Новости

Пореске вести, октобар 2017.

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу - ППДГ-1Р, ППДГ-2Р и ППДГ-3Р

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу

Дана 6. октобра 2017. године објављен је Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу (у даљем тексту Правилник) у “Службеном гласнику РС бр. 90/2017”.

Правилник ступа на снагу 1. јануара 2018. године.

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу ("Службени гласник РС", бр. 49/14, 28/15, 30/15 и 28/16) и Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на приходе грађана ("Службени гласник РС", бр. 7/04, 19/07, 20/10, 23/10 - исправка, 8/11, 74/2013, 24/14 и 27/14 - исправка), осим у случајевима подношења пореске пријаве ППДГ-1С у складу са Правилником о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности ("Службени гласник РС", бр. 101/16 и 7/17).

Овим Правилником се прописује и ближе одређује начин подношења и садржина пореске пријаве за утврђивање:

  • Пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на приходе од самосталне делатности на које се порез плаћа паушалним опорезивањем (образац ППДГ-1Р);
  • Годишњег пореза на доходак грађана (образац ППДГ-2Р);
  • Пореза на капиталне добитке (образац ППДГ-3Р).

Новине у подношењу ППДГ-1Р, ППДГ-2Р и ППДГ-3Р пореских пријава

Новина у односу на Правилнике стављене ван снаге је да се:

  • ППДГ-1Р пореска пријава подноси искључиво у електронском облику;
  • ППДГ–2Р пореска пријава се може поднети електронским путем или у писменом облику;
  • ППДГ-3Р пореска пријава се може поднети у електронском или писменом облику.

Подносилац пријаве уколико подноси пореску пријаву у електронском облику, дужан је да у складу са Законом који уређује електронски потпис електронски потпише пореску пријаву.

Новим Правилником је прописано да предузетници који од 1. јануара 2018. године стичу право на паушално опорезивање по основу самосталне делатности и определили су се за паушално опорезивање, поднесу пореску пријаву ППДГ-1Р у електронском облику.

Са друге стране, предузетници који порез на доходак грађана и доприносе по основу обављања самосталне делатности закључно са 31. децембром 2017. године плаћају на паушални приход, и немају измене услова и обима пословања, односно промета и других услова од утицаја на висину пореске обавезе код паушалног опорезивања почев од 1. јануара 2018. године, не подносе ППДГ-1Р у електронском облику.

Међутим, ако је закључно са 31. децембром 2017. године дошло до измене услова и обима пословања, односно промета и других услова од утицаја на висину пореске обавезе код паушалног опорезивања, они су дужни да почев од 1. јануара 2018. године поднесу пореску пријаву ППДГ-1Р у електронском облику.

Стари обрасци ППДГ-1Р, ППДГ-2Р и ППДГ-3Р су замењени новим обрасцима пореских пријава и чине саставни део новог Правилника.

Да ли Вам је ово било корисно?