Новости

Пореске вести

Новости из области међународних уговора - Уговори о избегавању двоструког опорезивања

Закони о потврђивању Уговора између Републике Србије и Краљевине Норвешке и Уговора између Републике Србије и Републике Казакхстан о избегавању двоструког опорезивања

Закон о потврђивању уговора између Владе Републике Србије и Краљевине Норвешке о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порез на доходак (у даљем тексту Уговор) као и Закон o потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Казакхстан о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак и на имовину објављени су 26. новембра 2015. године („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 21/2015), и ступили су на снагу 4. децембра 2015.

Ступањем на снагу Уговора између Владе Републике Србије и Краљевине Норвешке, Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Краљевине Норвешке о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и имовину, са протоколом  („Сл. лист СФРЈ-Међународни уговори“, бр. 9/85), престаје да важи.

Примена Уговора

Уговор између Владе Републике Србије и Краљевине Норвешке се примењује на порезе на доходак које заводи држава уговорница, док се Уговор између Владе Републике Србије и Владе Републике Казакхстан примењује на порезе на доходак и порез на имовину које заводи држава уговорница.

Новитети Уговора између Републике Србије и Краљевине Норвешке

Новим Уговором уведено је пар новитета у односу на претходни Уговор, од којих су неки наведени у наставку:

1. Стална пословна јединица

Уговор је увео новитете у погледу тога шта се сматра пословном јединицом и утврђује услове којим омогућава да се и обављање делатности преко физичког лица сматра обављањем делатности преко пословне јединице.

Такође, овим Уговором је минимално време трајања радова, као услов да би се градилиште, грађевински или монтажни радови сматрали сталном пословном јединицом, скраћено са 12 на 9 месеци.

2. Опорезивање добити од пословања

  • Новим Уговором је избрисан став који уређује опорезивање добити од пословања коју резидент Норвешке оствари у Србији по основу учешћа у заједничком пословању са „југословенским“ тј. српским предузећем.
  • Код опорезивања добити повезаних предузећа уколико држава уговорница у добит предузећа те државе укључује и добит повезаног предузећа друге државе уговорнице, за коју је повезано предузеће друге државе уговорнице опорезовано у тој другој држави, та друга држава ће извршити корекцију износа пореза који је у њој утврђен.
  • Под одређеним условима, добит предузећа државе уговорнице које се бави коришћењем, одржавањем или давањем у закуп контејнера  које то предузеће користи за превоз добара или робе у међународном саобраћају опорезује се само у држави резидентства предузећа.

3. Међународни саобраћај

Нови Уговор убраја и друмски саобраћај у међународни саобраћај.

4. Дивиденде

Овим Уговором је у односу на претходни додато још једно значење појму дивиденде. Дивидендом се такође сматра „доходак од аранжмана који даје право на учешће у добити, у мери у којој је то тако предвиђено законима државе уговорнице у којој доходак настаје“.

Могућност опорезивања дивиденди је дата и држави уговорници чији је резидент компанија која их исплаћује. У случају када је прималац дивиденде резидент друге државе уговорнице дато је ограничење пореза који се разрезује (чл. 10 став 2): 5% или 10% бруто износа дивиденди под одређеним условима.

Ако дивиденде оствари и поседује влада државе уговорнице онда се оне искључиво опорезују у тој држави.

5. Камате

Камате више нису опорезиве искључиво у држави резидентства примаоца камате, већ је то само могућност. У случају опорезивања камате у држави у којој настаје, ако је стварни власник камате резидент друге државе уговорнице, разрезан порез не може бити већи од 10% бруто износа камате.

6. Ауторске накнаде

Порез на ауторске накнаде, када их опорезује држава уговорница у којој накнаде настају, а прималац накнаде је резидент друге државе уговорнице, не може бити већи од 5% односно 10% бруто износа ауторских накнада у зависности од врсте ауторског права по ком су остварене накнаде. Раније је ограничење било 10% бруто износа накнада.

7. Капитални добитак

Уговор даје могућност држави уговорници да опорезује капитални добитак од отуђења акција или упоредивих интереса који резидент друге државе уговорнице оствари на територији те државе уговорнице под одређеним условима.

8. Самосталне делатности

Приликом утврђивања услова за опорезивање у другој држави смањен је период у коме се утврђује дужина боравка физичког лица резидента једне државе уговорнице којe обавља самосталне делатности у другој држави уговорници са 183 дана или више у 2 узастопне године на 183 дана или више у периоду од 12 месеци који почињу или се завршавају у односној пореској години у другој држави.

9. Приходи из радног односа

Такође, смањен је и период у коме се утврђује дужина боравка резидента једне државе на територији друге државе уговорнице као услов опорезивања прихода из радног односа само у држави резидентства, са 183 дана у 2 узастопне године, на 183 дана у 12 месеци који почињу или се завршавају у односној пореској години.

10. Пензије

Уговором је проширен члан којим се уређује опорезивање пензија, који сада укључује и ануитете, плаћања по основу система социјалног осигурања као и алиментацију. Ова плаћања се могу опорезовати и у држави у којој настају али тако разрезан порез не може прелазити 15% бруто износа плаћања.

11. Off shore делатности

Новим Уговором и чланом 21 је регулисана и област офшор делатности.

12. Отклањање двоструког опорезивања

И у случају једне и друге земље уговорнице, уколико резидент једне од земље уговорнице, остварује доходак који се у складу са одредбама Уговора може опорезовати у другој земљи уговорници, земља резидентства као одбитак од пореза на доходак тог резидента одобрава  износ пореза једнак порезу на доходак који је на тај доходак плаћен у другој земљи уговорници (метод кредита) и који не може бити већи од дела пореза на доходак обрачунатог према прописима земље резидентства,.

Да ли Вам је ово било корисно?