Новости

Пореске вијести, јун 2019.

Усвојен Закон о подстицајима у привреди Републике Српске

Народна скупштина Републике Српске је 13. јуна 2019. године, по хитном поступку, усвојила Закон о подстицајима у привреди Републике Српске, који је објављен у Службеном  гласнику Републике Српске бр. 52 од 21. јуна 2019. године. Закон ступа на снагу 1. јула 2019. године.

Законом су уређени услови, корисници и поступак за остваривање права на подстицаје за повећање плата радника, као и основни елементи за подстицање директних улагања у привреду. Другим ријечима, Законом су предвиђени:

·        Подстицаји за повећање плате радника запослених у привредним субјектима и

·        Подстицаји за директна улагања.

Подстицаји за повећање плате радника

Корисници овог подстицаја ће бити искључиво привредни субјекти, при чему Закон дефинише привредне субјекте као привредна друштва и самосталне предузетнике са сједиштем у Републици Српској, као и пословне јединице привредних друштава чија сједишта су изван Републике Српске.

Повећање плате ће се утврђивати доводећи у везу висину плате која је за радника код привредног субјекта исплаћена за март 2019. године са висином плате коју радник буде имао након ступања на снагу Закона. При томе:

·        Уколико је радник за март 2019. године имао умањену плату због привремене спријечености за рад у складу са прописима о здравственом осигурању, за потребе утврђивања повећања посматраће се његова посљедња пуна исплаћена плата;

·        Ако је радник засновао радни однос код привредног субјекта током марта 2019. године, висина плате у односу на коју ће се утврђивати увећање ће бити његова плата за април 2019. године,

·        Овај подстицај се може остварити само за раднике са којима је закључен радни однос најкасније до истека марта 2019. године.

Битно је нагласити да у смислу овог Закона, плата обухвата плату прије опорезивања за обављени рад и вријеме проведено на раду, увећања плате и друга примања на која се плаћају порез на доходак и сви доприноси.

Право на подстицај ће се остваривати у два обрачунска периода од по 6 мјесеци, од који један период траје од 1. јануара до 30. јуна, док други период траје од 1. јула до 31. децембра у једној календарској години.

За остваривање права на подстицај за повећање плате радника, привредни субјект ће морати испунити сљедеће опште и посебне услове:

·        Да има сједиште или пословну јединицу на територији Републике Српске,

·        Да је према класификацији дјелатности претежна дјелатност производна, трговинска или услужна,

·        Да нема доспјелих, а неизмирених пореских обавеза, а што обухвата директне порезе, таксе и накнаде,

·        Да је поднио све пореске пријаве за порез на доходак и доприносе,

·        Да је почетни износ плате радника једнак или виши од најниже плате у Републици Српској,

·        Да у обрачунском периоду (период од 6 мјесеци) радник има виши износ плате у односу на почетни износ.

Приликом утврђивања износа подстицаја за повећање плате радника, примјењиваће се сљедећи критеријуми:

·        Ако је почетни износ плате радника виши од 550 КМ, привредни субјект остварује право на новчана средства у износу који одговара вриједности 70% од плаћених доприноса на повећање плате,

·        Ако је почетни износ плате радника једнак или виши од најниже плате у Републици Српској, али не прелази износ од 550 КМ, привредни субјект остварује право на новчана средства у износу који одговара вриједности 30% од плаћених доприноса на повећање плате,

·        Наведено повећање плате представља разлику између висине повећане плате радника и почетног износа плате радника,

·        Изузетно од овог, ако у свим мјесецима обрачунског периода, који претходи обрачунском периоду за који се тражи подстицај, радник има плату вишу од 550 КМ, његов почетни износ плате је просјечна висина плате у обрачунском периоду, који претходи тражењу подстицаја. Ова могућност односи се на привредне субјекте који су у марту 2019. године запошљавали раднике чија висина плате је била виша од најниже плате у Републици Српској, али није прелазила износ од 550 КМ. Ови привредни субјекти остварују право на новчана средства у износу који одговара вриједности 30% од плаћених доприноса на повећање плате. Ипак, ако ови привредни субјекти у једном обрачунском периоду повећају и одржавају плату у износу преко 550 КМ и уколико у наредном обрачунском периоду поново повећају плату, тим субјектима почетни износ плате је просјечна висина плате за обрачунски период, који претходи тражењу подстицаја. На тај начин, ови привредни субјекти оствариће право на подстицај у износу који одговара вриједности 70% од плаћених доприноса на повећање плате, умјесто ранијих 30% од плаћених доприноса.

