globe

Услуге

Финансијско рачуноводствени оквир

Наше услуге рачуноводства и финансијског ризика помажу организацијама у развоју тачних, ефикасно припремљених финансијских извештаја, подржаних транспарентним методологијама управљања ризицима, омогућавајући да се одлуке заснивају на чврстим квалитативним и квантитативним информацијама.

Пословне одлуке су вођене бројевима. Ако бројевима недостаје интегритет, доносиоци одлука не могу да верују да се одлуке заснивају на чврстим финансијским информацијама и стога се сви планови граде на нестабилном терену.
Нове технологије и дигитализација утичу на финансијско рачуноводство и управљање ризицима у организацијама. Бити у кораку са променљивим пословним окружењем и напретком у технолошком развоју подразумева интердисциплинарни, холистички и интегрисани приступ.

Како Deloitte може помоћи?

Помажемо клијентима да одговоре на кључне потребе финансијског извештавања, рачуноводства и контроле које произилазе из промене рачуноводствених и регулаторних захтева, трансакција тржишта капитала, трансакција аквизиција и продаје и промене пословних захтева са посебним фокусом на следеће МСФИ стандарде:

1. МСФИ 9, Финансијски инструменти

Deloitte подржава организације на њиховом путу ка усвајању МСФИ 9 стандарда, развоју и валидацији модела, усклађености, верификацији и извештавању. Омогућавамо организацијама да дизајнирају и имплементирају МСФИ 9 овир и осигуравамо предности најбоље праксе у дизајну модела, имплементацији модела и управљању подацима.

Области у којима Вам можемо помоћи укључују следеће:

1.1. Класификација и мерење

1.2. Моделирање и валидација ECL (очекивани кредитни губитак) и параметара ризика.

1.3. Моделирање фазе 1 и фазе 2 (1 година, животни век): PD (Вероватноћа неиспуњења обавеза), LGD (Губитак услед неиспуњења обавеза), EAD&CCF (Изложеност при неиспуњењу обавеза и фактор конверзије кредита).

1.4. Моделирање 3. фазе (животни век): PD, LGD и EAD&CCF.

1.5. POCI – Куповина кредитно обезвређених финансијских средстава.

1.6. Израчунавање ефективне каматне стопе (EIR) и ефективне каматне стопе прилагођене кредиту (CAEIR).

1.7. Хеџинг рачуноводство.

1.8. Модификовање финансијских инструмената.

1.9. Нова дефиниција неиспуњења обавеза (интеграција са другим оквирима управљања ризиком).

1.10. Документација, квалитет података и Валидација интегритета података (DIV).

1.11. KPI, праћење и извештавање.

1.12. Имплементација Deloitte алата (Finaware, F-Lite).

2. МСФИ 13, Мерење Фер Вредности

Увођење концепта „излазне цене“ кроз мерење имовине, обавеза или сопствених инструмената капитала је у суштини МСФИ 13. Deloitte подржава организацију у унапређивању и верификацији методологија за дефинисање фер вредности, примени приступа мерењу, техникама вредновања, презентација и обелодањивања.

3. МСФИ 16, Лизинг

МСФИ 16 дефинише рок закупа као период који се не може отказати за који закупац има „право коришћења“ средства које се мора признати у билансу стања. Deloitte Вам помаже да се носите са изазовима имплементације у вези са техничким рачуноводственим аспектима, као и са системима и процесима. Уз професионалне услуге и прилагођену примену, дајемо Вам могућност да лако управљате уговорима о закупу и будете у складу са МСФИ 16.

4. МРС 37, Резервисања условљених обавеза и имовине

Прилагођавање концепта неизвесности у погледу времена или износа будућих трошкова, као што је наведено у рачуноводству резервисања, мери се као најбоља процена издатака за измирење садашњих обавеза (укључујући ризике и неизвесности). Deloitte је Ваш саветник у развоју и верификацији методологије МРС 37 применом опсежног локалног и глобалног стеченог искуства.

Контакт

др Небојша Николић CFA, FRM

др Небојша Николић CFA, FRM

Директор, Сектор за управљање ризицима

Небојша се придружио Deloitte-у 2022. године као Директор у Сектору за управљање ризицима у канцеларији у Београду. Његова каријера, као консултанта за управљање ризицима је започела 2006. године. Пар... Више