Новости

Пореске вести

Закон о порезу на доходак грађана – усклађени динарски износи

Дана 25. јануара 2016. године у Службеном гласнику број 5/2016 објављен је Закон о порезу на доходак грађана са усклађеним динарским износима. Усклађени динарски износи ступају на снагу 1. фебруара 2016. године.

У табели бр. 1 приказани су неки од неопорезивих динарских износа за сврхе пореза на доходак грађана:

Табела 1:

Опис Износ у РСД                               
Неопорезиви износ зараде 11.604
Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају 3.666
Дневница за службено путовање у земљи 2.201
Накнада превоза на службеном путовању 6.417
Коришћење сопственог аутомобила за службено путовање/ у службене сврхе 6.417
Јубиларна награда запосленима 18.331
Поклон деци запослених, до 15 година, поводом Нове године и Божића 9.166
Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд 5.501

Обавештење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2015. годину 

На основу објављених података о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2015. години у износу од 733.740 динара, неопорезиви износ дохотка за утврђивање обавезе подношења пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана за 2015. годину износи 2.201.220 динара. Обвезници годишњег пореза на доходак грађана за 2015. годину су физичка лица, како резиденти тако и нерезиденти, који су у 2015. години остварили укупан доходак већи од наведеног износа.

У табели бр. 2 се налазе неопорезиви износи, опорезиви износи и лични одбици који се примењују приликом утврђивања пореске обавезе за годишњи порез на доходак грађана:

Табела 2:
 

Опис  
 
Износ у РСД                                  
Неопорезиви износ                                                                     2.201.220
Опорезиви приход по стопи од 10% 4.402.440
Опорезиви приход по стопи од 15% изнад 4.402.440
Износ личног одбитка за пореског обвезника* 293.496
Износ одбитка за издржаваног члана породице* 110.061
*Укупан износ одбитка не може бити већи од 50% дохотка за опорезивање   

Ови материјали и информације садржане у њима су обезбеђени од стране Deloitte Србија у намери да пруже опште информације у вези конкретне теме и не покривају целокупан третман те(тих) теме(тема). Сходно томе, информације у овим материјалима не чине рачуноводствени, порески, правни, инвестициони, саветнички или било који други професионални савет или услугу. Ову информацију не би требало користити као једини основ за доношење одлуке која може имати утицаја на Вас или Ваше пословање. Пре доношења одлуке или преузимања било какве радње која би могла да утиче на Ваше личне или пословне финансије, требало би да консултујете квалификованог професионалног саветника. Ови материјали и информације које садрже су пружени као такви и Deloitte Србија не даје гаранције, како изричите тако и имплицитне, у вези ових материјала или информација садржаних у њима. Без ограничавања претходно наведеног,  Deloitte Србија не пружа никакве гаранције у погледу тачности или квалитета ових материјала или информација које садрже. Deloitte Србија се изричито одриче свих имплицитних гаранција, укључујући, без ограничења, гаранције за продају, наслов, погодности за одређену сврху, неповредивост, компатибилност, безбедност и тачност. Употреба ових материјала и информација садржаних у њима је на Вашу сопствену одговорност и Ви преузимате потпуну одговорност и ризик штете услед њихове употребе. Deloitte Србија неће бити одговорна за било коју посебну, посредну, случајну, последичну штету или штету од казни или било коју другу штету, било кроз дело или уговор, статут, деликт (укључујући, без ограничења, немарност), или на други начин, у вези са употребом ових материјала или информација садржаних у њима. Уколико било шта од претходно наведеног није у потпуности примењиво, из било ког разлога, остатак ће и поред тога остати на снази.

Да ли Вам је ово било корисно?