Новости

Пореске вести, октобар 2019.

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Дана 08.10.2019. Министарство финансија објавило је Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана (даље: ЗПДГ) којим се предвиђају измене у одређеним законским решењима.

Ускоро се очекује усвајање Нацрта, а кључни предлози односе се на:

·        Измене у домену изузимања из дохотка за опорезивање;

·        Пореску основицу за новонастањене обвезнике;

·        Пореске олакшице за новооснована привредна друштва која обављају иновациону делатност и њихове осниваче;

·        Пореска олакшице за квалификована новозапослена лица;

·        Прецизирање набавне цене за сврхе одређивања капиталног добитка;

·        Опорезивање прихода предузетника;

Измене и допуне ЗПДГ

1.   Изузимање из дохотка за опорезивање

Додаје се нови члан 9б којим се предвиђа изузимање из опорезивања дохотка нерезидентног обвезника који у Републици проводи најмање 90 дана у периоду од 12 месеци који почиње и завршава се у односној пореској години уколико је тај доходак остварен од нерезидентног налогодавца који не обавља делатност, односно активности на територији Републике.

Изузетак се примењује и на доходак који оствари од нерезидентног налогодавца који обавља делатност на територији Републике под условом да сама услуга пружена нерезидентном правном лицу не служи његовој делатности.

2.   Пореска основица за новонастањене обвезнике

Додаје се нови члан 15в којим се дефинише основица пореза на зараде за новонастањеног обвезника.

Новонастањени обвезник има право на умањење од 70% на основицу пореза на зараде уколико испуњава одређене услове.

Чланом 15в се даље дефинише:

·        ко се сматра новонастањеним обвезником

·        висина умањења коју може да користи новонастањени обвезник

·        које услове мора да испуни ради примене умањења и за који период.

3.   Пореска ослобођења за новооснована привредна друштва

Новим чланом 21е прописује се да привредно друштво, новоосновано правно лице које обавља иновациону делатност у смислу закона о порезу на добит правних лица, уписано у регистар надлежног орана има право на ослобођење од плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде оснивача који су запослени у том лицу.

Пореско ослобођење се предвиђа на износ зараде до 150.000 динара за оснивача запосленог за период од 36 месеци од дана када је основано привредно друштво.

Истим чланом се ближе одређују додатни услови које је потребно испунити да би се ово пореско ослобођење применило.

4.   Пореска олакшица за квалификоване новозапослене

Новим чланом 21ж прописује се да послодавац који заснује радни однос са квалификованим новозапосленим се ослобађа обавезе плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде за новозапослена лица за зараду исплаћену закључно са 31. децембром 2022. године.

Квалификованим новозапосленим се сматра лице које у 2019. години није било осигурано као осигураник запослени а које стиче статус осигураника запосленог у периоду од 01. јануара до 30. априла 2020. године.

Предвиђа се да ће се пореска олакшица примењивати на следећи начин:

·        70% пореза за зараде исплаћене у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године;

·        65% пореза за зараде исплаћене у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године

·        60% пореза за зараде исплаћене у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године

Ова одредба ће бити од посебног значаја за лица – самосталне предузетнике који не испуне услове прописане у члану 85 став 1 тачка 17 и не буду се сматрали самосталним лицима, али се буду одлучили да заснују радни однос од 01.01.2020. године.

5.   Набавна цена за сврхе одређивања капиталног добитка

Изменом члана 74 става 8 прецизније се дефинише набавна цена хартија од вредности које су стечене од послодавца или с послодавцем повезаног лица бесплатно или по повлашћеној цени. Конкретно, уколико су те хартије од вредности предмет пореза на зараде набавну цену ће чинити збир износа документоване повлашћене цене и основице на коју је плаћен порез на зараду.

Набавна цена акција или удела у нерезидентним привредним друштвима, односно хартија од вредности у случају преноса уз накнаду, ће бити тржишна вредност на дан када је лице које врши пренос постало порески резидент Републике.

6.   Опорезивање прихода предузетника

Изменама члана 85, тачније новододатом тачком 17, уређује се да се другим приходом сматра приход предузетника или предузетника паушалца које оствари по основу обављања активности уз накнаду за истог налогодавца, или повезано лице са налогодавцем, и ако испуни 5 од 9 критеријума прописаних овим чланом.

Таква накнада се опорезује у потпуности, без могућности одузимања нормираних трошкова, а пореска стопа је 20%.

Критеријуми који су прописани односе се на:

·        Дефинисање ко одлучује о радном времену, одмору, одсуствима предузетника и да ли се накнада по основу одсуства или одмора умањује или не;

·        Да ли предузетник уобичајено користи просторије налогодавца, материјал, алат, опрему или друга материјална или нематеријална средства;

·        Налогодавац организује стручно оспособљавања и усавршавање или руководи процесом рада;

·        Налогодавац је ангажовао предузетника након оглашавања позиције средствима информисања;

·        Предузетник обавља посао са другим предузетницима ангажованим од стране истог налогодавца;

·        Најмање 70% од укупно остварених прихода у периоду од 12 месеци је од једног налогодавца;

·        Предузетник обавља послове из делатности налогодавца и уговор о ангажовању не садржи клаузулу којом се дефинише да предузетник сноси уобичајени пословни ризик;

·        Уговор о ангажовању садржи делимичну или потпуну забрану предузетнику да обавља услуге по основу уговора са другим налогодавцима;

·        Предузетник обавља активности уз накнаду за истог налогодавца непрекидно или с прекидима 130 или више радних дана у периоду од 12 месеци који почиње и завршава се у односној пореској години.

Приход дефинисан овим чланом се не урачунава у приход од самосталне делатности а које оствари обвезник пореза на стварни приход од самосталне делатности.

Да ли Вам је ово било корисно?