Новости

Пореске вести, фебруар 2019.

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за утврђивање пореза на добит правних лица

Министар финансија је донео Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за утврђивање пореза на добит правних лица  (у даљем тексту: „Правилник“), који је објављен у “Сл. Гласнику РС”, бр. 8/2019. Разлог за измене и допуне овог Правилника је потреба за усаглашавањем са изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица (у даљем тексту: „Закон“), које су примењиве на састављање пореског биланса за 2018. годину.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном Гласнику Републике Србије.

У наставку следи преглед новина, према позицијама пореског биланса у којима се исказују:

Редни број 2: Уноси се приход огранка нерезидентног правног лица који се не опорезује порезом на добит правних лица у складу са потврђеним међународним уговором; под овим редним бројем огранак нерезидентног правног лица из јурисдикције са преференцијалним пореским системом уноси приход на који се примењују одредбе члана 40. ст. 12. и 13. Закона (пре измена, у ово поље се уносио податак о добити од предмета концесије);

Редни број 29: Поред расхода који су се на овој позицији исказивали пре доношења Правилника, на њој огранак нерезидентног правног лица исказује и расход настао у вези са приходом који се не опорезује сходно потврђеном међународном уговору, док огранак нерезидентног правног лица из јурисдикције са преференцијалним пореским системом исказује расход из члана 40. ст. 12. и 13. Закона.

Редни број 36: Поред расхода који су се на овој позицији исказивали пре доношења Правилника, на њој се исказују и расходи настали по основу ефеката промене рачуноводствене политике услед прве примене МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП.

Редни број 41: Поред прихода који су се на овој позицији исказивали пре доношења Правилника, на њој се исказују и приходи настали по основу ефеката промене рачуноводствене политике услед прве примене МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП.

Редни број 45: Поред прихода који су се на овој позицији исказивали пре доношења Правилника, на њој се исказују и приходи по основу стицања неновчане имовине у поступку реализације уговора о концесији.

Редни број 46: Поред прихода који су се на овој позицији исказивали пре доношења Правилника, на њој се исказују и приходи по основу смањења обавеза према корисницима јавних средстава, банкама у стечају и привредним коморама, које су обухваћене УППР-ом.

Да ли Вам је ово било корисно?