Новости

Пореске вести, новембар 2019.

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Овим путем вас обавештавамо да је нацрт Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (Закон) тренутно у процедури усвајања у Народној скупштини Републике Србије, а предложено је да се закон ступи на снагу у року од 8 дана од објављивања у Службеном гласнику РС.

У тексту испод ће детаљније бити обрађене наведене измене и допуне. За сва питања у вези са применом измена и допуна Закона, можете контактирати Татјану Миленковић, директора Сектора за порески консалтинг на мејл адресу: tmilenkovic@deloittece.com

Кључни предлози односе се на:

·        Дефинисање основице за квалификована новозапослена лица;

·        Дефинисање основице доприноса за новонастањене обвезнике;

·        Умањење стопе доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца;

·        Дефинисање основице доприноса за осниваче новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност;

Измене и допуне Закона

1.   Основица доприноса за квалификована новозапослена лица

Нови члан 45ђ предвиђа право на ослобођење од плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца и запосленог, послодавцу који је засновао радни однос са квалификованим новозапосленим, за зараде исплаћене до 31. децембра 2022.

Квалификованим новозапосленим сматра се лице које није у току 2019. године имало статус осигураника запосленог (односно, обухвата и лица која су била осигурана као предузетници), а које је тај статус стекло почевши од 1. јануара до 30. априла 2020.

Истим чланом се ближе одређују додатни услови које је потребно испунити да би се ово пореско ослобођење применило.

Послодавац се ослобађа обавезе плаћања доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање:

·        100% доприноса - за зараде исплаћене у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године;

·        95% доприноса - за зараде исплаћене у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године;

·        85% доприноса - за зараде исплаћене у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године.

Наведена олакшица прати олакшицу предвиђену Законом о порезу на доходак грађана.

2.   Основица доприноса за новонастањене обвезнике

Новим чланом 15а предвиђа се да ће основица доприноса за запослене и послодавце бити зарада умањена за 70%, за новонастањеног обвезника, по основу чије зараде се у складу са ЗПДГ остварује право на умањење пореске основице.

3.   Стопа доприноса за ПИО за послодавце

Изменама члана 44 умањује се стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање који плаћају послодавци односно други исплатиоци прихода са 12% на 11.5%.

4.   Основица доприноса за осниваче новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност

Члан 45д предвиђа да ће послодавац моћи да оствари право на ослобођење на терет запосленог и послодавца по основу оснивача друштва који су запослени у том привредном друштву. Ослобођење се односи на зараде исплаћене у периоду од 36 месеци од оснивања, а као највиши износ зараде квалификован за ослобођење наводи се 150.000 динара.

Након усвајања, измене и допуне Закона ће се примењивати од 01.јануара 2020. године осим одредби које се односе на новонастањене обвезнике и дела који се односни на ослобођење од плаћања доприноса на зараду код послодавца који обавља иновациону делатност а које ће се примењивати од 01. марта 2020.

 

Да ли Вам је ово било корисно?