Finanțări alternative - fonduri structurale & ajutoare de stat

Solutii

Finanțări Alternative - Fonduri Europene & Ajutoare de Stat

Fondurile europene oferă mari oportunități de creştere şi dezvoltare, permițând liderilor şi factorilor de decizie din ţară să implementeze proiecte ce pot varia de la infrastructură la dezvoltarea resurselor umane. Serviciul de Finanțări Alternative – Fonduri Structurale & Ajutoare de Stat este proiectat pentru a vă ajuta să beneficiați de vastul potenţial de fonduri europene, dar și naționale, puse la dispoziția entităţilor româneşti.

Deloitte are o experiență vastă în ceea ce privește fondurile UE, participând la programarea, gestionarea, controlarea și evaluarea Fondurilor Structurale, alături de Comisia Europeană și de Autoritățile de Management din diferite state membre precum și de beneficiarii finali.

Echipa Deloitte este gata să vă ajute să analizați oportunități, să creați proiecte și să puneți la punct strategii de control și management care să vă dezvolte și să vă protejeze afacerea, făcând posibile creșterea și dezvoltarea economică a României pe regiuni și în ansamblu.

Finanțările nerambursabile UE sunt create pentru a vă ajuta să vă dezvoltați afacerile, punându-vă la dispoziție împrumuturi nerambursabile pentru construcția, modernizarea și extinderea spațiului de producție și servicii IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente, sisteme IT, utilaje, mașini, noi tehnologii, pentru îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare, inovare și transfer tehnologic, pentru dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, introducerea de surse alternative de energie, organizarea de cursuri de specializare pentru angajați etc.

În perioada 2014 - 2020, România beneficiază de aproximativ 22,4 miliarde euro din Fondurile Structurale și de Coeziune, precum și de alte 8 miliarde euro pentru programe de agricultură, dezvoltare rurală şi piscicultură.

Fondurile europene pot fi folosite pentru:

Investiţii în cercetare şi dezvoltare – pentru a dezvolta legături între întreprinderi, centrele de cercetare și învățământul superior, pentru a sprijini achiziţionarea de echipamente de cercetare pentru compania dumneavoastră sau pentru a acoperi cheltuielile cu personalul implicat în cercetare, în principal către domenii precum: bio-economie, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, energie, mediu și schimbări climatice, eco-tehnologii și materiale avansate.

Investiţii în „know-how” şi alte active intangibile – să acopere cheltuielile legate de achiziţionarea de „know-how”, brevete şi rezultate ale cercetărilor, precum şi manuale de utilizare a produselor noi pentru IMM-uri.

Stimularea angajatorilor – pentru acoperirea cheltuielilor de formare a personalului, costul instructorilor şi al consilierilor profesioniști de resurse umane, elaborarea cursurilor de formare a angajaţilor dumneavoastră sau pentru a crea locuri de muncă pentru tineri, inclusiv pentru a crea scheme de ucenicie și stagii.

Îmbunătăţirea infrastructurii IT – pentru a co-finanţa achiziția de tehnologie IT în domenii precum e-guvernare, interoperabilitate, securitate informatică, cloud computing și social media, TIC în educație, incluziune socială, sănătate și cultură, e-Comerţ, inovare în TIC, Infrastructura de bandă largă și servicii digitale.

Sprijinirea sectorului energetic – construirea de centrale electrice care utilizează surse de energie alternativă şi achiziţionarea de tehnologie pentru reducerea cantității de deşeuri sau reînnoirea sistemelor de încălzire.

Dezvoltarea în zonele urbane – poate contribui la implementarea de proiecte de eficiență energetică a clădirilor publice și rezidențiale, investiții în iluminatul public, măsuri pentru transport public urban (ecologic / electric).

Regenerare urbană – reabilitarea zonelor industriale abandonate, demolarea, refacerea gropilor ecologice existente, (re)construcţia de clădiri pentru cercetare, sedii de întreprinderi mici şi mijlocii, incusiv închirierea ulterioară pentru contrucția de facilități pentru petrecerea timpului liber şi desfășurarea activităților sportive.

România oferă cea mai mare intensitate de finanțare la fondurile europene sau ajutoarele de stat din spațiu economic european (până la 50% pentru companiile mari sau 70% pentru companiile mici) în diferite domenii: manufactură, IT&C, CDI, eficiență energetică, agricultură, turism etc.

Ajutoarele de stat reprezintă:

Sprijin financiar din partea statului român – prin intermediul mai multor scheme de asistenţă menite să susţină dezvoltarea regională, stimularea creşterii economice şi crearea de locuri de muncă, prin co-finanțarea construirii sau reabilitării facilităților de producție sau servicii, achiziționarea de noi tehnologii pentru majoritatea domeniilor de activitate, cu excepţia anumitor sectoare precum: agricultura, pescuitul şi acvacultura, cărbunelui, siderurgia etc.

Condiționat de sesiunile anuale de depunere proiecte, o companie poate primi pentru o investiție nouă:

 • Subvenție pentru crearea de noi locuri de muncă (până la 50% din costurle salariale pe 2 ani), sau
 • Ajutor de stat pentru achiziționarea de active imobilizate – bunuri tangibile și/sau intangibile.

Serviciile noastre:

Obiectivul Deloitte este să furnizeze servicii profesionale de consultanţă în domeniul aplicaţiilor de proiect pentru fondurile Uniunii Europene.

 • Analiza oportunităților de finanțare;
 • Definirea proiectelor;
 • Verificarea eligibilităţii pentru finanţare europeană sau pentru ajutoare de stat;
 • Servicii de consultanţă în domeniul finanţării publice;
 • Pregătirea unor studii de fezabilitate şi a unor analize cost-beneficiu;
 • Completarea aplicațiilor pentru finanțare nerambursabilă;
 • Managementul finanțării proiectului;
 • Seminarii şi cursuri de formare privind finațarea europeană și ajutoarele de stat.

Evaluarea oportunităților privind fondurile europene

Pe baza experienţei noastre în toate statele membre UE şi România, vă putem ajuta la identificarea tuturor oportunităţilor legate de fondurile europene. Vă vom ajuta să transformați ideile în proiecte și să definiți întinderea, scopul, programul şi condiţiile pentru acordarea potenţială a subvenţiilor europene.

Proiecte de succes

Vă putem oferi sprijin la completarea dosarului de cerere pentru fonduri europene, inclusiv servicii de consultanţă privind alegerea programului adecvat de subvenţii europene, justificarea, descrierea proiectului şi strângerea tuturor documentelor şi anexelor necesare dosarului de cerere. Elaborăm studii de fezabilitate, analize cost-beneficiu şi evaluări ale riscurilor aferente proiectelor europene. De asemenea, păstrăm legătura cu autorităţile şi ministerele relevante pentru a ne asigura că proiectele corespund cu priorităţile programelor de granturi.

Managementul fondurilor

Deloitte oferă consultanță beneficiarilor cu privire la realizarea managementului proiectelor, preîntâmpinând, în același timp, riscul apariției neregulilor sau al pierderii finanțărilor acordate. Serviciile noastre includ asistenţă în managementul de proiect în general, publicitate, management financiar, achiziţii publice, formare, control şi alte componente relevante.