Новости

Пореске вести, јануар 2019.

Споразум о социјалној сигурности између Србије и Швајцарске

Споразум о социјалној сигурности као и Административни споразум о спровођењу Споразума о социјалној сигурности (у даљем тексту: Споразум) закључен 2010. године између Србије и Швајцарске, ступили су на снагу 01.01.2019. године. Конвенција о социјалној сигурности из 1962. године у верзији додатне Конвенције из 1984. године, која је до сада уређивала односе из социјалног осигурања, ступањем Споразума више се не примењује.

Споразум се односи на правне прописе Републике Србије о:

  • пензијском и инвалидском осигурању
  • осигурању за случај повреде на раду и професионалне болести
  • здравственом осигурању и здравственој заштити

Споразум се односи на правне прописе Конфедерације Швајцарске о:

  • старосном и породичном осигурању
  • инвалидском осигурању
  • осигурању за случај повреда на раду, ван рада и професионалне болести
  • здравственом и социјалном осигурању (члан 3, Део III Поглавље 1, Део VI,V)

Новине:

1. Период примене правних прописа држава уговорница

Kaда је лице упућено на рад у другу државу уговорницу, период важења правних прописа о социјалном осигурању државе уговорнице где послодавац има своје седиште је продужено на 24 месеца, уместо ранијих 12 месеци. Уколико се упућивање продужи и траје дуже од 24 месеца, постоји могућност продужења на основу договора надлежних органа две државе.  

2. Обим

Споразум покрива исте врсте осигурања као и претходна Конвенција, са изузетком дечијих додатака који нису укључени у Споразум.   

3. Сабирање периода осигурања

Новим Споразумом обухваћени су и швајцарски држављани у погледу сабирања периода осигурања за остваривање права на пензију.

4. Примена споразума

Одредбе овог Споразума ће бити применљиве на осигуране случајеве настале пре ступања на снагу овог Споразума.

Да ли Вам је ово било корисно?