Новости

Пореске вести, децембар 2018.

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Народна скупштина Републике Србије 7. децембра 2018. године усвојила је предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана (у даљем тексту: ЗПДГ) који ступа на снагу 16. децембра 2018. године. Као основни разлози за измене и допуне ЗПДГ наведени су сузбијање „сиве економије“ у области угоститељства, стварање услова за повећање наталитета ослобођењем од пореза на зараде солидарне помоћи за рођење детета и повећање мотивације запослених подстицањем програма учешћа запослених у улагању.

Најважније измене обухватају:

 • Опорезивање акција, опција на акције и удела послодавца или са послодавцем повезаног лица које запослени бесплатно или по повлашћеној цени добије од послодавца или са послодавцем повезаног лица.
 • Порески третман издатака за рекреацију запослених и „team building“
 • Пореско ослобођење за зараду оснивача новооснованог правног лица, односно личне зараде новорегистрованог предузетника и предузетника пољопривредника.
 • Опорезивање прихода од пружања угоститељских услуга, као нови облик опорезивања дохотка.

Највећи део измена ЗПДГ би требало да се примењује од ступања закона на снагу осим следећих:

 • Одредбе које се односе на акције из члана 14. ЗПДГ и члана 18. ЗПДГ примењиваће се на акције стечене почев од 1. јануара 2019. године;
 • Одредбе које се односе на издатке за рекреацију запослених и „team building“ и пореску олакшицу за зараду оснивача/предузетника/предузетника пољопривредника примењиваће се од 1. јануара 2019. године;
 • Одредбе које се односе на приход од угоститељских услуга примењиваће се од 1. јула 2019. године.

У наставку је дат преглед најзначајнијих измена које су обухваћене наведеним предлогом закона:

1.  Опорезивање акција, опција на акције и удела стечених од послодавца или са послодавцем повезаног лица

Новим одредбама уводи се изузетак у односу на општа правила о опорезивању хартија од вредности стечених од послодавца или са послодавцем повезаног лица, те се од пореза на зараде ослобађају опције на акције, акције и удели послодавца или са послодавцем повезаног лица које запослени добије или по повлашћеној цени купи од свог послодавца или од с послодавцем повезаног лица, под одређеним условима.

Наиме, наведено опште ослобођење неће бити примењиво у следећим ситуацијама: 

 • Уколико запослени отуђи такве акције пре истека периода од 2 године од момента стицања права располагања тим акцијама – послодавац ће бити дужан да обрачуна порез на зараде у моменту отуђења;
 • Уколико послодавац или повезано лице послодавца од запосленог откупи такве акције – послодавац ће бити дужан да обрачуна порез на зараде у моменту откупа;
 • Уколико запосленом престане радни однос пре истека две године од дана стицања права располагања таквим акцијама (осим у одређеним случајевима – старосна пензија, инвалидитет) – послодавац ће бити дужан да обрачуна порез на зараде последњег дана трајања радног односа.

2.  Издаци за рекреацију запослених и „Team building“

Изменама и допунама ЗПДГ одређено је да се неће плаћати порез на зараде на:

 • издатке послодавца у циљу стварања и одржавања услова за рекреацију запослених на радном месту (изградња и/или набавка опреме за рекреацију на радном месту);
 • накнаде трошкова колективне рекреације запослених;
 • накнаде трошкова организовања спортских догађаја и активности запослених који се организују у циљу побољшања здравља и/или изградњи бољих односа међу запосленима, односно, запослених и послодаваца.

Да би се ослобођење применило, активности колективне рекреације запослених би требало да буду предвиђене општим актима послодавца и да сви запослени имају право на рекреацију исте врсте, квалитета и обима. Изузетно може бити пружена само одређеном броју запослених ако се може образложити одговарајућом експертизом медицине рада.

У случају спортских догађаја, тј. активности запослених, пореско ослобођење може се применити под условом да се активности спроводе на основу образложене одлуке послодавца, и да право учешћа на њима има и користи значај број запослених код послодавца.

3.  Пореско ослобођење за зараду оснивача, предузетника и предузетника пољопривредника

Оснивач новооснованог правног лица, новорегистровани предузетник и предузетник пољопривредник имају право на пореско ослобођење од пореза на зараду за зараде исплаћене у периоду од 12 месеци од момента оснивања, и то зараде чији месечни нето износ појединачно за свако лице није виши од 37.000 динара, под условом:

 • Да је оснивач засновао радни однос са новооснованим правним лицем и да је пријављен у ЦРОСО, односно, да је предузетник/предузетник пољопривредник пријављен на ЦРОСО
 • Да су физичка лица пре оснивања/регистровања била пријављена у Националној служби за запошљавање непрекидно 6 месеци или да су 12 месеци пре оснивања/регистровања стекли средње, више или високо образовање.

