Obligațiile de raportare privind aspectele de mediu ale companiilor: declarația nefinanciară

Articol

Obligațiile de raportare privind aspectele de mediu ale companiilor: declarația nefinanciară și regulamentul privind taxonomia

28 octombrie 2021

Material de opinie de Corina Dimitriu, Partener Audit și Liderul serviciilor de asigurare privind rapoartele de sustenabilitate, și Sorin Elisei, Director și Liderul practicilor de energie și sustenabilitate, Deloitte România

Între raportarea trimestrială, pregătirea pentru raportarea în format electronic european (European Single Electronic Format – ESEF) și aprobarea politicii de remunerare, companiile trebuie să țină pasul și cu o serie de cerințe suplimentare privind raportarea nefinanciară, aspect care poate avea un impact asupra raportării financiare.

Potrivit Directivei 2014/95/EU privind raportarea nefinanciară (Non-Financial Reporting Directive - NFRD), transpusă local prin Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) 1802/2014 și OMFP 2844/2016, societățile comerciale cu peste 500 de angajați aveau obligația să prezinte o evaluare a impactului pe care activitatea acestora o are asupra mediului, a aspectelor sociale și a tratamentului aplicat angajaților, dar și un bilanț al eforturilor privind respectarea drepturilor omului, eradicarea corupției și a mitei și asigurarea diversității în consiliile companiei (în ceea ce privește vârsta, sexul, mediul educațional și profesional).

În urma adoptării Pactului Verde European, a apărut necesitatea de a avea criterii unitare privind raportarea activităților economice care pot fi considerate durabile din punctul de vedere al mediului, criterii care să asigure creșterea transparenței și a coerenței clasificării acestor activități și limitarea riscului de dezinformare ecologică.  

Astfel, în iunie 2020 a apărut Regulamentul (UE) 2020/852 (Regulament), aplicabil pentru raportările financiare publicate începând cu 1 ianuarie 2022 pentru exercițiul financiar anterior (2021). Acesta introduce șase obiective tematice: atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, folosirea durabilă a apelor, protecția acestora și a resurselor marine, tranziția către o economie circulară, prevenirea și controlul poluării și protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, din perspectiva cărora trebuie analizate activitățile economice ale companiilor cu scopul de a atesta dacă acestea sunt durabile din punct de vedere al mediului. Astfel, regulamentul solicită societăților comerciale care aplică NFRD să includă în declarația nefinanciară sau în declarația nefinanciară consolidată, pe lângă aspectele menționate anterior, informații cu privire la modul și măsura în care activitățile companiei sunt asociate cu activități economice care se califică drept durabile din punctul de vedere al mediului (Regulamentul UE 2020/852).

În momentul redactării declarației nefinanciare, companiile trebuie să aibă în vedere o serie de indicatori-cheie de performanță în domeniul climei, precum proporția din cifra de afaceri obținută din produse sau servicii asociate cu activități economice care se califică drept durabile din punctul de vedere al mediului în conformitate cu cerințele Regulamentului, proporția din cheltuielile de capital și proporția din cheltuielile de exploatare legate de active sau procese asociate cu activități economice care se califică drept durabile din punctul de vedere al mediului.

Pentru a putea întocmi această raportare, societățile comerciale trebuie să facă o analiză a cifrei de afaceri, imobilizărilor corporale și necorporale, precum și a cheltuielilor de exploatare din prisma activităților eligibile conform taxonomiei și să determine ponderea activităților considerate sustenabile din totalul elementelor financiare. Acest demers presupune identificarea activităților societății conform clasificărilor menționate în taxonomie (în principal pe baza codurilor CAEN), verificarea dacă acestea sunt eligibile sau nu din punct de vedere al taxonomiei din Regulament, examinarea dacă aceste activități îndeplinesc criteriile tehnice incluse în taxonomie, respectiv contribuția în mod substanțial la unul sau mai multe dintre obiectivele de mediu și lipsa unui prejudiciu adus în mod semnificativ unuia dintre obiectivele de mediu. Toate aceste procese trebuie realizate în conformitate cu garanțiile minime, respectiv prin respectarea drepturilor omului.

În determinarea criteriilor tehnice, societățile comerciale care urmăresc obiectivul de mediu privind atenuarea schimbărilor climatice trebuie să aibă în vedere cerințele Regulamentului, precum aportul substanțial adus la stabilizarea emisiilor de gaze cu efect de seră prin evitarea sau reducerea acestora sau prin creșterea absorbției de gaze cu efect de seră și coerența cu obiectivul pe termen lung privind limitarea încălzirii climatice menționate în cadrul Acordului de la Paris. Respectivul obiectiv de mediu ar trebui interpretat în conformitate cu dreptul relevant al Uniunii, inclusiv cu Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Pentru moment, taxonomia este dezvoltată doar pentru primele obiective de mediu din cele șase prezentate în Regulament. Regulamentul nu aduce modificări privind auditarea declarației financiare, acesteia fiindu-i aplicabile cerințele incluse în NFRD. Aceste cerințe se vor modifica odată cu adoptarea noii directive privind raportarea de sustenabilitate corporativă (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD).  

Cerința regulamentului a fost preluată local prin Ordinul 1239/octombrie 2021, publicat pe 22 octombrie 2021. În acest context, societățile comerciale trebuie să se informeze asupra noilor cerințe incluse în Regulament și să se pregătească pentru colectarea informațiilor necesare prezentării indicatorilor din declarația nefinanciară.