Новости

Пореске вести, март 2019.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више Мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: Закон о ПДВ), Закона о порезу на добит правних лица, Закона о рачуноводству и Закона о фискалним касама. За детаљнија питања у вези са применом мишљења на Вашу конкретну делатност и околности, можете контактирати колеге из Сектора за порески консалтинг, према контакт подацима наведеним даље у тексту.

Порез на додату вредност

Постојање обавезе обрачунавања ПДВ на извршен промет без накнаде резервних делова које сервисер предаје купцу на име уговорне казне

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-99/2018-04 од 18.7.2018. године

Закључак из Мишљења: У случају када сервисер изврши увоз резервних делова у својству примаоца добара, и потом те делове преда без накнаде лицу у Србији, таква предаја ће се сматрати опорезивим прометом без накнаде, без обзира на потенцијални основ за такву предају који може постојати између примаоца добара и трећег лица у виду предвиђене уговорне казне. У оквиру таквог промета без накнаде не постоји обавеза издавања рачуна.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који учествују у или су обавезани гаранцијама за добра или производе.

Одређивање пореског дужника код промета добара и услуга из области грађевинарства у случају чишћења спољашности зграда коришћењем специјалних вештина системом ужади

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-325/2018-04 од 4.9.2018. године

Закључак из Мишљења: Будући да је изричито предвиђено у оквиру шифре делатности 43.99 извођење радова по специјалним захтевима за које је неопходна вештина пењања и знање коришћења одговарајуће опреме, тј. рад на виском објектима, промети који обухватају ове активности ће се сматрати прометима из области грађевинарства.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који ангажују добављаче за специјализоване радове, као што су висински радови за које су потребне посебне вештине и опрема, али и лицима која овакве промете врше.

Стопа ПДВ по којој се опорезује промет базе података, која нема све карактеристике монографске, односно серијске публикације

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00125/2018-04 од 10.9.2018. године

Закључак из Мишљења: Приликом утврђивања применљиве стопе ПДВ-а за испоруке базе података путем интернета је битно утврдити да ли конкретна база података има све наведене карактеристике монографске, односно серијске публикације. Уколико их нема, реч је о промету услуге који се опорезује по општој стопи ПДВ-а од 20%, а не по посебној стопи ПДВ-а од 10%.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који прометују електронске или сличне публикације.

Непостојање обавезе издавања рачуна по основу узимања добара за пословне сврхе обвезника ПДВ

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-163/2018-04 од 4.9.2018. године

Закључак из Мишљења: Када привредни субјект узима добра из свог малопродајног објекта у пословне сврхе или у циљу обављања делатности, на такав промет се не обрачунава ПДВ и он се не евидентира преко фискалне касе.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који послују у сектору малопродаје, али и другим лицима која послују у више објеката.

Остваривање права на одбитак претходног пореза по основу рачуна издатог за промет услуга у вези са ауторским правима, који је издат пре извршеног промета

Мишљење Министарства финансија, бр. 110-00-380/2018-04 од 5.10.2018 године

Закључак из Мишљења: Уколико издавалац рачуна код услуга у вези са ауторским правима искаже датум промета (невезано за то да ли је наведен датум одговара стварном датум промета), због исказивања датума промета не може бити оспорен одбитак претходног пореза обвезника примаоца услуга.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који врше или којима се врше промети услуга у вези са ауторским правима, укључујући и софтверске и сличне лиценце.

Права и обавезе обвезника ПДВ у случају када порески орган утврди да није дошло до смањења основице

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-159/2018-04 од 8.10.2018. године

Закључак из Мишљења: Уколико је издато књижно одобрење пореског обвезника оспорено решењем од стране пореског органа у поступку контроле због чињенице да је извршена противчинидба од стране купца, тада тај обвезник плаћа ПДВ на основу тог решења, без потребе да сторнира издато књижно одобрење.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима издају или примају књижна одобрење, односно који учествују у прометима у оквиру којих долази до накнадних измена основице.

