Новости

Пореске вести, јул 2018.

Закон о порезу на додату вредност - нови подзаконски акти

Објављени су нови подзаконски акти у вези са применом Закона о порезу на додату вредност, и то:

  • Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза, који је ступио на снагу 1.7.2018. године; и
  • Правилник о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци, који је ступио на снагу 7.7.2018. године.

Најзначајније измене поменутих подзаконских аката су следеће:

Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза

Остваривање пореских ослобођења код извоза добара

Правилник дефинише да у ситуацијама у којима је извозно царињење извршено у једном пореском периоду, а иступ тих добара потврђен од стране царине у првом следећем пореском периоду, обвезник који је извезао робу може да оствари право на ослобођење у периоду у ком поседује извозну декларацију.

Са друге стране, уколико је извоз добара извршен у једном пореском периоду, а иступ добара није потврђен од стране царине ни у првом следећем пореском периоду, обвезник који врши извоз је дужан да обрачуна ПДВ и поднесе измењену пореску пријаву за период у коме је извршено извозно царињење.

Умањење овако обрачунатог ПДВ обвезник остварује у периоду у ком прибави извозну декларацију.

Остваривање пореских ослобођења код уноса добара у слободну зону

Уместо до сада предвиђене обавезе поседовања како рачуна испоручиоца добара, тако и оверене копије царинске декларације, правилник дефинише да обвезник који врши промет добара, односно прималац добара, порески дужник у складу са Законом о ПДВ, право на ослобођење испуњава уколико поседује:

  • рачун испоручиоца добара која се уносе у слободну зону оверен од стране надлежног царинског органа, или алтернативно
  • оверену копију декларације којом се доказује да су добра унета у слободну зону у складу са царинским прописима.
Правилник о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци

Изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци се прописује да обвезник ПДВ треба да изда рачун чак и у случајевима прометa који не подлежу ПДВ, као што је промет добара и услуга из члана 6 став 1 Закона о ПДВ-у, промет добара и услуга за који се, у складу са чланом 11 и 12 Закона o ПДВ-у, сматра да је извршен у иностранству, као и други послови и радње који нису предмет опорезивања ПДВ.

Додатно, изменама и допунама се прописује да би рачун требало издати и:

  • за промет без накнаде код преноса целокупне или дела имовине, ако је стицалац порески обвезник или тим преносом постане порески обвезник и ако продужи да обавља исту делатност,
  • за промет у оквиру реализације уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије,
  • за промет без накнаде који се у складу са Законом о ПДВ сматра да је извршен у иностранству.
Да ли Вам је ово било корисно?