Пореске вести, децембар 2019.

Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку о пореској администрацији

Овим путем вас обавештавамо да је Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (Закон)
усвојен на седници Народне скупштине Републике Србије одржаној 6. децембра 2019. године, а закон ступа на снагу у року од 8 дана од објављивања у Службеном гласнику РС, односно, 14. децембра 2019. године.

У тексту испод ће детаљније бити обрађене наведене измене и допуне. За сва питања у вези са применом Закона, можете контактирати Слободанку Колунџију, LL.M., Руководиоца Сектора за порески консалтинг на мејл адресу: skolundzija@deloittece.com 

Кратак преглед измена и допуна:

-      Уз захтев за повраћај више или погрешно плаћеног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање обвезник - физичко лице подноси и решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о утврђеном праву на повраћај доприноса за пензијско и инвалидско осигурање

-      Одређено је да у случају стечаја обвезника који се спроводи реорганизацијом, начин намирења пореског потраживања и мере реализације плана реорганизације не могу бити предвиђени супротно одредбама Закона и других пореских прописа

-     Одређује се да ће бити усвојен подзаконски акт којим ће бити уређени поступак, начин, рокови, садржај и облика пријаве којом ће обвезник надлежној пореској управи достављати податке о свим пословним просторијама и просторијама у којима обавља делатност. Подзаконски акт  би требало да буде усвојен у року од 60 дана од дана ступања на снагу Закона.

-     Агенција за привредне регистре не може извршити регистровање промене података који се односе на оснивача привредног субјекта, ако је нови оснивач истовремено оснивач другог привредног субјекта коме је привремено одузет ПИБ у складу са овим законом, због незаконитог пословања, односно неизмирене пореске обавезе

-   Повећава се обим података које банке достављају Пореској управи те се наводи да је банка дужна да на захтев Пореске управе и у разумном року који она одреди, у електронском облику достави податке о стању и промету на текућим рачунима и штедним улозима пореских обвезника - правних лица, предузетника и физичких лица, депозитима пореских обвезника - правних лица, односно о бројевима текућих рачуна и штедних улога пореских обвезника - физичких лица и називу банака које их воде.

-      Измењене су одредбе у вези са достављањем пореских аката:

·       Предвиђа се могућност достављања пореског акта у електронском облику преко портала Пореске управе, као и ради информисања пореског обвезника преко јединственог електронског сандучета.

·   Физичком лицу порески акт се доставља у електронском облику, ако се исти сагласи са тим начином достављања. У случају достављања пореског акта у електронском облику преко портала Пореске управе исти се сматра достављеним даном постављања на портал Пореске управе. Порески акт који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе може се доставити у електронском облику преко
јединственог електронског сандучића у складу са законом којим се уређује електронска управа

-     Проширене су опције Пореске управе у вези са претходним мерама обезбеђења плаћања пореза, те је наведено да поред постојеће забране располагања покретних и непокретних ствари, Пореска управа може установити и забрану располагања и оптерећења на новчаним средствима на пословним рачунима обвезника, новчаним и неновчаним потраживањима, као и забрану располагања и оптерећења средстава на текућим рачунима и штедним улозима.

-     Извршене су одређене измене у казненим одредбама, ради усклађивања са осталим изменама Закона (као што је предвиђене казне за банке које не доставе тражене податке Пореској управи и сл.)

 

Да ли Вам је ово било корисно?