Обрачунавање ПДВ применом прерачунате пореске стопе у случају када нису испуњени услови за примену пореског ослобођења

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00420/2018-044 од 25.10.2018. године

Закључак из Мишљења: Уколико обвезник ПДВ отпрема добра са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ, а не поседује прописане доказе,  ПДВ  се обрачунава применом прерачунате пореске стопе од 16,6667% на износ накнаде за промет добара који се опорезује по општој стопи ПДВ од 20%, односно применом прерачунате пореске стопе од 9,0909% на износ накнаде за промет добара који се опорезује по посебној стопи ПДВ од 10%.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који се баве извозом или прометом на АПКМ.

Одређивање ПДВ дужника за промет који се односи на монтажу и пуштање у рад аутоматског уређаја за узимање узорака житарица и уљарица из возила

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-457/2018-04 од 30.10.2018. године

Закључак из Мишљења: Будући да опрема у питању није саставни део грађевинског објекта, њена монтажа и пуштање у рад неће представљати промет из области грађевинарства.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који ангажују добављаче за радове на већим индустријским и пољопривредним машинама, али и лицима која овакве промете врше.

Одређивање ПДВ дужника за промет који се односи на побијање бетонских стубова у земљу, и развлачење противградне мреже и монтажу анкера – затезача на стубовима

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-469/2018-04 од 25.10.2018. године

Закључак из Мишљења: Будући да се ради о пословима који не подразумевају трајнију уградњу, односно који не подразумевају трајне или тешко отклоњиве измене неког објекта, описане активности неће представљати промет из области грађевинарства у смислу Закона о ПДВ-у.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који ангажују добављаче за радове у вези са постављањем (привремених) конструкција, али и лицима која овакве промете врше.

Услов под којим обвезник ПДВ - продавац може да измени (смањи) износ обрачунатог ПДВ за извршени промет добара

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-130/2018-04 од 8.10.2018. године

Закључак из Мишљења: Уколико продавац одобри купцу попуст у цени, односно логистички рабат, који се одобрава у случају када је уговорено да ће продавац испоручити добра у централни магацин купца, он ће имати могућност да спроведе измену у виду смањења износа обрачунатог ПДВ након извршеног промета у питању.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који учествују у прометима у оквиру којих се одобрава тзв. логистички рабат.

ПДВ третман наплате потраживања по основу испостављеног документа о допремању опреме који је назван привременом ситуацијом и који је оверен од стране надзорног органа

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-607/2018-04 од 24.1.2019. године

Закључак из Мишљења: У случају када извођач радова у циљу наплате потраживања испостави наручиоцу документ по основу допремања опреме, а који је назван привременом ситуацијом и оверен од стране надзорног органа, промет добара није настао и није настала ни обавеза за обрачунавање ПДВ наручиоца.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који врше набавку/испоруку добара која се испоручују са уградњом.

Непостојање права на одбитак претходног пореза продавца по основу рачуна који је издат на име утрошеног времена на санацији недостатака у испорученим добрима

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00441/2017-04 од 11.2.2019. године

Закључак из Мишљења: У случају да купац који је због утврђених недостатака вратио одређену количину добара продавцу, не изда документ којим га обавештава да је исправио одбитак претходног пореза, већ му на име утрошеног времена на санацији недостатака изда документ у којем је исказан обрачунати ПДВ, продавац нема право да тај износ обрачунатог ПДВ одбије као претходни порез, с обзиром на то да се документ не односи на извршени промет добара или услуга.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који послују у индустријама где су често јављају рекламације.

Постојање права на одбитак претходног пореза у случају да обвезник није почео врши промет

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00955/2018-04 од 11.2.2019. године

Закључак из Мишљења: Обвезник ПДВ има право на одбитак претходног пореза за промет који су му извршили други обвезници ПДВ у складу са Законом о ПДВ-у, независно од тога што у датом периоду не остварује приходе од обављања делатности.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који врше набавке добара и услуга пре него што су почели да врше промет.

