Новости

Пореске вести, јул 2018.

Нова мишљења Министарства финансија

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: ЗПДВ), Закона о порезу на добит правних лица (у даљем тексту: ЗПДПЛ), Закона о порезу на доходак грађана (у даљем тексту: ЗПДГ), и Закона о акцизама.

 

Закон о порезу на додату вредност

Подела претходног пореза према економској припадности код набавке добара и услуга у оквиру изградње хотела

Обвезник ПДВ, који обавља делатност у оквиру које врши промет услуга из области здравствене заштите за које је прописано пореско ослобођење без права на одбитак претходног пореза и промет услуга за које постоји обавеза обрачунавања ПДВ (нпр. услуге туристичког смештаја, услуге конзумације јела и пића на лицу места, козметичке услуге...), а који ће у хотелу који гради, пружати наведене услуге, дужан је да код набавке добара и услуга у оквиру изградње хотела изврши поделу претходног пореза у складу са ЗПДВ.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00231/2017-04 од 11.5.2018. године)

Закон о порезу на добит правних лица

Опорезивање добити огранка страног правног лица које грађевинске радове обавља у Србији у периоду краћем од 24 месеца

Добит од извођења грађевинских радова које страно правно лице у Србији, изводи у временском периоду који траје краће од двадесет четири месеца, неће бити остварена преко сталне јединице, односно стална јединица страног правног лица (у односу на извођење грађевинских или инсталационих радова) у Србији неће ни постојати, будући да није испуњен услов да радови трају дуже од двадесет четири месеца, у ком случају би се сматрало да је добит остварена преко сталне јединице, односно да страно правно лице, у Србији има сталну јединицу.

Обавеза обрачунавања и плаћања пореза по одбитку по основу исплате камате која је приписана главници дуга

У случају када нерезидентно правно лице, које има потраживања од резидентног правног лица по основу главнице и камате, закључи са (истим) резидентним правним лицем анекс уговора, којим је уговорено да се износ дуговане камате приписује главници, резидентно правно лице је (као исплатилац) дужно да, у року од три дана од дана исплате предметне главнице (у ануитетима или у целости), на део који представља приписану камату, обрачуна и плати порез по одбитку.

Признавање расхода у пореском билансу насталих по основу расходовања залиха (неупотребљиве) робе

Када обвезник искаже у својим пословним књигама расход по основу расходовања залиха (неупотребљиве) робе, при чему обвезник поседује извештај референтне установе о начину уништења предметне робе, испитивању отпада, као и документа о кретању отпада, такав расход, исказан у билансу успеха (у складу са прописима о рачуноводству) се признаје у пореском билансу сачињеном за тај порески период, сходно члану 7. став 1. ЗПДПЛ.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-75/2018-04 од 22.5.2018. године)

Непостојање права на умањење обрачунатог пореза за сврху утврђивања аконтација пореза на добит правних лица уколико обвезник по основу неискоришћеног пореског кредита не умањује обрачунати порез

Обвезник који по основу неискоришћеног пореског кредита не умањује обрачунати порез за нпр. 2017. годину (тј. не исказује податке на редном броју 5.4 Обрасца ПДП), нема право ни на умањење обрачунатог пореза за сврху утврђивања аконтација за 2018. годину (тј. не исказује податке ни на редном броју 6.4 Обрасца ПДП).

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-85/2018-04 од 30.5.2018. године)

Закон о порезу на доходак грађана

Обрачунавања и плаћања пореза у случају када страно физичко лице као упућени радник по основу обављања рада на територији Србије остварује зараду од иностраног послодавца

У случају када је физичко лице упућено на рад у Србију ради обављања послова на територији Србије за потребе домаћег правног лица, остане у радном односу код иностраног послодавца који исплаћује зараду том лицу, а сагласно уговору инострана компанија накнаду за пружене услуге преноса пословног знања фактурише домаћем правном лицу и наплаћује у висини исплаћене зараде увећане за провизију од 5%, то физичко лице дужно је да само обрачуна и уплати порез по основу зараде коју остварује од свог иностраног послодавца, осим у случају када је уговором о избегавању двоструког опорезивања друкчије уређено, и да надлежном пореском органу поднесе пореску пријаву о обрачунатом и плаћеном порезу.

Примање које оствари упућени радник-нерезидентно физичко лице од домаћег правног лица по основу накнаде трошкова (конкретно, домаће правно лице је обавезно да обезбеди смештај - до одређеног износа увећаног за трошкове струје, воде и грејања; неограничено коришћење службеног аутомобила и повратне авио карте) представља други приход физичког лица и подлеже опорезивању порезом на доходак грађана по одредбама чл. 85. и 86. ЗПДГ, на које домаће правно лице као исплатилац прихода има обавезу да утврди и плати порез по одбитку.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-281/2018-04 од 31.5.2018. године)

Закон о акцизама

Постојање права на рефакцију акцизе плаћене при увозу акцизног производа, који је коришћен као репродукциони материјал у производњи неакцизних производа који се извозе

Привредни субјекат има право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који су искоришћени у индустријске сврхе за производњу неакцизних производа. Другим речима, право на рефакцију постоји у случају увоза акцизног производа – деривата нафте Пропан Пропилен фракције који се користи као репродукциони материјал у производњи неакцизних производа који се извозе, односно у производњи неакцизног производа деривате нафте Пропен Пропилен.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00015/2018-04 од 26.3.2018. године)

 

Да ли Вам је ово било корисно?