Новости

Пореске вести

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Народна Скупштина Републике Србије је дана 29. децембра 2015. године усвојила Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана (у даљем тексту Закон).

Законом су прецизиране поједине одредбе и уводе се многе промене, од којих најзначајније следе у наставку:

 • приход од непокретности се укључује као посебна врста прихода (претходно третирани као врста прихода од капитала);
 • за резиденте који су упућени у иностранство ради обављања послова за правна лица – резиденте Србије, основицу пореза на зараде чини износ зараде коју би, у складу са законом, општим актом и уговором о раду остварили у Србији на истим или сличним пословима;
 • неопорезиви износ дневнице за службени пут у иностранство за субјекте ван јавног сектора се одређује у висини до 50 евра дневно;
 • неопорезиви износ за накнаду превоза на службеном путовању или друге службене сврхе у ситуацији када је лицу одобрено коришћење сопственог аутомобила, износ се одређује множењем 30% цене једног литра бензина са бројем потрошених литара бензина;
 • продужава се рок примене постојеће олакшице за запошљавање нових радника са 30. јуна 2016. на 31. децембар 2017. године;
 • предвиђа се ублажавање критеријума за одређивање новозапосленог лица за које послодавац има право на наведену пореску олакшицу;
 • олакшица за микро и мала правна лица, односно предузетнике у виду права на повраћај 75% плаћеног пореза на зараду за новозапослено лице, исплаћене закључно са 31. децембром 2017. године уколико заснују радни однос са најмање два нова лица;
 • новине у виду опорезивања паушалног прихода Решењем Пореске управе;
 • приходом од капитала сада се одређује и узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од стране власника тог друштва за њихове приватне потребе, а прецизира се шта се сматра дивидендом;
 • Приходом од капитала се више не сматра приход од издавања сопствених непокретности;
 • Приходима од непокретности се сматрају приходи које обвезник оствари како издавањем у закуп, тако и издавањем у подзакуп непокретности;
 • Стопа пореза на приходе од непокретности износи 20%, а нормирани трошкови 25%. Изузетно 50% када је реч о приходу од изнајмљивања станова, соба и постеља путницима и туристима за које је плаћена боравишна такса;
 • опорезивања награде, новчане помоћи и других давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца, као другог прихода уколико износ тих примања премаши РСД 12.000 код једног исплатиоца;
 • порески обвезник је дужан да поднесе пореску пријаву најкасније у року од 30 дана од дана када је остварио или започео остваривање прихода по основу преноса предметних права из којег може настати капитални добитак или губитак ;
 • Предвиђен је рок од 30 дана од дана остваривања прихода за подношење пореске пријаве за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања (уместо ранијих 45 дана);
 • порез по одбитку плаћа се и на приходе од непокретности, ако је исплатилац прихода правно лице или предузетник;
 • порез на капитални добитак одсад утврђује и плаћа по решењу Пореске управе;
 • одређује да се у року од 15 дана од дана достављања решења плаћа порез и за капиталне добитке.

Прелазне и завршне одредбе Закона

Поступци утврђивања и наплате пореза на капиталне добитке који нису окончани до дана почетка примене овог Закона, окончаће се по одредбама овог Закона.

Послодавац који користи пореску олакшицу за новозапослена лица у складу са старим одредбама Закона, а чији рок примене истиче закључно са 30. јуном 2016. године, има право да настави да користи предметну олакшицу закључно са 31. децембром 2017. године.

Такође, послодавац који заснује радни однос са новозапосленим лицима од 1. јануара 2016. године може да се определи да по основу радног односа користи пореску олакшицу у виду повраћаја дела плаћеног пореза на зараду, или да користи пореску олакшицу предвиђену за одређене послодавце (микро и мала правна лица и предузетници) у виду повраћаја 75% плаћеног пореза на зараду ако запосли најмање два нова лица.

Измене и допуне Закона ступиле су на снагу 1. јануара 2016. године, изузев оних које се односе на опорезивање прихода од непокретности, које ће се примењивати од 1. јануара 2017. године.  

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Народна Скупштина Републике Србије је дана 29. децембра 2015. године усвојила Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту Закон).

Законом су прецизиране поједине одредбе и уводе се многе промене, од којих најзначајније следе у наставку:

 • продужава се рок примене постојеће олакшице за запошљавање нових радника са 30. јуна 2016. на 31. децембар 2017. године;
 • предвиђа се ублажавање критеријума за одређивање новозапосленог лица за које послодавац има право на наведену пореску олакшицу;
 • нови члан ЗДОСО којим се предвиђа олакшица за запошљавање нових радника за микро и мала правна лица, односно предузетнике-послодавац из наведене категорије који заснује радни однос са најмање два нова лица има право на повраћај 75% плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање, на терет запосленог и на терет послодавца на зараду за новозапослено лице, исплаћену закључно са 31. децембром 2017. године;
 • право на ову олакшицу може да оствари и послодавац који започне обављање делатности после 31. октобра 2015. године;

Прелазне и завршне одредбе Закона

Послодавац који користи олакшицу за новозапослена лица у складу са старим одредбама ЗДОСО, а чији рок примене истиче закључно са 30. јуном 2016. године, има право да настави да користи предметну олакшицу закључно са 31. децембром 2017. године.

Такође, послодавац који заснује радни однос са новозапосленим лицима од 1. јануара 2016. године може да се определи да по основу радног односа са тим лицима користи олакшицу у виду повраћаја дела плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање, или да користи олакшицу предвиђену за одређене послодавце (микро и мала правна лица и предузетници) у виду повраћаја 75% плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање ако запосли најмање два нова лица.

Измене и допуне ЗДОСО су ступиле на снагу 1. јануара 2016. године.  

Да ли Вам је ово било корисно?