capital markets to take all the necessary measures according to the recommendations made by the relevant authorities in order to prevent and limit the COVID-19 outbreak.

For the corporate events scheduled for the next period, the issuers must ensure the proper information of the shareholders and must facilitate them the possibility to vote in the general meetings of the shareholders through all the alternative communication systems regulated by the law (i.e., correspondence, electronic systems). The management bodies of the issuers must be aware that breaching the rights of the shareholders to participate or to vote in the general meetings of the shareholders may lead to the annulment of the decisions approved by these forums and even to sanctions applied by the FSA.

FSA warns all the issuers that is essential to ensure the proper information of the shareholders/investors concerning any inside information. Persons who have access to such information before getting public (e.g., members of the management bodies) must be aware that insider dealing (i.e., acquiring or disposing of financial instruments by using inside information) is criminal offence and is punished with imprisonment.

All the information disclosed by the issuers, through its representatives must observe the legal criteria, in order to ensure the quality and the validity of this information, as well as the uniform information by using the well-known communication channels.

FSA encourages all the issuers to perform an own evaluation concerning the existing or potential impact of COVID-19 on their business activity and to publish a proper report in this regard to inform the shareholders and investors.

FSA states that the authority will closely monitor the compliance of the issuers with their obligations to ensure the investors protection and reinsures all the issuers that the authority will provide them the full institutional support to identify the best practices.

For details regarding the FSA’s public statement concerning the impact of COVID-19 outbreak, please access: https://asfromania.ro/informatii-publice/media/arhiva/7019-comunicat-cu-privire-la-evaluarea-impactului-asupra-activitatii-emitentilor-in-contextul-covid-19

Did you find this useful?