Одређивање ПДВ дужника за промет који подразумева продају и монтажу монтажног контејнера

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-49/2019-04 од 11.2.2019. године

Закључак из мишљења: Промет између два обвезника који подразумева продају и монтажу монтажног контејнера који се састоји од основне конструкције, пода, зидова, столарије, електро инсталација, клима уређаја и других елемената, уз обавезу монтаже свих елемената на бетонску подлогу коју је обезбедио наручилац представља промет из области грађевинарства.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који за потребе обављања делатности набављају и прометују контејнере и њима слична добра.

Утврђивање основице за обрачун ПДВ-а у случају да се исто добро продаје по различитим ценама од стране два обвезника

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-44/2019-04 од 11.2.2019. године

Закључак из Мишљења: Ако два обвезника ПДВ продају једно исто добро на истој или сличној локацији, под сличним условима, али по различитим ценама, не може бити основ утврђивање основице различите од износа накнаде коју обвезник прима или треба да прими (у новцу, стварима или услугама).

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који продају добра по цени нижој од тржишне вредности тих добара.

Дан настанка пореске обавезе за промете у оквиру којих се испорука добара и монтажа добара врше у различитим периодима

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-510/2018-04 од 28.2.2019. године

Закључак из Мишљења: У случају да се испорука грађевинског материјала врши у једном пореском периоду, а уградња тог истог материјала у другом пореском периоду, сматраће се да је промет настао (а последично и пореска обавеза) у периоду у којем је извршена уградња, независно од тога што је у уговору из комерцијалних разлога одређена посебна накнада за испоруку и посебна накнада за уградњу. Последично, плаћања извршена пре момента промета ће представљати авансна плаћања у смислу Закона о ПДВ-у.

Наведено мишљење је посебно значајно ПДВ обвезницима који се баве грађевинском делатношћу, као и наручиоцима радова, будући да се у  оквиру таквих уговорних односа често предвиђа одвајање тренутка испоруке од тренутка уградње, те може доћи до неусаглашености са захтевима Закона о ПДВ-у.

За сва питања у вези са применом мишљења у области пореза на додату вредност, можете контактирати Павла Кутлешића, LL.M., Руководиоца из Сектора за порески консалтинг (Индиректни порези) на мејл адресу: pkutlesic@deloittece.com.

Међународно опорезивање

Постојање сталне пословне јединице у случају закључивања уговора о продаји са купцима робе од стране нерезидентног обвезника

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-525/2018 од 13.8.2018. године

Закључак из Мишљења: Дакле, уколико нерезидентни обвезник врши промет у смислу закључивања уговора о продаји на територији Србије са домаћим и иностраним купцима и по том основу остварује приход, сматраће се да постоји стална пословна јединица тог обвезника на територији Србије, као и обавезе које прате постојање те јединице.  Са друге стране, држање залиха робе у магацинском простору само по себи не би требало да воде постојању сталне пословне јединице.

Наведено мишљење је значајно јер указује на све већу пажњу која се придаје питању постојања сталних пословних јединица, услед чега би и обвезници требало озбиљније да се позабаве истим.

Мишљење је посебно значајно нерезидентним лицима која продају или намеравају да продају робу на територији Србије.

Постојање обавезе обрачунавања и плаћања пореза по одбитку на приходе по основу услуга које су у вези са управљањем

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-266/2018-04 од 13.7.2018. године

Закључак из Мишљења: Када матично лице у иностранству оствари приход од резидентног лица по основу услуга у вези са управљањем, плаћање свих тих услуга биће предмет порез по одбитку, независно од тога ли је предметне услуге извршило матично лице, или подизвођач.

Наведено мишљење је значајно јер подржава став да када се већи део услуга пружа преко подизвођача, то неће утицати на квалификацију природе услуга, која ће се посматрати у целини. Такође, мишљење је значајно јер указује да питање стварног власништва прихода потенцијално није потребно разматрати у описаним ситуацијама, већ је релевантан само формални прималац исплаћене накнаде.

