Посебне категорије странаца који имају право на привремени боравак

Пореске вести, фебруар 2020.

На седници одржаној 13.02.2020. године Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о критеријумима за одређивање категорије странаца којима се привремени боравак у Србији може одобрити независно од основа за одобрење привременог боравка (Уредба) предвиђених у Закону о странцима.

Критеријуми и категорије

Сама Уредба не наводи таксативно критеријуме које је потребно испунити, већ их дефинише у категоријама странца. Постоје три категорије:

1. Оснивачи привредног друштва у Р. Србији који се бави иновационом делатношћу препознатом од стране регистрованог научно-технолошког парка, чији је оснивач Р. Србија, аутономна покрајина, Град Београд или јединица локалне самоуправе (тзв. „start up”);

2. Лица која врше улагање у већ регистровано привредно друштво у Републици Србији, односно у делатност тог друштва улагањем у основна материјална и нематеријална средства (тзв. „инвеститор”);

3. Лица који поседују решење о професионалном признавању високошколске исправе издато од стране надлежног органа Републике Србије (тзв. „таленат”).

У пракси, прва категорија (оснивачи правног лица) је постојала до сада и привремени боравак се добијао по основу оснивања правног лица или предузетниче радње, међутим овом Уредбом се мења тип документације који служи као доказ о оправданости захтева.

Трајање привременог боравка

Привремени боравак се издаје на годину дана за категорије страних држављана из тачака 1 и 3, док се за категорију из тачке 2 издаје на период од 6 месеци.

Уколико су услови испуњени, привремени боравак се може продужити на годину дана.

Неопходна документација

Документација за подношење првобитног захтева и захтева за продужење, која се користи као доказ за оправданост захтева, се разликује.

Првобитном документацијом се доказује намера да се ти услови испуне, док се документацијом за продужење доказује да су услови испуњени тј. да је странац боравио у складу са одобреним основом за привремени боравак.

Радна дозвола

Радна дозвола за горе наведена лица се прибавља у складу са Законом о запошљавању странаца.

Уредба је објављена у Сл. Гласнику бр. 13/2020, од 14.02.2020. Уредба ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Сл. Гласнику.
 

Да ли Вам је ово било корисно?