Новости

Пореске вести, октобар 2019

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Дана 08.10.2019. Министарство финансија објавило је нацрт Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Ускоро се очекује усвајање Нацрта, а кључни предлози односе се на:

·        Дефинисање основице доприноса за новонастањене обвезнике;

·        Умањење стопе доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца;

·        Дефинисање основице доприноса за осниваче новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност;

·        Дефинисање основице за квалификована новозапослена лица;

Измене и допуне ЗДОСО

1.   Основица доприноса за новонастањене обвезнике

Новим чланом 15а предвиђа се да ће основица доприноса за запослене и послодавце бити зарада умањена за 70%, за новонастањеног обвезника, по основу чије зараде се у складу са ЗПДГ остварује право на умањење пореске основице.

2.   Стопа доприноса за ПИО за послодавце

Изменама члана 44 умањује се стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање који плаћају послодавци односно други исплатиоци прихода са 12% на 11.5%.

3.   Основица доприноса за осниваче новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност

Члан 45д предвиђа да ће послодавац моћи да оствари право на ослобођење на терет запосленог и послодавца по основу оснивача друштва који су запослени у том привредном друштву. Ослобођење се односи на зараде исплаћене у периоду од 36 месеци од оснивања, а као највиши износ зараде квалификован за ослобођење наводи се 150.000 динара.

4.   Основица доприноса за квалификована новозапослена лица

Нови члан 45ђ предвиђа право на ослобођење од плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца и запосленог, послодавцу који је засновао радни однос са квалификованим новозапосленим, за зараде исплаћене до 31. децембра 2022.

Квалификованим новозапосленим сматра се лице које није у току 2019. године имало статус осигураника запосленог, а које је тај статус стекло почевши од 1. јануара до 30. априла 2020.

Истим чланом се ближе одређују додатни услови које је потребно испунити да би се ово пореско ослобођење применило.

Послодавац се ослобађа обавезе плаћања доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање:

·        100% доприноса - за зараде исплаћене у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године;

·        95% доприноса - за зараде исплаћене у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године;

·        85% доприноса - за зараде исплаћене у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године.

Након усвајања, измене и допуне Закона ће се примењивати од 01.јануара 2020. године осим одредби које се односе на новонастањене обвезнике и дела који се односни на ослобођење од плаћања доприноса на зараду код послодавца који обавља иновациону делатност а које ће се примењивати од 01. марта 2020.

Да ли Вам је ово било корисно?