Новости

Пореске вести

Правилник о ПП-ОПО пореској пријави

Дана 25. фебруара 2016. године („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), ступио је на снагу Правилник о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника (у даљем тексту Правилник), који је почео да се примењује 1. марта 2016. године. Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о обрасцу пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима од стране физичког лица као пореског обвезника („Сл. гласник РС“, бр. 77/2013).

Hoвине у подношењу ПП ОПО пријаве

Новим Правилником прописује се да се пореска пријава подноси како електронски тако и у писаној форми на обрасцу ПП ОПО чија је садржина такође прописана.

У писаној форми ПП ОПО пријава се подноси непосредно надлежној Пореској управи према месту пребивалишта пореског обвезника, или поштом.

Приликом подношења ПП ОПО пријаве у писаној форми, порески службеник на лицу места уноси податке и проверава формалну исправност и математичку тачност саме пријаве, и о томе обавештава лице које подноси пријаву.

Пријава се сматра поднетом када Пореска управа потврди тачност исказаних података, додели број пријаве, број одобрења за плаћање пореза самоопорезивањем и припадајућих доприноса на јединствени уплатни рачун и о томе достави обавештење подносиоцу пореске пријаве.

У електронској форми, ПП ОПО пријава се подноси преко портала „Е-порези“ Пореске управе.

Правила која се примењују за ПП ОПО пријаву у писаној форми, идентична су и за електронску форму. Неопходан услов за подношење пријаве у електронском формату јесте број текућег рачуна који порески обвезник мора доставити.

Овим Правилником је предвиђено да ПП ОПО пријаву у писаном облику може поднети како порески обвезник тако и лице које је порески обвезник овластио за подношење пореске пријаве и предузимање радњи које су у вези са поднетом пријавом.

Примена Правилника

Правилник у члану 7 прописује да се примењује на следеће случајеве:

  • На пореске обавезе (порези и доприноси) које доспевају од 1. марта 2016. године;
  • На доспеле, а неплаћене пореске обавезе до 29. фебруара 2016. године;

На случај када је плаћена пореска обавеза, а пореска пријава није предата Пореској управи, примењују се одредбе претходног Правилника о обрасцу пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима од стране физичког лица као пореског обвезника („Сл. гласник РС“, бр. 77/2013).

У случају измене претходно поднете пореске пријаве, а потребно је поднети измењену пореску пријаву, иста се подноси на истом Обрасцу (који је утврђен претходним Правилником).

Да ли Вам је ово било корисно?