Controlul Financiar Preventiv în Achizițiile Publice

Articol

Controlul Financiar Preventiv în Achizițiile Publice

25 septembrie 2016

Pentru a implementa o parte dintre acțiunile stabilite în Strategia Națională în domeniul achizițiilor publice adoptată de Guvernul României prin Hotărârea Guvernului nr.901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, precum și pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante privind achizițiile publice, Ministerul Finanțelor Publice (MFP), în calitate de autoritate de coordonare și reglementare a controlului financiar preventiv pentru toate entitățile publice, a reglementat, prin Ordonanța Guvernului nr.119/1999 (OG) și Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 923/2014, cadrul general al atribuțiilor și exercitării controlului financiar preventiv în entitățile publice.

In data de 06.09.2017 a fost publicat in Monitorul Oficial nr 721 Ordinul Ministerul Finanțelor Publice nr 2332 din 30.08.2017 privind modificarea Ordinului MFP nr 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

Totodată, la sfârșitul lunii august s-a finalizat procesul de consultare publică a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, urmând ca după finalizarea procesului de aprobare și semnare a acestui act normativ, să fie publicat si în Monitorul Oficial.

Reforma controlului ex-ante în domeniul achizițiilor publice a presupus implementarea unui set de măsuri specifice pentru entitățile publice, având ca rezultat întărirea controlului financiar preventiv la autoritățile contractante.

Astfel, prin modificarea celor două acte normative menționate mai sus, Ministerul Finanțelor Publice a prevăzut măsuri de introducere a unor verificări specifice înainte de lansarea oricărei proceduri de achiziții, precum și de elaborare de liste de verificare și de ghiduri detaliate care să permită controlului financiar preventiv să verifice legalitatea și regularitatea procesului.

Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv va cuprinde operațiuni noi, precum: actul adițional al contractului de achiziție publică/sectorială, actul adițional al contractului de concesiune de lucrări sau  servicii (entitatea publică este concedent), angajamentul legal (contract/acord/convenție de finanțare, contract de subvenție, convenție de împrumut etc.) pentru acordarea de ajutoare de stat/de minimis, modelul de acord-cadru de achiziție publică/sectorială inclus în documentația de atribuire, modelul de contract de achiziție publică/sectorială inclus în documentația de atribuire, modelul de contract de concesiune de lucrări sau servicii inclus în documentația de atribuire (entitatea publică este concedent), strategia de contractare pentru contractul de achiziție publică/sectorială, strategia de contractare pentru concesiune de lucrări sau servicii, document de actualizare a valorii obiectivului/proiectului de investiții si a lucrărilor de intervenții in funcție de evoluția indicilor de preturi.

Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 va conduce la îmbunătățirea controlului financiar preventiv în general, și al achizițiilor publice în special, prin angajarea și cheltuirea banilor publici cu asigurarea legalității, regularității și economicității, contribuind astfel la realizarea condiționalității ex-ante privind achizițiile publice.

Conducătorii entităților publice, precum și persoanele care gestionează fonduri publice și/sau patrimoniu public, au obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în desfășurarea activității.

Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, regularitatea și încadrarea în limitele creditelor bugetare și/sau creditelor de angajament aprobate, după caz, în privința operațiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu.

Din punct de vedere al impactului la nivelul entității publice, al modificărilor legislative în domeniul controlului financiar preventiv prin includerea operațiunilor noi care vizează domeniul achizițiilor publice în cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv, există preocuparea ca odată cu intrarea în vigoare a noilor atribuții ce revin persoanelor cu atribuții în exercitarea controlului financiar preventiv propriu, să rezulte întârzieri în soluționarea atribuțiilor specifice, atât datorită lipsei de resurse umane cu care se confruntă entitățile publice cât și datorită lipsei de cunoștințe tehnice și juridice a personalului cu atribuții de control financiar preventiv.

Autor: Mircea Cotoroș, Director Deloitte Romania

Sursa: Revista de achiziții publice

V-a fost de folos informația?