Новости

Пореске вести, октобар 2019.

Измене и допуне Закона о порезу на додату вредност

Нардона скупштина Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност. Кључне измене и допуне се односе на:

·        уређивање пореског третмана вредносних ваучера;

·        прецизирање услова за ПДВ регистрацију страних лица;

·        нова правила за место промета добара и услуга за предају јела и пића за конзумацију на броду, односно у летилици или возу;

·        прецизирање правила о настанку пореске обавезе за услуге непосредно повезане са услугама преноса, уступања и давања на коришћење ауторских и сродних права;

·        прописивање пореског ослобођења са правом на одбитак претходног пореза на промете и увозе добара који се врше у оквиру реализације инфраструктурних пројеката;

·        нова правила за утврђивање процента сразмерног пореског одбитка;

·        детаљније регулисање могућности исправљања погрешно обрачунатог ПДВ-а.

У тексту испод ће детаљније бити обрађене наведене измене и допуне. За сва питања у вези са применом измена и допуна Закона о порезу на додату вредност, можете контактирати Павла Кутлешића, LL.M., Руководиоца из Сектора за порески консалтинг (Индиректни порези) на мејл адресу: pkutlesic@deloittece.com.

Вредносни ваучери

У оквиру ове измене је пре свега извршена подела вредносних ваучера на једнонаменске и вишенаменске. Сходно томе, једнонаменским вредносним ваучером сматра се вредносни ваучер за који су место испоруке добара, односно место пружања услуга на које се вредносни ваучер односи и износ ПДВ-а који се за промет тих добара, односно услуга обрачунава и плаћа у складу са Законом познати у тренутку издавања вредносног ваучера.

У вези са тим, сваки пренос једнонаменског вредносног ваучера који изврши порески обвезник у своје име сматра се испоруком добара, односно пружањем услуга на које се он односи. Стварна испорука добара или стварно пружање услуга у замену за једнонаменски вредносни ваучер, који је испоручилац прихватио као накнаду или део накнаде, не сматрају се независном трансакцијом.

Такође, ако је пренос једнонаменског вредносног ваучера обавио порески обвезник у име другог пореског обвезника, тај пренос сматра се испоруком добара, односно пружањем услуга на које се он односи, а које је извршио порески обвезник у чије име је извршен пренос једнонаменског ваучера. Међутим, када стварни испоручилац добара, односно пружалац услуга и порески обвезник који је, делујући у своје име, издао једнонаменски вредносни ваучер, нису иста лица, сматра се да је стварни испоручилац добара, односно пружалац услуга извршио промет добара, односно услуга повезаних с тим вредносним ваучером пореском обвезнику који је издао једнонаменски вредносни ваучер.

Са друге стране, вишенаменски вредносни ваучер сматра се вредносни ваучер који није једнонаменски. Он може бити у физичком или електронском облику, а њиме се не сматра инструмент који имаоцу даје право на попуст при набавци добара, односно услуга, а који не укључује право на набавку добара, односно услуга, као ни превозне карте, улазнице, поштанске марке и сл.

С тим у вези, стварна испорука добара, односно пружање услуга у замену за вишенаменски вредносни ваучер који је испоручилац добара, односно пружалац услуга прихватио као накнаду или део накнаде за тај промет опорезује се ПДВ-ом у складу са Законом, док сваки његов претходни пренос није предмет опорезивања ПДВ-ом. Такође, ако пренос вишенаменског вредносног ваучера изврши порески обвезник који није онај који врши стварну испоруку добара, односно пружање услуга у складу са предложеним одредбама, сматра се да преносилац вишенаменског вредносног ваучера пружа услуге дистрибуције, рекламе или друге услуге које се опорезују ПДВ-ом у складу са Законом.

Наведене измене ће бити нарочито значајне ПДВ обвезницима који врше пренос вредносних ваучера због увођења јасних правила за њихов пренос из перспективе ПДВ-а.

Обавеза евидентирања страних лица у систем ПДВ-а

Предлаже се увођење прецизнијег дефинисања промета који врши страно лице у Републици Србији по основу којег постоји обавеза евидентирања у систем ПДВ-а, тј. ова обавеза постоји искључиво код промета за који постоји обавеза обрачунавања ПДВ-а и промета за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза.

Наведена измена ће бити посебно значајна страним пореским обвезницима који врше промет добара и услуга у Републици Србији због прецизнијег дефинисања обавезе за регистрацију.

Место промета, односно моменат настанка пореске обавезе

Место промета добара

Предлаже се да се за промет добара који се врши на броду, односно у летилици или возу у току превоза путника, местом промета сматра место поласка брода, летилице или воза, а да се местом поласка у наведеним случајевима сматра прво возним редом планирано место укрцавања путника. У случају превоза путника у оба смера, предлаже се да се повратна вожња сматра посебним превозом.