Мишљење је посебно значајно правним лицима која примају услуге од нерезидентних правних лица.

За сва питања у вези са применом мишљења из области међународног опорезивања, можете да контактирате Слободанку Колунџију, LL.M, Руководиоца из Сектора за порески консалтинг (Међународно опорезивање) на мејл адресу: skolundzija@deloittece.com.

Порез на добит правних лица

Признавање у пореском билансу расхода који у себи садрже обрачунати порез на додату вредност

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-174/2018-04 од 17.10.2018. године

Закључак из Мишљења: Уколико обвезник у својим пословним књигама искаже расходе у износима који у себи садрже обрачунати порез на додату вредност, тако исказани расходи се признају у пореском билансу.

Наведено мишљење је значајно јер указује да чињеница да није постојало право на одбитак претходног пореза, услед чега је порез на додату вредност био укључен у вредност расхода, не би требало да утиче на признавање ових расхода за потребе пореског биланса. Међутим, истичемо да се и даље примењују основна правила за признавање расхода (нпр. обавезна пословна природа истих, документованост и сл.)

Наведено мишљење је значајно за већину обвезника пореза на добит правних лица у Србији.

За сва питања у вези са применом мишљења из области пореза на добит правних лица, можете да контактирате Веру Станић, Руководиоца из Сектора за порески консалтинг (Опорезивање правних лица) на мејл адресу: vestanic@deloittece.com.

Закон о рачуноводству

Електронско потписивање извештаја о попису и пратеће документације

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-473/2018-08, од 2.7.2018. године

Закључак из Мишљења: Правна лица, односно предузетници, могу своје извештаје о попису и његову пратећу документацију саставити у електронском облику и потписати електронским потписом.

Наведено мишљење је значајно за правна лица и предузетнике који теже дигитализацији електронског финансијског извештавања.

Број фактуре као идентификациона ознака у смислу Закона о рачуноводству

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-557/2018-16  од 19.7.2018. године

Закључак из Мишљења: Број фактуре може испунити сврху идентификационе ознаке, али је потребно да та могућност буде прописана интерним актом правног лица, односно предузетника.

Наведено мишљење је значајно за правна лица и предузетнике који теже дигитализацији процеса фактурисања.

За сва питања у вези са применом мишљења из области финансијског извештавања, можете да контактирате Душанку Бастају, Руководиоца из Сектора за порески консалтинг (Књиговодство и рачуноводство) на мејл адресу: dbastaja@deloittece.com.

Закон о фискланим касама

Отклањање грешке у евидентирању промета преко фискалне касе у случају када се купљено добро у једном малопродајном објекту може рекламирати у другом малопродајном објекту

Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00960/2016-04 од 1.6.2018. године

Закључак из Мишљења: Постоји могућност да купац на основу фискалног исечка рекламира робу у различитим малопродајним објектима истог привредног субјекта, под условом да је то у складу са пословном политиком тог привредног субјекта.

Наведено мишљење је посебно значајно лицима који послују у сектору малопродаје.

Непостојање обавезе евидентирања преко фискалне касе промета оствареног од продаје поклон ваучера

Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00266/2017-04 од 31.5.2018. године

Закључак из Мишљења: Не постоји обавеза евидентирања преко фискалне касе промета од продаје поклон ваучера. Уколико је такав промет извршен, потребно је раздвојити промет од продаје поклон честитки од промета добара и услуга и водити евиденцију о броју задужених ваучера.

Наведено мишљење је посебно значајно лицима који послују у сектору малопродаје и који продају поклон ваучере.

За сва питања у вези са применом мишљења из области фискализације, можете да контактирате Павла Кутлешића, LL.M., Руководиоца из Сектора за порески консалтинг (Индиректни порези) на мејл адресу: pkutlesic@deloittece.com

Да ли Вам је ово било корисно?