Чланак

Пореске вести

Уредба о изменама и допунама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника

Влада Републике Србије усвојила је 6. октобра 2015. године Уредбу o изменама и допунама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије бр. 84/2015. Уредба ступа на снагу 14. октобра 2015. године.

Изменом Уредбе се смањују износи дневница за службени пут у земљи и иностранству.

1. Дневница за службени пут у земљи

Дневница за службени пут у земљи сада износи 150 РСД, уместо ранијих 5% просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије.

2. Дневница за службени пут у иностранство

Дневнице за службени пут у иностранство су свеукупно смањене на износ од 15 ЕУР за сваку државу, за свака 24 часа проведена у иностранству, без обзира на земљу или град у који се путује.

Измена Уредбе ће се, пре свега, одразити на послодавце који су општим актом или уговором o раду утврдили право својих запослених на накнаду трошкова службених путовања у висини и под условима утврђеним Уредбом о накнади трошкова и отпремнини државних службеника.

Уредба ће, такође, утицати на неопорезив износ дневнице за службени пут у иностранство у складу са одредбама члана 18. става 1. тачке 2. Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, …, 5/2015 - усклађени дин. изн.). Поменути члан предвиђа да се неопорезив износ дневница за службени пут у иностранство одређује Уредбом надлежног органа. Стога, након ступања горепоменуте измене Уредбе на снагу, новчани износ дневнице за службени пут у иностранство изнад ЕУР 15 ће бити опорезив.

Неопорезив износ дневнице за службено путовање у земљи је 2.168 динара.

Изменом Уредбе, одредбе којима су била прописана умањења и увећања дневница за путовања у земљи и иностранство избрисана су. Односно, новоутврђени износ дневнице неће се умањивати ни по ком основу.

Да ли Вам је ово било корисно?