Новости

Пореске вести, септембар 2018.

Правилник о дозволама за рад

Правилник о дозволама за рад

Објављен је нови Правилник о дозволама за рад („Службени Гласник РС“ бр. 63/2018) у вези са применом Закона о запошљавању странаца и најновијим изменама. Правилник је у примени од 25. 8. 2018. године.

Правилником се ближе прописују начин издавања и продужења дозволе за рад, начин доказивања испуњености услова и потребна документација за прибављање радне дозволе и облик и садржина дозволе за рад.

Најбитније новине се везују за тест тржишта рада који се може започети најраније 60 дана а најкасније 10 дана пре дана издавања дозволе за рад, и за неопходну документацију коју је потребно доставити Националној служби за запошљавање у поступку прибављања радне дозволе.

У вези са документацијом, једна од најбитнијих новина јесте да код подношења захтева за радну дозволу за кретање у оквиру привредног друштва Национална служба за запошљавање врши увид у АПР Републике Србије и утврђује да ли је правно лице које упућује странца по основу кретања у оквиру привредног друштва оснивач правног лица из Србије. Уколико није, захтева се додатна документација која доказује повезаност правног лица из иностранства и правног лица из Србије или се захтев одбија.

Такође, уз сваки захтев за радну дозволу неопходно је доставити оверене копије пасоша физичког лица (прве стране и стране са одобреним привременим боравком).

 

Да ли Вам је ово било корисно?