Новости

Пореске вести, децембар 2018.

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Народна скупштина Републике Србије, 7. децембра 2018. године, усвојила је предлог Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: ЗДОСО), који ступа на снагу 16. децембра 2018. године. Као основни разлог за измене и допуне ЗДОСО наведена је потреба за даљим фискалним растерећењем зарада кроз ниже стопе доприноса за обавезно социјално осигурање, као и потреба усклађивања рокова објављивања података о зарадама и утврђивања најниже и највише месечне основице доприноса.

Најважније измене обухватају:

  • Укидање доприноса за осигурање за случај незапослености на терет послодавца;
  • Начин обрачунавања доприноса за обавезно социјално осигурање код највише месечне основице;
  • Олакшице у вези са зарадом оснивача новооснованог правног лица, новорегистрованог предузетника/предузетника пољопривредника;

Највећи део измена ЗДОСО би требало да се примењује од 1. јануара 2019. године, осим одредбе која се односи на случај кад надлежни орган утврђује својство осигураника и обавезу плаћања доприноса када није поднета пријава на обавезно социјално осигурање, које ће се примењивати од 1. јануара 2020. године.

У наставку је дат преглед најзначајнијих измена које су обухваћене наведеним предлогом закона:

Обвезници доприноса за осигурање за случај незапослености

Овим изменама се одређује да су обвезници доприноса за осигурање за случај незапослености само осигураници. Дакле, послодавац је ослобођен обавезе обрачунавања и плаћања доприноса на терет послодавца по стопи од 0,75%.

Обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање

У члану 41 се уводи нови став који разјашњава начин обрачуна доприноса за обавезно социјално осигурање, односно, прецизира се да се, када су за то испуњени услови, примењује највиша месечна основица доприноса и у случају када је лице вршило рад са непуним или скраћеним радним временом, односно, када је период за који се обрачунава допринос краћи од месец дана, а лице остварује зараду једнаку или вишу од највише месечне основице.

Олакшице

Члан 45г којим је била уређена олакшица по основу запошљавања за новооснована правна лица измењен је тако да се олакшица након измена примењује искључиво на осниваче друштва који су истовремено и запослени, односно, на предузетнике/предузетнике пољопривреднике.

У складу са измењеним чланом, послодавац може бити ослобођен плаћања доприноса на терет запосленог и на терет послодавца на зараде које су исплаћене у првих 12 месеци, од момента оснивања правног лица, и то на зараде чији месечни нето износ не прелази 37.000 динара. Услови за примену ослобођења:

  • Да је оснивач засновао радни однос са новооснованим правним лицем и да је пријављен у ЦРОСО, односно да је предузетник/предузетник пољопривредник пријављен у ЦРОСО;
  • Да су физичка лица пре оснивања/регистровања била пријављена у Националној служби за запошљавање непрекидно 6 месеци или да су 12 месеци пре оснивања/регистровања стекли средње, више или високо образовање.

Ослобођење могу да остваре послодавци основани закључно са 31.12.2020. године.

Из буџета Републике Србије биће уплаћивани доприноси за обавезно социјално осигурање на најнижу основицу, за лица за која се примењује ослобођење.

Послодавци који до дана ступања на снагу ЗДОСО стекну право на пореско ослобођење из члана 45г претходног закона, настављају да користe ослобођење у складу са тим законом.

Најнижа и највиша месечна основица доприноса

У складу са изменама, најнижа и највиша основица доприноса ће се утврђивати у односу на просечне месечне зараде исплаћене за период од претходних 12 месеци почевши од месеца октобра (претходно решење узимало је период од 12 месеци од месеца новембра). Поред тога, износ највише и најниже основице би се примењивао од првог дана наредног месеца по објављивању тог износа.

Да ли Вам је ово било корисно?