Новости

Пореске вести, новембар 2019.

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

Овим путем вас обавештавамо да је нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину (ЗПИ) тренутно у процедури усвајања у Народној скупштини Републике Србије, а предложено је да закон ступи на снагу од 1. јануара 2020. године.

У тексту испод ће детаљније бити обрађене наведене измене и допуне. За сва питања у вези са применом измена и допуна ЗПИ, можете контактирати Милицу Стублинчевић, ACCA и Слободанку Колунџију, LL.M., Руководиоце Сектора за порески консалтинг на мејл адресе: mstublincevic@deloittece.com и skolundzija@deloittece.com  

Најважније измене и допуне:

-      Основица пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге и који почев од пореске године вредност непокретности у пословним књигама исказује по фер вредности, односно који је почев од пореске године престао да вредност непокретности у пословним књигама исказује на тај начин за ту пореску годину се утврђује по правилима која важе за обвезнике који вредност непокретности у својим књигама не исказују по фер вредности.

Скрећемо пажњу на то да је овo једина измена у члану 7. ЗПИ, односно, да није мењана/допуњавана одредба по којој основицу пореза на имовину чини фер вредност утврђена у складу са Међународним рачуноводственим стандардима (МРС) и Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ), односно, изменама и даље није дозвољена могућност коришћења фер вредности утврђене у складу са Међународним стандардом финансијског извештавања за мала и средња предузећа (МСФИ за МСП) као основице пореза на имовину.

С друге стране, Законом о рачуноводству који ступа на снагу 1. јануара 2020. године прописано је да мала правна лица, микро правна лица и друга правна лица независно од величине, могу да се одлуче да примењују МСФИ, односно, уколико се мала, микро и остала правна лица одлуче за примену пуних МСФИ, биће обухваћена чланом 7 ЗПИ, односно, одредбама о коришћењу фер вредности као основице пореза на имовину.

 

-      Дефинишу се објекти који се сматрају објектима за примарну пољопривредну производњу, a за које се у складу са ЗПИ остварује ослобођење од пореза на имовину, тако да обухватају: објекте за смештај механизације за пољопривреду, репроматеријала, смештај и чување готових пољопривредних производа, стаје за гајење стоке, објекти за потребе гајења и приказивање старих аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих животиња и објекти за гајење печурки, пужева  и риба.

-      Укида се обавеза обвезницима пореза на наслеђе и поклон, односно пореза на пренос апсолутних права, да подносе пореске пријаве за утврђивање пореза по тим основама, кад се наслеђе, поклон и пренос апсолутних права врше по основу исправе коју је сачинио, оверио или потврдио јавни бележник (ако тим даном настаје пореска обавеза), као и одлуке коју је донео у вршењу законом поверених овлашћења (ако даном правоснажности те одлуке настаје пореска обавеза). Наиме, јавни бележници те исправе достављаће органу надлежном за послове катастра кроз е-шалтер, односно кроз е-шалтер и преко Сервисне магистрале органа, заједно са дугом документацијом прописаном чланом 34 ЗПИ. Орган надлежан за послове катастра је дужан да примљену документацију, по службеној дужности достави пореском органу, одмах по пријему.

-      Прецизира се да пореску пријаву за утврђивање пореза на имовину за непокретност за коју та обавеза настане или престане по основу исправе или одлуке јавног бележникa преко јавног бележника може поднети само обвезник пореза на имовину који не води пословне књиге, из разлога што обвезници који воде пословне књиге порез утврђују самоопорезивањем и пореске пријаве подносе електронским путем преко портала Јединственог информационог система локалних пореских администрација.

-      У случају кад обвезник има обавезу подношења пореске пријаве за наслеђе непокретности, на територији једне или више организационих јединица Пореске управе, предлаже се да подноси једну пореску пријаву (према месту пребивалишта, боравишта, односно седишта), а не према месту сваке непокретности. Изузетно, кад је предмет поклона искључиво непокретност, предлаже се да се пореска пријава подноси према месту непокретности. Овим се смањује администрирање у случају када обвезник по основу једног решења наслеђује непокретности на територији више организационих јединица Пореске управе.

Да ли Вам је ово било корисно?