На овај начин сужен је обим пореског ослобођења предвиђен овим чланом. Ослобођење се може применити за максимално 9 оснивача, и могу га користити послодавци који су основана закључно са 31.12.2020. године.

Послодавац који је до дана ступања на снагу измена, стекао право на пореско ослобођење у складу са чланом 21ђ претходно важећег закона, наставља да користи ослобођење у складу са тим законом.

4.  Приход по основу пружања угоститељских услугa

Изменама ЗПДГ уводе се посебна правила о опорезивању прихода по основу пружања угоститељских услуга – односно прихода које физичко лице оствари од пружања услуга смештаја у објектима домаће радиности и објекту сеоског туристичког домаћинства у периоду до 30 дана и угоститељских услуга у угоститељском објекту без обзира на време.

Опорезив приход за календарску годину износи 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици у години која претходи години за коју се утврђује порез, помножен бројем појединачних лежајева, односно камп парцела, и одговарајућим коефицијентом према категорији туристичког места сагласно законима којима се уређује угоститељство и туризам, а порез се плаћа по стопи од 20%.

Порез се плаћа по решењу пореског органа, у року од 15 дана од дана истека квартала.

Пореска пријава подноси се у року од 15 дана од дана правоснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију, као и у року од 15 дана од промене елемената од значаја за одређивање пореске обавезе, као и у року од 15 дана од дана престанка обављања делатности.

Овај приход је и предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана.

Сходно новоуведеним правилима, усклађена су правила опорезивања прихода од издавања непокретности – те се одређује да ће се приходом од давања непокретности у закуп сматрати и издавање станова и соба за период дужи од 30 дана, уколико се лице не сматра лицем које пружа угоститељске услуге, у складу са законом којим уређује угоститељство и туризам. Додатно, разјашњено је да се у опорезив приход приликом обрачуна пореза на приходе од издавања непокретности неће укључивати приход од пружања услуга смештаја до 30 дана, који је обухваћен правилима о опорезивању прихода од угоститељских услуга.

5.  Kапитални добитак/губитак

У складу са изменама и допунама, укида се ограничење примене пореског изузимања по основу поседовања удела/хартија од вредности у периоду дужем од 10 година, у случају када је током периода власништва долазило до промене номиналне вредности права, односно, улога.

С друге стране, у складу са изменама, право на пореско изузимање по основу поседовања удела/хартија од вредности у периоду дужем од 10 година, не остварује се у случају када члан друштва пренесе удео или акције које има у друштву, а по основу тог преноса друштво стиче сопствене уделе/акције у смислу закона којим се уређују привредна друштва.

Додатно, а имајући у виду измене везане за опорезивање прихода од удела и акција послодавца/с послодавцем повезаног лица стечених од послодавца или са послодавцем повезаног лица, приликом отуђења оваквих акција, набавна цена се одређује као стварно плаћена тачније документована, односно ако то није учињено, набавна цена ће бити нула.

6.  Опорезивање отписа дела потраживања

Ова измена је донета на иницијативу Народне Банке Србије, ради реализације вансудских поравнања између банке и корисника стамбеног кредита, у циљу смањења проблематичних кредита, са посебним освртом на кредите индексиране у швајцарским францима.

Наиме, одредбом члана 85 предвиђа се да се порез на друге приходе не плаћа у случају отписа дела потраживања које банка има према дужнику по основу кредита када, сагласно међусобном вансудском поравнању, дужник исплати део потраживања који банка има према њему а преостали део тог потраживања банка отпише.

7.  Остале измене и допуне ЗПДГ

 • Уведено је ослобођење од пореза на зараде на давања запосленом по основу солидарне помоћи за случај рођења детета – до висине просечне зараде исплаћене у Републици према последњем објављеном податку, по новорођеном детету.
 • Изузимање од опорезивања 80% капиталног добитка оствареног преносом интелектуалне својине предвиђено Законом о порезу на добит правних лица, примењује се и на предузетнике који воде књиге.
 • Повећава се неопорезив износ за приход од игара на срећу са 11.684 динара на 100.000 динара, по појединачном добитку. У поступцима утврђивања, наплате и контроле наплате пореза на добитке од игара на срећу који нису окончани до дана ступања на снагу овог закона, порез на добитке од игара на срећу утврдиће се у складу са овим законом.
 • Опорезивању неће подлегати ни накнаде односно материјално и финансијско обезбеђење које остварују ученици који учење обављају кроз учење и рад а на основу закона о дуалном образовању.
 • Додатно се дефинише приход нерезидента који је опорезив у Србији, те се одређује да се под приходом нерезидента који је опорезив у Србији сматра приход остварен по основу рада на територији Републике као и приход остварен по основу коришћења или располагања правом на територији Републике. 
Да ли Вам је ово било корисно?