Новости

Пореске вести, јануар 2018.

Обавештење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2017. годину и усклађеним неопорезивим динарским износима за 2018. годину

Обавештење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2017. годину

На основу објављених података о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2017. години од 26. јануара 2018. године, неопорезиви износ дохотка за утврђивање обавезе подношења пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана за 2017. годину износи 2.375.136 динара. Обвезници годишњег пореза на доходак грађана за 2017. годину су физичка лица, како резиденти тако и нерезиденти, који су у 2017. години остварили укупан доходак већи од наведеног износа.

У табели бр. 1 се налазе неопорезиви износи, опорезиви износи и лични одбици који се примењују приликом утврђивања пореске обавезе за годишњи порез на доходак грађана.

Табела бр. 1:

 Опис

 Износ у РСД

 Неопорезиви износ

 2.375.136

 Опорезив приход по стопи од 10%

 4.750.272

 Опорезив приход по стопи од 15%

 Изнад 4.750.272

 Износ личног одбитка за пореског обвезника*

 316.685

 Износ одбитка за издржаваног члана породице*

 118.757

* Укупан износ одбитака не може бити већи од 50% дохотка на опорезивање

 

Усклађени неопорезиви динарски износи за 2018. годину

У складу са Законом о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана (у даљем тексту: Закон), који је објављен у "Сл. Гласнику РС" бр. 113/17 и у складу са усклађеним динарским неопорезивим износима објављеним у "Сл. Гласнику РС" број 7/18, прописани су нови неопорезиви динарски износи за 2018. годину.

Наведени Закон је ступио на снагу 1. јануара 2018. године и нови неопорезиви износ зараде примењује се код обрачуна и плаћања пореза на зараде почев од зараде за месец јануар 2018. године, при чему неопорезиви износ од 11.790 динара престаје да се примењује закључно са исплатом зараде за месец децембар 2017. године.

Неопорезиви износ зараде, који се примењује код обрачуна и плаћања пореза на зараде за лица која раде пуним радним временом почев од зараде за месец јануар 2018. године, износи 15.000 динара.

У табели бр. 2 приказани су неки од неопорезивих динарских износа за сврхе пореза на доходак грађана који ће бити у примени од 1. фебруара 2018. године.

Табела бр. 2:

 Опис

 Износ у РСД

 Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају

 3.837

 Дневница за службено путовање у земљи

 2.303

 Накнада превоза на службеном путовању

 

 6.716

 Коришћење сопственог аутомобила за службено путовање / у службене сврхе

 Јубиларна награда запосленима

 19.183

 Поклон деци запослених, до 15 година, поводом Нове године и Божића

 9.592

 Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд

 5.757

 
Да ли Вам је ово било корисно?