Новости

Пореске вести, фебруар 2019.

Мишљење Министарства финансија број 011-00-12/2019-04 од 01.02.2019. године

Министарство финансија је објавило Мишљење број 011-00-12/2019-04 о пореском третману трошкова запосленима за долазак и одлазак са рада.

Наиме, Министарство финансија је у Мишљењу изнело став да би накнаду за долазак и одлазак са посла требало документовати веродостојном рачуноводственом исправом како би трошкови били признати на терет расхода, у складу са Законом о порезу на добит правних лица. У супротном, сматраће се недокументованим трошковима у смислу члана 7а тачка 1.

Додатно, став је Министарства финансија да се члан 18 став 1 тачка 1 Закона о порезу на доходак грађана може применити само у случају када су ти трошкови документовани.

Као веродостојне исправе, у Мишљењу се наводе рачуни за куповину месечне претплатне карте, дневне карте, карте за једну вожњу у јавном превозу, рачун за гориво у случају коришћења сопственог возила и сл.

Наведеним Мишљењем Министарства финансија мења се досадашње тумачење да накнаде трошкова до неопорезивог износа није потребно документовати рачунима (Мишљење Министарства финансија бр. 011-00-712/2016-04 од 13.2.2017. године, којим је наведено да не постоји обавеза документовања трошкова који се надокнађују путем дневнице, у случају када износ дневнице не прелази неопорезиви износ предвиђен Законом о порезу на доходак грађана).

Да ли Вам је ово било корисно?