Важно је нагласити да привредни субјект нема обавезу да повећава плату радника у сваком новом обрачунском периоду, него по основу једног повећања плате за радника може остварити право на подстицај у више обрачунских периода.

За остваривање права на наведени подстицај, привредни субјекти ће морати поднијети захтјев Министарству привреде и предузетништва за једног или више радника, најкасније у року од 60 дана од дана истека обрачунског периода за који се тражи подстицај. Уколико захтјев не буде поднесен у наведеном року, привредни субјект ће изгубити право на подстицај за тај обрачунски период.

Сам поступак додјеле подстицаја за повећање плате, односно провјере испуњености општих и посебних услова, провјере потпуности, благовремености и допуштености захтјева ће спроводити Министарство привреде и предузетништва у сарадњи са Пореском управом.

Подстицаји за директна улагања

Подстицаји за директна улагања ће се додјељивати на основу јавног позива, у којем ће бити наведен износ расположивих средстава за додјелу, услови за учешће, списак потребне документације, критеријуми за оцјењивање пријава, пријавни образац, обавезе будућих корисника средстава, као и начин, мјесто и рок за подношење пријава.

Изузетно од наведеног, за нова директна улагања којима се остварује ново запошљавање од најмање 100 радника, подстицај ће се остваривати на основу посебне одлуке Владе о тој инвестицији.

Право на подстицај за директна улагања оствариваће се по основу пројекта у којем су наведене активности које ће се предузети, ради остваривања одређеног пословног циља, уз одређивање временских периода и новчаних средстава потребних за реализацију пројектних активности.

Општи услови које ће привредни субјекат бити дужан да испуни за остваривање права на подстицај за директна улагања су:

·        Да има сједиште на територији Републике Српске,

·        Да је према класификацији дјелатности претежна дјелатност производна или услужна дјелатност у области туризма и информационо-комуникационих технологија,

·        Да поднесе пријаву у поступку додјеле подстицаја за директна улагања и пројекат за који се може додијелити подстицај у складу са Законом,

·        Да нема доспјелих, а неизмирених пореских обавеза, по основу директних и индиректних пореза,

·        Да није поднесен приједлог за отварање поступка реструктурирања или стечајног или ликвидационог поступка,

·        Да пројекат са којим учествује у поступку додјеле подстицаја за директна улагања није већ подржан из буџета Републике Српске и јединице локалне самоуправе,

·        Да није у току судски поступак за поврат додијељених подстицајних средстава из претходних година,

·        Да нема забрану за коришћење подстицајних средстава, у складу са овим Законом и прописима донесеним на основу њега.

Привредни субјекти који остваре право на додјелу подстицаја за директна улагања, закључиваће са Министарством уговор о додјели подстицаја који ће садржавати податке о одобреном новчаном износу, прецизно утврђену сврху утрошка подстицаја, динамику преноса одобрених средстава, обавезу редовног извјештавања Министарства о намјенском утрошку подстицаја, начин контроле утрошка подстицаја, као и остала међусобна права и обавезе уговорних страна. Поред тога, обавеза привредног субјекта ће бити да приликом закључења уговора о додјели подстицаја за директна улагања достави Министарству  банкарску гаранцију у износу одобреног подстицаја и са роком важења од шест мјесеци од истека периода реализације пројекта.

Предмет улагања могу бити улагања у материјална средства (земљиште, зграде, производни погони, машине и опрема) и нематеријална средства (патенти, лиценце, системи квалитета и техничке и пословне иновације у производњи), која ће се према намјени и финансијској вриједности дијелити на:

·        Велике инвестиционе пројекте, чија финансијска вриједност износи најмање 1.000.000 КМ и којима се остварује ново запошљавање од најмање 50 радника,

·        Мале инвестиционе пројекте, чија је финансијска вриједност у распону од 50.000 до 1.000.000 КМ.

Завршним одредбама Закона је прописано да ће:

·        Влада у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог Закона донијети:

o   Уредбу о поступку додјеле подстицаја за директна улагања (члан 17. став 13) и

o   Уредбу о регистру подстицаја у Републици Српској (члан 20. став 2).

·        Министар привреде и предузетништва у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овог Закона донијети Правилник о поступку додјеле подстицаја за повећање плате радника.

Уколико желите више информација будите слободни да контактирате наше стручњаке за порезе.

Контакти:

Жарко Мионић, руководилац

zmionic@deloittece.com

Тел. + 387 51 223 500

Мирослав Џабић, виши консултант

mdzabic@deloittece.com

Тел. + 387 51 223 500

Да ли Вам је ово било корисно?