Место промета услуга

Предлаже се да се за промет услуга предаје јела и пића за конзумацију на лицу места које се фактички пружају на броду, односно у летилици или возу, местом промета сматра место поласка брода, летилице или воза, као и да се местом поласка брода, летилице и воза сматра прво возним редом планирано место укрцавања путника. У случају превоза путника у оба смера, предлаже се да се повратна вожња сматра посебним превозом. Такође, предлаже се да уколико пребивалиште и боравиште пружаоца, односно примаоца услуге нису у истом месту, место промета услуге одређује се према месту боравишта.

У циљу елиминисања евентуалног двоструког опорезивања, односно двоструког неопорезивања, предлаже ближе уређивање питања одређивања места промета услуга телекомуникација, радијског и телевизијског емитовања и услуга пружених електронским путем лицима која нису ПДВ обвезници, и то на основу критеријума и претпоставки ближе уређених подзаконским актом.

Због увођења нових правила измене ће бити посебно значајне ПДВ обвезницима који врше наведене промете добара и услуга на броду, односно летелици или возу, као и ПДВ обвезницима који пружају телекомуникационе и сличне услуге физичким лицима.

Настанак пореске обавезе

Предлаже се да један од момената за настанак пореске обавезе буде и дан издавања рачуна за промет услуга непосредно повезаних са услугама преноса, уступања и давања на коришћење ауторских и сродних права, патената, лиценци, заштитних знакова и других права интелектуалне својине независно од пружаоца тих услуга. Иста могућност се предлаже и за промет услуга техничке подршке приликом коришћења софтвера, хардвера и друге опреме на одређени временски период.

Наведена измена ће бити посебно значајна пружаоцима и примаоцима услуга техничке подршке приликом коришћења софтвера, хардвера и сл, из разлога што ће пореска обавеза за те услуге настајати и даном издавања рачуна.

Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза и увоз добара

Предлаже се увођење пореског ослобођења са правом на одбитак претходног пореза на промет добара и услуга, као и отклањање обавезе плаћања ПДВ-а на увоз добара, који се врши у оквиру реализације инфраструктурних пројеката изградње аутопутева за које је посебним законом утврђен јавни интерес. Додатно, предлаже се да се ПДВ не плаћа на увоз добара по основу поправке у гарантном року, као и усаглашавање Закона са одредбама Царинског закона.

Такође, предлаже се смањење укупне вредности добара за која страни путник који их отпрема у иностранство може да оствари право на повраћај ПДВ-а са 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на 6.000 динара, укључујући ПДВ, обавеза продаваца да на захтев тих путника издају документацију на основу које путници могу остварити повраћај ПДВ-а, као и продужење рока за достављање доказа да је путник отпремио добра у иностранство на 12 месеци од дана отпремања добара.

Наведене измене ће бити значајне ПДВ обвезницима који врше промет добара и услуга у оквиру реализације инфраструктурних пројеката, као и ПДВ обвезницима који врше промет добара страним путницима који отпремају добра у иностранство у личном пртљагу из разлога повећања обима промета, а уједно и тим страним путницима.

Накнадна измена пореске основице и обавеза исправке претходног пореза

Предложено је да се, поред промета опреме и објеката за вршење делатности, при утврђивању процента сразмерног пореског одбитка не узимају у обзир повремени промети непокретности и повремени промети услуга из области промета новца и капитала, као и улагања у објекте за вршење делатности за које се наплаћује накнада. С тим у вези, повременим прометима непокретности и повременим пружањем услуга сматраће се највише два промета непокретности, односно највише два промета наведених услуга у једној календарској години.

Наведене измене ће бити посебно значајне ПДВ обвезницима који обављају делатност са правом и у значајно мањем обиму делатност без права на одбитак претходног пореза, будући да, између осталог, неће имати обавезу поделе претходног пореза ако утврђени проценат сразмерног пореског одбитка износи најмање 98%.

Исправљање погрешно обрачунатог ПДВ-а и одређивање пореског дужника

Предлаже се детаљније уређење процедуре за исправљање погрешно исказаног износа ПДВ-а на начин који подразумева издавање новог рачуна са исправљеним износом ПДВ-а, односно рачуна у којем није исказан ПДВ са напоменом да се тим рачуном замењује претходно издати рачун, уз поседовање документа примаоца рачуна као доказ да ПДВ исказан у првобитном рачуну није коришћен као претходни порез.

Наведена измена је посебно значајна ПДВ обвезницима код којих долази до грешака у издавању рачуна, будући да се прецизније уређује поступак сторнирања рачуна, а уједно се прецизира круг лица која немају право да исправе износ ПДВ-а који су исказали у рачуну, а то су искључиво лица која нису обвезници ПДВ-а, за разлику од ранијег решења које је укључивало и лица која нису извршила промет а издала су рачун.

Да ли Вам је ово било корисно?