Recomandările ESMA pentru participanții la piața de capital privind impactul COVID-19. Implicații juridice

Article

Recomandările ESMA pentru participanții la piața de capital privind impactul COVID-19. Implicații juridice

19 martie 2020

ESMA (European Securities Markets Authority) împreună cu autoritățile naționale competente (ANC), a monitorizat situația piețelor și măsurile luate de entitățile supravegheate și a emis un set de recomandări pentru toți participanții la piețele financiare din UE, în special pentru emitenți, cu privire la impactul epidemiei de COVID-19 asupra piețelor financiare ale UE.

În recomandările sale, ESMA pune în vedere tuturor participanților la piețele financiare din UE să fie pregătiți oricând să aplice planurile lor de continuitate a activității în situații de criză, inclusiv implementarea de măsuri speciale, dacă se consideră necesare pentru asigurarea continuității și funcționării activității lor. Toate măsurile luate de participanții la piețele financiare trebuie să asigure continuitatea operațională, în conformitate cu obligațiile și reglementările existente care se aplică fiecărui participant.

ESMA îi avertizează pe emitenți să publice imediat orice informație sau eveniment relevant legat de impactul epidemiei de COVID-19 asupra activității, operațiunilor și situației lor financiare (de exemplu, concedieri masive ale personalului, suspendarea sau încetarea activității lor etc.), în conformitate cu obligațiile lor privind transparența din Regulamentul privind abuzul de piață. Persoanele care au acces la astfel de informații înainte de a deveni publice (de exemplu, membrii organelor de conducere) trebuie să fie conștienți de faptul că tranzacționarea pe bază de informații privilegiate (respectiv, cumpărarea sau vânzarea de instrumente financiare pe bază de informații privilegiate) reprezintă infracțiune.

În plus, emitenții ar trebui să dezvăluie impactul real și potențial al epidemiei de COVID-19, bazat atât pe o evaluare calitativă cât și cantitativă, asupra activității lor comerciale, situației financiare și performanței economice în raportul financiar pregătit pentru sfârșitul anului 2019 dacă acestea nu au fost încă finalizate, sau in raportările financiare intermediare.

De asemenea, ESMA recomandă, administratorilor fondurilor de investiții să aplice în mod continuu cerințele relevante privind gestionarea riscurilor și să reacționeze în consecință.

În final, ESMA reasigură participanții la piață că, în colaborare cu ANC, va continua să monitorizeze evoluția impactului epidemiei de COVID-19 asupra piețelor financiare din UE și este pregătită să asigure funcționarea ordonată a piețelor, stabilitatea financiară și protecția investitorilor.

Pe baza Regulamentului UE nr. 1095/2010, ESMA este împuternicită să ia toate măsurile necesare în ceea ce privește toate piețele financiare ale UE supravegheate de ANC, pentru a restabili funcționarea ordonată, integritatea sau stabilitatea întregului sau a unei părți din sistemul financiar al UE.

Pentru mai multe detalii privind recomandările ESMA asupra impactului COVID-19, vă rugăm să accesați aici.

ESMA (European Securities Markets Authority) together with the national competent authorities (NCAs), has monitored the market situation and the contingency measures taken by the supervised entities and has issued a set of recommendations for all the EU financial market participants, in particular for issuers, concerning the impact of COVID-19 outbreak on the financial systems.

In its recommendations, ESMA advises all the EU financial market participants to be ready at any time to apply their business continuity plans for situation of crisis, including deployment of special measures if deemed necessary for ensuring the continuity and operation of their businesses. All the measures taken by the financial market participants must ensure operational continuity, in line with the existing regulatory obligations that apply to each participant.

ESMA warns the issuers to immediately disclose any relevant information or event related to the impact of COVID-19 outbreak on their business, operations and financial situation (e.g., massive redundancies of the staff, suspension or cessation of their business activity, etc.), in accordance with their transparency obligations under the Market Abuse Regulation. Persons who have access to such information before getting public (e.g., members of the management bodies) must be aware that insider dealing (i.e., acquiring or disposing of financial instruments by using inside information) is criminal offence and is punished with imprisonment.

Additionally, the issuers should disclose the actual and potential impact of COVID-19 outbreak, based on both a qualitative and quantitative assessment, on their business activity, financial situation and economic performance in their 2019 year-end financial report if these have not yet been finalized or otherwise in their interim financial reporting disclosures.

ESMA advises also the managers of the investment funds to apply on a continuous basis the relevant requirements on risk management, and to react accordingly.

In the end, ESMA reinsures the market participants that, in coordination with NCAs, it will continue to monitor the developments in the EU financial markets as a result of the COVID-19 situation and is prepared to ensure the orderly functioning of markets, financial stability and investor protection.

Based on the EU Regulation 1095/2010, ESMA is empowered to take all the necessary measures with respect to all EU financial markets supervised by the NCAs, in order to restore the orderly functioning and integrity or the stability of the whole or part of the financial system in the EU.

For details regarding the ESMA public recommendations with respect to COVID-19 impact, please access: here.

Did you find this useful?