Новости

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022. години

Пореске вести, август 2022.

Овим путем Вас обавештавамо да Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд), спроводи Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2022. години (у даљем тексту: Програм) у оквиру којег додељује бесповратна средства предузетницима, микро и малим привредним друштвима, док се расположива средства не потроше, а најкасније до 31. децембра 2022. године.

Укупно расположива бесповратна средства намењена за реализацију Програма износе 150.000.000,00 РСД, односно око 1.280.000,00 ЕУР. Док ће се преостали износ инвестиционог улагања привредних субјеката финансирати из кредита које даје Фонд.

Средства Програма намењена су за финансирање:

• Куповине опреме, доставних возила (укључујући и мопеде на електрични погон) која служе за превоз сопствених производа, репроматеријала и сировина и других транспортних средстава укључених у процес производње (нових или половних, али не старијих од 5 година);

• Текућег одржавања пословног или производног простора до износа од 350.000,00 РСД од укупних средстава за инвестирање (без узимања у обзир да ли је простор у закупу или у својини подносиоца захтева);

• Оперативних трошкова, који могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања, за које се потражују средства Програма.
 

Финансијски оквир

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу од 30% вредности улагања, односно 40% вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у 4. групу развијености. Преостали износ улагања биће финансиран из кредита Фонда са роком отплате од 5 година, у оквиру којег ће постојати право на грејс период од једне године, и код којег ће каматна стопа износити 1% годишње уз гаранцију банке или 2% годишње уз остала средства обезбеђења, уз примену валутне клаузуле.

Износ бесповратних средстава које може да оствари један привредни субјект не може да буде мањи од 400.000,00 РСД ни већи од 6.000.000,00 РСД.

 

Ограничења у погледу намене бесповратних средстава

Бесповратна средства се не могу користити за:

• Примарну пољопривредну производњу (гајење биљних култура и домаћих животиња);
• Трговинску делатност, осим делатности која у себи има одређен степен обраде;
• Организовање игара на срећу;
• Производњу и продају оружја и војне опреме;
• Промет нафте и нафтних деривата;
• Производњу челика и вађење угља;
• Грађевинарство, изузев производње грађевинских производа и завршних занатских радова у грађевинарству;
• Транспорт и саобраћај;
• Финансијске услуге, услуге маркетинга, консултантске услуге, услуге истраживања тржишта и испитивање јавног мњења;
• Производњу дувана и дуванских производа;
• Делатности изнајмљивања, рентирања и самоуслуживање, изузев за потребе туризма.

 

Корисници бесповратних средстава

Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају: предузетници, микро и мала привредна друштва која су регистрована у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) најраније две године у односу на годину подношења захтева, односно у току 2020, 2021. и 2022. године.
Оснивач привредног субјекта може да буде само физичко лице.
 

Обавезе корисника бесповратних средстава

Корисник средстава ће бити у обавези да, поред кредита који ће отплаћивати Фонду, врати примљена бесповратна средства у случају да у периоду од 3 године од дана закључења уговора о додели бесповратних средстава:
• Региструје брисање из АПР-а предузетничке радње, односно покрене поступак ликвидације или стечаја привредног друштва;
• Отуђи предмет инвестиционог улагања или исти да у закуп;
• Раскине радни однос оснивача привредног субјекта на неодређено време у том привредном субјекту
• Није привредно активан и не доставља уредно финансијске извештаје.

Уколико наведене радње буду извршене после 3 године, а за време трајања кредита, корисник бесповратних средстава неће бити у обавези да иста врати.
 

Deloitte има велико искуство у широком спектру саветодавних услуга, што омогућава да пријаве на овај конкурс испрати у свим фазама. На клијенту је избор да ли ће се определити на помоћ у неком поједином елементу процеса или ће Deloitte пружати подршку пријави целокупном процесу, те од првог до последњег корака бити уз Вас. Deloitte пружа помоћ у припреми неопходне документације за пријављивање, подршку у састављању понуде и континуиране саветодавне услуге у току трајања пројекта.

Контакт:

Павле Кутлешић, LL.M.

имејл: pkutlesic@deloittece.com

 

 Др Марко Новаковић, LL.M., PMP

имејл: marnovakovic@deloittece.com

Да ли Вам је ово било корисно?