Новости

Пореске вести, април 2017.

Објашњење Министарства финансија у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2016. годину

Дана 30. марта 2017. године Министарство финансија је објавило Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2016. годину (у даљем тексту Објашњење).

Обвезници годишњег пореза на доходак грађана су порески резиденти за целокупни светски доходак и порески нерезиденти за доходак остварен на територији Републике Србије.       

Неопорезиви износ

Неопорезиви износ дохотка за 2016. годину, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, је 2.285.064 динара.

Просечна годишња зарада по запосленом у Републици Србији исплаћена у 2016. години износи 761.688 динара, према податку Републичког завода за статистику, објављеном у „Службеном гласнику РС“, број 5/17.

Лични одбици

Порески обвезници, при израчунавању опорезивог дохотка има право да користи и личне одбитке које одузима од дохотка за опорезивање. У 2016. години лични одбици износе:

-  за обвезника – 40% од просечне годишње зараде по запосленом, што износи 304.675 динара;

-  за издржаваног члана породице – 15% од просечне годишње зараде по запосленом, по члану, што износи 114.253 динара.

Пореске стопе

Годишњи порез на доходак грађана обрачунава се и плаћа у зависности од висине оствареног опорезивог дохотка у износу:

-  до 4.570.128 динара – примењује се пореска стопа од 10%;

-  преко 4.570.128 динара – пореска стопа од 15%.

Приходи који се опорезују

Предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана су следећи облици прихода остварени у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године:

  • Зарада из члана 13 до 15б;
  • Опорезив приход од самосталне делатности из члана 33 став 2 и члана 40;
  • Опорезив приход од ауторског и сродних права и права индустријске својине из члана 55 и 60;
  • Опорезив приход од издавања непокретности из става 63 став 3;
  • Опорезив приход од давања у закуп покретних ствари из члана 82 став 3 и 4;
  • Опорезив приход спортиста и спортских стручњака из члана 84а;
  • Опорезив други приходи из члана 85;
  • Приходе из претходних тачака остварених и опорезованих у другој држави за пореске резиденте

За утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2016. годину по основу прихода остварених по основу издавања непокретности примењиваће се члан 63 став 3 Закона о порезу на доходак грађана који је био на снази до 01.01.2017. године („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2001, 80/2002, …, 57/14 и 68/14 др. закон).

За утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2017. годину примењиваће се члан 65в тренутно важећег Закона о порезу на доходак грађана.

Уједно, Обавештење наводи да је највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2016. годину 3.808.440 динара. Уколико су током 2016. године плаћени доприноси за обавезно социјално осигурање из основице који прелази напред наведени износ највише годишње основице, за износе доприноса плаћених изнад највише годишње основице, обвезник има право повраћаја више плаћеног износа доприноса сходно Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Пореска пријава за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2016. годину подноси се на Обрасцу ППДГ-2Р („Службени гласник РС“, бр. 49/14, 28/15, 30/15 и 28/16), најкасније до 15. маја 2017. године.

Пореску пријаву порески обвезник може да поднесе у електронском или писаном облику – непосредно или путем поште.

Да ли Вам је ово било корисно?