Новости

Пореске вести, јул 2019.

Правилник о условима и начину изузимања квалификованих прихода из основице пореза на добит правних лица

Министар финансија је дана 9. јула 2019. године донео Правилник о условима и начину изузимања квалификованих прихода из основице пореза на добит правних лица (у даљем тексту: „Правилник“), који ступа на снагу 20. јула 2019. године, а примењује се за обрачун пореза на добит правних лица почев од 2019. године.

Правилником се уређује примена члана 25б Закона о порезу на добит правних лица (у даљем тексту: „Закон“), који прописује могућност изузимања прихода по основу накнаде за искоришћавање депонованог ауторског дела или предмета сродног права (у даљем тексту: „ауторско дело“), односно проналаска, из основице пореза на добит правних лица.

Правилником се ближе прецизира начин обрачуна квалификованог прихода, право на коришћење олакшице и документација коју би порески обвезник требало да поседује. Правилником се уводи ОКП образац – образац за обрачун квалификованих прихода – који ће сваки порески обвезник који примењује ову олакшицу, бити дужан да поднесе уз порески биланс.

У наставку је кратак преглед најзначајнијих одредби Правилника.

Ко има право на изузимање квалификованог прихода?

Сваки порески обвезник – носилац права на депонованом ауторском делу, односно носилац права или подносилац пријаве у вези са проналаском, који остварује приходе по основу накнаде за искоришћавање депонованог ауторског дела односно проналаска, а који најкасније до истека пореског периода у којем први пут примењује члан 25б депонује код надлежног органа ауторско дело, односно, поднесе пријаву у вези са проналаском.

Подносилац пријаве у вези са проналаском:

1.    Губи право на изузимање квалификованог прихода из пореске основице почев од пореског периода у којем му је пријава одбијена од стране надлежног органа.

2.    Губи право на изузимање квалификованог прихода из пореске  основице почев од пореског периода у којем му је пријава одбачена од стране надлежног органа, а дужан је да у том пореском периоду пореску основицу увећа за укупан износ умањења пореске основице из претходних пореских периода, по основу изузимања квалификованог прихода.

Поред тога:

1.    Депонованим ауторским делом за потребе изузимања квалификованог прихода из пореске основице сматраће се све прераде изворног депонованог ауторског дела, које нису депоноване, ако обвезник до истека рока за подношење пореске пријаве депонује накнадну прераду изворно депонованог ауторског дела, а да, изворно дело и све његове прераде, укључујући и последњу депоновану – садрже карактеристичне елементе изворног депонованог ауторског дела – што је од значаја за индустрије чија ауторска дела врло често подлежу изменама, те би депоновање сваке прераде представљало неразуман терет за обвезника.

2.    Обвезник коме престане статус носиоца права у вези са проналаском, услед истека периода трајања права, губи право на примену члана 25б Закона од периода у којем је такав статус изгубио.

Како се обрачунава износ квалификованог прихода који се изузима из основице?

Квалификовани приход се утврђује за порески период тако што се износ укупних прихода остварених по основу накнаде за искоришћавање депонованог ауторског дела у том пореском периоду умањује за износ квалификованих расхода а затим множи процентом којим је изражено учешће укупних квалификованих расхода у укупним трошковима који су настали у вези са тим ауторским делом. Тако утврђен квалификовани приход, изузима се из пореске основице у износу од 80%.

Уколико је износ квалификованог расхода у првом пореском периоду већи од износа укупних прихода, укупан приход ће се умањити до вредности 0, а у другом и сваком наредном пореском периоду ће износ квалификованих расхода умањивати укупни приход (највише до вредности 0), али искључиво у преосталом износу који није умањио укупне приходе у претходним пореским периодима.

Квалификовани расходи су укупни историјски или текући порески признати расходи у вези са активностима истраживања и развоја који су као последицу имали настанак тог депонованог ауторског дела, односно проналаска. Шта се сматра трошковима у вези са активностима истраживања и развоја утврђује се имајући у виду одредбе Правилника о условима и начину остваривања права на признавање трошкова који су непосредно повезани са истраживањем и развојем у пореском билансу у двоструко увећаном износу, без обзира на то да ли обвезник примењује олакшицу из члана 22г  Закона.

Додатно, у случају да је депоновано ауторско дело стечено статусном променом или неновчаним улогом у капитал, обвезник узима у обзир квалификоване расходе преносиоца.

Укупни трошкови су укупни квалификовани расходи увећани за различите издатке  (као што су издаци у вези са активностима истраживања и развоја који су настали према лицу које је нерезидентно лице, део издатака према повезаним лицима који је изнад износа који се сматра „ван дохвата руке“ и сл.), са напоменом да, уколико су такви издаци настали како у вези са депонованим ауторским делом, тако и у друге сврхе обвезника, само сразмеран део тих издатака се укључује у укупне трошкове.

Посебна правила за обвезнике који су ауторско дело депоновали/поднели пријаву за проналазак након 1. јануара 2019. године, а који су на 31.12.2018. године имали основно средство/средство у припреми/нематеријалну имовину евидентирану у својим пословним књигама или су остваривали приходе од ауторског дела/проналаска – уводе се нормирани историјски пореско признати расходи:

1.    60% од укупног прихода у првом пореском периоду.

2.    40% од укупног прихода у другом пореском периоду

3.    20% од укупног прихода у трећем пореском периоду.

Обвезник који користи нормиране историјске расходе, текуће расходе евидентира и исказује на исти начин као и остали обвезници који примењују изузимање. Битно је истаћи да у обрачун сразмере квалификованих расхода и укупних трошкова улазе искључиво расходи и издаци настали након 1. јануара 2019. године.

Коју је документацију потребно да поседује порески обвезник који примењује право на изузимање?

Правилник прописује обавезну документацију коју обвезник мора да поседује уколико користи право на изузимање квалификованог прихода, а таква документација се припрема засебно за свако ауторско дело/проналазак за који обвезник примењује изузимање из члана 25б Закона, у сваком пореском периоду у којем се користи право на изузимање. Документација обухвата низ докумената – потврду од надлежног органа за заштиту и регистрацију ауторских дела/проналазака, уговоре и рачуне у вези са давањем ауторског дела на коришћење, уговоре и другу документацију у  вези са квалификованим расходима и укупним трошковима, итд.

Поред тога, обвезник је дужан да поседује:

1.    Евиденцију прихода остварених по основу накнаде за искоришћавање депонованог ауторског дела односно по основу уступања права у вези са проналаском – коју је потребно мапирати према пословним књигама, односно, назначити на којима рачунима су такви приходи евидентирани.

2.    Евиденцију укупних трошкова у вези са активностима истраживања и развоја који су резултирале настанком депонованог ауторског дела, односно проналаска, у којој је потребно назначити који се део трошкова сматра квалификованим расходом - коју је потребно мапирати према пословним књигама, односно, назначити на којима рачунима су такви трошкови евидентирани.

Изузетно, обвезник који користи нормиране износе квалификованих расхода није дужан да поседује документацију за износ нормираних квалификованих расхода.

Обвезник је дужан да документацију припреми и поседује у моменту подношења пореске пријаве, а доставља је надлежном органу по захтеву.

Да ли Вам је ово било корисно?