Новости

Пореске вести, април 2018.

Објашњење Министарства финансија у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2017. годину  

Дана 28. марта 2018. године Министарство финансија је објавило Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2017. годину (у даљем тексту Објашњење).

Обвезници годишњег пореза на доходак грађана су порески резиденти за целокупни светски доходак и порески нерезиденти за доходак остварен на територији Републике Србије.     

Неопорезиви износ

Неопорезиви износ дохотка за 2017. годину, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, је 2.375.136 динара.

Просечна годишња зарада по запосленом у Републици Србији исплаћена у 2017. години износи 791.712 динара, према податку Републичког завода за статистику, објављеном у „Службеном гласнику РС“, број 7/18.

Лични одбици

Порески обвезник, при израчунавању опорезивог дохотка има право да користи и личне одбитке које одузима од дохотка за опорезивање. У 2017. години лични одбици износе:

-  за обвезника – 40% од просечне годишње зараде по запосленом, што износи 316.685 динара;

-  за издржаваног члана породице – 15% од просечне годишње зараде по запосленом, по члану, што износи 118.757 динара.

Пореске стопе

Годишњи порез на доходак грађана обрачунава се и плаћа у зависности од висине оствареног опорезивог дохотка у износу:

-  до 4.750.272 динара – примењује се пореска стопа од 10%;

-  преко 4.750.272 динара – пореска стопа од 15%.

Приходи који се опорезују

Предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана су следећи облици прихода остварени у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године:

-  Зарада из члана 13 до 15б;

-  Опорезив приход од самосталне делатности из члана 33 став 2 и члана 40;

-  Опорезив приход од ауторских и сродних права и права индустријске својине из члана 55 и 60;

-  Опорезив приход од непокретности из члана 65в;

-  Опорезив приход од давања у закуп покретних ствари из члана 82 став 3 и 4;

-  Опорезив приход спортиста и спортских стручњака из члана 84а;

-  Опорезив други приходи из члана 85;

-  Приходе из претходних тачака остварених и опорезованих у другој држави за пореске резиденте.

Уједно, Обавештење наводи да је највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину 3.793.175 динара. Уколико су током 2017. године плаћени доприноси за обавезно социјално осигурање из основице који прелазе напред наведени износ највише годишње основице, за износе доприноса плаћених изнад највише годишње основице, обвезник има право повраћаја више плаћеног износа доприноса сходно Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2017. годину подноси се на Обрасцу ППДГ-2Р („Службени гласник РС“, бр. 90/17), најкасније до 15. маја 2018. године.

Пореску пријаву порески обвезник може да поднесе у електронском или писаном облику – непосредно или путем поште.

У писменом облику пореску пријаву обвезник – резидент може да подноси организационој јединици Пореске управе надлежној према месту свог пребивалишта, односно боравишта.

Нерезидентни обвезник преко пореског пуномоћника пореску пријаву у писменом облику подноси организационој јединици Пореске управе на чијој територији је остварио приходе, односно према боравишту, односно према пребивалишту, односно седишту пореског пуномоћника.

 

Да ли Вам је ово било корисно?