Noutăți contabile aduse de Ordinul 2493/2019

Articol

Noutăți contabile aduse de Ordinul 2493/2019

23 octombrie 2019

de Sorina Mardare, Partener Soluții de Servicii Externalizate, și Andreea Judy, Manager Soluții de Servicii Externalizate, Deloitte România

După cum am fost obișnuiți în ultimii ani, Ministrul Finanțelor Publice elaborează și publică în fiecare vară un ordin de ministru care reglementează raportarea contabilă semestrială întocmită și depusă de către agenții economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. De regulă, pe lângă actualizarea formatului și a nivelului de detaliu al raportării contabile semestriale, cu această ocazie, autoritățile aduc și completări, clarificări și modificări reglementărilor contabile în vigoare.

 

1.    Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2493

În acest an, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2493 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile (OMFP 2493/2019) a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 596/19 iulie.

Acest ordin se aplică doar entităților supuse prevederilor OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate (OMFP 1802/2014) sau OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu standardele internaționale de raportare financiară (OMFP 2844/2016), care au înregistrat în anul precedent o cifră de afaceri de peste 220.000 RON. Entitățile a căror activitate este reglementată de Banca Națională a României sau de Autoritatea de Supraveghere Financiară nu intră sub incidența OMFP 2493/2019.

Este important de menționat faptul că, deși rata inflației este într-o continuă creștere, în ultimii ani, pragul cifrei de afaceri menționat în moneda locală (RON) nu s-a mai indexat din anul 2013, rămânând la nivelul de 220.000 RON.

2. Modificările aduse în acest an

În continuare, ne vom apleca cu precădere asupra modificărilor aduse reglementărilor contabile în vigoare.

Modificarea cea mai importantă introdusă de acest ordin se referă la procedura de corectare a erorilor cuprinse în raportările contabile semestriale. Conform Ordinului 450/ 2016 pentru aprobarea procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, anumite erori puteau fi corectate doar în ceea ce privește situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale.

Conform ultimei modificări legislative în domeniul contabilității, începând cu luna iulie 2019, aceste erori pot fi acum corectate și în ceea ce privește raportările contabile semestriale.

Atenție, însă, nu este vorba despre corectarea erorilor contabile, ci despre erorile de scriere/transcriere, spre exemplu, denumirea entității raportoare, activitatea CAEN, forma de proprietate, indicatorii raportați prin formularul „Bilanț"/„Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii”, numărul de salariați și/sau alți indicatori raportați prin formularul „Date informative", formulare goale, codul unic de înregistrare a entității raportoare etc.

O altă modificare importantă este introducerea în mod explicit a aplicabilității Ordinului 170/2015 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă, pentru persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor, inclusiv închirierea de imobile/apartamente/camere, și al căror venit net anual este determinat în sistem real, potrivit Codului fiscal. În consecință, persoanele fizice care obțin venituri din închirierea bunurilor au obligația organizării contabilității în partidă simplă, în concordanță cu prevederile ordinului anterior menționat.

3. Recunoașterea ajustărilor pentru deprecierea avansurilor acordate furnizorilor

Mai mult, pe lângă cele de mai sus, s-au clarificat aspecte legate de recunoașterea în contabilitate a ajustărilor pentru deprecierea avansurilor acordate furnizorilor pentru bunuri sau servicii. Ținând cont de prevederile contabile în vigoare, acest ordin stipulează că elementele prezentate în situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate sunt recunoscute și evaluate în conformitate cu principiile generale (OMFP 1802/2014), respectiv aplicarea principiului contabil al prudenței, conform căruia activele nu trebuie supraevaluate. Ca atare, entitățile ar trebui să recunoască în contabilitate ajustările pentru depreciere a activelor pe seama conturilor de cheltuieli.

În mod specific, avansurile acordate furnizorilor constituie tot o formă de creanțe, fiind și incluse în formularul de bilanț contabil la rândul aferent elementelor de active circulante, respectiv creanțe. Este de la sine înțeles că entitățile pot reflecta în contabilitate și deprecierea acestora, pe lângă deprecierea creanțelor clienți și a debitorilor diverși. Pentru a clarifica acest aspect, s-au introdus conturi contabile specifice, care completează planul de conturi existent, precum și funcțiunea conturilor contabile, conform OMFP 1802/2014, OMFP 2844/2016 și OMFP 3103/2017 pentru aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

4. Nivelul de detaliu al raportărilor

Luând în considerare faptul că beneficiarii acestor raportări contabile sunt instituțiile statului, nivelul de detaliu a fost stabilit prin consultarea acestora, după cum este și menționat în referatul de aprobare al ordinului 2634/2019.

În acest sens, în formularul „Date informative” (cod 30) se continuă reflectarea anumitor poziții care pot ajuta autoritățile să identifice elemente care ar putea constitui un risc financiar fiscal ridicat.

Astfel, se menține evidențierea datoriilor restante la bugetul statului, bugetele locale și fondurile speciale, care constituie un factor ce mărește riscul fiscal al entității. Mai mult, se continuă prezentarea pe poziții separate a cheltuielilor de cercetare și dezvoltare, care în mod evident atrag atenția asupra unei eventuale aplicabilități a unei scutiri fiscale. În cadrul creanțelor și datoriilor sunt, ca de obicei, reflectate separat sumele aferente nerezidenților și entităților din grup. De asemenea, se păstrează nivelul de detaliu pentru sumele cu risc financiar ridicat, la pozițiile de casă și de avansuri de trezorerie acordate și nedecontate până la data de raportare. Ca urmare a modificării legislației referitor la frecvența distribuirii dividendelor, a fost introdusă și o linie specială de dividende interimare acordate.

În consecință, considerăm că modificările aduse de Ministerul de Finanțe prin intermediul acestui ordin sunt foarte utile în contextul clarificării unor aspecte contabile, precum și al introducerii unor înlesniri menite să ușureze activitatea din departamentele financiar-contabile.

V-a fost de folos informația?